Wednesday, July 18, 2018

MIFTAHUL JANNAH (مفتاح الجنة)


Kitab Miftah al-Jannah (مفتاح الجنة) adalah sebuah karya dalam bidang aqidah (Usuluddin) yang disusun oleh Syaikh Muhammad Thayyib bin Mas`ud al-Banjari dalam bahasa Melayu (Jawi). Kitab ini merupakan terjemahan dan huraian bagi kitab Umm al-Barahinkarya Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al-Hasani al-Tilimsani (832-895H).

Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad Thayyib dalam bahasa Melayu bagi memudahkan umat Islam mempelajari dan memahami ilmu aqidah. Kata beliau;

Dan ada pun kemudian dari itu, tatkala ku lihat akan kebanyakan daripada orang Jawi tiada faham mereka itu akan kalam Arab kerana lemah mereka itu pada menuntut ilmu yang bahasa Arab, maka tiadalah mengenal oleh setengah daripada mereka ituakan tafsil segala ‘aqa-idul iman dan tiada mengenal ia akan dalilnya yakni tiada mengenal kebanyakan mereka itu akan tafsil simpulan iman yang lima npuluh seperti yang tersebut di dalam kitab Kifayatul ‘Awam atau enam puluh atau enam puluh enam seperti yang tesebut di dalam  Umm al-Barahin. Dan tiada mengenal mereka itu akan dalilnya yang ijmali tetap dalil sekalian ‘aqa-id yang tersebut ”.

Dalam penyusunan kitab ini, Syaikh Muhammad Thayyib al-Banjari telah menambah beberapa keterangan untuk menjelaskan lagi maksud ungkapan-ungkapan perkataan yang terkandung di dalam kitab Umm al-Barahin dengan merujuk kepada beberapa kitab syarah (huraian) dan hasyiahnya. Kata Syaikh Muhammad Thayyib;

Maka aku pungut bagi mereka itu segala simpulan iman daripada kitab Umm al-Barahin dengan bahasa mereka dan aku datangkan dengan dalil pada sisi madlulnya dan aku nyatakan segala makna tiap-tiap ‘aqa’id itu dengan barang yang aku tilik akan dia daripada segala syarah dan segala hasyiyah atas jalan memendekkan kerana memudahkan mereka itu ”.

Berdasarkan beberapa cetakan kitab ini, ia dicetakkan bersama tiga buah kitab yang lain, iaitu;
a)     Kitab Ushul al-Tahqiq pada ilmu usuluddin.
c)      Kitab Tajwid al-Quran.
d)     Risalah Asrarud Din li Ahlil Yaqin, karya Syeikh Muhammad bin Khatib Langien.


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...