Thursday, July 5, 2018

Tuhfah al-Talibin fi Tarjamah al-Imam Muhyiddin


Kitab Tuhfah al-Talibin fi Tarjamah al-Imam Muhyiddin (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين) adalah sebuah kitab biografi  al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H), yang disusun oleh seorang murid beliau yang bernama al-Imam ‘Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Salman al-Dimasyqi (654-724H). 

Kitab ini menjadi rujukan utama para penulis terkemudian ketika menyusun karya-karya mereka mengenai biografi Imam Nawawi r.h. Kitab ini boleh dimuat turun di sini.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...