Sunday, August 30, 2015

Maqalat wa Fatawa Syaikh Yusuf al-DijwiKitab “ Maqalat wa Fatawa Syaikh Yusuf al-Dijwi ” merupakan sebuah ensiklopedia yang menghimpunkan artikel-artikel dan fatwa-fatwa yang pernah dihasilkan oleh  al-‘Allamah al-Mufassir al-Muhaddis al-Syaikh Abu al-Muhasin Jamaluddin Yusuf bin Ahmad bin Nashr al-Dijwi al-Azhari (1287-1365H), seorang tokoh ulama yang terkenal pada kurun ke 14 Hijrah. 

Syaikh Yusuf al-Dijwi adalah seorang ulama yang disegani dan terkenal dengan ketinggian ilmunya dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Di Universiti al-Azhar pada zamannya, Syaikh Yusuf al-Dijwi merupakan anggota senior “ Jemaah Kibar ‘Ulama al-Azhar ”, yang memainkan peranan besar dalam perkembangan dakwah  dan keilmuan Islam.

Kitab “ Maqalat wa Fatawa ” ini telah diterbitkan dalam sebuah buku selepas kematian pengarangnnya. Usaha penerbitan buku ini berjaya diterbitkan setelah sekumpulan artikel dan fatwa beliau yang pernah disiarkan dalam Majalah al-Azhar, disusun dan dieditkan semula bagi menyesuaikannya dengan penerbitan dalam bentuk buku. Kitab ini telah diterbitkan dalam dua jilid.

Dalam Jilid 1, dibahagikan kepada dua juzuk; juzuk 1, mengandungi artikel-artikel mengenai konsep ketuhanan (al-Ilahiyyat). Manakala dalam juzuk 2, mengandungi artikel-artikel mengenai konsep kenabian (al-Nubuwwat). 

     Dalam Jilid 2, dibahagikan kepada dua juzuk; juzuk 1, mengandungi artikel-artikel mengenai tafsir. Kandungannya menghimpunkan beberapa tulisan Syaikh Yusuf al-Dijwi mengenai tafsiran beberapa ayat al-Quran yang pernah disiarkan dalam ruangan tafsiran al-Quran dalam Majalah al-Azhar. Manakala dalam juzuk 2, mengandungi sekumpulan fatwa Syaikh Yusuf al-Dijwi dalam berbagai permasalahan agama.

Penyusunan kitab ini sangat penting, kerana ia merupakan satu usaha bagi mengekalkan khazanah keilmuan Islam sebagai sumber ilmu dan rujukan umat Islam sepanjang zaman. Berdasarkan sedikit pemerhatian dan pembacaan saya, kitab ini telah menjadi rujukan para ulama kebelakangan dalam penyampaian ilmu dan penyusunan karya-karya mereka.

Untuk mengenali lebih lanjut al-‘Allamah Syaikh Yusuf al-Dijwi dan membaca kandungan kitab “ Maqalat wa Fatawa ” ini, pembaca boleh memuat turunkan kitab ini dalam file PDF di pautan  
http://www.feqhup.com/uploads/13583405102.pdf.

Semoga bermanfaat.

Wednesday, August 19, 2015

Ru’us al-Masa’il wa Tuhfah Thullab al-Fadha'il


Kitab " Ru’us al-Masa’il wa Tuhfah Thullab al-Fadhail "  adalah antara karya peninggalan al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H), yang sangat penting dalam bidang keilmuan Islam.

Walaupun Imam al-Nawawi menyusun kitab ini dalam satu jilid yang agak kecil, berbanding karya-karya beliau yang lain, namun kandungannya sangat penting dan padat dengan berbagai permasalahan agama. Dalam kitab ini, Imam al-Nawawi telah memuatkan perbahasan mengenai berbagai permasalahan yang merangkumi bidang tafsir, hadis,  fiqh, bahasa dan beberapa penjelasan mengenai pendapat-pendapat para ulama terdahulu mengenai sesuatu isu.  Namun begitu, perbahasan mengenai permasalahan fiqh paling banyak dikemukakan dalam kitab ini.

Berdasarkan kitab yang diterbitkan oleh Dar al-Nawadir, Damsyiq, Syria pada tahun 2010, terdapat lebih daripada 72 permasalahan yang dibincangkan oleh Imam al-nawawi dalam kitab ini. Di mana ketebalan kitab ini merangkumi 301 halaman.

Kitab dalam bentuk file PDF boleh dimuat turun di pautan  berikut;
Semoga bermanfaat.

Tuesday, August 18, 2015

Fatawa al-Khalili


Kitab " Fatawa al-Khalili 'ala al-Mazhab al-Syafi'i " merupakan antara kitab himpunan fatawa yang menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang mutakhir. Kandungan kitab ini memuatkan himpunan fatwa-fatwa al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Syarafuddin al-Khalili al-Syafi’i al-Qadiri (1734M / 1147H), seorang ulama fiqh dan tasauf yang terkenal di Palestin pada pertengahan abad ke 18. Beliau pernah menjawat jawatan Mufti Syafi’iyyah di bandar al-Quds lebih dari 40 tahun.

Syaikh al-Khalili sebenarnya tidak menulis sendiri fatwa-fatwanya dalam sebuah buku. Penyebaran fatwa-fatwa beliau dalam bentuk tulisan dilakukan oleh murid-murid beliau, berdasarkan catatan-catatan mereka terhadap pandangan dan jawapan Syaikh al-Khalili mengenai permasalahan agama yang dikemukakan oleh para pelajar dan masyarakat Islam. Manakala usaha penyusunan fatwa-fatwa Syaikh al-Khalili dalam bentuk buku (kitab) pula dilakukan oleh seorang murid beliau yang bernama al-Sayyid Ahmad bin Aminuddin al-Busthami. Menurut penyusunnya, Sayyid Ahmad al-Busthami, beliau menamakan kitab himpunan fatwa-fatwa gurunya ini dengan judul “ al-Fatawa al-Muhammadiyyah al-Khaliliyyah ”.

Mengenai kaedah penyusunan kitab ini, al-Sayyid Ahmad menerangkannya dalam muqaddimah kitab al-Fatawa ini, katanya; “ … disusun mengikut bab-bab fiqh, dibuang sebahagian dari soalan-soalan yang berulang dan jawapan-jawapan yang panjang.”

Isi kandungan kitab ini pula dimulai dengan beberapa bab yang berkaitan dengan tafsir, hadis, nahu dan ilmu tauhid. Kemudian dimuatkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bab-bab fiqh mengikut susunan perbahasannya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah khatimah (penutup) yang mengandungi dua bab perbahasan; bab pertama mengenai tasawwuf dan bab kedua pula berkaitan dengan beberapa persoalan semasa.

Berdasarkan rujukan saya terhadap kitab Fatawa al-Khalili, kitab ini telah diterbitkan dalam dua juzuk (jilid); a)  Juzuk pertama dimulai dengan muqaddimah dan riwayat ringkas Syaikh Muhammad al-Khalili. Perbahasan dalam juzuk ini bermula bab yang berkaitan dengan tafsir dan diakhiri dengan “ Kitab al-Hibbah ”.  b)    Juzuk kedua pula, dimulai dengan “ Kitab al-Luqathah ” dan diakhiri dengan “ Kitab al-Nikah ”.


Untuk mendapat maklumat lanjut mengenai isi kandungan kitab ini, sila muat turun kitab ini di pautan http://read.kitabklasik.net/2010/03/fatawa-al-khalili-fi-al-madzhab-al.html. Kitab ini juga boleh dibaca secara online di pautan http://shamela.ws/index.php/author/2446. Bagi mengetahui latar belakang Syaikh Muhammad al-Khalili, pembaca boleh melayari pautan http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/hq-articles/Khader%20Salameh.pdf (artikel dalam bahasa Arab). Semoga bermanfaat.

Wednesday, August 12, 2015

Fatawa al-Ramli


Kitab “ Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i ” merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i yang menghimpunkan fatwa-fatwa al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli al-Anshari (957H), yang terkenal dengan gelaran al-Ramli al-Kabir.

Penyusunan kitab ini diusahakan oleh anak beliau, iaitu al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli, yang terkenal dengan gelaran al-Ramli al-Shaghir (1004H)[1]. Kitab ini terkenal dengan judul “ Fatawa al-Ramli al-Kabir  ”, iaitu merujuk kepada Imam Syihabuddin al-Ramli. Namun begitu, ada juga para ulama yang menyebut judul kitab ini sebagai “ Fatawa al-Ramli al-Kabir wa al-Shaghir ”, iaitu dengan menggabungkan dan menisbahkan kitab ini kepada kedua-dua imam ini. Oleh itu, kebiasaannya -  penulis yang memetik fatwa dalam kitab ini akan menyebut; “ Menurut Imam Syihabuddin al-Ramli dan diikuti oleh anaknya Imam Syamsuddin al-Ramli dalam kitab al-Fatawa-nya ”. Namun begitu, terdapat juga yang menyebutkan judul kitab ini sebagai " Fatawa Syamsuddin al-Ramli ", iaitu menisbahkan kitab ini kepada penyusun atau penghimpun fatwa ini, iaitu Imam al-Ramli al-Shaghir.

Sekadar pengamatan saya, selain kitab Fatawa Fiqhiyyah al-Kubra, iaitu karya al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, maka kitab Fatawa al-Ramli ini  merupakan antara  kitab fatwa yang menjadi rujukan utama para ulama mazhab Syafi’i yang kebelakangan (mutaakhirin). Sekadar contoh, kandungan kitab Fatawa al-Ramli ini juga menjadi rujukan utama Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani ketika menyusun kitab beliau yang terkenal Furu’ al-Masail wa Ushul al-Washail. Dalam kitab Furu’ al-Masail ini, Syeikh Daud al-Fathani menyebutkan kitab Fatawa al-Ramli ini dengan judul “ Fatawa Syams al-Millah wa al-Din ”, iaitu beliau menisbahkan kitab ini kepada Imam Syamsuddin al-Ramli ( al-Ramli al-Shaghir). 

Isi kandungan kitab ini disusun mengikut pembahagian bab-bab fiqh, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan jenayat. Di akhir sekali diletakkan beberapa persoalan yang mengenai tafsir ayat, hadis, huraian mengenai petikan kata-kata ulama yang terdapat dalam beberapa kitab fiqh dalam pelbagai bidang seperti usul fiqh, ilmu kalam, ilmu nahu dan sebagainya.

Kitab Fatwa al-Ramli ini  ada dicetak di bahagian tepi  kitab Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra karya Ibnu Hajar al-Haytami.  Untuk membaca kitab Fatawa al-Ramli ini dan kitab Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, pembaca boleh “download” di pautan; http://www.feqhweb.com/vb/t17981.html. Manakala versi terbitan tersendiri dalam sebuah buku, kitab ini telah diterbitkan oleh Darul Kutub al-'Ilmiyah, Beirut pada tahun 2011, dalam satu jilid dengan ketebalan 768 halaman.

Semoga bermanfaat.
_______________________
[1] Selain kitab fatwa himpunan anaknya Imam Syamsuddin al-Ramli, terdapat sebuah lagi kitab fatwa yang dinisbahkan kepada Imam Shihabuddin al-Ramli, iaitu kitab Fatawa al-Ramli yang dihimpunkan oleh anak murid beliau yang bernama Imam Syamsuddin Muhammad al-Khathib al-Syarbini (977H).

Monday, August 10, 2015

Fatawa al-Qadhi Husain


Kitab “ Fatawa al-Qadhi Husain ”  (حسين القاضي فتاوى) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang disusun mengikut soal-jawab. Kandungan kitab ini memuatkan himpunan fatwa-fatwa yang pernah dituturkankan oleh al-Imam al-‘Allamah al-Qadhi al-Husain bin Ahmad bin Muhammad al-Marwarudzi (462H). Seorang tokoh mazhab al-Syafi’i yang terkenal dengan julukan al-Qadhi, kerana selain menjadi guru fiqh , beliau juga menjawat sebagai hakim ( qadhi ), dan jawatan inilah yang membuatnya lebih terkenal dengan julukan Qadhi Husain.

Qadhi Husain mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat terhormat di lingkungan madzhab Syafi’i . Ramai ulama yang memuji tentang keilmuan Qadhi Husain.  Berkata al-Sam’aani , pengarang buku ‘ al-Ansab : “  Qadhi Imam Abu Muhammad,  Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Mawarudzi , merupakan tokoh pada zamannya… beliau  telah mampu melahirkan ramai ulama , sehingga kota Marwarudzi menjadi  tempat tumpuan para ulama dan tujuan para fuqaha. Semua itu , kerana di dalamnya ada Qadhi Husain… dan ini berlangsung terus hingga sekarang . ”

Selain itu, Qadhi Husain merupakan ulama “ Ashab al-Wujuh ” di dalam mazhab Syafi’i.  ” Ashab al-Wujuh ” ini adalah  julukan bagi ulama yang  telah memenuhi syarat-syarat ijtihad , dan telah menguasai fiqh mazhab Syafi’i secara baik, telah terbiasa di dalam melakukan istinbat hukum, mampu mengupas  pendapat-pendapat Imam  Syafi’i  serta menyimpulkan hal-hal yang belum disinggung oleh Imam Syafi’i , untuk kemudian diselaraskan sehingga sesuai dengan metodologi yang dipakai oleh Imam Syafi’i. Selain itu, dia juga mampu mengembangkan fiqh mazhab Syafi’I  menjadi cabang-cabang yang banyak sekali.

Oleh kerananya, dalam buku-buku fiqih karya-karya ulama Khurasan, seperti : Nihayah Matlab karya Imam Haramain, Tatimmah Ibanah karya Mutawalli, Muhadzab karya Syairazi, al-Wajiz, al-Basith dan al-Wasith, karya Imam Ghazali, jika disebut di dalamnya kata ” Qadhi ” , maka yang dimaksud adalah Qadhi Husain ini. Semua ulama- ulama yang disebut di atas adalah murid- muridnya Qadhi Husain. Bahkan menurut al Yafi’i , bahawa seluruh ulama dalam mazhab Syafi’i  jika menyebut kata ” Qadhi ” , di dalam bidang fiqh, maka yang dimaksud adalah Qadhi Husain.  Qadhi Husain meninggal dunia tepat selepas solat Isya’ , malam Rabu , tanggal 23 Muharram 462 H di kota kelahirannya Marwarudzi,Khurasan.


Mengenai kitab kitab Fatwa al-Qadhi Husain…..

Kitab fatwa ini sebenarnya tidak dibukukan (disusun dalam bentuk buku) sendiri oleh Qadhi Husain semasa hidupnya. Individu yang berusaha menyusun fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Qadhi Husaini ini ialah salah seorang murid terkenalnya iaitu al-Imam Muhyis Sunnah al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (510H), yang terkenal dengan julukannya Imam “ al-Baghawi ”.

Kandungan kitab fatwa ini agak berbeza dengan beberapa kitab fatwa yang lain, yang menghimpunkan pelbagai fatwa yang meliputi semua bidang sama ada akidah maupun fiqh. Ini kerana kandungan kitab ini hanya menghimpunkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bidang fiqh sahaja.

Isi kandungannya sebagaimana kitab fiqh yang lainnya, iaitu merangkumi perbincangan mengenai ibadat, muamalah, munakahat, jenayah,  kehakiman dan makanan serta pemburuan. Kitab ini dimulai dengan kitab “ Taharah”  (bersuci) dan diakhiri dengan bab al-‘Itq (pembebasan hamba). Berdasarkan kitab yang terbitkan oleh Dar al-Fath, Jordan, terdapat 854 fatwa Qadhi Husain yang terakam dalam kitab fatwa ini. Kandungan kitab ini banyak dijadikan rujukan oleh para ulama Mazhab Syafi’i.  


Untuk mendapat maklumat lanjut mengenai kitab ini, sila muat turun kitab ini (file PDF) di pautan berikut; 

Tuesday, August 4, 2015

Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari


Kitab “ Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari ” atau judul asalnya “ al-I’lam wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari”   (الاعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا الانصاري) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Syaikhul Islam Qadhi Qudhat Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bi Zakariyya al-Sunaiki al-Anshari al-Syafi’i (823-926H).

Kitab ini yang mengandungi himpunan fatwa Syaikul Islam ini tidak disusun (dalam sebuah kitab) sendiri oleh Syaikul Islam Zakariyya al-Anshari pada masa hidupnya, tetapi ia diusaha penyusunannya oleh orang lain. Penulis belum mendapat maklumat mengenai individu yang melakukan usaha penyusunan kitab himpunan fatwa ini.

Fatwa-fatwa Syaikhul Islam yang terdapat dalam kitab ini, menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang terkemudian (mutakhir) ketika membincangkan sesuatu permasalahan dalam kitab-kitab karya mereka.  Kitab ini ada diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Timur Tengah.  

Catatan ini,  hanya  sekadar memperkenalkan  khazanah karya para ulama terdahulu  secara ringkas sahaja. Penulis  sangat  mengharapkan  sumbangan   maklumat lanjut daripada pembaca  mengenai kitab ini. Semoga bermanfaat.