Tuesday, December 30, 2014

Intisari Karya-karya Tasawuf


Ketika saya mengemas dan menyusun atur buku di atas rak buku yang sudah lama tidak dibersihkan saya menjumpai sebuah buku yang sudah lama saya mencarinya. al-Hamdulillah buku yang saya sangka telah hilang dari koleksi saya ini masih ada tersisip di antara buku-buku yang tersusun dalam rak yang terletak dalam bilik tidur anak saya.

Buku yang berjudul “ Intisari Karya-Karya Tasawuf ” yang dicetak dengan tulisan Jawi ini merupakan sebuah karya terjemahan yang diusahakan oleh Ustaz Haji Abdullah al-Qari bin Salleh dan Ustaz Muhammad Salleh bin Haji Arsyad dari sebuah karya Hujatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali yang berjudul “ Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf” (خلاصة التصانيف في التصوف ).

Buku dalam koleksi saya ini adalah edisi cetakan kedua pada tahun 1983, manakala cetakan pertamanya pada tahun 1980. Ia diterbitkan oleh Pustaka Aman Press dengan ketebalan 61 halaman termasuk kata pengantar penterjemah dan halaman isi kandungan.

Karya Imam al-Ghazali ini asalnya ditulis dalam bahasa Parsi, yang kemudiannya dialihbahasakan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi’i al-Naqsyabandi (1840-1913) ke dalam bahasa Arab. Kitab ini asalnya merupakan sebuah jawapan bertulis Imam al-Ghazali kepada seorang muridnya, yang memohon isi intisari pengajaran tasawuf yang terkandung dalam karya-karya beliau, khususnya perbincangan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat dalam melayari bahtera hidup menuju akhirat.

Setakat ini, saya belum menemui edisi terbaharu terjemahan ini yang diterbitkan oleh Pustaka Aman Press, atau syarikat penerbitan lain. Kemungkinan ada terjemahan lain yang telah diterbitkan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Indonesia, yang boleh dikongsi maklumatnya dari pihak pembaca.

Dalam edisi bahasa Arab saya hanya menemui sebuah kitab ini yang diterbitkan oleh Mathba’ah al-Najah di Mesir dengan cetakan pertamanya tanpa disebutkan tarikh cetakannya. Kitab ini juga ada diterbitkan bersama karya-karya Imam al-Ghazali dalam sebuah buku yang berjudul “ Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali ”. Buku ini diterbitkan oleh al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, Mesir dengan memuatkan sebanyak 26 risalah karya Imam al-Ghazali.

Semoga bermanfaat.

Tuesday, December 2, 2014

Wisyahul Afrah wa Ishbahul al-Falah


Kitab Wisyahul Afrah wa Ishbahul al-Falah (وشاح الأفراح وإصباح الفلاح)   adalah sebuah kitab dalam bahasa Melayu (Jawi) karya Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani (1260-1333H/1844-1915M) seorang tokoh ulama Nusantara yang berkediaman di Makkah dan seorang guru di Masjidil Haram. Beliau terkenal dengan gelaran Syeikh Nik Mat Kecik Patani. Kitab ini menjadi teks pengajian aqidah dan fiqh (khusus mengenai sembahyang) mengikut mazhab al-Syafi’i di kebanyakan pondok-pondok, masjid dan surau di Musantara, khusus di Malaysia dan Selatan Thailand.

Dalam pendahuluan kitab ini, Syaikh Muhammad Ismail Daud al-Fathani menerangkan tujuan penyusunan kitab ini dan secara ringkas isi kandungannya;

Telah menuntuti akan daku setengah daripada kekasih bahawa aku himpunkan baginya suatu rislah yang kecil yang diterjemahkan dia dengan bahasa Jawi yang terkandung ia bagi menyatakan segala rukun Islam dan rukun Iman  terkandung ia bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang dan terkandung bagi menyatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun sembahyang dan menyatakan setengah daripada faedah dunia dan akhirat ”.

Kitab ini dimulai dengan “ Bab pada menyatakan segala rukun Islam dan Iman…” dan “ Bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang ”.

Kemudian diikuti dengan “ Kitab pada menyatakan hukum bersuci ” mengandungi beberapa bab - yang menerangkan mengenai hukum istinjak, mengambil wuduk, mandi junub, mandi haid dan nifas serta segala mandi sunat dan hukum tayammum. Juga mengenai haid, nifas dan istihadah, serta mengenai najis dan cara menghilangkannya.

Kandungan seterusnya adalah “ Kitab pada menyatakan sembahyang ” yang menerangkan beberapa bab mengenai tatacara sembahyang, iaitu syarat-syarat, rukun-rukun, sunat-sunat dan perkara yang membatalkan sembahyang. Diterangkan juga mengenai sujud sahwi, sembahyang sunat, sembahyang berjemaah dan sembahyang qasar –jamak. Penerangan juga diberikan mengenai sembahyang Jumaat, sembahyang dua hari raya, sembahyang gerhana bulan dan matahari, sembahyang istisqa’ dan diakhiri dengan sembahyang jenazah.

Pengarang seterusnya menerangkan “ Bab pada menyatakan setengah daripada beberapa faedah dunia dan akhirat . Dalam bab ini diterangkan zikir-zikir selepas sembahyang dan doa-doa yang berdasarkan amalan Rasulullah saw, para sahabat dan orang-orang salih terdahulu.

Kitab ini ditutup dengan sebuah “ Khatimah” , antaranya  menyatakan tarikh kitab ini siap ditulis oleh penyusunnya, iaitu; “ pada hari Khamis 20 hari bulan Dzil Qa’edah pada waktu dhuha di dalam negeri Mekah…..pada tahun 1312 Hijrah Saiyid Walad ‘Adnan….”.

Di akhir kitab ini dilampirkan sebuah doa yang agak panjang, yang sesuai diamalkan selepas sembahyang.

Edisi Jawi kitab ini masih dicetak dan diterbitkan. Kitab ini juga telah diterbitkan dengan tulisan Rumi, bagi memudahkan generasi sekarang yang kurang mahir dalam tulisan Jawi. Edisi rumi yang ada dalam  simpanan saya adalah edisi yang telah diusahakan salinan Jawi ke tulisan rumi oleh Ustazah Noraine Abu dan diterbitkan oleh Al Hidayah House Of Publisher dengan cetakan pertama tahun 2014. 

Saturday, November 29, 2014

KHADIM AL-RAWDHAH WA AL-RAFI'I


Kitab al-Khadim li al-Rawdhah atau judul lengkapnya Khadim al-Rafi’i wa al-Rawdhah fi al-Furu’  ( خادم الرافعي والروضة في الفروع) adalah sebuah kitab susunan al-Imam Syaikh al-Islam Badruddin Abu  Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyi[1] (745-794H/1344-1392M). Kitab ini merupakan sebuah ensiklopedia fiqh yang disusun kembali oleh al-Zarkasyi berdasarkan himpunan kandungan empat buah kitab ‘Hawasyi’ (komentar) bagi kitab Rawdhah al-Thalibin[2] karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H).


Empat buah hawasyi tersebut disusun  oleh  empat[3] orang tokoh terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, iaitu;

1)  Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Hasan bin ‘Ali al-Asnawi al-Mishri[4] (704-772H), dengan karya beliau yang berjudul al-Muhimmat fi Syarh al-Rafi'i wa al-Rawdhah[5]

2)  Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamdan al-Azra’i[6]  (708-783H), dengan karya beliau al-Tawassuth Baina al-Rawdhah wa al-Syarh dalam 20 jilid.

3)  Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Ruslan bin Nashir bin Shalih bin Abdul Khaliq bin Abdul Haq al-Bulqini (724-805H).

4) Syihabuddin Ahmad bin ‘Imad bin Muhammad bin Yusuf al-Aqfahsi, yang terkenal dengan gelaran Ibn al-‘Imad al-Syafi’i[7] (750-808H).

Nisbah kitab ini kepada al-Zarkasyi ada disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani di dalam kitab al-Durar al-Kaminah, al-Sayuthi dalam kitab Husn al-Muhadharah, dan Ibn al-‘Imad al-Hanbali dalam kitab al-Syazarat.

Haji Khalifah ada menyebutkan dalam kitab Kasyf al-Zunun; “ Disebutkan dalam kitab Bughyah al-Mustafid bahawa kitab al-Khadim ini di ditulis dalam empat belas jilid, setiap jilid mengandungi 25 lembaran. Kemudian saya pernah melihat jilid pertamanya, yang dimulai dengan; الحمد لله الذى امدنا بنعمائه.... Dan disebutkan bahawa dalam kitab ini dihuraikan perkataan yang susah difahami dalam kitab al-Rawdhah (karya al-Nawawi) dan kitab al-Fath al-‘Aziz (karya al-Rafi’i)…….”.

al-Hafiz  Ibn Hajar al-‘Asqalani ada menyatakan;  “Kitab al-Khadim disusun berdasarkan kitab al-Muhimmat (karya al-Asnawi) dan kitab al-Tawassuth karya al-Azra’i, tetapi ia juga ditambah dengan beberapa faedah dari kitab al-Mathlab dan selainnya ”.

Kitab al-Khadim ini telah diringkaskan oleh al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi dengan kitab beliau yang berjudul “ Tahshin al-Khadim ”. Menurut Haji Khalifah, kitab al-Suyuthi menyusun kitab Tahshin al-Khadim ini bermula bab zakat hingga akhir bab Haji, namun ia tidak sempat menyelesaikannya.

Sekadar maklumat yang saya perolehi, kitab ini belum lagi diterbitkan oleh mana-mana syarikat penerbitan di Timur Tengah. Ia masih lagi dalam bentuk manuskrip tulisan tangan oleh beberapa penyalin kitab terdahulu. Manuskrip kitab al-Khadim ini ada tersimpan di beberapa buah perpustakaan di dunia Islam dan di barat. Namun, kebanyakan manuskrip itu tidak lengkap kandungannya.

Catatan ringkas mengenai kitab al-Khadim karya al-Zarkasyi ini saya susun berdasarkan beberapa maklumat yang saya perolehi dari laman maya, antaranya dari laman al-Multaqa al-Fiqhi di http://www.feqhweb.com/vb/t15099.html. Jika ada kesilapan maklumat sila maklumkan. Semoga bermanfaat.


[1] Iaitu pengarang kitab al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran, sebuah kitab yang membicarakan ilmu-ilmu al-Quran yang terkenal sebagai rujukan para ulama. Lihat ringkasan  riwayat hidup beliau di pautan http://ibnuzayyin.blogspot.com/2009/11/biografi-imam-badr-al-din-al-zarkasyi.html

[2] Kitab Rawdhah al-Thalibin adalah ringkasan bagi kitab al-Syarh al-Kabir (Fath al-‘Aziz) karya Imam Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H). lihat maklumat ringkas kitab Rawdhah al-Thalibin di pautan http://abusyahmin.blogspot.com/2013/04/rawdhah-al-thalibin.html.

[3] Tiga orang daripada mereka merupakan guru kepada al-Zarkasyi, iaitu Jamaluddin al-Asnawi, Sirajuddin al-Bulqini dan Syihabuddin al-‘Azra’i.


[5] Kitab ini telah diberikan huraian ringkas oleh beberapa ulama, antaranya murid al-Asnawi sendiri iaitu Ibn al-‘Imad al-Aqfahsi dan Zainuddin al-‘Iraqi. Imam al-Azra’i juga ada menyusun kitab yang mengandungi beberapa kritikan ilmiah terhadap kitab ini melalui kitabnya al-Tanbihat ‘ala Awham al-Muhimmat .

[6] Lihat riwayat hidup beliau di pautan http://www.feqhweb.com/vb/t11512.html


[7] Beliau merupakan murid kepada Imam Sirajuddin al-Bulqini dan Jamaluddin al-Asnawi. Beliau ada menyusun kitab al-Ta’liq  ‘ala al-Muhimmat  , iaitu sebuah kitab yang mengandungi huraian bagi kitab al-Muhimmat karya al-Asnawi.


Wednesday, November 5, 2014

Hasyiata Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin


Di antara kitab rujukan para ulama mazhab al-Syafi’i yang ingin dikongsi bersama pembaca ialah dua buah kitab fiqh yang digabung cetakannya dalam satu terbitan, iaitu kitab yang berjudul “ Hasyiata  Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin (حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين).

Kitab ini sebenarnya merupakan gabungan dua buah kitab yang disusun oleh dua orang tokoh ulama mazhab Syafi’I yang terkenal, iaitu;

  1. Kitab Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H). Beliau terkenal dengan gelaran al-Qalyubi.
  1. Kitab Hasyiah ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri (907H). Beliau terkenal dengan gelaran ‘Umairah. 
Kedua-dua kitab ini merupakan dua buah hasyiah (komentar) bagi kitab  Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin atau judul asalnya “ Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin ”, iaitu karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi’i (864H). Beliau menyusun kitab ini sebagai syarah (huraian) bagi kitab Minhaj al-Thalibin, karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf  al-Nawawi (). Seorang tokoh ulama terkenal yang menjadi rujukan utama dalam mazhab al-Syafi’i.

Semenjak berlakunya penyatuan antara dua buah kitab ini dalam penerbitannya, seolah-olah kedua-duanya hanyalah satu kitab. Dalam beberapa cetakan kedudukan Hasyiyah al-Qalyubi biasanya diletakkan di atas Hasyiyah ‘Umairah. Tidak diketahui secara pasti siapa yang memulakan idea penyatuan dua hasyiah ini. Termasuk motif di sebalik penyatuan tersebut dan mengapa dipilih kedua hasyiah ini. Setelah melalui proses pencarian dari berbagai sumber, agaknya belum ada satu pun sumber yang berupaya memberikan sedikit cahaya agar jawapan-jawapan yang masih cukup gelap itu sedikit terang dan terbuka. Tulisan ini tidak lebih dari sekadar mencuba menemukan jawapan bagi semua pertanyaan tersebut, yang semoga boleh memberikan sedikit titik terang.

Kalau kitab Minhaj al-Thalibin dengan syarahnya Kanz al-Raghibin ini diterbitkan tanpa kedua hasyiah tersebut, barangkali cukup satu jilid saja yang diperlukan. Tapi dengan adanya tambahan kedua-dua syarah tersebut, beberapa penerbit mengeluarkannya dalam bentuk empat jilid relatif tebal-tebal yang masing-masing jilidnya sekitar 370 hingga 440 halamannya.

Dari empat jilid tersebut, berikut disebutkan tema kitab dan babnya;  

Jilid 1 : Muqaddimah sampai kitab al-Janaiz
Jilid 2 : Kitab al-Zakat sampai kitab al-Wakalah
Jilid 3 : Kitab al-Iqrar sampai kitab al-Thalaq
Jilid 4 : Kitab al-Raj’ah sampai kitab Ummhat al-Aulad


Kandungan  kedua-dua Hasyiah

Kandungan tema kedua-dua hasyiah tersebut sudah tentu relatifnya sama. Tema penulisan dan sistematik penyusunannya mengikuti tema-tema kitab Minhaj al-Thalibin sebagai matan dan Kanz al-Raghibin sebagai syarah. Perkara yang membezakan antara kedua-dua hasyiah tersebut adalah aspek kuantiti dan juga kualiti kedua-duanya.

Dari aspek kuantiti, Hasyiah al-Qalyubi lebih banyak mengandungi isi penjelasan. Kerana sebagaimana dikatakan sendiri oleh penulisnya, bahawa dalam hasyiahnya - beliau mengumpulkan keterangan dari pelbagai kitab hasyiah bagi Kanz al-Raghibin dan juga berbagai kitab hasyiah bagi kitab syarah Minhaj al-Thalibin yang lain.

Selain itu, dalam hasyiah al-Qalyubi ini terdapat pemilihan pendapat yang mu’tamad setelah memaparkan beberapa pendapat yang ada. Hal lain yang boleh kita dapati dalam Hasyiah al-Qalyubi adalah terdapatnya diskusi fiqh atas beberapa argumentasi pendapat masing masing. Hanya saja kebanyakan pendapat-pendapat tersebut tidak disandarkan kepada para pemiliknya. Dan hal ini, ternyata memang disengajakan oleh penulis dengan tujuan mempermudah dan mempersingkat isi hasyiah.

Sedangkan apa yang ditulis oleh ‘Umairah dalam hasyiahnya,  isi kandungannya relatif lebih singkat dan hanya mengomentari perkara-perkara  yang dianggap perlu saja. Maka dari sisi penjelasan yang konfrehensif, Qalyubi boleh dikatakan lebih unggul. Hal ini boleh difahami mengingat masa hidup Amirah yang lebih dahulu daripada al-Qalyubi. Di mana, pada zaman Amirah jumlah hasyiah atas kitab-kitab syafi’i tentu saja belum sebanyak zaman al-Qalyubi. Sehingga al-Qalyubi lebih memiliki banyak bahan untuk dikaji daripada ‘Umairah. Bahkan sangat mungkin sekali hasyiah ‘Umairah adalah salah satu bahan kajiannya al-Qalyubi.


Antara kedua-dua Penulis

Dari sumber-sumber yang terbaca, meski mereka berdua adalah termasuk fuqaha Syafi’iyyah dari Mesir, - hanya perbezaan  wilayah (‘Umairah berasal dari al-Burullus, sedangkan al-Qalyubi dari wilayah Qalyub) – namun, tidak ada satupun maklumat yang menyebutkan bahawa mereka berdua pernah bertemu, baik sebagai guru murid, atau teman seperjuangan dalam menuntut ilmu.

Sebagai ulama yang sama-sama faqih, mereka berdua sama-sama memiliki warisan intelektual dalam bidang fiqih dan ushul fiqih. Lagi-lagi mereka memiliki sebuah kesamaan. Rata-rata karya mereka adalah sama-sama berbentuk hasyiyah baik dalam fiqih maupun ushul fiqih.

Mengingatkan selisih antara tahun wafat mereka berdua memang cukup jauh zamannya. iaitu sekitar satu abad dua belas tahun. Maka tidak mungkin, disimpulkan bahawa penyatuan kedua hasyiah tersebut adalah atas kesepakatan kedua-dua penulisnya.

Menurut pendapat para ulama tentang kedua-dua tokoh ini,  ‘Umairah mendapat kedudukan tinggi dan unggul sebagai ulama rujukan dalam mazhab Syafi’i berbanding al-Qalyubi. Dalam banyak kesaksian para fuqaha Syafi’iyyah -meski sama-sama faqih- ‘Umairah memiliki posisi penting dalam legaliti fatwa-fatwa ulama Syafi’iyyah berbanding al-Qalyubi.

al-Zirikli misalnya, dengan mengutip pendapat Najmuddin al-Ghazzi mengatakan bahawa pada fiqh ‘Umairah lah kepemimpinan tahqiq mazhab Syafi’i bermuara. Selain itu, ketika menyebutkan para fuqaha mu’tabar yang fiqihnya dijadikan sandaran berfatwa, para ulama menyebutkan nama ‘Umairah dan para pemilik syarah dan hasyiah yang lain tanpa menyebutkan Qalyubi. Padahal Hasyiyah al-Qalyubi selalu hidup bersama berdua dengan Hasyiyah  ‘Umairah.

Antara ulama yang menyatakan demikian misalnya Syaikh Alawi ibn Ahmad al-Sagaf (w. 1335 H) dalam al-Fawaid al- Makkiyah dan juga Syaikh Muhammad ibn Sulaiman Al Kurdi (w.1194 H) dalam al-Fawaid al-Madaniyah.  Perkara ini jiga diikuti kemudiannya  oleh Syaikh Dr. Ali Jum’ah dalam salah satu pembahasan dalam kitabnya tentang mazhab.

Barangkali dari paparan di atas, boleh ditarik kesimpulan bahawa Hasyiah al-Qalyubi memiliki keunggulan dalam kelengkapannya menjelaskan Kanz Ar Raghibin dari banyak sisi dan juga memiliki rujukan  yang jauh lebih kaya, bahkan boleh jadi Hasyiah ‘Umairah adalah salah satu rujukannya.

Sedangkan Hasyiyah’ Umairah memiliki keunggulan dari sisi penulisnya yang termasuk dalam jajaran fuqaha mu’tabar sebagai rujukan fatwa dalam lingkungan mazhab Syafi’i ketika para ulama tidak menemukan jawapan atas suatu persoalan dari para fuqaha sebelum masa ‘Umairah.

Kemungkinan besar, masing-masing keunggulan berbeza yang dimiliki oleh kedua hasyiah inilah yang kemudian menjadi latarbelakang disatukannya kedua-dua hasyiah tersebut dalam satu  kitab ketika penerbitannya. Kerana itu, bagi para pembaca harus cermat saat mengutip pernyataan dalam kitab tersebut. Pembaca harus memastikan milik siapa pernyataan tersebut, apakah tulisan ‘Umairah ataukah tulisan al-Qalyubi. Agar nantinya tidak terjatuh dalam kesalahan penyandaran sebuah pernyataan.

Catatan di atas diubah suai dari sumber  berikut:   http://www.rumahfiqih.com/maktabah/x.php?id=98&=hasyiyah-qolyubi-wa-. Sila layari pautan asal untuk mendapat maklumat yang lebih.

Dowload kitab ini di pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=40

Semoga bermanfaat.

Tuesday, October 28, 2014

AL-FATH AL-MUBIN BI SYARH AL-ARBA'IN


Kitab al-Fath al-Mubin bi Syarh al-Arba’in الفتح المبين بشرح الأربعين))[1] merupakan kitab huraian bagi kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah[2] karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi r.h.(676H), iaitu sebuah kitab yang terkenal, yang menghimpunkan 42 hadis Nabi saw. Isi kandungan hadis tersebut membicarakan asas-asas penting agama Islam yang perlu diketahui umat Islam.

Kitab al-Fath al-Mubin merupakan sebuah kitab yang disusun oleh al-Imam al-‘Allamah al-Faqih al-Muhaqqiq Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami (909-974H). Beliau yang lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami ini adalah seorang tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal yang menjadi ikutan di kalangan para ulama Syafi’i yang mutakhir. Di antara karya beliau yang paling terkenal dalam bidang fiqh ialah kitab Tuhfah al-Muhtaj, iaitu sebuah kitab huraian bagi kitab Minhaj al-Thalibin  karya Imam al-Nawawi.

Kitab al-Fath al-Mubin adalah antara kitab huraian matan al-Arba’in yang terbaik,  yang menjadi pilihan dan rujukan utama para ulama terkemudian, khususnya pengikut mazhab al-Syafi’i dalam menghuraikan matan al-Arba’in al-Nawawiyyah. Dalam kitab ini Imam Ibn Hajar al-Haytami telah menghuraikan ke semua 42 hadis yang terkandung dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah. Huraian dan kupasan beliau bagi setiap hadis begitu meluas dan terperinci sekali sehingga hampir mencakupi ke semua yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Kitab al-Fath al-Mubin ini telah diberikan hasyiah (komentar) oleh al-‘Allamah al-Hasan bin ‘Ali al-Madabighi (1177H) melalui karya beliau yang  terkenal dengan  judul “Hasyiah al-Madabighi ‘ala al-Fath al-Mubin (حاشية العلاّمة الحسن بن علي المدابغي على الفتح.المبين).

Berdasarkan edisi kitab al-Fath al-Mubin yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj, Beirut, dengan cetakan ke 3, pada tahun 2011 – ketebalan kitab ini merangkumi 688 halaman.

Semoga bermanfaat.[1] Kitab ini juga ada diterbitkan dengan judul Fath al-Mubin li Syarh al-Arba’in   ( فتح المبين لشرح الأربعين).
[2] Catatan ringkas mengenai kitab al-Arba’in karya al-Nawawi ini boleh dibaca di pautan http://abusyahmin.blogspot.com/2013/05/al-arbain-al-nawawiyyah.html

Thursday, October 23, 2014

Idaman PenuntutTatkala penulis melihat-lihat judul buku-buku yang dijual di Badan Cemerlang yang terletak di Plaza Angsana, penulis terpandang tiga jilid buku yang relatifnya lebih nipis berbanding buku-buku yang lain sekitarnya. Tambah menarik, buku-buku tersebut bersaiz lebih kurang A4, satu saiz yang amat jarang bagi buku-buku terkini dengan kulit nipis. Penulis menatap sungguh-sungguh kulit buku tersebut sambil terasa sangat teruja dengan apa yang sedang penulis pegang. Dua daripadanya bertulisan rumi sementara satu lagi bertulisan jawi. Memang tidak salah lagi, ketiga-tiganya ialah susunan penulis yang sama iaitu Al-Ustaz Abdul Ghani Yahya. Ketiga-tiga naskhah tersebut ialah siri Ilmu Fiqh yang dinamai “ Idaman Penuntut pada Menghuraikan yang Kusut ”. 

Penulis harus akui tidak banyak yang penulis tahu tentang penyusun atau pengarang kitab terbabit selain daripada apa yang tercatat di Pendahuluan. Setidak-tidaknya, apa yang penulis difahamkan ialah beliau ialah seorang guru agama dan terlibat dalam penyusunan silibus pembelajaran sekolah agama dalam sistem persekolahan agama Kerajaan Johor suatu ketika dahulu. Atas permintaan anak-anak muridnya, beliau menyusun kitab Idaman Penuntut ini sebagai rujukan pelajaran ilmu fiqah kepada pelajar-pelajar terutamanya yang berada antara Darjah 4 hingga Darjah Khas sekolah agama Kerajaan Johor. Hasrat yang disampaikan bermula selepas beliau berpencen pada 1967 dan hanya mula direalisasikan pada akhir 1982. 

Jilid[1] pertama bagi siri kitab ini diterbitkan pada April 1983 dengan penekanan terhadap topik-topik ibadah dengan topik pertama ialah tentang bersuci dan topik terakhir berkenaan makanan. Bolehlah dikatakan jilid pertama meliputi kesemua pelajaran berkenaan ibadah fardhu ain meliputi sembahyang, puasa, jenazah, zakat, dan haji dan umrah. Jilid kedua pula menyusul dengan topik-topik yang berkaitan dengan dua bidang fiqah iaitu muamalat dan munakahat sementara jilid ketiga menyentuh topik-topik berkenaan faraidh dan jenayah Islam. Oleh hal yang demikan, ketiga-tiga jilid bagi siri ini menyentuh segenap perbincangan tentang fiqah Islami. 

Edisi awal ketiga-tiga jilid ialah dalam tulisan jawi. Pada masa kini, sekurang-kurangnya dua jilid terawal dialihtulisankan kepada tulisan rumi[2]Penyusun/pengarang kitab tersebut ada menyatakan bahawa rujukan utamanya[3] dalam penyusunan kitab itu ialah Matla'al Badrain[4], Al-Baijuri[5] dan Bujairimi ‘ala al-Iqna[6]' yang masing-masing merupakan naskhah-naskhah lama yang cukup diraikan dalam pengajian agama sama ada formal mahupun tidak formal. Kitab-kitab rujukan itu[7], sungguhpun cukup berjasa dalam pengajian Islam dalam masyarakat Melayu/Islam di Malaysia dan Kepulauan Melayu, jelas mempunyai laras bahasa yang agak keterbelakang berbanding Bahasa Melayu terkini selain susunan berbentuk satu perenggan berterusan yang hanya dipisahkan dengan penanda wacana. Oleh sebab itu, penyusunan Idaman Penuntut memudahkan orang ramai, terutamanya pelajar sekolah agama Kerajaan Johor untuk menelaah pelajaran fiqah yang menjadi subjek-subjek teras bermula Darjah empat hingga Darjah Khas. 

Sekadar berkongsi pengalaman sendiri, pembelajaran fiqah di sekolah agama Kerajaan Johor meliputi lima mata pelajaran iaitu Ibadat, Muamalat, Munakahat, Faraidh dan Jenayat. Sebelum zaman penulis, kitab seperti Matla'al Badrain masih lagi menjadi pilihan rujukan bagi tenaga pengajar sekolah agama walaupun kitab/risalah khas untuk setiap subjek sudah disediakan oleh pihak Jabatan Agama Johor. Jadi, Idaman Penuntut memudahkan pelajar (tidak kurang guru juga) membuat rujukan fiqah lantaran susunannya lebih sistematik, dihadirkan dalam bentuk tajuk besar, tajuk kecil dan poin-poin yang memudahkan rujukan pembaca. Kewujudan edisi rumi tambah memudahkan lagi pembacaan penelaah yang tidak begitu fasih membaca jawi. 

Secara umumnya pula, Idaman Penuntut ialah sejenis kitab fiqah Mazhab Syafie sesuai dengan suasana dan keadaan masyarakat Islam Malaysia. Dari hal itu, pembaca yang berpegang pada mazhab itu tidak banyak menemui pandangan yang bertentangan dengan pegangan masyhur Mazhab Syafie di Kepulauan Melayu (seperti mughalazahnya seluruh babi, anjing dan kacukan mereka berdua, sunatnya qunut Subuh dan talkin mayat). Pun begitu, pandangan penyusun seperti tidak wajar menambahkan perkataan Saidina semasa berselawat kepada Nabi selepas tahiyat akhir (jilid 1, nota kaki 1., m.s. 27) dan membidaahkan orang datang berkumpul untuk jamuan makan di rumah si mati (jilid 1, m.s. 63) memperlihatkan sedikit sisi perbezaan pendapatnya berbanding dengan amalan dan kepercayaan tradisional yang didakwa sebagai pandangan Mazhab Syafie yang masyhur. Dan daripada segi pendalilan, jelas sekali pengarangnya sangat bergantung kepada tiga sumber rujukan utama sambil kadang-kala membandingkan kewujudan perbezaan pendapat antara ketiga-tiga kitab itu. Misalnya dalam persoalan ungkapan Saidina dalam selawat tadi, beliau mengutarakan pendapat bagi kedua-dua kitab rujukannya iaitu Al-Baijuri dan Bujairimi ‘ala al-Iqna', lalu mengunggulkan isyarat daripada Bujairimi ‘ala al-Iqna' untuk tidak menambah kalimah tersebut semasa selawat dalam sembahyang. Akan tetapi, beliau berdiplomasi dengan menjelaskan kesetujuannya agar perkataan Saidina ditambah dalam selawat di luar sembahyang. Dalam banyak keadaan, pengarang memberikan pendalilan terhadap sebarang rukun, jenis dan syarat namun bukan kesemua perkara diberikan dalilnya. 

Matlamat penulisan kitab ini pun lebih kepada memenuhi tuntutan pelajaran sekolah agama, jadi pengisiannya jelas cukup sesuai untuk peringkat asas pengenalan fiqah. Secara keseluruhannya, harapan penyusunan kitab bagi memudahkan pelajar untuk menelaah ilmu asas fiqah bolehlah dikatakan tercapai dengan pembaikan kepada gaya bahasa yang lebih mudah difahami. Tambahan pula bilangan muka suratnya yang tidak tebal cukup ideal memudahkan pembelajaran isi-isi penting berkaitan ibadat, muamalat, jenayat, faraidh dan munakahat. Sungguh pun diterbitkan pada 1984, ciri-ciri seperti menonjolkan pandangan daripada kitab-kitab fiqah melayu[8] klasik/semiklasik cukup membuatkan Idaman Penuntut seperti ringkasan atau penerangan ringkas ilmu yang terkandung dalam kitab Melayu klasik/semiklasik. 

Bagaimanapun, untuk mengangkatnya sebagai kitab fiqah yang benar-benar lengkap dengan pendalilan dan ulasan panjang lebar mengenai fiqah Mazhab Syafie mungkin menuntut syarah/ulasan dibuat terhadap teks asalnya. Atau kitab ini perlu dijadikan teks pengkuliahan di majlis-majlis ilmu seperti di masjid-masjid agar penerangan yang lebih konprehensif dapat diberikan oleh tok-tok guru yang mengkuliahkannya. Apa pun, perkara ini tidak sama sekali menafikan keistimewaan Idaman Penuntut sebagai kitab-kitab rujukan untuk ilmu fiqah permulaan yang sewajarnya diketahui oleh setiap umat Islam. Sekurang-kurangnya, kitab ini menjadi antara rujukan tambahan yang penting bagi kurikulum sekolah agama Kerajaan Johor sehinggalah pada tahun 1994 yang menyaksikan permulaan era baru rujukan rasmi sistem persekolahan tersebut. 

Sumber:  Artikel di atas dinukil dari laman 
http://lappanblablabla.blogspot.com/2013/09/idaman-penuntut.html, dengan sedikit pengubahsuaian dan tambahan[9] tanpa perubahan isi kandungannya. Semoga bermanfaat. 


[1] Setiap jilid buku ini disebut “Penggal” iaitu Penggal yang pertama, kedua dan ketiga.
[2] Ketiga-tiga jilid buku ini, ketika catatan ini dibuat telah lengkap dialihtulisankan kepada tulisan rumi oleh Nurul Sakinah binti Ibrahim dan diterbitkan Syarikat Bajrai, Kuala Lumpur.
[3] Selain tiga kitab ini, terdapat dua kitab lagi yang disebutkan oleh pengarang yang menjadi rujukan karya beliau ini, iaitu kitab Fath al-Mu’in karya Syaikh Zainuddin al-Malibari dan kitab yang menjadi huraiannya iaitu kitab  I’anah al-Thalibin karya ‘Allamah Syata al-Bakri,
[4] Judul lengkapnya  Mathla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain, karya Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani (1260-1333 H /1844-1915M).
[5] Iaitu kitab Hasyiah al-Baijuri ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi. Sebuah karya Syaikh Ibrahim al-Baijuri (1216H) yang menghuraikan kitab Syarh Ibn Qasim ‘ala matan al-Taqrib, karya al-‘Allamah Muhammad bin Qasim Muhammad al-Ghazzi al-Syafi‘i (918H).
[6] Iaitu kitab Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Iqna’ fi Halli Alfaz Abi Syuja’. Juga dikenali al-Bujairimi ‘ala al-Khathib. Kitab ini disusun oleh Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi (1131-1221H) sebagai huraian bagi kitab al-Iqna’ karya Syaikh Muhammad bin Muhammad  Syarbini al-Khathib (977H).
[7] Perhatian: Hanya kitab Mathla’ al-Badrain sahaja kitab yang ditulis dalam Bahasa Melayu yang menjadi rujukan pengarang, sedangkan kitab-kitab rujukan yang lain adalah dalam bahasa Arab.
[8] Lihat nota no. 7.
[9] Empunya laman “ karya ulama ” ini telah membuat sedikit tambahan berupa nota kaki bagi melengkapkan artikel ini.

Wednesday, October 1, 2014

al-Bahjah al-Mardhiyyah fi 'Uzr Takhalluf al-Ma'mum 'an al-Imam


Kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah Fi ‘Uzr Takhalluf al-Ma’mum ‘an al-Imam (البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام) merupakan sebuah karya fiqh al-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (1265H) seorang tokoh ulama dan pengarang kitab Jawi yang terkenal di Nusantara.  Dalam kitab ini diterangkan beberapa keadaan yang dibolehkan makmum yang muwafiq berbeza perlakuannya dengan imam atau disebutkan dalam kitab ini “ beberapa masa-il yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya dan yang tiada diuzurkan ”.

Sekadar pengetahuan penulis catatan ini, kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah tidak pernah dicetak secara berasingan dalam satu edisi yang tersendiri, malahan sentiasa dicetak di bahagian akhir kitab Munyah al-Mushalli, yang juga karya Syaikh Daud Fathani. Perkara ini juga ada dinyatakan oleh al-Marhum Tuan Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam muqaddimah buku beliau yang berjudul “ Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur[1]. Kata beliau;

Sama ada cetakan mutawal Mun-yatul Mushalli di Mekah, Mesir, Turki dan Bombay mahupun cetakan mutakhirnya di Surabaya, Cerebon, Singapura, Pulau Pinang dan lain-lain sentiasa dikembarkan cetakannya dengan karya beliau yang berjudul al-Bahjatul al-Mardhiyah. Al-Bahjatul Mardhiyah sebenarnya bukan termasuk dalam bahagian Mun-yatul Mushalli, tetapi adalah merupakan karya yang berdiri sendiri. Akan tetapi kerana kandungannya membicarakan perkara Muafiq dan Masbuq yang ada hubungannya dengan perkara sembahyang, maka itulah barangkali pentash-hih pertamanya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mengambil inisiatif mengkobinasikannya dalam satu cetakan ”.

Dalam muqaddimah kitab ini, Syaikh Daud al-Fathani ada menerangkan sebab yang mendorong beliau menyusun kitab al-Bahjah al-Mardiyyah ini. Kata beliau;

“ Ada pun kemudian daripada itu, tatkala adalah setengah saudaraku yang tiada dapat ku menyalahi akan pintanya (permintaan) bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail (permasalahan) yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya, dan tiada diuzurkan. Maka faqir imtisalkan (ikuti) pintanya kerana yang menunjukkan daripada hadis (الدال على الخير كفاعله ). Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya, lagi singkat bicaranya, iaitu: Syarah bagi Manzhum al-‘Alim al-‘Allamah al-Muhaqqiq, iaitu Syaikh ‘Azizi yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi  ‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim Rais r.h. yang sangat banyak manfaatnya bagi awam muslimin dan khawasnya.  Maka faqir ilaLlah Ta’ala hendak terjemahkan daripadanya dengan  bahasa Melayu, supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya, pada medan ini, tetapi sebab iktimad (pergantungan) faqir ‘alal Lahil Karim bahawa diberi taufiq bagi shawab………….
dan aku namakan terjemah ini;  (ثلاثة أركان طويلة   البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام)”.

Dalam petikan di atas, Syaikh Daud al-Fathani menjelaskan bahawa kandungan kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah ini merupakan himpunan beberapa petikan (nukilan) yang diterjemahkan daripada kitab Syarh Manzhumah al-‘Azizi (  شرح منظومة العزيزي), sebuah karya guru beliau, iaitu al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rais (1187 H/1773M M-1240 H/1824 M). Kitab ini merupakan huraian bagi matan Manzhumah al-‘Azizi fi Masa-il al-Jama’ah[2] iaitu sebuah kitab yang membicarakan mengenai beberapa persoalan solat berjamaah – yang  disusun dalam bentuk nazam oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Ali bin Ahmad al-‘Azizi al-Bulaqi al-Syafi’i (1070H/1660M). Di antara karya lain Syaikh al-‘Azizi ialah kitab Hasyiah al-Fawa-id al-‘Aziziyyah ‘Ala Syarh Abi Syuja’ li Ibn Qasim al-Ghazzi[3].

Dalam kitab ini, Syaikh Daud Fathani telah memetik enam bait nazam dari kitab Manzhumah al-‘Azizi yang berkaitan dengan masalah yang dibincangkan. Sebelum menyebutkan bait yang pertama, Syaikh Daud terlebih dahulu menyatakan; “ Kata Shahibul al-Manzhumah Syaikh ‘Azizi r.’a ” (ertinya “Kata tuan pengarang al-Manzhumah iaitu Syaikh al-‘Azizi ”). Bagi bait-bait nazam berikutnya (bait 2-4) disebutkan “ Kata Nazhim ” (ertinya “ Kata Penyusun nazam ” ). Manakala bagi bait 5-6 didahului dengan “ Katanya ”.

Selepas menyebut bait nazam pertama, Syaikh Daud Fathani memulai huraiannya dengan menyebutkan “ Telah berkata syarahnya, ertinya…”. Setelah menyebutkan bait nazam yang kedua, beliau menyebutkan “ Dan kata Syarihnya telah menyebutkan nazhim pada bait ini….”. Manakala selepas nazam yang ketiga pula beliau menyebutkan “ Maka kata syarahnya telah menyebut nazhim bait ini….”. Selepas bait nazam yang keempat dan kelima, beliau menyebutkan “ Kata syarahnya…”, manakala selepas bait yang keenam disebutkan “ Dan menyebut syarahnya….”.


Syaikh Daud Fathani mengakhiri risalah kecil ini dengan sebuah “ Tatmim Masalah ” yang menerangkan permasalahan jika seorang yang solat itu syak sama ada ia termasuk orang yang muawafiq atau masbuq.

Kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Bahjah al-Mardhiyyah ini selesai disusun oleh Syaikh Daud al-Fathani pada tahun 1259H/1843M, atau lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Daud al-Fathani sendiri di akhir kitab ini;

 “ Telah selesai faqir Daud bin Abdullah al-Fathani daripada menterjemahkan risalah ini pada waktu ‘asar hari selasa (ثلاثاء) empat belas hari bulan Syawal pada Hijrah Nabi saw seribu dua ratus lima puluh sembilan ( 14 Syawal 1259H ) pada negeri Makkah al-Musyarrafah…….”.

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Lihat Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur. Khazanah Fathaniyah, Ct-1, 1991.
[2] Selain kitab syarah ini, Manzhumah al-‘Azizi juga pernah disyarah atau diberi komentar oleh al-‘Allamah Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari al-Fannani (987H) melalui karya beliau yang berjudul  نصر الحليم حاشية منظومة العزيزي  atau lebih dikenali dengan judul   حاشية المليباري علي منظومة الشيخ العزيزي في مسائل الجماعة .

[3] Iaitu kitab yang menghurai atau mengkomentarkan karya al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Muhammad al-Ghazzi al-Syafi‘i (918H) yang berjudul Fath al-Qarib al-Mujib atau terkenal sebagai Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi ‘ala Matn al-Taqrib, yang merupakan huraian bagi Matn al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (533-593H).