Tuesday, January 28, 2014

Hujjatullah al-Balighah


Kitab Hujjatullah al-Balighah  (حجة الله البالغة)  merupakan antara karya agung al-‘Allamah al-Imam al-Kabir Syaikh Qutubuddin Ahmad bin Abdur Rahim al-Dihlawi atau lebih dikenali dengan gelaran Syah Waliyullah al-Dihlawi (1702-1762).  

Beliau adalah tokoh ulama’ yang terkenal sebagai failosof, pujangga, sufi, muhaddis, mufassir dan faqih. Digelar juga sebagai seorang mujaddid ( reformis atau pembawa pembaharuan ) oleh Syeikh Rashid Ridha. 

Beliau lahirnya pada 21 Febuari 1702M, bersamaan, 4hb.Syawal 1114H di sebuah kampung kecil bernama Pulth, di daerah Muzaffaragh, dekat Delhi-India – iaitu 4 tahun sebelum kematian Sultan Aurangzeb. Salasilah keturunannya di sebelah ayahnya sampai kepada Sayyidina Umar al-Faruq dan di sebelah ibunya sampai kepada Imam Musa  Khazim r.a

Shah Waliyullah telah menghasilkan karya ilmiahnya melebihi 50 buah kitab. Di antara yang terkenal dan menjadi kerap menjadi rujukan para ulama ialah kitab Hujjatullah al-Balighah, Fathul Rahman fi Tarjamatil Quran, al Fauzul al-Kabir, Syarh Tarajim Abwab Bukhari, Aqd al-Jid, Tafhimat Ilahiyyat, al-Qaul al-Jamil, al-Musaffa Syarh Muwatta`, Syifa al-Qulub, dan al-Luma’at.

Di antara semua itu, kitab Hujjatullah al-Balighah telah memuncakkan nama Shah Waliyullah di persada antarabangsa. Oleh kerana itu banyak usaha dilakukan ke atas kitab Hujjatullah al-Balighah ini oleh berbagai lapisan ulama dan ahli akedemi untuk mengenengahkan pemikiran Shah Waliyullah melalui kitab tersebut.

Ulama-ulama di Benua Kecil India juga turut memainkan peranan mereka dan boleh dikatakan mereka lebih berhak dalam penyebaran ini berdasarkan faktor geografi, pewarisan ilmu dan pengamalan dari turun temurun semenjak zaman Shah Waliyullah lagi. Dengan sebab itu kitab Shah Waliyullah ini dijadikan sebagai silibus di kebanyakan madrasah India-Pakistan. Tidak kurang juga yang menjadikan bahan bacaan peribadi.  Mereka juga melakukan penterjemahan, peringkasan  dan  pensyarahannya ke dalam bahasa Urdu.


Huraian kitab Hujjatullah al-Balighah…

Sekadar pengetahuan saya, terdapat sebuah kitab yang disusun khusus untuk menghuraikan kandungan kitab Hujjatullah al-Balighah, iaitu kitab yang berjudul Rahmatullah al-Wasi’ah (رحمة الله الواسعة), iaitu sebuah hasil karya al-Syaikh al-Muhaddits Sa’id bin Ahmad al-Balanburi (Palanburi) dalam bahasa Urdu. Ia dicetak dan diterbitkan dalam 5 jilid. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, kitab ini belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya.
Ringkasan kitab Hujjatullah al-Balighah..

Di antara kitab ringkasan kepada kitab Hujatullah al-Balighah yang terdapat di rak-rak kedai buku di negara India Pakistan ialah kitab Talkhis Hujjatullah al-Balighah. Kitab Talkhis Hujjatul Allah Balighah ini di karang oleh Sayyid Radiyuddin Ahmad Fakhri dalam bahasa Urdu. Ianya adalah ringkasan kepada kitab Hujatullah Balighah. Disediakan sebagai alternatif kepada mereka yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk membaca kitab asal Hujatullah juga sebagai khulasah untuk memahami point penting kitab tersebut. Kitab Talkhis ini sangat unik kerana ia merupakan cubaan kali yang ketiga pengarang untuk menghidangkannya kepada pembaca. Manuskrip pertama hilang. Kemudian beliau menulis semula. Setelah siapa manuslkript kedua ini juga hilang. Untuk kali yang ketiga barulah ia berjaya disiapkan semula dan berjaya juga dicetak. Berdasarkan cetakan Darul Isyaat Dehli, kitab ini hanya merangkumi 272 muka surat bersaiz kecil  iaitu 8.50 X 5.50 inci.

Terjemahan kitab ini dalam bahasa Melayu

Kitab Hujjatullah al-Balighah telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Manakala dalam bahasa Melayu, saya dapati ia ada diterbitkan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Press, di bawah penyelenggaraan Zainuddin Hj. Idris Dan Nik Hassan Nik Abdullah. Buku terjemahan ini diterbitkan dalam dua jilid dengan judul Hujjat Allah al-Balighah: Terjemahan Dan Anotasi.

Berikut dilampirkan ringkasan  isi kandungan buku tersebut berdasarkan jilidnya;

A) Hujjat Allah al-Balighah: Terjemahan Dan Anotasi (Jilid 1)


Bahagian 1. Mengenai Kaedah-Kaedahh Umum yang Dikeluarkan daripada Semua. Kebajikan dalam Hukum-Hukum Syarak. Bahagian ini Mengandungi Tujuh Bahasan dalam Tujun Puluh Bab;

Bahasan 1. Mengenai Sebab Ditaklifkan dan Pembalasan;

Bab 1. Ibda', Khalqi dan Tadbir.
Bah 2. Mengingati Alam Misal
Bab 3. Mengingati Malail Aala
Bab 4. Satu Keterangan Sunah Allah yang Disyaratkan pada Firman Tuhan: "Dan Tidak Akan Kamu Dapati Perubahan pada Sunah Allah". (al-Ahzab: ayat 62)
Bab 5. Hakikat Roh
Bab 6. Rahsia Taklif
Bab 7. Taklif Sebahagian dari Takdir
Bab 8. Taklif Perlu Pembalasan
Bab 9. Manusia Berbeza daripada Segi Jibillah yang Mewajibkan Akhlak dan Amalan Mereka dan Tahap Kesempurnaan Mereka Berlainan
Bab 10. Sebab-Sebab Kebimbangan Hati yang Mendorong kepada Tindakan
Bab 11. Hubungan Erat Amalan dengan Jiwa dan Semua Amalan Dikira ke Atas Jiwa
Bab 12. Hubungan Perbuatan dengan Niat
Bab 13. Sebab-sebab Berlaku Pembalasan

Bahasan 2. Cara Pembalasan Semasa Hidup dan Selepas Mati;

Bab 14. Pembalasan Terhadap Perbuatan di Dunia
Bab 15. Hakikat Mati
Bab 16. Keadaan Manusia Berbeza di Alam Barzah
Bab 17. Rahsia Peristiwa Alam Masyar

Bahasan 3. Tamadun;

Bab 18. Cara Membangunkan Tamadun
Bab 19. Tamadun Peringkat Pertama
Bab 20. Ilmu Peradaban Hidup
Bab 21. Pengurusan Keluarga
Bab 22. Kegiatan Masyarakat
Bab 23. Politik Kemasyarakatan
Bab 24. Cara Raja Memerintah
Bab 25. Para Pembantu Raja
Bab 26. Tamadun Peringkat Keempat
Bab 27. Semua Manusia Sekata dalam Prinsip-prinsip Tamadun
Bab 28. Peranan Resam di Kalangan Manusia

Bahasan 4. Hakikat Kebahagiaan;

Bab 29. Hakikat Kebahagiaan
Bab 30. Kebahagiaan yang Berbeza pada Manusia
Bab 31. Darjah di Kalangan Manusia dalam Cara Mereka Mendapat Kebahagiaan Ini
Bab 32. Prinsip-prinsip untuk Menghasilkan Jalan Kedua
Bab 33. Cara Mendapat Empat Akhlak Ini dan Menyempurnakan yang Kurang dan Mengembalikan yang Hilang
Bab 34. Hijab-hijab yang Menghalang Kelahiran Fitrah
Bab 35. Cara Menghapuskan Hijab-hijab Ini

Bahasan 5. Bahasan Mengenai Kebajikan dan Dosa

Bab 36. Bahasan Mengenai Kebajikan dan Dosa
Bab 37. Penyatuan (Tauhid)
Bab 38. Hakikat Syirik
Bab 39. Bahagian-bahagian Syirik
Bab 40. Beriman dengan Sifat-sifat Allah Taala
Bab 41. Beriman dengan Qadar
Bab 42. Beriman Bahawa Ibadat Adalah Hak Allah Taala ke atas Hamba kerana Dia yang  Memberi Nikmat dan Membalas Mereka dengan Kehendak-Nya
Bab 43. Mengagungkan Syiar-syiar Allah Taala
Bab 44. Rahsia Wuduk dan Mandi
Bab 45. Rahsia Solat
Bab 46. Rahsia Zakat
Bab 47. Rahsia Puasa
Bab 48. Rahsia Haji
Bab 49. Rahsia Pelbagai Kebajikan
Bab 50. Peringkat-peringkat Dosa
Bab 51. Kerosakan-kerosakan dari Dosa
Bab 52. Dosa Seseorang dengan Dirinya
Bab 53 Dosa Antara Seseorang dengan Orang Ramai

Bahasan 6. Bahasan Mengenai Siasah Pertubuhan

Bab 54. Perlunya Penunjuk Jalan dan Penegak Milah
Bab 55. Hakikat Kenabian
Bab 56. Menerangkan bahawa Asal Agama Satu dan Syariat dan Manahij Berlainan
Bab 57. Sebab-sebab Penurunan Syariat-syariat yang Khusus pada Suatu Zaman Bukan pada suatu Zaman dan untuk Suatu Kaum Bukan untuk Suatu Kaum
Bab 58. Sebab-sebab Diambil Tindakan dengan Manahij
Bab 59. Rahsia-rahsia Hukum dan Sebab Perundangan
Bab 60. Semua Kebaikan Memerlukan Fardu, Rukun, Adab dan Seumpama Itu
Bab 61. Rahsia-rahsia Waktu
Bab 62. Rahsia Bilangan dan Ukuran
Bab 63. Rahsia-rahsia Hukum dan Kelonggaran
Bab 64. Membangun Tamadun dan Memperbaiki Resam
Bab 65. Perkaitan di Antara Hukum
Bab 66. Memastikan yang Samar, Membezakan yang Ragu dan Mengeluarkan daripada Kaedah Umum dan Sebagainya
Bab 67. Pemudahan
Bab 68. Rahsia-rahsia Galakan dan Ugutan
Bab 69. Peringkat-peringkat Umat dari Sudut Pencapaian Kesempurnaan yang Dikehendaki atau Sebaliknya
Bab 70. Perlunya Satu Syariat yang Membatalkan Syariat Lain
Bab 71. Mempertahankan Agama daripada Penyelewangan
Bab 72. Sebab Agama Nabi Kita (s.a.w.) Berbeza daripada Agama Yahudi dan Nasrani
Bab 73. Sebab-sebab Pembatalan (Nasakh)
Bab 74. Menerangkan Keadaan Orang Jahiliah yang Diperbaiki oleh Nabi (s.a.w.)

Bahasan 7. Bahasan Mengenai Penghasilan Hukum-hukum daripada Hadis-hadis Nabi (s.a.w.)

Bab 75. Keterangan Mengenai Bahagian-bahagian Ilmu Nabi (s.a.w.)
Bab 76. Perbezaan Antara Pelbagai Kebaikan dan Syariat
Bab 77. Cara Umat Menerima Syariat daripada Nabi (s.a.w.)
Bab 78. Peringkat-peringkat Kitab Hadis
Bab 79. Cara Memahami Maksud Kata-kata
Bab 80. Cara Memahami Maksud Syarak dari al-Quran dan Sunnah
Bab 81. Penyelesaian di Kalangan Hadis yang Bercanggah
Bab 82. Sebab-sebab Perkhilafan Para Sahabat dan Tabiin dalam Masalah Furuk
Bab 83. Sebab-sebab Perkhilafan Mazhab-mazhab Fuqaha
Bab 84. Perbezaan Antara Ahli Hadis dan Ahli Fikiran
Bab 85. Keadaan Manusia Sebelum dan Selepas Empat Ratus Tahun

Bahagian 2. Menerangkan Rahsia Hadis Nabi (s.a.w.) Secara Terperici

Bab 86. Sebahagian dari Bab-bab Iman
Bab 87. Sebahagian dari Bab Berpegang dengan Kitab dan Sunnah Kesucian
Bab 88. Sebahagian dari Bab Mengenai Kesucian
Bab 89. Fasal Mengenai Wuduk
Bab 90. Sifat Wuduk
Bab 91. Perkara-perkara yang Mewajibkan Wuduk
Bab 92. Menyapu di atas Dua Kasut
Bab 93. Sifat-sifat Mandi
Bab 94. Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi
Bab 95. Perkara Harus dan Tidak Harus bagi Orang Berjanabat dan Berhadas
Bab 96. Tayamum
Bab 97. Adab Buang Air
Bab 98. Perkara-perkara Fitrah dan yang Berkaitan dengannya
Bab 99. Hukum-hukum Air
Bab 100. Menyucikan Najis
Bab 101. Sebahagian dari Bab-bab Sembahyang
Bab 102. Keutamaan Sembahyang
Bab 103. Waktu-waktu Sembahyang
Bab 104. Azan
Bab 105. Masjid-masjid
Bab 106. Pakaian Orang Sembahyang
Bab 107. KiblatB) Hujjat Allah al-Balighah: Terjemahan Dan Anotasi (Jilid 2)

 

Bahagian 1. Sembahyang;

Bab 1. Pengadang
Bab 2. Perkara-perkara Mesti dalam Sembahyang (Rukun-rukun Sembahyang)
Bab 3. Zikir dan Perbuatan Sunat dalam Sembahyang
Bab 4. Perkara-perkara Tidak Harus dalam Sembahyang. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah
Bab 5. Amalan-amalan Sunat
Bab 6. Kesederhanaan dalam Amalan
Bab 7. Sembahyang Orang dalam Kesulitan
Bab 8. Sembahyang Berjemaah
Bab 9. Sembahyang Jumaat
Bab 10. Hari Aidil Fitri dan Aidil Adha
Bab 11. Jenazah

Bahagian 2. Zakat

Bab 12. Beberapa Perkara Tentang Zakat
Bab 13. Kebaikan Berbelanja dan Makruh Menahan Perbelanjaan
Bab 14. Kadar-kadar Zakat
Bab 15. Penggunaan Zakat
Bab 16. Beberapa Perkara Berkaitan dengan Zakat

Bahagian 3. Puasa

Bab 17. Puasa
Bab 18. Keutamaan Puasa
Bab 19. Hukum-hukum Puasa
Bab 20. Perkara-perkara Berkaitan dengan Puasa

Bahagian 4. Haji

Bab 21 Haji
Bab 22. Sifat-sifat Ibadat Haji
Bab 23. Haji Wida'
Bab 24. Beberapa Perkara Mengenai Haji

Bahagian 5. Ihsan

Bab 25. Ihsan
Bab 26. Zikir
Bab 27. Bahasan Ihsan Selebihnya
Bab 28. Maqamat dan Ahwal

Bahagian 6. Rezeki

Bab 29. Mencari Rezeki
Bab 30. Jual Beli yang Dilarang
Bab 31. Hukum-hukum Berniaga
Bab 32. Kebajikan dan Saling Menolong
Bab 33. Fara'id

Bahagian 7. Rumah Tangga

Bab 34. Pengurusan Keluarga
Bab 35. Aurat
Bab 36. Adab Bergaul dengan Isteri
Bab 37. Hak-hak Suami dan Isteri
Bab 38. Perceraian (Talaq)
Bab 39. Khulu, Zihar,Lian dan Ila'
Bab 40. Tempoh Menunggu (Iddah)
Bab 41. Mendidik Anak dan Orang yang Dimilik
Bab 42. Aqiqah

Bahagian 8. Kenegaraan

Bab 43. Siyasah Negara
Bab 44. Pemerintah
Bab 45. Bentuk-bentuk Kezaliman
Bab 46. Hudud
Bab 47. Kehakiman
Bab 48. Jihad

Bahagian 9. Kehidupan

Bab 49. Kegiatan dalam Kehidupan
Bab 50. Makanan dan Minuman
Bab 51. Adab Makan
Bab 52. Benda-benda yang Memabukkan
Bab 53. Pakaian, Perhiasan, bejana
Bab 54. Adab Bersahabat
Bab 55. Hukum Nazar dan Sumpah

Bahagian 10. Pelbagaian

Bab 56. Riwayat Hidup Nabi (s.a.w.)
Bab 57. Perang Saudara (Fitnah)
Bab 58. Ciri-ciri Akhlak Orang yang Terpuji

Kitab Hujjatullah al-Balighah dalam bahasa Arab boleh didownload di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

Rujukan;

5 comments:

 1. Salam,

  Saya mewakili Penerbit UIAM berbesar hati sekiranya pihak Tuan/Puan dapat membuat hebahan untuk buku cetakan kedua Hujjat Allah Al Balighah ini. Harganya RM 70.00 setiap satu.

  Sebarang maklumat lanjut boleh kemukakan kepada kami di talian 0361965014 atau emel iiumbookshop@iium.edu.my.

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 2. saya ingin sekali mendapatkan terjemahannya...tp tak dapat yg membantu saya utk mendapatkan buku tersebut....

  ReplyDelete
 3. Adakah tuan telah cuba hubungi penerbitnya 0361965014 atau emel iiumbookshop@iium.edu.my.

  ReplyDelete
 4. Boleh juga layari laman web penerbitnya http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop/hujjat-all%C4%81h-al-b%C4%81laghah-terjemahan-dan-anotasi-juzuk-ii

  ReplyDelete