Friday, December 30, 2016

QURRAH AL-'AIN (قرة العين)

      a)     Qurrah al-‘Ain bi Muhimmat al-Din (قرة العين بمهمات الدين)
Sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i karya al-‘Allamah Syaikh Zaynuddin bin Abdul Aziz bin Zaynuddin al-Malibari al-Fannani (987H). Kitab ini merupakan ringkasan bagi kitab Manhaj al-Thullab Manhaj al-Thullab karya Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (823-926H). Syaikh Zainuddin al-Malibari kemudiannya telah menyusun sebuah karya lain sebagai huraian (syarah) bagi kitab ini melalui karyanya yang berjudul Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-'Ain[1]. Selain huraian (syarah) oleh penyusunnya, kitab ini juga telah disyarah oleh al-‘Allamah Muhammad Nawawi al-Banteni (1230H/1813M) dengan karyanya Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in Syarh Qurrah al-‘Ain.
  
b)  Qurrah al-‘Ain li man Wa’a fi Istihbab Raf’i al-Yadayn fi al-Du’a (قرة العين لمن وعى في استحباب رفع اليدين في الدعاء).
Sebuah kitab yang mengemukakan dalil-dalil daripada hadis Nabi saw yang menerangkan sunat (mustahab) mengangkat tangan ketika berdoa. Kitab ini adalah karya al-Muhaddis Ahmad bin Ali al-Syafi’i al-Azhari al-Ghazzi (1179H)[2].

c)   Qurrah al-‘Ain fi Dhabt Asma’ Rijal al-Shahihain[1] (قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين)
Kitab ini menerangkan mengenai nama-nama periwayat kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Ia merupakan sebuah karya al-‘Allamah Abdul Ghani bin Ahmad al-Bahrani. Beliau masih hidup pada tahun 1174H.
[1] Kitab ini telah diberi  komentarnya (hasyiah) oleh al-‘Allamah Abu Bakr Syatha al-Diyamthi melalui karyanya I’anah al-Thalibin.
[2] Baca biadatanya di pautan http://shamela.ws/index.php/author/2802 (Bahasa Arab)

Tuesday, December 6, 2016

al-Iqna’ (الإقناع)


a)  al-Iqna’ fi al-Fiqh al-Syafi’i (الإقناع في الفقه الشافعي)
Sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i karya al-Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri al-Baghdadi (364-450H). Baca maklumat lanjut di http://abusyahmin.blogspot.my/2016/02/al-iqna-fi-al-fiqh-al-syafii.html

b)  al-Iqna’ fi Masail al-Ijma’ (الإقناع في مسائل الإجماع)
Sebuah kitab yang memhimpun beberapa permasalahan hukum yang dianggap menjadi ijmak para ulama. Kitab ini disusun oleh al-Imam Ibn al-Qaththan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Malik al-Katami al-Hamiri al-Fasi (). Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;

c)  al-Iqna’ fi Hal Alfazh Abi Syuja’  (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)
Sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i karya al-‘Allamah Muhammad Al-Khathib al-Syarbini (977H). Baca maklumat lanjut mengenai kitab ini di pautan http://abusyahmin.blogspot.my/2013/09/kitab-al-iqna-fi-hall-alfaz-abi-syuja.html

d)  al-Iqna’ li Thalib al-Intifa’ (الإقناع لطالب الانتفاع
Sebuah kitab fiqh mazhab Hanbali karya Syarafuddin Abu al-Naja Musa bin Ahmad al-Hijjawi al-Maqdisi, al-Dimasyqi al-Hanbali (895-968H). Maklumat maklumat lanjut mengenai kitab ini, boleh dibaca sebuah artikel (dalam bahasa Arab) di pautan http://www.feqhweb.com/vb/t3139.html. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan  http://waqfeya.com/book.php?bid=4999.