Saturday, November 24, 2012

al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba 'Alawi


Kitab al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba’Alawi 
(المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي) merupakan sebuah kitab tasawwuf  yang terkenal masa ini, karya al-’Allaamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-’Abid al-Zahid al-Murabbi al-Da`i ila Allah al-Sayyid al-Habib Zayn bin Ibrahim bin Sumaith Ba 'Alawi al-Husayni.  

Kitab berbahasa ‘arab setebal 775 halaman ini menerangkan dengan terperinci mengenai 5 usul yang menjadi asas bagi jalan para Saadah Bani ‘Alawi (Thoriqah Bani ‘Alawi) iaitu:-
 
   ü  ‘Ilmu     
 
   ü  ‘Amal  
 
   ü  Warak

   ü  Khauf

   ü  Ikhlas.
 
Sebuah kitab yang sangat baik untuk dibaca terutamanya bagi yang ingin mengetahui perjalanan para saadah Ba’Alawi. Membaca kitab ini seumpama membaca ratusan kitab lain. Terlalu banyak permata ilmu yang terdapat di dalam kitab ini.

Kitab ini telah diterbitkan oleh Dar al-Ilm wa al-Da’wah, al-Jumhuriyyah al-Yamaniyah, Tarim, Hadhramaut, dengan ketebalannya 775 halaman termasuk 15 halaman untuk daftar isi. Tahun Penerbitan: 1426H/2005M (cetakan pertama); 1429H/2008M (cetakan kedua) Size kitab: 17cm x 25cm.

Artikel ini diubahsuai dari pautan berikut
http://pondokhabib.wordpress.com/2011/09/02/al-manhaj-al-sawi-syarh-ushul-thariqah-al-saadah-aal-ba%E2%80%99alawi/

Friday, November 23, 2012

Perukunan Sembahyang


Ketika saya memaparkan satu petikan artikel sebelum ini, mengenai sebuah kitab yang berjudul  Kitab Perukunan ’, pada mulanya anggapan saya ia adalah sama dengan kitab yang akan saya paparkan sekarang. Rupanya saya terkeliru dengan judulnya yang hampir sama. Kitab yang akan saya bicara secara ringkas kali ini ialah ‘ Kitab Perukunan Sembahyang ’ hasil karya Haji Abdul Rasyid al-Banjari, seorang ulama Banjar di Borneo.

Terdapat dua kitab Jawi yang menjadi telaah dan rujukan keluarga saya mengenai agama ketika saya kanak-kanak dahulu, iaitu Kitab Perukunan Sembahyang ini dan Kitab ‘Perhimpunan ‘Amal Ibadat’ karya al-Syaikh ‘Ali bin ‘Abdullah Baldran[1].

Dalam koleksi saya ada sebuah edisi kitab ini, iaitu terbitan Maktabah wa Mathba’ah Muhammad Nahdi wa Awladuh, Pulai Pinang, tanpa tarikh cetakannya. Di ‘cover’ hadapan kulitnya disebutkan judulnya sebagai ‘Perukunan Sembahyang Melayu’. Manakala di helaian bahagian dalamnya pula disebutkan  Ini Kitab Perukunan Besar’ bagi Haji Abdul Rasyid Banjar.........’.  Sekadar pengetahuan saya, rupanya selain kitab ini terdapat beberapa kitab lain yang diberi judul dengan ‘ Perukunan’ yang disusun oleh ulama Banjar.

Mereka menamakan kitab mereka sebagai ‘perukunan’ kerana dalam bahasa Banjar, “perukunan” bermakna huraian asas tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama yang harus dilaksanakan dalam kehidupan seharian, mencakup rukun Islam (fikih), rukun Iman (tauhid), dan rukun Ihsan (tasawuf).

Berikut saya nukilkan tulisan Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah mengenai kitab ini[2];

“ Di antara kitab Melayu/Arab yang paling popular dan banyak diajarkan orang ialah Kitab Perukunan Sembahyang Besar,......[3]. Kandungan kitab tersebut merupakan pengetahuan fardu ain yang paling lengkap.

Selain itu, dilengkapi juga dengan berbagai-bagai amalan yang menjadikan khabar kegembiraan untuk dunia dan akhirat. Terdapat juga tentang khutbah Jumaat dan khutbah nikah.

Tercatat pada semua edisi cetakan, “Diambil daripada karangan Sheikh Muhammad Arsyad Banjar…..[4]. Selain dalam Bahasa Melayu, kitab ini juga terdapat terjemahan dalam bahasa Bugis, Sunda dan Jawa. Dicetak oleh Mathba’ah al-Aminiyah, nombor 12 dan 14, Baghdad Street, Singapura, bertarikh 23 Zulhijjah 1352 H/ 9 Mac 1935 M, dicetak dengan huruf litograf.

Terdapat berbagai-bagai edisi cetakan dan masih dicetak serta banyak diajarkan di seluruh dunia Melayu hingga kini. Walaupun karyanya sangat terkenal, namun riwayat hidup penyusunnya masih gagal dikesan ”.
Semoga bermanfaat.


[3]Dalam artikel asal ada disebutkan selepasnya ‘ tanpa dinyatakan tarikh’. Saya sengaja  memadamnya kerana tiada kesesuaian dengan teks tersebut. Kemungkinan berlaku kesilapan ketika menaip oleh penyusun atau semasa cetakan ketika penerbitannya. Wallahu a’lam.
 
[4]  Di bahagian bawah catatan itu, disebutkan “ Dan ada ditambah sifat dua puluh, khutbah Jumaat, khutbah nikah, ratib haddad, talqin mayat, bab haid, doa-doa, bab haji, fatihah bergantung makna, qunut, tahiyyah bergantung makna, doa ‘Akasyah

Bada'i al-Zuhur fu Waqa'i al-Duhur

 
Kitab Bada’i al-Zuhur fi Waqa’i al-Duhur  merupakan hasil karya Ibn Iyas, seorang sejarawan Mesir dan seorang murid kepada al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi (911H). Nama lengkapnya ialah  Abu al-Barakat Muhammad bin Ahmad bin Iyas, yang lahir di Kaherah pada tahun 852H / 1448M dan meninggal pada tahun 930H / 1524M.  Ia sezaman dengan Ibn Taghri Birdi, Abu al-Mahasin Yusuf (1411-1470M), penyusun kitab al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Mishr wa-al-Qahirah yang sangat terkenal itu.
 
Kitab Bada’i al-Zuhur fi Waqa’i al-Duhur adalah sebuah kitab yang membicarakan tentang pelbagai kejadian dan kisah para nabi terdahulu. Dalam pengantarnya, Ibn Iyas mengatakan: “…maka saya menulis tentang kejadian dan kisah hidup para nabi, dan memilih kisah-kisah yang paling mengesankan…..”. Beliau menyatakan bahawa pemilihan peristiwa dan kisah perjalanan hidup para nabi terdahulu bagi mengisi kandungan kitabnya sebagai pengajaran bagi orang-orang yang berakal.

Di samping itu, beliau menegaskan tidak mungkin semua kisah dan peristiwa  para nabi dapat dipelajari semuanya. Sebagaimana dikatakan: “Tak ada seorang pun yang mampu menguasai seluruh ilmu, meski ia mempelajarinya selama seribu tahun. Sebab ilmu itu laksana lautan yang bergelombang, karenanya ambil segala sesuatu yang bisa membuat kebaikan”.
 
Dalam kitab tersebut, Ibn Iyas memulai dengan menyebut tentang peristiwa permulaan kejadian makhluk. Ia mengutip sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang terdapat di dalam Musnad-nya dari Amir al-‘Uqaili ra, ia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah saw: ‘Di mana Tuhan kami sebelum menciptakan langit dan bumi? Rasulullah saw pun menjawab: ‘Ia berada di awan (ghamam) yang di atas dan bawahnya adalah udara (hawa`), kemudian Ia menciptakan ‘arsy di atas air”.
 
Selanjutnya pada halaman-halamana berikutnya, Ibn Iyas mengemukakan tentang riwayat-riwayat tentang salji dan ais. Seperti riwayat Ibn Abbas yang menyebutkan bahawa Allah SWT telah menciptakan di langit gunung-gunung yang terbuat dari salji dan ais sebagaimana Allah SWT menciptakan di bumi gunung-gunung dari batu. Riwayat ini senada dengan firman Allah SWT: “Dan Allah SWT (juga) menurunkan (butiran-butiran) ais dari langit, (iaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung” (al-Nur: 43).

Dalam konteks ini, Ibn Iyas juga mengutip pernyataan Ibn al-Jauzi yang terdapat di dalam pelbagai karyanya. Menurut penuturan Ibn al-Jauzi, pada abad kelima hijriyah pernah terjadi peristiwa yang amat mengerikan di sebagai belahan bumi sebelah barat, iaitu hujan ais dengan butiran-butiran yang sangat besar. Peristiwa ini telah banyak memakan korban jiwa yang sangat banyak, mulai dari manusia sampai binatang.

Di tempat lain, Ibn Iyas juga menjelaskan tentang bahagian-bahagian dunia. Yang menarik dalam hal ini, ia mengutip pendapat Hermes yang menyatakan bahawa dunia itu ada tujuh bahagian,  iaitu untuk Turki, Arab, Parsi, Sudan, sedang tiga bahagian lainnya untuk Ya’juk dan Makjuj.

Tidak lupa Ibn Iyas juga menerangkan tentang sungai-sungai. Di antara sungai-sungai yang terkenal ialah sungai Sihan, Jihan, Furat, Tigris, dan sungai Nil. Kononnya, orang yang menggali dan mengalirkan air dari sungai Furat  ke sungai Tigris adalah nabi Daniel.

Dan menurut beberapa hukama`, bahwa meminum air sungai Tigris boleh melemahkan syahwat laki-laki dan bagi perempuan boleh menambahkan ghairahnya. Sedang salah satu dari keajaiban sungai Nil adalah adanya kuda nil yang hidup di sana.

Dalam kitab ini juga dikemukakan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan di akhiri dengan kisah turunnya nabi Isa ke muka bumi. Apa yang dipaparkan Ibn Iyas dalam kitabnya memang masih perlu untuk dipersoalkan kebenarannya.

Tidak sedikit kejadian dan kisah-kisah yang dipaparkan dalamnya perlu untuk dipersoalkan, tetapi tulisan ini bukan untuk mempersoalkan kebenaran kejadian dan kisah-kisah yang dikemukakan Ibn Iyas. Tulisan singkat ini hanya mencuba memperkenalkan serba sedikit isi kandungan kitab ini  untuk dikongsi bersama. Dengan membaca kitab ini akan membawa kita ke zaman dan dunia yang sangat jauh. Berdasarkan cetakan Dar al-Fikr Beirut, t.t - tebal kitab ini adalah 197 halaman.
 
Artikel ini dipetik dan diubahsuai dari pautan http://www.aliyahromu.com/2011/07/badai-az-zuhur-fi-waqai-ad-duhur.html
 

Wednesday, November 21, 2012

al-Lukluk wa al-Marjan fi ma Ittafaqa 'Alaih al-Syaikhan

 
Kitab al-Lu'lu wa al-Marjan fii ma Ittafaqa  Alaihi al-Syaikhan, merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan  hadits-hadits  shahih yang disepakati oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kitab ini adalah hasil susunan al-Syaikh al-Muhaddits al-‘Allamah Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ulama dari Mesir.

Imam Bukhari (194 H - 256 H) dan Imam Muslim (204 H - 261 H) merupakan dua orang yang mempunyai autoriti tertinggi dalam dunia periwayatan hadits shahih. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh mereka berdua  berdasarkan  syarat yang sangat ketat atas matan (isi) maupun sanad (silsilah periwayatan) hadits. Integriti orang-orang yang meriwayatkan (perawi hadits) juga sangat diperhatikan, seperti tidak pernah berdusta, kuat ingatannya, pernah bertemu dengan perawi sebelumnya, dan lain-lain. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahawa Imam Bukhari pernah menolak integriti seorang perawi hadits, hanya kerana orang itu pernah "berdusta" kepada seekor kuda. Ia memanggil-manggil kuda dengan berpura-pura memberi makan, padahal dalam genggaman tangannya tidak ada makanan.
 
Penyusun kitab al-Lukluk wa al-Marjan, al-Syaikh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi menegaskan bahawa kitab susunan beliau ini sangat tinggi kedudukannya, berdasarkan isi kandungannya, iaitu himpunan hadits-hadits  yang disepakati keshahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim. Beliau menguatkan perkara ini dengan pembahagian hadits shahih sebagaimana yang dibuat oleh Imam Taqiyuddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Abdul Rahman al-Syahruzuri al-Syafi’i atau lebih dikenali dengan Ibn al-Shalah. Di mana Ibn al-Shalah telah membahagi khazanah hadits-hadits shahih dalam tujuh tingkatan, iaitu;
 
1.       Hadits shahih muttafaqun alaih (yang disepakati) oleh al-Bukhari dan Muslim.
2.      Hadits shahih yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari.
3.      Hadits shahih yang hanya di riwayatkan oleh al-Muslim.
4.     Hadits shahih berdasarkan syarat yang ditentukan oleh al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya  tidak meriwayatkan hadits itu.
5.      Hadits shahih hanya berdasarkan syarat yang ditentukan oleh al-Bukhari.
6.      Hadits shahih hanya berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Muslim.
7.      Hadits shahih berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam-ilmam hadits yang lain.
 
Menurut al-Syeikh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, berdasarkan pengetahuannya tiada lagi kitab yang disusun menghimpunkan hadits-hadits yang disepakati keshahihannya (al-muttafaq ‘alaih), melainkan kitab karya gurunya, iaitu al-Marhum al-Syaikh Muhammad Habibullah al-Syanqithi, yang berjudul “ Zad al-Muslim Fi ma Ittafaq ‘alaih al-Bukhari wa Muslim ”. Namun begitu, kandungan kitab ini tidak meliputi semua hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. 
 
Syaikh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi menjelaskan bahawa kandungan kitab ini, disusun mengikut susunan kitab, bab serta nombor haditsnya  berdasarkan kitab Shahih Muslim, kerana kaedah penyusunannya lebih sistematik dan lebih baik dari kitab Shahih al-Bukhari.
 
Berdasarkan kitab al-Lukluk wa al-Marjan dalam koleksi saya, iaitu terbitan Dar al-Hadits, Kaherah ( 2001), selepas sesebuah bab, penyusun akan mendatangkan sebuah hadits riwayat Muslim hingga sempurna, kemudian di bawahnya dicatatkan    hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam :  …… (disebutkan nama kitab dan babnya). Jumlah hadits yang terkandung dalam kitab al-Lukluk wa al-Marjan ini adalah sebanyak 1906 buah.
 
Benarlah penegasan penyusunnya, sememangnya kitab ini sangat tinggi nilainya, menjadi rujukan para ilmuan Islam dalam melaksanakan penyelidikan dan kajian-kajian mereka.
 
Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh berbagai penerbitan untuk memudahkan umat Islam yang berbahasa Melayu membuat rujukan mereka.
 
Kitab ini juga telah dibuat ebooknya sebagai memudahkan lagi kita membaca dan membuat rujukannya. Ia lengkap dengan teks 'Arab dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
 
Sila kunjungan pautan berikut untuk mendownloadnya

Tuesday, November 20, 2012

Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah al-'Allam al-Ghuyyub


Kitab Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub (تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب) adalah sebuah kitab yang masyhur di dunia Islam. Kitab ini adalah salah satu ‘kitab wajib’ yang dipelajari pada hampir seluruh pesantren di Indonesia. Penulisnya adalah Syaikh Muhammad Amin al Kurdi yang kadang-kala juga disebut Syaikh Sulaiman al-Kurdi. Beliau dilahirkan pada paruh kedua abad ke-13 di kota Irbil dekat kota Moshul di Irak, sebuah kota yang cukup populer terutama setelah serangan dan pendudukan Amerika Serikat atas negeri itu. 

Ayah beliau adalah seorang Ulama Besar, pemuka dalam Thariqat al Qadiriyah, sebuah thariqat yang telah dirintis oleh Syaikh Abdul Qadir al Jaelani. Guru beliau yang terkenal adalah Syaikh al Quthub, Mulana Umar, seorang wali Allah yang tinggal di Irbil, Irak. Guru beliau inilah yang banyak menggembleng beliau dengan ilmu-ilmu syari’at dan thariqat, sehingga membuat beliau memiliki dasar yang kuat dalam ilmu lahir dan batin.

Syaikh Amin al Kurdi adalah seorang pelajar yang gigih, di mana masa mudanya dihabiskan untuk belajar berbagai disiplin ilmu agama dari guru-guru besar yang masyhur pada zaman beliau. Setelah menamatkan pelajaran di Irbil beliau memulai perjalanan spiritual mengunjungi orang-orang shalih dan makam orang-orang shalih. Kemudian dengan bekal tawakkal kepada Allah dan doa dari para guru, beliau memulai perjalanan ke Hijaz dengan menumpang kapal laut dari kota Basrah, Irak. Beliau tinggal di Mekkah belajar dari guru-guru terkemuka di Mekkah dan tenggelam dalam berbagai amal sholih. Pada tahun 1300 H. beliau berangkat ke Madinah dan menetap di sana, belajar dan menempa rohani di Baqi’ dan Jabal Uhud.

Pada akhir usia beliau, beliau pindah ke Mesir karena didorong rasa rindu dan cinta kepada para Ahlul Bait Rasulullah SAW., yang saat itu sangat banyak menetap di Mesir, ketimbang di Mekkah dan Madinah sendiri. Saat menetap di Mesir inilah beliau meneguk habis pelajaran-pelajaran berharga dari kitab fiqih as Syafi’i dan kitab-kitab hadis yang utama. Tercatat guru beliau dalam fiqih adalah: Syaikh Asymuni dan Syaikh Musthafa ‘Izz as Syafi’i, dua orang ulama Universitas Al- Azhar paling terkemuka di zaman itu di Mesir. Dalam ilmu hadis beliau belajar dari Syaikh Samin al Bisyri, serta para Masyaikh di al Azhar dengan menamatkan kitab Shohih Bukhari dan Muslim, Musnad as Syafii, al Muatha’ Imam Maliki, serta Tafsir Baidhawi.

Beliau diangkat sebagai Syaikh Besar pada thariqat al Khalidiyah dan Naqsyabandiyah di Mesir. Kemasyhuran beliau menyinari seluruh Mesir sebagai Ulama ahli Fiqih madzhab Syafi’i dan Syaikh Besar Thariqat Naqsyabandi. Dan, beliau wafat pada tahun 1332 H. dan dimakamkan di sebelah makam dua Imam besar dunia, Imam Jalaluddin al Mahali dan Imam Tajuddin as Subki.

Isi Kitab dan Pandangan Penulis

Kitab Tanwirul Qulub dibagi atas tiga bagian besar. Pertama, bagian Aqidah Biddiniyyah terdiri atas 3 bab. Kedua, bagian Fiqih terdiri atas 11 bab yang dibagi menjadi 94 pasal. Dan ketiga, bagian Tasawwuf dibagi atas 22 pasal.

Pada pembahasan akidah dengan terang-terangan beliau mengatakan bahwa pembahasan isi kitab hanya berdasarkan kepada ajaran akidah Ahlussunah wal Jama’ah al Asy’ariyah dan Maturidiyah saja dengan menyertakan dalil-dalil aqli dan naqli serta menolak suybhat yang dimunculkan oleh ajaran sesat di luar Ahlussunah (halaman 66).

Beliau mengatakan bahwa Allah memiliki 20 sifat yang wajib atas Allah antara lain: Wujud, Qidam, Baqa’, Mukhalafatuhu Lilhawadits, Qiyamuhu Binafsih, Wahdaniyah, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashr, Kalam, Qadirun, Muridun Alimun, Hayyun, Sami’un, Bashirun, Mutakalimun.

Dan 20 sifat yang Mustahil atas Allah antara lain: Adam, Huduts, Fana’, Mumatsalutuhu Lilhawadits, Qiyamuhu Bighayrih, Ta’addud, Ajz, Karahah, Jahil, Maut, Saman, Umy, Bukm, Kaunuhu Ajizan, Kaunuhu Karihan, Kaunuhu Jahilan, Kaunuhu Mayyitan, Kaunuhu Asam, Kaunuhu A’ma, Kaunuhu Abkam.

Adapun sifat Jaiz yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Dalil atas sifat ini adalah surat Al Qashash ayat: 68 “dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.”

Dalam bab Fiqih beliau menjelaskan dalam kitabnya secara lengkap pada hampir seluruh permasalah fiqih Imam Syafii. Meskipun pembahasannya tidak dilakukan secara panjang lebar namun mencukupi untuk bekal para pelajar pesantren memahami ilmu fiqih dalam mazhab Syafii, karena di samping cukup lengkap dalam berbagai permasalahan yang diperlukan, juga disertai dengan dalil-dalil pendukung dari ayat-ayat al Qur’an dan hadis-hadis nabi. Dibandingkan dengan kitab-kitab sejenisnya, misalnya kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin, kitab Tanwirul Qulub ini memiliki keunggulan tersendiri. Di mana dalam kitab ini terdapat pembahasan bab Fara’idh (warisan) dengan cukup lumayan luas, yang tidak terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar itu.

Sedangkan dalam pembahasan Tasawwuf, beliau memulainya dengan pembahasan lima pokok yang menjadi sifat tasawwuf, yaitu: 1. Taqwa kepada Allah, wara’ dan istiqamah, 2. Mengikuti sunnah nabi perkataan dan perbuatannya, 3. Memalingkan diri dari makhluk, bersabar dan bertawakal kepada Allah, 4. Ridha, dan 5. Taubat dan Syukur kepada Allah.

Sedemikian kokohnya pemahaman beliau atas tiga prinsip dasar akidah, fiqih dan tashawwuf itu, sehingga beliau mengatakan dengan tegas bahwa telah menjadi keharusan atas umat yang hidup di akhir zaman ini untuk bertaqlid kepada Imam-Imam Mujtahid dari faham Ahlussunnah dan Imam madzhab yang Empat saja. Dengan mengikuti mereka berarti akan selamat dalam kehidupan beragama. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa barangsiapa yang tidak ikut salah seorang dari para Imam ini, (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), dan mengucapkan bahwa dia terlepas dari Madzhab yang Empat serta hanya menggali langsung dari kitab al Qur’an dan Sunnah saja, maka orang tersebut tidak akan selamat, dan termasuk orang yang sesat lagi menyesatkan!

Menurut beliau, hal itu terjadi adalah karena keterbatasan waktu orang sekarang dalam memahamkan agama, serta banyaknya pengaruh rusak akibat lemahnya moralitas, kedurhakaan yang meluas, dan tingginya kecintaan pada hal-hal duniawiyah. Di samping tidak tersusun rapinya buku-buku pembahasan masalah agama di luar Madzhab yang Empat ini. Apalagi dilihat tentang kedalaman ilmu, jelas orang sekarang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan ilmu para Imam Madzhab yang Empat. (Lihat Tanwirul Qulub, halaman 65-66, cetakan Darul Kutubi al Ilmiyah, Beirut).

Sanjungan dan Kritik

Kitab Tanwir al Qulub ini mendapat sanjungan yang luas dari kalangan ilmuwan di negeri Indonesia. Para ulama pesantren menjadikan kitab ini sebagai ‘kitab wajib’ untuk seluruh pelajar, terutama pesantren di tanah Jawa dan Sumatera. Di negeri Malaysia, kitab ini juga dipakai pada sekolah-sekolah Agama di sana dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Lembaga Bahasa milik Pemerintah Malaysia. Selain dipakai di pesantren, ternyata kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Hidayah, Bandung dengan judul Manusia Bumi Manusia Langit, Rahasia Menjadi Muslim Sempurna, terbit pada tahun 2010.

Demikian terkenalnya kitab ini di Indonesia, sehingga telah beredar tidak kurang dalam enam edisi cetakan dengan penerbit yang berbeda, meskipun kesemuanya masih dalam bahasa Arab, antara lain: Terbitan Maktabah Keluarga Semarang, Terbitan Surabaya, Terbitan Darul Kutubi al Arabiyah, Indonesia, Terbitan Darul Fikri, Mesir, Terbitan Maktabul Taufiqiyyah, dan terbitan Darul Kutubi al Ilmiyah, Beirut, Libanon, yang dilengkapi dengan catatan pinggir oleh Muhammad Riyadl. Sayangnya, edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia hanya ada satu saja, dan itupun tidak dilengkapi dengan teks ayat-ayat al Qur’an dan hadis-hadis yang semestinya ada di dalamnya. Dengan keterbatasan ini, orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab sangat sulit untuk menikmati apalagi memahamkan, dan meyakini kitab penting ini.

Salah satu penyebab kitab ini masyhur dan tersebar di Indonesia adalah isi kandungannya yang bersesuaian dengan faham yang dianut oleh hampir seratus persen rakyat Indonesia. Dalam akidah misalnya, sudah dimaklumi bahwa faham masyarakat luas adalah faham Ahlussunnah Wal Jama’ah al Asy’ari, sedangkan dalam fikih juga dimaklumi bahwa hampir seratus persen bangsa Indonesia bermadzhab Imam Syafi’i. Sedangkan dalam bidang tashawwuf, mayoritas penganut tashawwuf di negeri ini adalah penganut thariqat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Dan kalaupun mungkin ada orang tidak menganutnya, paling tidak masyarakat luas sudah menerima dan tidak menolak keberadaan aliran thariqat yang sudah dianggap mu’tabarah, dalam hal ini tentu termasuk ajaran tariqat an Naqsyabandiyah ini.

Kritik dan Kecaman

Secara umum kritik bahkan kecaman sudah sering dialamatkan kepada para penganut aqidah al Asy’ariyah dan khususnya para penganut ajaran thariqat. Sebut misalnya kitab Manhaj al Imam asy-Syafii fi Itsbati al Aqidah oleh Doktor Muhammad bin Abdul Wahab al Aqil, terbitan Maktabah Abwa asy Salaf, Riyadl, tahun 1998 M. Dalam edisi bahasa Indonesia, kitab ini diberi judul Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi’i, penterjemah Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri, terbitan Pustaka Imam Syafi’i, tahun 2002

Keberadaan kitab itu cukup menghebohkan para ulama Indonesia, bahkan juga masyarakat awam karena isinya dianggap sebagai pemelintiran terhadap Akidah Imam asy-Syafi’i yang dikenal murni pengikut generasi awal Salaf as Shalih, menjadi Akidah Salaf ajaran Ibnu Taimiyyah. Kini, beberapa ulama di Indonesia mulai membahas keberadaan kitab ini, bahkan beberapa di antaranya telah mulai menulis kitab sanggahan, antara lain, Syahamah Jakarta dan LBM Nadhatul Ulama Jember.

Kritik terhadap ajaran thariqat di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini pun sudah sangat gencar dilakukan, terutama oleh para pengikut Mazhab Salafi Indonesia antara lain: Hartono Ahmad Jaiz dalam bukunya “Belitan Iblis”, dan buku “Kesesatan Tahlilan dan Yasinan”. Juga Rapot Merah Aa Gym, MQ Dalam Penjara Tasawwuf, oleh Abdurrahman Al Mukaffi, (buku ini sudah penulis jawab dalam buku yang berjudul Salah Faham Penyakit Umat Islam Masa Kini). Dari luar negeri adalagi kitab terjemahan yang berjudul “Darah Hitam Tasawwuf” oleh Dr. Ilahi Dhohir.

Namun secara spesifik, kritik terhadap kitab Tanwir al Qulub baru sekali dilontarkan oleh seorang ulama Timur Tengah bernama Muhammad Riyadl. Kitab tersebut berjudul Tanwir al Qulub fi Muamalati Allam al Ghuyub, terbitan Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut Lebanon, cetakan pertama tahun 1955 M. Di dalam kitabnya yang tebalnya mencapai 621 halaman ini, Muhammad Riyadl membantah, bahkan menyatakan sesat beberapa masalah yang telah dibahas oleh Syaikh Muhammad Amin al Kurdi. Kritikan terbanyak dilontarkan terutama dalam pembahasan Aqidah (ushuluddin) dan Thariqat Naqsyabandi.

Salah satu kritikan Muhammad Riyadl yang agak keras adalah masalah sifat Wujud Allah, di mana beliau mengatakan wajib meyakini wujud Allah secara dhahiriyah apa yang tertulis pada ayat al Qur’an dengan menolak takwil. Sehingga jika ditanyakan di mana Allah, maka wajib menjawab Allah ada di seluruh tempat, tetapi keberadaan Allah di seluruh tempat itu adalah dengan Ilmu-Nya bukan dengan Dzat-Nya. Kemudian beliau mengatakan lagi, bahwa wajib meyakini Allah itu dengan Dzat-Nya bertempat di langit-Nya, di atas Arasy-Nya, di atas segala yang paling tinggi sesuai dengan Keperkasaan dan Keagungan-Nya! Sebagai penyokong pendapatnya ini dikemukakannya dalil “Dialah Tuhan yang di langit” (QS. Ah Zukhruf: 84) dan firman Allah: “Tuhan yang Ar Rahman duduk di atas Arasy” (QS. Thaha ayat: 5). (Lihat halaman 30).

Hal tersebut bertolak belakang dengan pemahaman Syaikh Amin al Kurdi yang meyakini Allah itu ada tanpa memerlukan tempat, tanpa memerlukan waktu, dan tidak memiliki pencipta, senada dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jama’ah yang meyakini Allah maujud bi la makan, wa la zaman, (Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa waktu). Imam Hanafi, seorang Imam dari generasi Salaf as Shalih mengatakan dalam kitabnya al Washiyyah, :“Penduduk surga melihat Allah dengan pasti tanpa mensifati-Nya dengan sifat benda, tidak menyerupai makhluknya dan tanpa berada di satu arah pun (tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bumi dan tidak di langit-pen)”. Sementara, Imam Ali bin Abi Thalib berkata: “Allah itu ada sebelum adanya tempat, dan sekarang,(setelah menciptakan tempat) Allah tetap seperti semula,yakni ada tanpa tempat(lihat kitab al Farq baina al Firaq halaman 333).

Penulis mencoba meneliti ayat al Qur’an yang dikemukakan oleh Muhammad Riyadl, ternyata ayat itu dipotong sedemikian rupa, sehingga tidak sempurna lagi wujud dan maksudnya. Seharusnya ayat tersebut berbunyi, “Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi, dan Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.( al Qur’an surat al Zukhruf 84). Sebagai catatan, kata ‘yang disembah di dalam kurung’ adalah makna takwil yang dilakukan mufassir ahli sunnah. Sayangnya, secara sengaja beliau memotong ayat itu sampai kepada bunyi “Tuhan di langit saja”, lengkapnya “Dia-lah Tuhan (yang disembah) di langit” dengan menghilangkan sambungan berikutnya dari ayat ini yang lengkapnya ada sambungan,“Dan Tuhan (yang disembah) di bumi.” Dalam kaidah ilmiah, perbuatan menggunting dan memotong dalil agar sesuai selera, dan dapat dipergunakan untuk membela faham sendiri, adalah perbuatan tercela yang pada ujungnya akan merugikan diri sendiri. Bagaimana pun para pembaca yang kritis akan mengetahui juga perbuatan itu setelah meneliti dalil-dalil yang dikemukakan dengan merujuk kepada sumber dalilnya yang asli.

Wallahu a’lam bishowab

Artikel di atas  diambil dari pautan