Saturday, November 28, 2015

al-Ibanah fi Furu’ al-Syafi’i


Kitab “ al-Ibanah fi Furu’ al-Syafi’i[1] ” adalah sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i karya al-Imam Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H). Beliau adalah seorang tokoh besar dalam mazhab syafi’i. Beliau  merupakan murid senior kepada al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Maruzi (327-417H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Shaghir. Di antara karya beliau ialah kitab al-Ibanah dan al-‘Umdah.

Kitab al-Ibanah menjadi rujukan para ulama terkemudian dan isi kandungannya yang memaparkan pandangan dan idea-idea al-Fawrani mengenai sesuatu permasalahan hukum telah dipetik dan menjadi sandaran para ulama di dalam kitab-kitab karya mereka. Kitab al-Ibanah sangat masyhur sebagai karya al-Fawrani di kalangan ulama Syafi’iyyah, sehingga mereka hanya memadai menyebutkan gelaran Imam al-Fawrani di dalam kitab-kitab fiqh karya mereka sebagai “Shahib al-Ibanah” (Pengarang kitab al-Ibanah), tanpa menyebut namanya.

Sebagai contohnya, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi r.h banyak memetik pandangan Imam al-Fawrani dari kitab al-Ibanah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Majmu’ karyanya. Berikut dibawakan petikan dari kitab al-Majmu’;

قال صاحب ” الإبانة ” : يكره الخاتم من حديد أو شَبَه وهو نوع من النحاس , وتابعه صاحب ” البيان ” فقال : يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو نحاس لحديث بريدة رضي الله عنه.

Ertinya; “ Pengarang kitab al-Ibanah mengatakan, makruh memakai cincin besi atau tembaga. Pendapat ini juga diikuti oleh pengarang kitab al-Bayan. Beliau mengatakan, ‘Makruh memakai cincin besi, atau timbal, atau tembaga. Berdasarkan hadis dari Buraidah ”. (al-Majmu’ : 4/341)

Kitab al-Ibanah telah diringkaskan oleh al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma’mun al-Mutawali al-Naisaburi (478H) dengan karyanya yang berjudul “ Tatimmah al-Ibanah ”. Imam Abu Sa’id al-Mutawali adalah murid kepada Imam al-Fawrani. Sebenarnya kitab Tatimmah al-Ibanah ini bukanlah sekadar ringkasan kitab al-Ibanah, kerana selain meringkas kandungan kitab al-Ibanah, Imam al-Mutawali telah membuat penambahan beberapa permasalahan hukum yang tidak terdapat dalam kitab asalnya. Penambahan ini dilakukan sebagai melengkapkan lagi kandungan kitab al-Ibanah, sehingga Imam al-Mutawali menamakan karya beliau ini sebagai Tatimmah al-Ibanah (Pelengkap kitab al-Ibanah).

Namun begitu, ada juga penulis yang menganggap kitab Tatimmah al-Ibanah ini sebagai kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah, bukannya ringkasan, memandangkan isi kandungannya ada huraian tambahan dari Imam al-Mutawali, seperti penambahan dengan pendapat-pendapat lain dalam sesuatu permasalahan kerana adanya dalil-dalil yang sahih mengenainya.

Imam al-Nawawi ada menyebutkan dalam kitab al-Majmu’ petikan dari kitab Tatimmah al-Ibanah. Di mana beliau menyebutkan Imam al-Mutawali sebagai “Shahib al-Tatimmah” (Pengarang kitab Tatimmah al-Ibanah). Berikut contoh petikan tersebut;

وقال صاحب ” التتمة ” : لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص ؛ للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة نفسها ” اطلب ولو خاتما من حديد ” قال : ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه .

Ertinya: “Pengarang kitab al-Tatimmah mengatakan: ‘Tidak makruh menggunakan cincin besi atau tembaga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab shahih (al-Bukhari dan Muslim), bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyuruh orang yang melamar wanita untuk mencari cincin besi.  Jika cincin besi hukumnya makruh, tentulah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan meyuruhnya ”. (al-Majmu’, 4/341)

Sayangnya kitab ini tidak sempat disempurnakan oleh Imam al-Mutawali, ia hanya sempat disiapkan setakat perbincangan mengenai Kitab al-Hudud dalam bab al-Saraqah (Mencuri). Bagi menyempurnakan kitab Tatimmah al-Ibanah ini, usaha telah dilakukan oleh al-Imam Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy al-Ashbahani (515-600H) dengan menyusun karya beliau yang berjudul “ Tatimmah al-Tatimmah ”.

Selain kitab Tatimmah al-Ibanah, kitab al-Ibanah juga telah diberikan huraian (syarah) oleh al-Imam Abu Abdullah al-Husain bin Ali al-Thabari (495H), melalui kitabnya yang berjudul al-‘Uddah[2] al-Kubra Syarh al-Ibanah. 

Sekadar pengetahuan saya, kitab al-Ibanah ini belum lagi diterbitkan oleh mana-mana syarikat penerbitan. Saya tidak pasti, adakah kitab ini masih ada dalam bentuk manuskrip tulisan tangan di mana-mana perpustakaan di pelusuk dunia ini. Namun begitu, yang pasti kitab al-Ibanah ini sememangnya pernah wujud sebagai sebuah karya fiqh yang yang bernilai, yang menjadi rujukan para ulama dan sebahagian isi kandungan masih boleh didapati dalam karya-karya para ulama terkemudian.

Tulisan ini hanyalah sekadar catatan peribadi untuk dikongsi dengan para pembaca. Saya sangat mengharapkan daripada pembaca agar dapat berkongsi maklumat tambahan dan lebih tepat mengenai kitab ini.  Semoga bermanfaat.
[1] Penambahan “ Fi Furu’ al-Syafi’i ” dihujung perkataan al-Ibanah adalah penambahan dari penulis, bagi membezakannya dengan kitab-kitab lain yang juga berjudul al-Ibanah. Antaranya;
      1)   Kitab al-Ibanah fi al-Fiqh al-Syafi’i, karya Imam Muhammad bin Banan bin Muhammad al-Kazaruni (455H).
          2)      Kitab-kitab al-Ibanah yang disusun khusus mengenai akidah, seperti kitab al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah  karya Imam Abu Hasan al-Asy’ari, kitab al-Ibanah ‘an Ibthal Mazhab Ahl al-Kufar wa al-Dholalah karya al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani (403H) dan kitab al-Ibanah ‘an Syari’ah al-Firqah al-Najiah al-Mujanibah wa a-Firqah al-Mazmumah (al-Ibanah al-Kubra) karya Ibnu Baththah (378H).

[2] Terdapat sebuah kitab lagi yang berjudul al-‘Uddah, iaitu al-‘Uddah  al-Shughra, karya Abu Ishaq al-Ruyani Ibrahim bin Ali bin al-Husain al-Syaibani al-Thabari  (523H), yang terkenal dengan gelaran Abu al-Makarim al-Ruyani. Menurut al-Mandili, jika disebutkan kitab al-‘Uddah secara mutlak , maka yang dimaksudkan adalah kitab al-‘Uddah al-Shughra.  Haji Khalifah menyebutkan dalam kitabnya Kasyf al-Dzunun (2/1129) nama kitab ini adalah al-‘Uddah – tanpa perkataan al-Shughra. Kemungkinan perkataan al-Shughra tersebut ditambahkan di hujungnya bagi membezakannya dengan kitab al-‘Uddah al-Kubra, iaitu karya Imam Abu Abdullah al-Husain al-Thabari (495H) sebagaimana yang disebutkan di atas.

Sunday, November 22, 2015

'Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik


Kitab “ 'Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik (عمدة السالك وعدة الناسك)” adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri (702-769H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu al-Naqib al-Mishri.

Dalam pendahuluan kitab ini, Ibn al-Naqib al-Mishri menerangkan bahawa kitab ini merupakan sebuah ringkasan bagi fiqh mazhab Syafi’i. Kandungan  kitab ini disusun berdasarkan pendapat yang terpilih (yang sahih) dalam mazhab Syafi’i mengikut pendapat Imam  al-Rafi’i r.h  dan  Imam al-Nawawi r.h, atau pendapat salah seorang daripada mereka berdua. Jika wujud perbezaan pendapat di antara mereka berdua dalam sesuatu masalah, maka penyusun kitab ini akan mendahulukan pendapat Imam al-Nawawi r.h.


Kitab-kitab  Syarah (huraian) bagi kitab 'Umdah al-Salik;

Kitab ini telah disyarah oleh beberapa ulama, antaranya;  

(1) Syeikh Umar Barakat al-Syami al-Baqa’iy (1313H) dengan karyanya “Fayd al-Ilah  al- Malik Syarh ‘Umdah al-Salik ”, 

(2) al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad al-Zuhri bin Mustafa al-Ghumrawi () dengan karyanya “Anwar al-Masalik Syarh ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik ”. 

(3) al-‘Allamah al-Syaikh Dr Musthafa Dib al-Bugha al-Dimasyqi al-Syafi’i (1938-) dengan dua buah karyanya “Tanwir Masalik bi Syarah wa Adillah ‘Umdah  al-Salik” dan “Tashil al-Masalik bi Syarh wa Tazhib ‘Umdah al-Salik ”. 


Terjemahan kitab “ ‘Umdah al-Salik”

Kitab ‘Umdah al-Salik telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oleh Syaikh Nuh Ha Mim Keller, seorang ulama terkenal yang dilahirkan pada tahun 1954 di  Amerika Syarikat. Beliau berkelulusan dalam bidang Falsafah dan Bahasa Arab dari Universiti Chicago dan UCLA. Beliau memasuki Universiti al-Azhar pada tahun 1977. Beliau juga meneruskan pembelajaran dalam pelbagai keilmuan Islam seperti ilmu hadis, fiqh mazhab Syafi’i dan Hanafi, usul Fiqh dan aqidah daripada beberapa ulama di Syria dan Jordan.

Beliau telah menterjemah kitab ‘Umdah al-Salik ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “ The Reliance of the Traveller ”. Terjemahan ini merupakan usaha penterjemahan yang pertama kali pernah dilakukan ke dalam bahasa Eropah. Usaha murni beliau ini telah mendapat pengiktirafan dari Universiti al-Azhar, Mesir.

Kitab ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik boleh dimuat turun di pautan berikut; http://waqfeya.com/book.php?bid=6733

Semoga bermanfaat.

Wednesday, November 18, 2015

Fatawa Syaikh Athiyyah Shaqr


Ktab “ Fatawa Syaikh Athiyyah Shaqr ” atau judul  asalnya  “ Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam ”  merupakan sebuah ensiklopedia yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Athiyyah Shaqr (1914-2006) seorang ulama kontemporeri yang terkenal dari negara Mesir. Beliau adalah bekas Pengerusi Lujnah Fatwa al-Azhar,  yang sangat disegani dan dihormati oleh para ulama kerana ketinggian ilmunya. Fatwa-fatwa beliau menjadi rujukan para ulama dan masyarakat Islam, bukan sahaja di Mesir bahkan di seluruh dunia Islam. Beliau meninggal dunia pada 9 Disember 2006, ketika umurnya mencecah 92 tahun.

Kitab Fatawa Syaikh Athiyyah ini telah diterbitkan dalam beberapa jilid, yang menghimpunkan fatwa-fatwa Syaikh ‘Athiyyah yang merangkumi permasalahan akidah, ibadat, muamalat, kekeluargaan dan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kitab ini telah menjadi rujukan para ulama dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum syarak.


Semoga bermanfaat.

Monday, November 16, 2015

al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah


Kitab al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah (المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية), adalah sebuah kitab fiqh kontemporari yang terkenal menjadi rujukan para ulama masa kini. Kitab Kitab yang terdiri dari 11 jilid ini ditulis oleh seorang tokoh ulama terkenal dengan keilmuannya yang berasal dari negara Iraq, iaitu al-‘Allamah Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan (1917-2014).

Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan telah  meninggal dunia di Sana’a, ibu Negara Yaman, ketika umurnya 97 tahun. Beliau telah menetap di Yaman dan mengajar di Universiti Iman semenjak tahun 90an. Syeikh Dr Abdul Karim Zaidan terkenal sebagai tokoh dakwah dan pemikir Islam, menjadi pakar rujuk dan telah menulis puluhan karya dalam perundangan, syariah dan pendidikan Islam. Syeikh Abdul Karim juga dianggap sebagai seorang ulama yang hebat, berani mempertahankan Islam dalam apa-apa isu dan sangat menitikberatkan kesatuan rakyat Iraq.

Kitab fiqh karya peninggalan Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan ini, sebagaimana judulnya, ia membincangkan fiqh wanita. Namun bukan berarti kitab ini tidak bicara tentang hukum fiqh secara lengkap. Kalau kita telurusi lebih mendalam, sebenarnya kitab ini merupakan karya ilmu fiqh yang cukup lengkap, mulai dari urusan thaharah sampai urusan yang paling luas seperti mengatur negara, jihad dan seterusnya. Namun kalau di dalam tema-tema itu ada hal-hal yang menyangkut masalah wanita, beliau akan membahas secara lebih detail dan lebih panjang. 

Uniknya, berbeza dengan sistematika buku pada umumnya, setiap perbincangan dalam buku ini dibuat dengan urutan sistem  nombor pada setiap sub judul atau sub pembahasan. Mulai dari jilid satu sampai jilid terakhir, iaitu jilid 11, setiap permasalahan disusun mengikut urutan nombor.  

Pada jilid terakhir, kita menemukan nombor itu berjumlah 13,009. Hal itu bererti ada tiga belas ribuan nombor sub pembahasan dalam 11 jilid kitab ini. Yang sedikit berbeza dengan kitab lainnya adalah setiap memulai sub pembahasan baru, penulis tidak memulai dengan definisi secara etimologi dan terminologi seperti umumnya tulisan ilmiyah, melainkan justru memulai dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan kutipan dari kitab-kitab tafsir yang muktamad, dan diikuti dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh yang muktamad yang dikutip dari kitab-kitab mereka.

Kitab ini dalam bentuk file pdf boleh dimuat turun melalui pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=2676

Semoga bermanfaat.

al-Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah


Sebuah karya ulama yang ingin dikongsi bersama pembaca kali ialah sebuah kitab yang berjudul  “ al-Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah ”. Kitab ini merupakan karya al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad bin Zain bin ‘Alawi bin Ahmad al-Habsyi (1069-1145H), seorang tokoh ulama terkenal mazhab Syafi’i dari Hadhramaut, Yaman.  

Dalam kitab “ Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah” ini diterangkan secara ringkas mengenai tiga bidang utama dalam agama, iaitu akidah, fiqh dan tasauf. Namun begitu, perbahasan utama yang diterangkan dalam kitab ini adalah mengenai bidang fiqh mengikut mazhab Syafi’i, yang berkaitan dengan fiqh ibadat, iaitu solat, zakat, puasa dan haji. Penerangan tentang ibadat solat lebih terperinci berbanding ibadat yang lain.

Kitab ini telah menjadi teks pengajian  dan rujukan para ulama dan pelajar di kebanyakan  peusat pengajian Islam, sekolah dan pondok di Hadramaut dan  lainnya  seperti Zabid, Tihamah Yaman,  Mekah, Madinah, Indonesia, Malaysia, Mesir, Afrika Selatan, Kenya, Uganda dan Algeria. Kitab ini telah dicetak dengan cetakan yang pelbagai di Mesir, Arab Saudi, Yaman, Indonesia dll.


Sumber rujukan kitab al-Riasalah al-Jami’ah

al-‘Allamah al-Sayid Ahmad bin Zain al-Habsyi, penyusun kitab al-Risalah al-Jami’ah ini ada menerangkan sumber penulisan kitabnya dalam pendahuluan kitab al-Risalah al-jami’ah;

فَهَذِهِ مَسَائِلُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ بَعْضِ كُتُبِ حُجَّةِ الإسْلاَمِ الْغَزَالِيِّ غَالِبَاً. مَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ ِهَا نَرْجُو لَهُ مِنَ الله أنْ يَكُوْنَ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرَاً وَبَاطِنَاً

“ Maka ini adalah beberapa permasalahan yang diringkaskan dari sebahagian kitab-kitab karya Hujjatul Islam al-Ghazali. Sesiapa yang mengetahui dan mengamalkannya, kami memohonkan pengharapan daripada Allah untuknya agar menjadi seorang ahli imu yang zahir batin ”.

Di antara kitab yang disusun oleh ulama terkemudian,  yang menghuraikan kitab al-Riasalah al-Jami’ah ialah;
      a)      Anwar Lami'ah wa Tatimmat Wasi'ah Syarh Risalah Jami'ah wa Tazkirah Nafi'ah.
      b)      Bahjah al-Wasail bi Syarh Masail al-Risalah Jami'ah wa Tazkirah Nafi'ah.  
      c)      Syarah’ Allamah Muhammad bin Salim Ba Basil Al-Hajrini Al-Hadhrami Al-Makki.
      d)     Durur Lami'ah syarh Risalah Jami'ah
      e)      Ghilafah Sati'ah li Aali al-Lami'ah min Risalah Jami'ah.
      f)        al-Dilalah al-Nafi’ah Syarh al-Risalah  al-Jami’ah, karya Shalih bin Mathran.

Di antara kitab-kitab  syarah di atas, buat masa sekarang saya hanya mendapat maklumat  mengenai kitab Bahjah al-Wasail bi Syarh Masail , karya seorang ulama terkenal Nusantara, iaitu al-Syaikh al-‘Allamah Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi al-Banteni al-Jawi al-Syafi’i (1230-1314H).  Syaikh Muhammad Nawawi al-Banteni di awal kitabnya telah menerangkan sebab yang mendorong beliau menyusun kitabnya adalah bagi menghuraikan kandungan kitab al-Risalah al-Jami’ah tersebut;

هذا شرح علي الرسالة الجامعة بين اصول الدين والفقة والتصوف للسيد أحمد بن زين الحبشى. سألني فيه بعض
الأحبة فأجبته لذالك طالبا من الله إخلاص الطوية. وسميته بهجة الوسائل بشرح مسائل.

“ Ini sebuah syarah (huraian) bagi kitab al-Risalah al-Jami’ah Bayna Ushuluddin wa al-Fiqh wa al-Tashawwuf [1]  karya al-Sayyid Ahmad bin Zain al-HabsyiTelah meminta sebahagian dari orang yang dikasihi (di kalangan murid-murid dan sahabat) agar menyusun kitab sebagai huraian isi kandungannya. Maka aku memperkenankan permintaan tersebut dengan ikhlas mengharapkan keredaan Allah... dan aku namakan kitab ini dengan “ Bahjah al-Wasail bi Syarh al-Masail[2] بهجة الوسائل) بشرح مسائل.)”

Kitab al-Risalah al-Jami’ah dalam bentuk file PDF boleh dimuat turun di pautan   ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ. Manakala terjemahan dalam Bahasa Inggeris boleh dimuat turun di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.


[1] Judul lain bagi kitab Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah. Judul ini ada dicatatkan di bahagian kulit hadapan kitab Bahjah al-Wasail dan dalam muqaddimahnya.
[2] Judul Wasail ini diambil dari ungkapan penyusun asalnya dalam muqaddimahnya:   هَذِهِ مَسَائِلُ مُخْتَصَرَةٌ (Ini merupakan beberapa permasalahan yang diringkaskan).

Monday, November 9, 2015

Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja


Kitab Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja adalah sebuah karya seorang ulama besar dari Hadramaut Yaman, iaitu al-‘Allamah Sayyid al-Habib Ahmad bin Umar al-Syatiri (1312-1360H). Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada tahun 1312 H (1895 M), dan di sana pula beliau mempelajari ilmu agama sehingga tumbuh berkembang menjadi ulama yang terkemuka. Beliau sangat dicintai gurunya iaitu Syaikhul Islam, Sayyid Abdullah bin Umar al-Syatiri, ulama besar pada zamannya.

Kitab Nail al-Raja ini merupakan antara kitab yang disusun secara khusus bagi menghuraikan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang berjudul Safinah al-Naja, iaitu sebuah karya Syeikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Samir al-Hadhrami al-Syafi’i (). Kitab syarah (huraian) ini dipenuhi dengan ilmu, yang menjadi keperluan bagi setiap guru dan pelajar ketika mentelaah dan mendalami isi kandungan kitab Safinah al-Naja.

Semoga bermanfaat.