Tuesday, December 17, 2013

Tasawuf Modern


Buku “Tasawuf Modern” merupakan sebuah karya dalam bidang tasawuf yang ditulis oleh al-Marhum Buya Hamka (1908-1981) atau nama penuhnya Syaikh Prof. Dr. Haji Abdul Malek bin Haji Abdul Karim bin Amrullah. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Nusantara yang berasal dari Minangkabau, Sumatra Barat, Indonesia.

Karya ini asalnya ditulis oleh Hamka pertengahan tahun 30-an[1] sebagai rencana bersiri dalam majalah Pedoman Masyarakat yang diterbitkan di Medan, dengan Hamka sendiri sebagai pemimpin redaksinya. Setelah keseluruhan rencana tersebut selesai diterbitkan dalam majalah tersebut, atas permintaaan para pembaca Tasawuf Modern telah diterbitkan sebagai sebuah buku untuk pertama kali tahun 1939. Penerbitan kali pertama ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat sehingga mengalami cetak ulang beberapa kali dari sebuah penerbit di Medan.

Setelah Indonesia mendapat kemerdekaan secara rasminya, buku Tasawuf Modern kembali diterbitkan di Jakarta sekitar tahun 60-an. Sejak sekitar tahun 70-an, penerbitan buku Tasauf Modern dan beberapa karya Hamka yang lain - termasuk Tafsir al-Azhar telah diberikan kepercayaan kepada Pustaka Panjimas. Sehingga kini, buku Tasawuf Modern ini masih ada di pasaran dengan berbagai penerbitan, sama ada dari Indonesia maupun Malaysia.

Dalam koleksi saya terdapat sebuah buku Tasawuf Modern dalam edisi Jawi yang diterbitkan oleh Pustaka Aman Press, Kota Bharu Kelantan, dengan cetakan ke-3 pada tahun 1990. Sebelumnya, Pustaka Aman Press telah menerbitkannya dengan cetakan pertamanya pada tahun 1975 dan cetakan kedua pada tahun 1982. Ketebalannya merangkumi 356 halaman, tidak termasuk halaman pendahuluan penyusun dan halaman isi kandungannya.
 
Semoga bermanfaat.


[1] Rencana ini asalnya diberikan judul “Bahagia” oleh Hamka, namun begitu ia telah diubah kepada Tasawuf Modern bagi tujuan penerbitannya dan ia mula dimuatkan dalam majalah Pedoman Masyarakat pada pertengahan tahun 1937.

Thursday, December 12, 2013

Cenderahatiku


Karya peninggalan ulama yang ingin dikongsi bersama pada kali ini adalah sebuah buku kecil yang berjudul “ Cenderamataku ”. Buku ini adalah karya seorang tokoh ulama terkenal di Kelantan, iaitu Haji Yaakub bi Haji Ahmad[1] ( 1895-1957), yang terkenal dengan julukannya  Haji  Yaakub Gajah Mati.

Buku ini pertama kali dicetak pada 11 Sya’ban 1376H bersamaan 13 Mac 1957 di Persama Press, Pulau Pinang, dengan ketebalan 37 halaman– di bawah pembiayaan anak-anak al-Marhum Haji Yaakub sendiri. Ia telah dicetak buat kali keduanya pada tahun 1979 dengan ketebalan 46 halaman oleh Percetakan al-Ahliyah, Kota Bharu. Kedua-dua cetakan ini dalam tulisan Jawi dan merupakan “cetakan istimewa[2] kerana ia diberikan secara percuma dan tidak diizinkan dijual.

Berikut adalah petikan sepatah kata penerbit yang dilampirkan dalam risalah ini;

Buku ini adalah disusun oleh ayahanda kami beberapa minggu sebelum beliau meninggal dunia yang fana ini. Sejurus sebelum menghembus nafasnya yang akhir beliau telah berwasiat supaya buku ini dicetak dan dihadiah kepada mana-mana murid-muridnya, kenalannya dan ikhwanul muslimin yang ingin mengambil manfaat daripada buku ini.

Moga-moga buku ini akan jadi sebaik-baik cendera mata hidup dari beliau dan sebaik-sebaik sedekah jariah yang dipohon akan berkekalan kebajikan dan pahalanya kepada beliau .”

 
Kandungan buku ini..

Bagi mengetahui kandungan buku ini, berikut dilampirkan petikan pendahuluan oleh penyusunnya;

Inilah risalah kecil yang disusun untuk menyatakan kelebihan bacaan al-Musabba’at al-‘Asyarah[3] (المسبعات العشرة) dan kelebihan wirid-wirid Nabi yang dibaca pagi dan petang dan waktu-waktu yang lain. 

Pada akhir rislah ini, saya susun pula ringkasan aqidah atau kepercayaan yang berkenaan dengan sifat[4] yang sabit bagi Allah SWT yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang yang mukallaf. Tujuan ringkasan aqidah ini ialah untuk menyenangkan orang-orang awam bangsaku Melayu yang tidak mengerti mengenal Allah (melalui) bahasa Arab dan mengetahui sifat-sifatNya dengan tidak lagi dikehendaki tahu lafaz-lafaz Arab. Ringkasan itu dihurai dengan cara yang senang berasaskan ajaran al-Quran dan hadis serta ajaran Ulama’ Salaful Sholihin. Moga-moga ringkasan itu akan meneguh kepercayaan dan mendalamkan pengertian mereka ”.

Sekadar ini sahaja yang dapat saya kongsi bersama pembaca mengenai buku “Cenderamataku” ini. Semoga bermanfaat.

Rujukan;

1) Cenderamataku, cet. 2, 1979.
2) Artikel: Haji Yaakub Haji Ahmad Gajah Mati oleh Ismail Awang (Pengasuh, bil. 414, 1976)


[1] Beliau adalah bapa kepada al-Marhum Datuk Yusuf Zaki Yaakub, seorang ulama terkenal di Kelantan. Di antara karya terkenal beliau ialah Terjemahan Tafsir Fi Zilal al-Quran, iaitu kitab tafsir yang disusun oleh al-Syahid Sayyid Qutb.
[2] Perkataan ini ada dicetakkan pada kulit luar buku ini.
[3] Iaitu sepuluh perkara wirid yang dibacakannya sebanyak tujuh kali (Cenderamataku, hal. 4)
[4] Sebanyak 13 sifat ditonjolkan dengan bahasa Melayu dengan ulasan dan dali-dalil yang terang.

Wednesday, December 11, 2013

Penulisan Fiqh al-Shafi’i


Buku “ Penulisan Fiqh al-Shafi’i : Pertumbuhan dan Perkembangannya ” merupakan sebuah karya awal dalam bahasa Melayu yang membicarakan mengenai pertumbuhan dan perkembangan penulisan fiqh mazhab al-Syafi’i. Buku ini adalah antara karya ilmiah yang bermutu tinggi yang disusun oleh Prof. Madya Dr. Mat Sa’ad Abd. Rahman (1942-), seorang pensyarah di Jabatan Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini menjadi bahan bacaan dan rujukan pelajar di pusat pengajian tinggi yang mengikuti beberapa kursus yang berkaitan dengan perundangan Islam.                                                                                                                                                                                                                                                
Buku ini diterbitkan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1983, oleh  Ikatan Studi Islam Universiti Kebangsaan, Bangi. Buku ini diterbitkan semula dengan cetakan keduanya pada tahun 1986 oleh Penerbitan Hizbi, Shah Alam. Dalam edisi baharu ini , ia telah terbitkan dengan susunan yang lebih kemas dan teratur – dengan sedikit perubahan teknik dan pembetulan terhadap beberapa kesalahan ejaan yang terdapat di dalam edisi sebelumnya. Berdasarkan cetakan keduanya, ketebalan buku ini merangkumi 83 halaman termasuk 2 halaman bibliografinya[1].
 
Kandungan buku ini …
 
Untuk mengetahui secara ringkas kandungan buku ini, saya lampirkan sebahagian petikan pendahuluan penyusun bagi edisi pertamanya[2];
“ Pada peringkat awalnya sengaja saya catatkan sejarah hidup al-Imam al-Shafi’i kerana ia merupakan titik pertama bertolaknya penulisan ini. Sebenarnya sejarah hidup beliau tidaklah sesuai digambarkan seringkas ini, yang tentunya tidak dapat meliputi seluruh aspek hidupnya yang terlalu unik itu. Hanya tujuan catatan ini adalah sekadar memberi gambaran asas kepada tujuan penulisan yang dimaksudkan.
Saya mulakan huraian ini dengan menyentuh penulisan al-Imam al-Shafi’i yang menurut sebahagian pendapat dikatakan bermula di kota Makkah, kemudiannya berkembang luas sewaktu beliau berada di Baghdad dan sesudah itu penulisannya  disemak semula, di samping dilakukan beberapa perombakan penting sewaktu beliau menetap di Mesir.
Hasil dari beberapa perpindahan itu kita akan bersua dengan dua bentuk penulisan beliau, yang menurut pandangan ulama ada perbezaannya, di antara tulisannya semasa di Makkah dan Baghdad dengan tulisan pembaharuannya yang dihasilkannya semasa beliau berada di Mesir.
 
Fatwa-fatwa beliau sama ada yang diucapkannya atau yang dicatatkannya di dua-dua tempat itu adalah berdasarkan kepada dalil dan tradisi semasa tempatan yang berbeda-beda. Sebagai implikasinya timbul beberapa pertentangan pokok pada sebahagian besar di antara kedua-dua kumpulan fatwanya itu. Apa yang difatwakan di Baghdad pada kebanyakannya telah dirombak semula apabila beliau berada di Mesir dengan sebab penemuan beberapa dalil baru, yang tidak ditemuinya sewaktu beliau berada di ‘Iraq, di samping tradisi semasa tempatan sedikit sebanyaknya mempengaruhi fatwanya.
 
Seluruh fatwa beliau di ‘Iraq telah diterima, dicatat, diriwayat dan tersebar luas di kalangan pengikutnya di rantau sebelah sana, di samping telah menjadi amalan mereka seharian. …Perubahan yang beliau lakukan terhadap fatwa-fatwa Baghdadnya kemungkinan ada yang tidak sampai ke pengetahuan mereka yang tinggal di luar Negara Mesir. Dengan ini, tidak hairanlah walaupun al-Shafi’i telah melarang para sahabatnya beramal dengan sebahagian besar fatwa-fatwa itu…., ia masih juga kita dapati tercatat di dalam kitab-kitab mazhab, terutamanya di kalangan pengikut-pengikutnya yang berasal dari daerah Baghdad, Khurasan dan lain-lain.
 
Kewafatan al-Shafi’i dengan meninggalkan dua kumpulan fatwanya; qadim dan jadid, telah memberi satu macam kelonggaran kepada para pengikutnya di dalam mengamalkan fatwanya yang sesuai dengan suasana dan iklim mereka sendiri.
 
Fiqh al-Shafi’i telah didokong dan disebarkan oleh tokoh-tokoh mazhabnya yang terdiri daripada para sahabatnya, murid-murid mereka dan kumpulan-kumpulan  fuqaha selanjutnya hingga ke hari ini. Mereka tidak sahaja memindahkan apa yang tercatat di peringkat awalnya, tetapi beberapa hukum furu’ baru telah mereka tambahkan, yang mana penambahan mereka ini mengkayakan perbendaharaan hukum-hukum fiqh mazhab al-Syafi’i. Di dalam setiap peringkat yang dilalui oleh Fiqh al-Syafi’i, saya catatkan nama sebilangan tokoh yang dirasakan berpotensi dan mempunyai peranan mereka yang jelas di dalam perkembangan mazhab itu.
Di bahagian akhir buku ini, saya pusatkan penulisan mengenai al-Imam al-Nawawi dan kitabnya Minhaj al-Talibin[3] kerana memandangkan kepada ketokohan beliau sebagai seorang ulama mutakhir yang besar dan kemasyhuran kitabnya itu di kalangan masyarakat Islam, terutamanya masyarakat Islam di rantau ini. Saya bahagikan penulisan di bahagian ini kepada dua bahagian; bahagian pertamanya saya khususkan pembicaraannya mengenai sejarah hidup al-Nawawi, sementara bahagian keduanya saya khususkan pembicaraannya mengenai kitab Minhaj al-Talibin yang ditinjau dari beberapa sudut tertentu …”
Berikut adalah pembahagian bab buku ini..
 
Bab 1 : Sejarah Hidup
Bab 2 : al-Shafi’i dan Penulisannya
Bab 3 : Fiqh al-Shafi’i, Perkembangan dan Penulisannya Sesudah Beliau Wafat
Bab 4 : al-Nawawi dan Penulisan Kitab Minhaj al-Talibin
Semoga bermanfaat.
-------------------------------------------------------
[1] Selain dua cetakan /terbitan ini, saya belum mendapat maklumat mengenainya. Semua maklumat mengenai buku ini adalah berdasarkan edisi cetakan keduanya.
[2]Pendahuluan”  ini ada dilampirkan dalam edisi keduanya.
[3] Dr. Mat Sa’ad Abdul Rahman telah menterjemahkan bab Thaharah  dan Solat dari kitab Minhaj al-Talibin ini dan diterbitkan dalam sebuah buku oleh Penerbitan Hizbi, Shah Alam pada 1989. Penulisan beliau mengenai al-Nawawi dan kitab Minhaj al-Talibin dalam buku “Penulisan Fiqh al-Shafi’i” ini telah dilampirkan sebagai bahagian pertama bagi buku terjemahan beliau tersebut.

Sunday, December 1, 2013

Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqi fi Dhaw’ al-Quran wa al-Sunnah


Kitab Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqi fi Dhaw’  al-Quran wa al-Sunnah (فـقـه الـغـنـاء و الـمـوسـيـقـى في ضـوء الـقـرآن و الـسـنـّة) merupakan sebuah karya al-‘Allamah Dr. Muhammad Yusuf al-Qaradhawi (1926-). Dalam kitab ini, al-Qaradhawi menjelaskan secara terperinci mengenai hukum nyanyian dan muzik menurut perspektif al-Quran dan al-Sunnah. Karya al-Qaradhawi ini telah diterbitkan dengan cetakan pertamanya oleh Maktabah Wahbah di Kaherah, Mesir.

 
Faktor yang mendorong al-Qaradhawi menyusun kitab ini…

Sebenarnya, kitab ini disusun oleh al-Qaradhawi bagi menanggapi secara khusus kritikan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (1914-1999)[1] terhadap tulisan beliau mengenai  “ nyanyian dan muzik ” dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam[2].

Dalam kitabnya Ghayah al-Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al Haram , Syaikh al-Albani telah meneliti derajat hadis-hadis yang dimuatkan oleh al-Qaradhawi di dalam karyanya al-Halal wa al-Haram tersebut. Namun begitu, Syaikh al-Albani bukan sekadar membuat penelitian terhadap hadis atau rujukan yang digunakan oleh al-Qaradhawi, malahan telah membuat kritikan terhadap beberapa pandangan al-Qaradhawi di dalam kitab tersebut[3].

Di antara yang dikritik hebat oleh Syaikh al-Albani adalah pandangan al-Qaradhawi yang membolehkan umat Islam mendengar nyanyian dan muzik. Berkata Syaikh al-Albani dalam kitab al-Ghayah al-Maram;

Penulis kitab itu (maksudnya: al-Qaradhawi) hanyalah mengulang-ulang pendapat dengan mengutip pandangan Ibn Hazm dan Ibn al-Arabi… padahal empat imam mazhab sepakat akan keharaman nyanyian dan muzik. Sunnah yang shahih juga menguatkan akan keharamannya. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya seorang alim yang mulia (maksudnya: al-Qardhawi) melakukan yang sebaliknya.

Dalam kitab Fatawa al-Mu’ashir-nya, ketika menjawab persoalan dari seorang pembaca mengenai kritikan al-Albani tersebut, beliau menyatakan hasrat beliau untuk membuat satu penyanggahan khusus terhadap al-Albani mengenai persoalan nyanyian dan muzik tersebut. Kata beliau;

“ Seandainya saya mahu menjawab komentar beliau atau menyanggah pendapat beliau, niscaya saya perlu menyusun sebuah kitab tersendiri yang membahas topik tersebut dengan mendiskusikan dalil-dalil orang yang memperbolehkan dan yang mengharamkannya, serta memperkuat pendapat yang saya pandang lebih kuat dan lebih tepat dalilnya. Dan saya akan melakukannya jika Allah mamberikan kemudahan untuk itu”.[4]

 
Kandungan kitab ini…..

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini,  dalam kitab ini, al-Qaradhawi telah menjelaskan secara terperinci mengenai hukum nyanyian dan muzik menurut perspektif al-Quran dan al-Sunnah. Kitab setebal 255 halaman ini, dilengkapi dengan pandangan para sahabat, tabi’in, tabi’ al-tabi’in, dan imam-imam mazhab terhadap nyanyian dan muzik. Pada bahagian penutup karya beliau ini, al-Qaradhawi menuliskan daftar karya-karya ulama tentang nyanyian dan muzik, - mulai dari ulama terdahulu sampai ulama masa kini.

Penjelasan yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi dalam kitab ini, jelas menunjukkan kedalaman ilmu beliau dalam menanggapi kritikan Syaikh al-Albani. Syaikh al-Qaradhawi berjaya menjelaskan bagaimana kedudukan sebenar nyanyian dan muzik dalam syariat Islam. Semoga Allah merahmat dan memanjang usianya.

 
Terjemahan kitab ini…..

Sekadar maklumat yang saya perolehi, kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Media Insani, Indonesia dengan judul “ Menempatkan Lagu & Musik Dalam Timbangan Quran Dan Sunnah ”.

Semoga bermanfaat.


[1] Beliau merupakan seorang ahli Hadis yang terkenal masa kini, yang menjadi rujukan para ulama dalam bidang takhrij hadis, khusus mereka yang beraliran Salafiyyah.
 
[2] Telah saya paparkan maklumat ringkasnya dalam blog ini.
 
[3] Mengenai perkara ini, berkata al-Qaradhawi dalam kitab Fatawa al-Mu’ashir-nya;         Syaikh al-Albani tidak hanya ahli hadits, hanya mentakhrij hadits dan menetapkan kedudukannya, menshahihkan, dan melemahkannya, kemudian selesai peranannya. Tetapi, beliau adalah seorang tokoh yang memiliki banyak pandangan dan fiqihnya yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam takhrij-nya, sehingga mau tidak mau mempengaruhi pendapat beliau dalam masalah hadits yang di-takhrij-nya itu, seperti komentar beliau terhadap pendapat penulis yang beliau anggap kuat dan beliau setujui, atau beliau mengganggap pendapat beliau yang lebih kuat (yang berbeda dengan pendapat penulis). Misalnya terhadap masalah “nyanyian dengan alat muzik dan tanpa alat muzik”. Keterlibatan beliau dalam masalah ini lebih dekat kepada peranan ahli fiqh daripada ahli hadits. Lihat - Fatawa al-Mu’ashir, hal. 107.
 
[4] Ibid.