Monday, October 26, 2015

Tamam al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqh al-Sunnah


Kitab “ Tamam al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqh al-Sunnah ” karya al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (1914-1999M) adalah sebuah kitab yang disusun khusus oleh pengarangnya yang mengandungi beberapa kritikan dan komentar ilmiah terhadap sebahagian isi kandungan kitab “ Fiqh al-Sunnah ”, iaitu sebuah kitab fiqh perbandingan yang masyhur karya al-‘Allamah Sayyid Sabiq (1915-2000M).

Terdapat banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan Islam yang dihasilkan oleh para ulama terdahulu maupun kini, yang diiktiraf mutu kandungannya dan dikagumi kaedah penyusunannya. Karya-karya peninggalan para ulama ini menjadi rujukan dan panduan kepada ummah sepanjang zaman. Namun begitu, karya-karya tersebut tidak terlepas dari beberapa kritikan para ulama sezaman maupun terkemudian dari aspek-aspek tertentu. Hal ini berlaku, kerana masing-masing ulama berijtihad, yang sangat mungkin hasil ijtihad itu berbeza antara satu sama lain. Begitu jugalah dengan kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq ini, tidak terlepas dari kritikan dari ulama yang lain.


Intipati Kitab Tamam al-Minnah;

Inti dari kritikan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang terdapat dalam kitab ini, boleh disimpulkan dalam dua tema besar, iaitu;

     Pertama, berkenaan dengan hadis yang digunakan sebagai dalil hukum dalam kitab Fiqh al-Sunnah adalah berasal dari kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Sayyid Sabiq tidak mentahqiq atau memilih dan membuat penelitian secara mendalam terhadap hadis-hadis tersebut, kerana berprinsip pada kaidah “ Setiap ilmu yang diambil dari ahlinya boleh diterima ”. Sebagai contoh Syaikh al-Albani berbeza pendapat dengan Syaikh Sayyid Sabiq dalam hadis tentang kewajipan zakat perdagangan. Menurut Syaikh al-Albani hadis tersebut dhaif.

Kedua, perbezaan sumber fiqh antara keduanya. Syaikh al-Albani cenderung mengikuti makna tersurat (zhahir al-nash) dari teks hukum, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq lebih dekat pada maqashid nash (tujuan makna nash ). Syaikh al-Albani tidak segan berbeza pendapat dengan jumhur ulama terdahulu, seperti dalam pengharaman emas bagi wanita, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq biasanya menghormati pendapat jumhur ulama. Perlu diketahui, mengkritik hasil karya ulama lain bukanlah hal baru dalam dunia Islam.

Pembahasan fiqh penuh dengan ijtihad para ulama dan seharusnya bagi setiap muslim untuk berlapang dada dalam menerima perbezaan pendapat dalam masalah fiqh terutama bagi para ilmuan dan tokoh pimpinan Islam yang menjadi ikutan masyarakat.

Terjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia bagi jilid 2, boleh dimuat turun di pautan berikut;
http://ebooks-islam.fuwafuwa.info/_Nashiruddin%20Al-Albani/Tamaamul%20Minnatu%20Fii%20Ta'liiqi%20'Alaa%20Fiqhus%20Sunnah%202.pdf

Kitab dalam bahasa Arab boleh dimuat turun di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

Wednesday, October 21, 2015

al-Ijma’ ( الإجماع )


Kitab “ al-Ijma’ ( الإجماع )” karya al-Imam al-Faqih al-Huffaz  Abu Bakr Hamd bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naysaburi al-Syafi’i (241-319H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu al-Munzir adalah salah satu kitab yang sangat bermanfaat dalam bidang fiqh.

Di dalam kitab ini,  Ibnu al-Munzir  mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang menjadi ijma’ (kesepakatan) di kalangan ulama berdasarkan kajian dan keilmuannya dalam permasalahan fiqh. Walaupun dalam kitab ini, terdapat juga permasalahan yang dipertikaikan berlakunya ijma’ oleh sebahagian ulama, namun begitu kitab ini dianggap oleh para ulama sebagai sebuah kitab yang sangat bermanfaat dan berautoriti dalam membahaskan permasalahan fiqh.

Dengan mempelajari kitab ini, pengetahuan kita akan bertambah luas,  tidak tertumpu kepada satu kaedah fiqh sahaja, bahkan kita akan mempelajari berbagai kaedah fiqh  yang boleh menjauhkan diri kita dari sikap fanatik dalam masalah hukum fiqh. Sebagaimana yang kita tahu, banyak berlaku perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai pelbagai permasalahan fiqh, namun begitu dalam kitab al-Ijma’ ini akan mengetahui beberapa kesepakatan para ulama' ahli fiqh mengenai beberapa permasalahan.

Berdasarkan kitab al-Ijma’ yang diterbitkan Dar al-Atsar, dengan cetakan pertamanya, yang ditahqiq oleh Abu Abdi al A’la Khalid bin Muhammad bin Utsman, terdapat 765 permasalahan yang dianggapkan sebagai permasalahan hukum yang telah dijmakkan. Semua permasalahan tersebut disusun dan diletakkan mengikut bab-bab fiqh yang dimulai dengan Kitab al-Wuduk dan disudahi dengan Kitab al-Makatib.Semoga bermanfaat.

Friday, October 9, 2015

Fatawa al-'Iraqi


Kitab Fatawa al-‘Iraqi  merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh  al-Imam al-Hafiz al-Faqih al-Qadhi Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin ‘Abdul Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi (762-826H). Beliau adalah seorang ulama ahli hadis (muhaddis) dan ahli fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama sepanjang zaman.

Kitab “al-Fatawa”  ini ditulis dan disusun sendiri oleh al-Imam al-Hafiz Waliyuddin Abu Zur’ah al-‘Iraqi  ketika saat akhir hidupnya. Karya Waliyuddin al-‘Iraqi ini merupakan karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang masyhur di kalangan para ulama selepas kewafatan penyusunnya kerana ia menjadi rujukan dalam penyusunan beberapa kitab fiqh dan sumber kepada beberapa kitab fatwa yang disusun oleh para ulama selepasnya.

Penyusunan kitab al-Fatawa  ini juga dianggap oleh para ulama sebagai sebuah kitab yang istimewa kerana kandungannya ditulis sendiri oleh al-Hafiz Waliyuddin al-‘Iraqi. Sedangkan kebanyakan kitab fatwa peninggalan para ulama terdahulu, tidak disusun sendiri oleh para ulama yang dinisbahkan kepadanya, tetapi disusun dan dihimpun kembali oleh ulama lain yang menjadi murid atau pengikut mereka, seperti kitab Fatawa al-Nawawi, Fatawa al-Subki dan sebagainya.

Dalam muqaddimah kitab fatwanya al-Hafiz Waliyuddin al-‘Iraqi menerangkan secara ringkas manhaj penulisan fatwanya. Setiap fatwa yang terkandung dalam kitab ini, dimulai dengan perkataan ( Su-iltu : aku ditanya) dan disambutkan dengan jawapannya ( Fa ajibtu : maka aku jawab).  

Kandungan kitab ini hanya mengandungi fatwa-fatwa yang menyentuh perbahasan dalam bidang fiqh sahaja, yang disusun mengikut bab-bab fiqh sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain. Tajuk perbahasannya merangkumi kebanyakan tajuk-tajuk fiqh, iaitu dimulai dengan Kitab al-Shalah dan diakhiri dengan Kitab al-Da’awi wa al-Bayyinat. Berdasarkan kitab al-Fatawa yang diterbitkan oleh Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nasyr, Jordan, iaitu dalam cetakan pertamanya pada tahun 2009,  terdapat sebanyak 191 masalah yang telah dijawab oleh al-Imam Waliyuddin al-‘Iraqi. Ketebalan kitab ini merangkumi 503 halaman termasuk halaman isi kandungan dan beberapa lampiran yang berkaitan.
Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.