Saturday, June 25, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 7 Hijrah (600-699H) (2)


21. al-Hafizh Ibn al-Shalah, Taqiyuddin Abu ‘Amru Utsman bin Abdur Rahman
al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643H)
            a)     Syarh Musykil al-Wasith /Ta’liqat ‘ala al-Wasith
            b)     Fatawa Ibn al-Shalah
            c)      Shilah al-Nasik
            d)     Adab al-Mufti wa al-Mustafti

22.  Abu Abdullah Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Armawi al-‘Alawi
(Qadhi al-‘Askar) (650H)
a)     Syarh Fara-idh al-Wasith

23. Zakiyuddin Abu Muhammad ‘Abdul Azhim bin ‘Abdul Qawiy  bin ‘Abdullah al-Munziri al-Mishri (581-656H)
a) Syarh al-Tanbih

24. Ibn al-Tilmisani, Syarafuddin Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Ali al-Fihri al-Mishri (658H)
a)  al-Mughni Syarh al-Tanbih

25. Izzuddin, Abu Muhammad  ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdul Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan al-Sullami al-Dimasyqi (577-660H)
             a)     al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah[1]
             b)     al-Fatawa al-Kubra (al-Fatawa al-Mawshiliyyah)

26. Ibn al-Ustaz al-Asadi, Kamaluddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman (662H)
a) al-Hawasyi  ‘ala Fatawa Ibn al-Shalah
b) Syarh al-Wasith

27. Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini (585-665H)
a)      al-Hawi al-Shaghir
b)   al-Lubab[2]      
c)   al-‘Ujab  Syarh al-Lubab

28. Ya’qub bin Abdul Rahim bin Ibn ‘Ashrun (665H)
             a)     al-Masa-il ‘ala al-Muhazzab

29.  Kamaluddin Abu al-Fadha-il Salar bin al-Hasan bin ‘Umar al-Irbili (670H)
a) Mukhtashar al-Bahr[3]

30.  Muwaffiquddin Hamzah bin Yusuf al-Hamawi (670H)
a) Syarh Musykilat al-Wasith 

31. Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)
a)   al-Tathriz Syarh al-Wajiz
b)  al-Ta’jiz Mukhtashar al-Wajiz (al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz)

32. Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H)       
            a)   Rawdhah al-Thalibin
b) Daqa-iq al-Rawdhah
d) Nukat al-Muhazzab
h)  al-Tahqiq
i) al-Tanqih Syarh al-Wasith[4]  
j) Nuktah ‘ala al-Wasith
k) al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim[5]
l) Tuhfah Thalib  Syarh al-Tanbih[6]
m)  al-‘Umdah Fi Tashhih al-Tanbih 
n) Nuktah al-Tanbih
o) al-Tahrir fi Lughat al-Tanbih
p)  Muhimmah al-Ahkam[7]  
q) al-Muntakhab Mukhtashar al-Taznib[8]
s)   Wujub Takhmis al-Ghanimah wa Qismah Baqiha
t)  al-Ushul wa al-Dhawabith

33.  Abu al-Zabih Isma’il bin Muhammad bin ‘Ali al-Hadhrami (676H)
a)   Syarh al-Muhazzab

34.   Abu al-Farj Mufdhal bin Mas’ud al-Tanukhi                     
a) al-Lubab (Mukhtashar al-Tanbih)

35.  Imam Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (676H )

36.   ‘Alauddin ‘Ali bin Abu al-Hazm bin al-Nafis al-Qurasyi al-Mishri al-Thabib (687H)
a)   Syarh al-Tanbih

37. al-Imam Kamal al-Din Ahmad bin ‘Isa bin Ridhwan al-‘Asqalani al-Qalyubi (689H)           
a)   al-Isyraq fi SyarhTanbih Abi Ishaq

38. al-Qadhi (Qadhi Qudha’) Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydhawi al-Syairazi (685H) 
             a)    al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa
b) Syarh al-Tanbih
c)   al-Tazkirah
d) Minhaj al-Wushul fi ‘Ilm al-Ushul[9]

39.  al-Imam Taj al-Din Abdul Rahman bin Ibrahim al-Fazari (690H)
 a)  al-Iqlid li Dar-i al-Taqlid (Syarh al-Tanbih) 
 b)   al-Fatawa

40. Abu Muhammad Abdul ‘Aziz bin Ahmad bin Sa’id al-Damiri al-Dirini al-Mishri  (612/613-694H)
a)   Nazham al-Tanbih

41. Muhibbuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah al-Thabariy (615-694H)
a) al-Thiraz al-Muzahhab (Mukhtashar al-Muhazzab)
b)  Syarh al-Tanbih
c) Maslak al-Nabih fi Talkhis al-Tanbih
d) al-Ahkam al-Mabsuthah

42. Baha-uddin Abu al-Qasim Hibbatullah bin Abdullah bin Sayyid al-Kull al-Qafthiy (600-697H)
a)  Syarh al-Hadiy[10]

43. Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (699H)
a) Mukhtashar Khilafiyaat al-Baihaqi[11]
[1] Ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab karya Imam al-Haramain al-Juwaini (417-478H).
[2] Merupakan kitab yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang difatwakan oleh Ashab al-Wujud dan al-Aqawil dalam mazhab al-Syafi’i.
[3] Ringkasan bagi kitab Bahr al-Mazhab karya Imam Fakhr al-Islam Abu al-Muhasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad al-Thabari al-Ruyani (502H).
[4] Beliau hanya sempat menyusunnya sampai di pertengahan kitab al-Shalah, iaitu mengenai syarat-syarat solat.
[5] Walaupun ia merupakan kitab huraian hadis, namun begitu ia juga boleh dikatogori sebagai kitab fiqh Syafi’i kerana terdapat perbincangan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i.
[6] Beliau tidak sempat menyempurnakannya, hanya  di pertengahan kitab al-Shalah.
[7] Karya beliau ini hanya sampai di pertengahan kitab al-Thaharah, iaitu mengenai kebersihan pakaian dan badan.
[8] Ringkasan sebuah kitab karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi’I (624H) yang berjudul al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali
[9] Sebuah kitab usul fiqh yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama.
[10] Huraian bagi Kitabal-Hadiy fi al-Fiqh, karya Quthbuddin Abu al-Ma’ali Mas’ud bin Muhammad bin Mas’ud al-Thuraisyisyi al-Naysaburi (505-578H)
[11] Ringkasan kitab al-Khilafiyyat karya al-Hafiz Abu Bakar Ahmad  bin al-Husain bin ‘Ali al-Bayhaqi (384-458H).

Friday, June 24, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 7 Hijrah (600-699H) (1)


             01.    Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy 
                    al-Ashbahani (515-600H) 
a)     Syarh al-Muhazzab
b)     Tatimmah al-Tatimmah[1]

02.   al-Thawus, Abu al-Fadhl Ruknuddin al-‘Iraqi bi Muhammad bin al-‘Iraqi al-Hamzani al-Qazwaini (600H)    
a)     al-Thariqah al-Masyhurah fi al-Khilaf
b)     Lubab al-Tahzib[2]

03.   Dhiya-uddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Isa Dirbas al-Kurdi al-Huzbani al-Maraniy al-Mishri (516-602H)
a)     al-Istiqshak Syarh al-Muhazzab

04.   Ibn Bathisy, ‘Imaduddin Isma’il bin Hibbatullah (602H)
a)     al-Istiqshak li Mazahib al-‘Ulama al-Fuqaha

05.   Fakhruddin al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi (544- 606H)
a)     Syarh al-Wajiz

06.   ‘Imaduddin Abu Hamid Muhammad bin Yunus bin bin Muhammad al-Irbili (535-608H)
a)     al-Fatawa (al-Fatawa al-Wasithiyyah)

07.  Mu’inuddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim bin Abu al-Fadhl al-Sahli al-Jajarmi (613H)
a)     Iydhah al-Wajiz

08.  Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Hadhrami al-Tarimi (613H)
a)        al-Ikmal lima waqa’a fi Tanbih min al-Isykal wa al-Ijmal

09.  Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tibrizi (558-621H)
a)     Simth al-Fawa-id

10.    al-Imam Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Imam Musa bin Yunus al-Mawshuli (622H)       
a)     Syarh al-Tanbih

11.     Jamaluddin Abu al-Walid Yunus bin Badran bin Fayruz al-Qurasyi al-Syaibi al-Hijazi al-Maliji (al-Jamal al-Mishri) (623H)
a)     Mukhtashar al-Umm

12.    al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (624H).
a)     al-Muharrar
c)      Syarh al-Shaghir
d)     al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali

13.    Sha-inuddin Abdul Aziz bin Abdul Karim al-Jayli (629H)    
a)     al-Mudhih al-Nabih fi Syarh al-Tanbih

14.    Muhammad bin Ahmad Baththal al-Rakabiy   (630H)
a)     Nuzhum al-Musta’zib Fi Syarh Gharib al-Muhazzab

15.     Ibn al-Hadus, Abu Muhammad al-Mu’afi bin Ismail bin al-Husain 
        al-Mawshuli (551-630H)
a)     al-Kamil fi al-Fiqh[4]      

16.   al-Qala-‘i, Muhammad bin ‘Ali bin Abi ‘Ali al-Qala-‘i al-Yamaniy (630H) 
a)     Ihtirazat al-Mazhab
b)     al-Mustaghrib fi al-Muhazzab
c)      Kanz al-Huffazh fi Ghara-ib al-Alfazh al-Muhazzab

17.   Radhiyuddin Abu Dawud Sulaiman bin Muzaffar bin Ghana-im al-Jili (631H) 
       a) al-Ikmal

18.    Sha-inuddin Abu al-Qasim ‘Abdul ‘Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi al-Humami al-Jili (632H)          
a) al-I’jaz fi al-Ghaz

19. Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin Mu’in bin Sulthan al-Syaibani al-Dimasyqi (640H)
a)     al-Tanqib ‘ala al-Muhazzab

20.   Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin oleh ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (583-642H).
             a)        Iydhah al-Aghalith al-Mawjudah fi al-Wasith / Syarh  Musykil 
                    al- Wasith
             b)       Adab al-Qadha’

     Lagi sambungannya di Bahagian 2[1] Kitab Tatimmah al-Tatimmah adalah sebuah kitab yang disusun oleh Imam Muntajibuddin al-‘Ijli bagi menyempurnakan kitab Tatimmah al-Ibanah  karya Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma’mun al-Mutawali al-Naisaburi (478H) yang tidak sempat disiapkannya. Di mana kitab Tatimmah al-Ibanah yang disusun oleh al-Mutawali merupakan sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah  iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H).
[2] Ia merupakan ringkasan kitab al-Tahzib karya Imam al-Baghawi (516h). Ia  bukan sekadar ringkasan, beberapa maklumat tambahan dan susunan baru dibuat oleh pengarangnya bagi menyempurnakan karya ini.
[3] Ia merupakan ringkasan bagi kitab al-Wajiz, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H)
[4] Dalam kitab ini dihimpunkan permasalahan fiqh syafi’i berdasarkan  kitab-kitab dari dua tariqah, iaitu tariqah khurasan dan Iraq. Ia sebuah kitab yang agak tebal, hampir menyamai ketebalam kitab Rawdhah al-Thalibinkarya al-Nawawi (676H).

Tafsîr al-Khatîb al-Makkî


Satu lagi karya langka ulama keturunan Nusantara yang tak diketahui banyak khalayak: “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî” (تفسير الخطيب المكي), karangan ‘Abd al-Hamîd ibn Ahmad al-Khatîb ibn ‘Abd al-Lathîf al-Minânkabâwî al-Makkî (1316-1381 H/ 1898-1961 M), cendikiawan sekaligus diplomat Saudi Arabia keturunan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1860-1916 M).

Kitab “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî” ini terdiri dari 4 (empat) juz dan pertama kalinya dicetak di percetakan Musthafâ al-Bâbî al-Halabî di Kairo pada tahun 1947 M. Kitab ini dicetak ulang pada tahun 1960-an oleh penerbit Dâr al-Fikr, Libanon. Sayangnya, setelah itu kitab ini tampaknya tak lagi terbit.

Naskah kitab versi cetakan Musthafâ al-Bâbî al-Halabî ini (1947 M) tersimpan di perpustakaan al-Haramain al-Syarifain di Masjid Nabawi di Madinah, Perpustakaan Universitas Riyadh, Saudi Arabia (KSA), juga di perpustakaan Universitas Sains Terapan (Applied Science University/ Jâmi’ah al-‘Ulûm al-Tathbîqiyyah), Uni Emirat Arab (UAE).

Keberadaan kitab tafsir ini kian melengkapi khazanah intelektual ulama Nusantara di Timur Tengah.  Kitab tafsir ini pun menjadi penyanding “Tafsîr Marâh Labîd” atau “Tafsîr Munîr”, sebuah kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1897 M) sekitar tiga perempat abad sebelumnya.

Ketika menuliskan kitab tafsirnya ini, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb berstatus sebagai pengajar di Masjid al-Haram di Mekkah. Rumahnya ramai oleh para pelajar yang mengaji ilmu-ilmu keagamaan, khususnya mereka yang berasal dari negeri Jawi (Nusantara).

Selama menjadi pengajar, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb terbilang produktif menulis. Selain “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî”, ia juga menghasilkan beberapa karya lainnya, semisal “Asmâ al-Risâlât (أسمى الرسالات)[1]”, “Tâiyah al-Khatîb fî Sîrah al-Musthafâ al-Habîb[2]”, “Jauharah al-Dîn”, dan juga “al-Imâm al-‘Âdil Âdil [الإمام الملك العادل) [3).

Dalam “Siyar wa al-Tarâjim li Ba’dh ‘Ulamaina fi al-Qarn al-Rabi’ al-‘Asyar”, Umar ‘Abd al-Jabbar memuat biografi ‘Abd al-Hamid al-Khatib ini. Disebutkan, jika pada masa mudanya ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb merupakan seorang aktivis. Ia pergi ke Mesir pada tahun 1920-an dan bergabung dengan gerakan kebangkitan budaya di Kairo.

Selama di Kairo, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb juga aktif di dunia jurnalistik. Artikel-artikelnya banyak dimuat di beberapa surat kabar terkemuka Mesir pada masa itu, seperti Al-Ahram, Al-Wathan, Al-Muqattam, dan lain-lain. Di Kairo juga ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb memprakarsai berdirinya Jam’iyyah al-Syubbân al-Hijâziyyin (Organisasi Pemuda Hijaz).

Karir ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb kemudian sampai pada bidang diplomatik. Ia pun didaulat sebagai duta besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Pakistan. Ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945 M, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb-lah yang menjadi utusan khusus Kerajaan Saudi Arabia untuk menyatakan dan memberikan dukungan kerajaan bagi Indonesia. Sekitar tahun 1949 M, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb melakukan aktivitas safari ke beberapa kota di Indonesia, khususnya wilayah asal leluhurnya: Minangkabau.

‘Abd al-Hamîd menghabiskan masa tuanya dan meninggal di Damaskus, Suriah, pada 1961 M.

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau memiliki dua anak lelaki, yaitu ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb yang disebutkan di atas, juga ‘Abd al-Malik al-Khatîb. Anak kedua inilah yang menjadi penerus “trah keulamaan” Syaikh Ahmad Khatib. Dalam beberapa kitab “asânîd” dan “tarâjîm”, ‘Abd al-Malik al-Khatîb disebut-sebut sebagai salah satu ulama abad ke-20 M, meski beliau tidak memiliki banyak karangan seperti ayah dan saudaranya. Syaikh Yasin al-Padani juga banyak mengambil riwayat-sanad dari ‘Abd al-Karîm al-Khatîb ini.

Sumber : Ust. Ahmad Ginanjar Sya’ban via Turats Ulama Nusantara
Artikel di atas disalin kembali dari pautan


[1] Mengenai bidang dakwah Islamiah.
[2] Disusun dalam bentuk nazam.
[3] Diterbitkan dalam 2 juzuk, sebuah kitab sejarah mengenai al-Malik Abdul Aziz Ibn Sa’ud, iaitu pengasas negara Arab Sa’udi.