Friday, June 24, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 7 Hijrah (600-699H) (1)


             01.    Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy 
                    al-Ashbahani (515-600H) 
a)     Syarh al-Muhazzab
b)     Tatimmah al-Tatimmah[1]

02.   al-Thawus, Abu al-Fadhl Ruknuddin al-‘Iraqi bi Muhammad bin al-‘Iraqi al-Hamzani al-Qazwaini (600H)    
a)     al-Thariqah al-Masyhurah fi al-Khilaf
b)     Lubab al-Tahzib[2]

03.   Dhiya-uddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Isa Dirbas al-Kurdi al-Huzbani al-Maraniy al-Mishri (516-602H)
a)     al-Istiqshak Syarh al-Muhazzab

04.   Ibn Bathisy, ‘Imaduddin Isma’il bin Hibbatullah (602H)
a)     al-Istiqshak li Mazahib al-‘Ulama al-Fuqaha

05.   Fakhruddin al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi (544- 606H)
a)     Syarh al-Wajiz

06.   ‘Imaduddin Abu Hamid Muhammad bin Yunus bin bin Muhammad al-Irbili (535-608H)
a)     al-Fatawa (al-Fatawa al-Wasithiyyah)

07.  Mu’inuddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim bin Abu al-Fadhl al-Sahli al-Jajarmi (613H)
a)     Iydhah al-Wajiz

08.  Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Hadhrami al-Tarimi (613H)
a)        al-Ikmal lima waqa’a fi Tanbih min al-Isykal wa al-Ijmal

09.  Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tibrizi (558-621H)
a)     Simth al-Fawa-id
b) al-Tanqih (ringkasan kitab al-Mahshul, karya Fakhruddin al-Razi -usul Fiqh)

10.    al-Imam Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Imam Musa bin Yunus al-Mawshuli (622H)       
a)     Syarh al-Tanbih

11.     Jamaluddin Abu al-Walid Yunus bin Badran bin Fayruz al-Qurasyi al-Syaibi al-Hijazi al-Maliji (al-Jamal al-Mishri) (623H)
a)     Mukhtashar al-Umm

12.    al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (624H).
a)     al-Muharrar
c)      Syarh al-Shaghir
d)     al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali

13.    Sha-inuddin Abdul Aziz bin Abdul Karim al-Jayli (629H)    
a)     al-Mudhih al-Nabih fi Syarh al-Tanbih

14.    Muhammad bin Ahmad Baththal al-Rakabiy   (630H)
a)     Nuzhum al-Musta’zib Fi Syarh Gharib al-Muhazzab

15.     Ibn al-Hadus, Abu Muhammad al-Mu’afi bin Ismail bin al-Husain 
        al-Mawshuli (551-630H)
a)     al-Kamil fi al-Fiqh[4]      

16.   al-Qala-‘i, Muhammad bin ‘Ali bin Abi ‘Ali al-Qala-‘i al-Yamaniy (630H) 
a)     Ihtirazat al-Mazhab
b)     al-Mustaghrib fi al-Muhazzab
c)      Kanz al-Huffazh fi Ghara-ib al-Alfazh al-Muhazzab

17.   Radhiyuddin Abu Dawud Sulaiman bin Muzaffar bin Ghana-im al-Jili (631H) 
       a) al-Ikmal

18.    Sha-inuddin Abu al-Qasim ‘Abdul ‘Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi al-Humami al-Jili (632H)          
a) al-I’jaz fi al-Ghaz

19. Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin Mu’in bin Sulthan al-Syaibani al-Dimasyqi (640H)
a)     al-Tanqib ‘ala al-Muhazzab

20.   Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin oleh ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (583-642H).
             a)        Iydhah al-Aghalith al-Mawjudah fi al-Wasith / Syarh  Musykil 
                    al- Wasith
             b)       Adab al-Qadha’

     Lagi sambungannya di Bahagian 2[1] Kitab Tatimmah al-Tatimmah adalah sebuah kitab yang disusun oleh Imam Muntajibuddin al-‘Ijli bagi menyempurnakan kitab Tatimmah al-Ibanah  karya Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma’mun al-Mutawali al-Naisaburi (478H) yang tidak sempat disiapkannya. Di mana kitab Tatimmah al-Ibanah yang disusun oleh al-Mutawali merupakan sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah  iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H).
[2] Ia merupakan ringkasan kitab al-Tahzib karya Imam al-Baghawi (516h). Ia  bukan sekadar ringkasan, beberapa maklumat tambahan dan susunan baru dibuat oleh pengarangnya bagi menyempurnakan karya ini.
[3] Ia merupakan ringkasan bagi kitab al-Wajiz, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H)
[4] Dalam kitab ini dihimpunkan permasalahan fiqh syafi’i berdasarkan  kitab-kitab dari dua tariqah, iaitu tariqah khurasan dan Iraq. Ia sebuah kitab yang agak tebal, hampir menyamai ketebalam kitab Rawdhah al-Thalibinkarya al-Nawawi (676H).

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...