Friday, February 22, 2013

Musnad Imam Ahmad bin Hanbal


Kitab al-Musnad, hasil karya Imam Ahmad B. Hanbal (241H) atau nama penuhnya Abu ‘Abdillah Ahmad B. Muhammad B. Hanbal B. Hilaal B. Asad B. Idriis B. ‘Abdillah B. Hayyaan adz-Dzuhliy asy-Syaibaaniy al-Marwaziy kemudian al-Baghdaadiy. Salah seorang imam yang disepakati keimamannya, Syaikh al-Islaam, tsiqah, faqiih, haafiz, lagi hujjah.
Kitab yang dikenali sebagai Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, merupakan salah satu kitab hadis ahlus sunnah wal-jama’ah, yang menjadi rujukan penting dalam bidang hadis, tafsir, fiqh, ‘aqidah, sirah, dan selainnya.

Di dalamnya menghimpunkan ribuan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berserta atsar-atsar para sahabat yang diriwayatkan secara musnad (bersanad).
Hajjaaj B. asy-Syaa’ir rahimahullah berkata:

Kedua mataku tidak pernah melihat ruh yang ada di suatu jasad yang lebih utama (afdhal) berbanding Ahmad B. Hanbal.”
Abu Bakr B. Abi Daud as-Sijistani rahimahullah berkata: “Tidak ada di zaman Ahmad B. Hanbal orang yang seumpamanya.”

Abu Zur’ah rahimahullah berkata: “Ahmad bin Hanbal hafal sejuta hadis.”

Ibnu Maakuulaa berkata: “Beliau adalah orang yang paling ‘aalim (berilmu) terhadap mazhab sahabat dan tabi’in.”
Biografi beliau terdapat di banyak kitab, di antaranya: Tahdziib al-Kamaal, 1/437-470, no. 96, Siyar A’laam an-Nubalaa’, 11/177-359, no. 78, al-Jarh wa al-Ta’diil, 1/292-313, dan yang lainnya.

Imam Ahmad rahimahullah menyusun kitab al-Musnad berdasarkan tertib susunan berikut;
1.       Sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk Syurga, kemudian:
2.       ‘Abdurrahmaan B. Abi Bakr, Zaid B. Khaarijah, Al-Haarits B. Khazamah, dan Sa’d B. Maulaa Abi  Bakr, kemudian:
3.       Musnad Ahlul-Bait, kemudian:
4.       Musnad dari kalangan sahabat-sahabat lainnya, di antaranya: Ibnu Mas’oud, Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’iid Al-Khudriy, Jaabir, Anas, Ibnu ‘Amru B. Al-‘Aash, dan yang lainnya, demikian seterusnya:
5.       Musnad penduduk Makkah (Makiyyiin).
6.       Musnad penduduk Madinah (Madaniyyiin).
7.       Musnad penduduk Syaam (Syaamiyyiin)
8.       Musnad penduduk Kuufah (Kuufiyyiin).
9.       Musnad penduduk Bashrah (bashriyyiin).
10.   Musnad Al-Anshaar
11.   Musnad ‘Aaisyah dan para shahabiyyaat.
12.   Kabilah-kabilah yang lain.
 
Kedudukan Kitab Al-Musnad susunan Imam Ahmad;
Ibnu Samaak berkata: Telah menceritakan kepada kami Hanbal, beliau berkata: “Ahmad B. Hanbal mengumpulkan kepada kami, iaitu aku, Sholeh, dan ‘Abdullah. Beliau membacakan kepada kami al-Musnad yang tidak ada yang mendengarnya selain kami. Beliau berkata:
“Kitab ini (iaitu al-Musnad) aku kumpulkan dan aku pilih dari lebih 750.000 hadis. Dan apa yang diperselisihkan kaum muslimin dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, maka merujuklah kepadanya. Apabila kalian mendapatkan padanya (hadis tersebut, maka itu dapat dipergunakan sebagai hujjah). Namun jika kalian tidak mendapatkannya, maka ia tidak dapat digunakan sebagai hujjah.” (Adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, 11/329)
Abu Muusaa Muhammad B. Abi Bakr Al-Madini rahimahullah (Wafat: 581H) berkata:

Kitab ini merupakan ushul yang besar, rujukan yang teguh (terpercaya) bagi ahli hadis. Ia (Ahmad) memilahnya (mengasingkan) dari hadis-hadis yang banyak dan riwayat yang melimpah, sehingga menjadikannya sebagai imam dan pedoman, serta sandaran ketika terjadi perselisihan.” (Khashaaish Musnad Al-Imaam Ahmad, m/s. 13)
Jumlah Hadis dalam Al-Musnad;
Abu Muusaa Muhammad bin Abi Bakr Al-Madiniy rahimahullah berkata: “Adapun jumlah hadis dalam kitab Al-Musnad, maka aku sentiasa mendengar dari ucapan manusia bahawa ia berjumlah 40, 000 hadis, sehingga aku membacakannya kepada Abu manshuur B. Zuraiq di Baghdaad: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakr Al-Khathiib, beliau berkata: Telah berkata Ibnul-Munaadi: ‘Tidak ada di dunia seorang pun yang meriwayatkan daripada ayahnya lebih banyak darinya, iaitu ‘Abdullah B. Ahmad B. Hanbal. Karena ia mendengar Al-Musnad yang jumlahnya 30, 000 hadis, dan Tafsiir yang jumlahnya 120, 000 hadis...” Aku tidak tahu adakah yang disebutkan oleh Ibn al-Munaadi adalah hadis yang tidak diulang-ulang ataukah hadis lain yang diulang-ulang? Sehingga kedua perkataannya itu mungkin benar...” (Khashaaish Musnad Al-Imaam Ahmad, m/s. 15)
Namun jika kita perbandingkan dengan versi cetak yang sampai kepada kita, maka jumlah hadisnya seperti berikut:

1.    Penerbit Daar ‘Aalamil-Kutub, Cet. 1/1419H, tahqiq: As-Sayyid Abul-Ma’aathiy An-Nuuriy dan sahabat-sahabatnya, sebanyak 28, 199 hadis.
 2.     Penerbit Baitul-Afkaar Ad-Dauliyyah, Cet. Thn. 1419H: sebanyak 28, 199 hadis.
 3.      Penerbit Daar al-Hadiits, Cet. 1/1416H, tahqiq: Syaikh Ahmad Syaakir dan Hamzah Zain: sebanyak 27, 519 hadis.
 4.    Penerbit Muassasah Ar-Risaalah, Cet. 1/1421H, tahqiq: Syu’aib Al-Arna’uth dan sahabat-sahabatnya: sebanyak 27, 647 hadis.
 5.       Program Jawaami’ul-Kalim versi 4.5: sebanyak 27, 099 hadis.
 
Beberapa Methode Penomboran hadis Bagi Edisi Tercetak;

1.       Penomborannya disusun berdasarkan hadis-hadis yang serupa. Hadis-hadis yang serupa dianggap sebagai satu hadis.
2.       Penomboran hadis diletakkan berpandukan sanad, iaitu setiap sanad dikira sebagai satu hadis.
3.      Pernomboran dari naskah al-Maimuniyyah, terdiri dari cetakan dengan 6 jilid lengkap. Penomboran diletakkan berdasarkan halaman dan jilid.

Jumlah Sahabat yang hadisnya Tercantum dalam Kitab al-Musnad;
Abu Muusaa Muhammad B. Abi Bakr Al-Madini rahimahullah berkata: “Sungguh aku telah menghitung jumlah mereka (dari kalangan sahabat) dan ia mencapai 690 orang lebih selain yang wanita. Dan aku telah menghitung yang wanita (shahabiyyah) mencapai 96 orang. Oleh kerana itu, kitab Al-Musnad mencakup sekitar 800 orang sahabat, selain yang tidak disebutkan namanya dari kalangan anak-anak, mubhaamaat (orang dewasa yang tidak disebutkan namanya), dan yang lainnya.” (al-Mish’ad al-Ahmad, 1/34-35)
Syarat Imam Ahmad Dalam Al-Musnad;

Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah (Wafat: 795H) berkata:  “Dan yang nampak dari perbuatan dan perkataan Al-Imam Ahmad bahawasannya beliau meninggalkan riwayat orang-orang yang tertuduh (berdusta) dan orang-orang yang banyak kelirunya akibat kelalaian dan buruknya hafalan mereka.” (Syarh ‘Ilal at-Tirmidzi, 1/386)

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H) berkata:
Syarat kitab Al-Musnad lebih kuat berbanding syarat Abu Daud dalam Sunan-nya. Abu Daud telah meriwayatkan dalam Sunan-nya dari para perawi yang ditolak oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Oleh sebab itu, al-Imam Ahmad tidaklah meriwayatkan dalam Al-Musnad dari perawi yang diketahui telah sering berdusta seperti Muhammad B. Sa’iid Al-Mashluub dan yang lainnya. Akan tetapi beliau adakalanya meriwayatkan dari para perawi yang dilemahkan kerana buruknya hafalannya. Perawi tersebut ditulis hadisnya untuk menguatkan (hadis lain) dan dijadikan sebagai i’tibar.” (Majmu’ al-Fataawaa, 18/26)
 
Menurut penelitian Dr. ‘Aamir B. Hasan Shabri hafidzahullah, ternyata dalam di antara syuyuukh (para guru) Imam Ahmad rahimahullah terdapat beberapa orang perawi yang matruuk. Perawi matruuk ini dalam ilmu mushthalah termasuk perawi yang sangat lemah. Ada empat orang, iaitu:

1.        ‘Aamir B. Sholeh B. ‘Abdillah Az-Zubairiy. Kata al-Hafiz Ibnu Hajar: “Matruuk al-hadiits.”
2.        ‘Abdullah B. Waaqid. Kata al-Hafiz Ibnu Hajar: “Matruuk.”
3.       ‘Umar B. Haaruun Al-Balkhiy. Kata al-Hafiz Ibnu Hajar: “Matruuk.”
4.      Muhammad B. Al-Qaasim al-Asadi. Kata al-Hafiz Ibnu Hajar: “Mereka mendustakannya.” (Mu’jam Syuyuukh Al-Imaam Ahmad fil-Musnad, m/s. 29-30)

Darjat Hadis dalam Al-Musnad
al-Haafiz Abu al-Qaasim at-Tamiimi rahimahullah berkata:

“Tidak boleh untuk dikatakan: Padanya ada hadis saqiim (lemah). Akan tetapi, padanya terdapat hadis sahih, masyhuur, hasan, dan ghariib.” (Al-Mish’adul-Ahmad, m/s. 34)
Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:
“Orang-orang berselisih pendapat: ‘Adakah di dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis maudhu’ (palsu)?
Sekelompok huffaaz (para penghafaz hadis) seperti Abu al-‘Alaa’ al-Hamdaani dan selainnya berkata: “Tidak ada padanya hadis maudhu’.”

Sebahagian ulama seperti Abul-Farj B. Al-Jauzi berkata: “Padanya terdapat hadis maudhu’.” (Majmuu’ al-Fataawaa, 18/26. Al-Mish’adul-Ahmad, m/s. 35)
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah (Wafat: 852H) berkata:

“Tidak ada dalam Musnad Ahmad hadis yang tidak ada asalnya, kecuali tiga atau empat hadis saja. Di antaranya hadis ‘Abdurrahmaan B. ‘Auf, bahawasannya ia masuk Syurga dengan merangkak. Alasannya adalah bahawa hadis ini termasuk yang diperintahkan Al-Imam Ahmad untuk dibuang, namun ternyata ia ditinggalkan kerana lupa.” (Ta’jiilul-Manfa’ah, sebagaimana disebutkan dalam Tadwiin as-Sunnah an-Nabawiyyah, m/s. 99)
Klasifikasi Hadis-Hadis dalam Al-Musnad yang Tercetak;

Asy-Syaikh Ahmad B. ‘Abdirrahmaan As-Saa’aatiy rahimahullah berkata:

“Berdasarkan penelitianku terhadap hadis-hadis dalam Al-Musnad, aku dapati ia terbahagi menjadi enam kelompok (atau bahagian kategori):
1.         Bahagian yang diriwayatkan oleh Abu ‘Abdirrahmaan ‘Abdullah B. Imam Ahmad rahimahumallaah dari ayahnya dengan mendengarnya secara langsung. Inilah yang diberi nama Musnad Al-Imaam Ahmad. Jumlahnya sangat banyak mencapai ¾ kitab.

2.         Bahagian yang ‘Abdullah mendengarnya dari ayahnya dan yang lainnya. Jumlahnya sangat sedikit.

3.         Bahagian yang diriwayatkan ‘Abdullah dari selain ayahnya. Bahagian ini dinamakan oleh para muhadditsiin (ahli hadis) sebagai Zawaaid (tambahan) daripada ‘Abdullah. Jumlahnya cukup banyak dibandingkan bahagian yang lain, selain bahagian yang pertama.

4.         Bahagian yang ‘Abdullah membacanya di hadapan ayahnya, dan ia tidak mendengar darinya. Jumlahnya sedikit.

5.         Bahagian yang ia (‘Abdullah) tidak membacakannya (di hadapan ayahnya) dan tidak pula mendengarnya, akan tetapi ia mendapati dari kitab ayahnya dengan tulisan tangannya. Jumlahnya sedikit juga.

6.         Bahagian yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakr al-Qathii’iy dari selain ‘Abdullah dan ayahnya rahimahumullah. Jumlahnya paling sedikit. (Fathur-Rabbaani, 1/8)

Terjemahan al-Musnad dalam bahasa Melayu;

Sekadar pengetahuan saya, Kitab al-Musnad ini telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu / Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Azzam Indonesia  lengkap  dalam 22 jilid. Ini adalah edisi terjemahan yang ditahqiq (diteliti dan dicetak dari semakkan manuskrip) oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Di dalamnya disertakan mukaddimah, takhrij, ta’liq, dan catatan kaki oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir.

Download Kitab al-Musnad;

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7839
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3640
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2762

Thursday, February 14, 2013

Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam


Kitab Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam merupakan sebuah karya dalam bidang kaedah fiqh (Qawa’id Fiqhiyyah) dalam mazhab al-Syafi’i. Ia disusun oleh al-Imam ‘Izzuddin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdul Salam al-Sulami al-Syafi’i (577-660H). Keluarga Imam ‘Izzuddin berasal dari Maghribi, namun beliau dilahirkan di Damsyiq Syria dan menetap dan meninggal dunia di Mesir. Murid beliau al-Imam Ibn Daqiq al-‘Eid menggelar beliau sebagai “Sultan al-Ulama”. Beliau terkenal sebagai seorang ahli fiqh dan ushul fiqh, gramatika arab, dan tafsir.
 
 
Kandungan Kitab;
 
 
Dalam kitab ini, beliau telah merangkumkan semua permasalahan fiqhiyyah hanya dalam satu kaedah asas, iaitu “ i’tibar al-mashalih wa dar’ al-mafasid. Kitab ini memang sengaja ditulis oleh pengarangnya untuk menerangkan tujuan utama syariat yang menurut beliau hanya tertuang dalam satu asas, iaitu mencapai cita-cita kemaslahatan umat dengan prinsip asas “ tahshil al-mashalil dan “ dar’ al-mafasid atau yang biasa disebut dengan “ jalb mashalil wa dar’ al-mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan).
 
 
Imam ‘Izzuddin Ibn Abdul Salam menerangkan tujuan kitab ini disusun, katanya;

Tujuan menulis buku ini ialah menerangkan kepentingan-kepentingan yang diperolehi dari bentuk ketaatan yang dibuat, muamalat dan semua tindakan oleh seorang hamba Allah. Ia juga menerangkan bentuk larangan yang perlu dijauhi seorang hamba Allah, dan menerangkan kepentingan ibadat supaya seorang hamba Allah itu beribadat dalam keadaan paling baik. Kitab ini juga menjelaskan kepentingan yang perlu didahulukan ke atas kepentingan yang lain dan melewatkan kemudaratan mengatasi yang lain. Dan perkara yang termasuk di bawah usaha seorang manusia berbanding perkara yang tidak mampu dilakukan olehnya ”.
 
 
Secara umumnya, keseluruhan kitab ini membincangkan kaedah syarak yang asasi iaitu 'menarik maslahah (kepentingan) dan menolak kemudaratan '. Dari kaedah asas ini, telah dipecahkan kepada beberapa kaedah yang lain.
 
 
al-Imam al-Alai-i menyebut dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul “ al-Qawa’id ;  " Kitab al-Qawa’id yang dikarang oleh Syeikh al-Islam ‘Izzuddin bin Abdul Salam ialah sebuah kitab yang tiada tolok bandingnya dalam bidangnya."
 
 
Ada beberapa pandangan dan ijtihad dalam kitab tersebut yang menjadi tumpuan dan kritikan oleh sebahagian fuqaha. Justru itu, al-Imam Sirajuddin al-Bulqini mengarang kitabnya “ al-Fawaid al-Jisam ‘ala Qawa’id Ibn Abdul Salam dan Muhammad al-Wanughi al-Maliki juga mengkritik Izzuddin ibn Abdul Salam. Sarjana lain iaitu Abu Ishak al-Syathibi mengurang dan menambah dalam kitabnya al-Muwafaqat fi usul al-Syariah. Beliau memasukkan kaedah-kaedah berkaitan maslahah (kepentingan) dan membuat penilaian yang cukup baik.
 

Kitab ini boleh didownload di pautan berikut;
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2682

Ushul al-Sarkhasi


Dalam kajian ushul al-fiqh, nama Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl al-Sarkhasi adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. Kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai al-Imam al-Ajall al-Zahid Syams al-A`immah (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).

Tahun kelahiran al-Sarkhasi tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia di penghujung tahun 490 H. Riwayat lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada yang mengatakan ia berpulang ke rahmatullah di penghujung tahun 500 H. Di antara warisan intelektual al-Sarkhasi yang dapat kita nikmati ialah kitab Syarh al-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, dan Ushul al-Sarkhasi.

Tokoh yang satu ini merupakan pakar fiqh sekaligus ushul fiqh Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama Ushul al-Sarkhasi ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai ushul al-fiqh untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhab-nya. Dengan demikian, corak ushul fiqh-nya mengikuti thariqah al-Hanafiyyah bukan thariqah al-Mutakallimin.

Dalam pengantarnya, al-Sarkhasi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab tersebut. Bermula setelah menulis anotasi (syarh) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan al-ushul yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami al-furu’. [Jilid, I, h. 10].

Membincang ushul al-fiqh bererti membincang metodologi dan proses terbentuknya sebuah ketetapan hukum fiqh. Seorang dianggap sebagai ahli fiqh sejati jika dirinya memiliki setidaknya tiga hal. Pertama, ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang disyariatkan. Kedua, memiliki keahlian khusus dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan melalui nash berserta maknanya dan dapat memferifikasi al-ushul dengan pelbagai al-furu’-nya. Atau dengan kata lain dalam mengetahui hal-hal yang disyari'atkan tadi ia menggunakan metode analisis hukum. Ketiga, mengamalkan semua semua.

Karenanya, orang yang hanya hafal hal-hal yang disyari'atkan saja tapi tidak menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, maka ia bukanlah ahli fiqh sejati, tetapi lebih tepat disebut sebagai rawi. Sedang seandainya, ia hafal hal-hal yang disyari'atkan tersebut dan menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, tetapi tidak mengamalkanya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial (min wajh duna wajh). [Jilid, I, h. 10].

Pandangan di atas acapkali -menurut Khaled Abou El-Fadl- menimbulkan ketegangan antara kelompok ahli fiqh dengan kalangan ahli hadits yang proses analisis hukumnya sebagian besar bersifat mekanis, yaitu hanya mencari-cari hadits yang cocok untuk dipasang pada persoalan yang dihadapi dalam situasi faktual. [Khaled M. Abou El-Fadl, Speaking of God’s diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan, Serambi, h. 91-92].

Gaya penyusunan kitab al-Sarkhasi memang agak sedikit menyulitkan pembacanya. Sebab, dibutuhkan kemapuan prima dan ketelitian extra agar dapat menyambungkan hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Dan rasanya takterbantahkan bahwa argumen-argumen dan pemikiran ushul al-fiqh-nya yang nota benenya adalah sebagai penjelasan teoritis dari anotasinya atas kitab-kitab Muhammad bin Hasan layak untuk diperhitungkan.

Bab pertama yang dikupas al-Sarkhasi dalam kitabnya adalah mengenai amr (perintah) dan nahy (larangan). Pilihan untuk meletakkan kedua hal tersebut pada pembahasan pertama bukan tanpa alasan. Menurutnya, pembahasan mengenai perintah dan larangan merupakan hal yang mendasar karena sebagian besar ibtila` (ujian bagi manusia) itu berurusan dengan soal perintah dan larangan. Di samping itu, pengetahuan tentang keduanya akan dapat menyempurnakan pengetahun tentang ahkam dan perbedaan halal-haram. [Jilid, I, h. 11].

Adapun mengenai sumber-sumber hukum, yaitu al-Qur`an, as-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas hanya disebutkan sekilas saja. Itu pun dalam rangka menjelaskan aborgasi (al-Nasikh wa al-Mansukh). [untuk lebih jelasnya lihat jilid, II, h. 65-86]. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui aborgasi? al-Sarkhasi mengatakan aborgasi dapat diketahui dengan sejarah. Dan pengetahuan tentang aborgasi juga dapat berguna menafikan adanya pertentangan (ta’arudh) antara nash. Pandangan ini membawa kepada kesimpulan bahwa pada dasarnya yang wajib adalah memahami sejarah (al-wajib fi al-ashl thalab al-tarikh).

Di samping itu dalam pandangan al-Sarkhasi, asbab al-nuzul juga memiliki peranan signifikan dalam menyelesaikan ta’arudh. Ia mengatakan bahwa apabila terjadi dua ayat yang saling bertentangan maka jalan keluarnya adalah kembali kepada asbab al-nuzul keduanya agar sejarah keduanya dapat diketahui. Jadi, pada dasarnya ta’arudh itu terjadi karena ketidaktahuan kita tentang sejarah. [Jilid, II, h. 12 dan 13].

Konsekuensi dari pendekatan yang dilakukan al-Sarkhasi adalah bahwa kesimpulan hukum diambil dari kekhusuan sebab (al-‘ibrah bi khusush al-sabab). Hal ini juga menegaskan adanya hubungan antara realitas dan wahyu. Atau dengan kata lain, wahyu tidak turun diruang hampa. Tetapi, kembali kepada asbab al-nuzul bukan tanpa persoalan serius. Pandangan ini tetap menyisakan setidaknya dua persoalan yang harus segera diatasi. Pertama, tidak semua ayat al-Qur`an memiliki asbab al-nuzul. Kedua, riwayat yang beredar mengenai asbab al-nuzul masih dipertanyakan validitasnya. Lantas bagaimana dengan jawaban al-Sarkhasi tentang kedua hal tersebut?

Karena keterbatasan ruang dan waktu saya tidak akan membahas bagaimana jawaban al-Sarkhasi mengenai kedua persoalan di atas. Tetapi hemat saya kitab Ushul al-Sarkhasi harus dibaca jika kita ingin melihat kepiawaian argumentasi al-Sarkhasi, terutama dalam membela dasar-dasar fiqh madzhab Hanafi. Salam.
 
Maklumat mengenai kitab di atas bersumberkan Kitab Ushul al-Sarkhasi, cetakan ke 2, tahun 1426 H / 2005 M yang ditahqiq oleh Abu al-Wafa al-Afghani dan diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah-Beyrut.
 
Artikel di atas diambil dengan sedikit ubahsuai dari pautan:

Friday, February 8, 2013

Tuhfah al-Thullab


Kitab Tuhfah al-Thullab () atau judul penuhnya Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab  merupakan karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H). Kitab ini adalah huraian (syarah) Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari bagi sebuah karya beliau sendiri, yang berjudul Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب)”. Oleh itu, kitab Tuhfah al-Thullab juga lebih dikenali sebagai kitab Syarh al-Tahrir.  

Manakala Kitab Tahrir Tanqih al-Lubab pula adalah ringkasan (mukhtashar) bagi Kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب) Tanqih al-Lubab karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ), iaitu sebuah ringkasan bagi kitab karya Imam Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ) yang berjudul al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’ (اللباب في الفقه الشافعي) http://abusyahmin.blogspot.my/2013/01/al-lubab-fi-al-fiqh-al-syafii.html

Ketokohan dan keilmuan pengarangnya yang tinggi telah mengangkat kedudukan kitab Tuhfah al-Thullab ini sebagai rujukan fiqh popular di kalangan ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab ini  telah diberikan komentar (hasyiah) oleh beberapa ulama, antaranya;

1.      Syihabuddin bin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (1069H).
2.      Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syawbari al-Syafi'i (1069H).
3.      'Abdul Bar binAbdullah al-Ajhuri (1072H), dengan karyanya "Minhah al-Ahbab bi Syarh Tuhfah al-Thullab
4.      Syamsuddin Muhammad bin Dawud bin Sulaiman al-'Inani (1098H), dengan karyanya "Fath al-Karim al-Wahhab 'ala Syarh Tanqih al-Lubab".
5.      Hasan bin 'Ali bin Ahmad al-Manthawi al-Mudabighi al-Syafi'i (1170H).
6.     ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H), dengan kitabnya "Hasyiah 'ala Tuhfah al-Thullab bi Syarh. Tanqih al-Lubab".

Catatan Tambahan:

Sebagai catatan tambahan, selain Kitab Tuhfah al-Thullab karya Syaikh al-Islam ini, Kitab al-Tahrir (Tahrir Tanqih al-Lubab) juga telah disyarahkan pula oleh beberapa ulama, antaranya;

1. al-Imam Syamsuddin, Muhammad bin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli al-Munufi, yang terkenal sebagai al-Syafi’i al-Shaghir (919-1004 H).

2. al-Imam Zaynuddin 'Abdul Rauf bin 'Ali al-Munawi al-Syafi'i (1031H) dengan karyanya yang berjudul "Ihsan al-Taqrir bi Syarh al-Tahrir"

3. Syaikh Shadiq Habannakah al-Maidani  dengan karyanya Syarh Tuhfah ath-Thullab bi Syarh Tanqih al-Lubab fiy Madzhab al-Syafi’i.

Kitab Tuhfatut Thullab Syarh Tanqih al-Lubab ini boleh didowload di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

Saturday, February 2, 2013

Ushul al-Fiqh al-Islami


Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami  merupakan sebuah kitab usul fiqh hasil karya al-'Allamah Prof. Dr.Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili . Beliau dilahirkan pada tahun 1932 M. di Dir Athiyah,  Damsyiq ibukota negara Syiria.

Kitab ini membahas tentang usul fiqh secara luas dan mendalam. Salah satu kelebihan kitab ini adalah pengarangnya mampu untuk melepaskan diri dari ikatan madzhab. Beliau mampu memadukan ramuan dari beberapa mazhab usul fiqh yang berbeza-beza antara satu sama lain sehingga memudahkan para pelajar usul fiqh untuk membuat perbandingan antara satu mazhab dengan yang lainnya.
Bagi anda yang berminat untuk mendapatkan e-book kitab ini, silakan download dengan klik  disini  atau di pautan berikut;
http://www.ziddu.com/download/4045145/Ushul_Fiqh_Al_Islami-Wahbah_Zuhaili.pdf.html
 
Di samping kitab di atas, Dr. Wahbah al-Zuhaili juga mempunyai kitab usul fiqh yang lain, iaitu Kitab al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Kitab ini agak ringkas berbanding buku beliau yang lalu. Dapatkan e-book kitab ini dengan mengklik pautan ini:   al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (الوجيز في أصول الفقه)
 
Semoga bermanfaat.

Beberapa catatan terhadap buku Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam

 
Artikel berikut, merupakan sebahagian kandungan sebuah "catatan" yang saya e-mailkan kepada saudara Hafiz Firdaus Abdullah (seorang penulis yang sedang giat menulis karya-karya agama) mengenai karya beliau yang berjudul: Pedoman – Pedoman Bermazhab Dalam Islam ( Edisi Baru 2004 ), terbitan Jahabersa.  Namun,  kemungkinan beliau tidak menerima e-mail tersebut atau tiada kesempatan untuk memberikan maklumbalas mengenai kandungannya. Berikut saya lampir di sini kandungan catatan tersebut tanpa sebarang pindaan. Semoga bermanfaat.........
 
Saya ingin menarik perhatian saudara kepada hal. 84 buku ini. Di mana saudara telah membawa contoh bagi sikap taksub pengikut mazhab al-Syafi-‘i, yang telah menciptakan hadis palsu bagi menyokong mazhabnya. Saudara telah membawakan contoh hadis palsu tersebut, iaitu ;
Maksudnya: “ Sesiapa yang mengangkat tangan ketika solat, maka tiadalah solat itu baginya
 
Saya dapati mengenai perkara ini telah berlaku kesilapan, kerana berdasarkan pembacaan saya sebelum ini, hadis tersebut adalah dicipta oleh pengikut Mazhab Hanafi untuk menyokong mazhab mereka dan menolak pendapat mazhab a-Syafi-‘i yang menyunatkan mengangkat tangan ketika takbir dalam beberapa tempat ketika perpindahan rukun solat. Oleh itu, saya harap saudara meneliti kembali perkara ini.
 
Saya sekarang tidak mempunyai buku rujukan (yang muktabar) untuk mengesahkan perkara ini, namun bersama saya ada buku ; Hadis 40 : Terjemahan dan Syarahnya oleh Mustafa ‘Abdul Rahman [ Dewan Pustaka Fajar . Cetakan 2000 ], di halaman 33, beliau menyebutkan hadis tersebut dicipta oleh seorang pengikut mazhab Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin ‘Akasah, setelah ia mendengar ada kaum yang mengangkat tangan ketika rukuk dan bangkit daripadanya menurut mazhab Syafi-‘i.
 
Lagi pun memang telah maklum dalam mazhab Syafi-‘i, terdapat empat tempat yang disunatkan mengangkat tangan iaitu;
1. ketika takbiratul ihram,
2. ketika hendak rukuk,
3. ketika bangkit daripada rukuk,
4. ketika bangkit daripada membaca tahiyyat awal. [ Lihat cth rujukan spt. Fathul Mu-‘in: terjemahan dan huraian, Jil. 1, hal 63 : oleh Muhammad ‘Usman El-Muhammadi , Kifayatul Akhyar ( terjemahan) Jil. 1, hal. 255, Pustaka Nasioanal dan al-Fiqh ‘Ala al-Maza-hib al-Arba-‘ah, Jil. 1, hal. 250 ]
 
Sedangkan dalam mazhab Hanafi hanya sekali sahaja disunatkan mengangkat tangan, iaitu ketika takbiratul ihram. [ lihat Fiqh ‘Ala al-Maza-hib al-Arba-‘ah, Jil. 1, hal. 249 ]. Wallahu a’lam.

Saya harap saudara akan memberi perhatian mengenai perkara ini. Saya doakan semoga saudara diberikan kesempatan masa dan kemampuan oleh Allah untuk meneruskan usaha penyebaran dakwah dan penyampaian ilmu-ilmu Islam yang mulia ini. Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
 
Nota:  Buku "Pedoman – Pedoman Bermazhab Dalam Islam" boleh dibaca di pautan berikut:  http://hafizfirdaus.com/ebook/PedomanMazhab/index.php  atau langsung baca di pautan http://hafizfirdaus.com/ebook/PedomanMazhab/Chap6.php   untuk membaca kandungan yang diberikan catatan oleh saya di atas.