Tuesday, April 14, 2015

Bughyah al-Mustarsyidin


Kitab “ Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-Aimmah al-Muta-akhkhirin ” (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين) merupakan sebuah kitab fiqh yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi’i yang muta-akhirin (kebelakangan). Usaha penyusunan kitab ini dilakukan oleh al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami (1250- 1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya.

Berikut adalah nama-nama ulama yang dikumpulkan fatwa-fatwa mereka dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin;

a)     Imam al-‘Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih,
b)     al-Sayyid al-‘Allamah Abdullah bin ‘Umar bin Abu Bakr bin Yahya,
c)      Imam al-‘Allamah Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Jafri,
d)     Imam al-‘Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani
e)  Imam al-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al- Madany.

Menurut al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman Ba’alawi, beliau menyusun kitab Bughyah al-Mustarsyidin ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami tanpa perlu berlakunya pengulangan dalam berbagai perbahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Sayyid Abdurrahman Ba’lawi menyusun kitab ini secara sistematik sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawapannya sekaligus. Dikatakan sistematik, kerana dalam kitab ini berbagai permasalahan diletakkan  secara teratur dan sesuai dengan bab-bab fiqh sebagaimana susunan kitab-kitab fiqh yang lain. Hal ini kerana sebelumnya, berbagai fatwa ini berserakan dan tidak teratur secara sistematik sehingga mendorong Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘Alawi  menyusun kitab ini bagi memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para siswa atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.

Oleh kerana kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama’, maka untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, Sayyid Abdurrahman Ba’lawi membuat tanda atau rumuz yang mewakili  para ulama tersebut. Berikut adalah rumuz tersebut;

a)     Imam Abdullah Bafaqih, ditulis   ب,
b)     Imam Abdullah bin Yahya, ditulis ي ,
c)      Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Jafri, ditulis ج ,
d)      Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al- Yamani, ditulis ش ,
e)     Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك .

Di samping itu, Sayyid Abdurrahman Ba’lawi juga menuliskan فائدة (faidah) untuk menunjukkan bahawa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah yang sangat baik nuntuk diketahui khalayak. Ia mengatakan bahawa dalam menulis berbagai fatwa ini, ia juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya seorang editor, Abdurrahman Ba’lawi mensinkronkan antara fatwa dengan berbagai improvisasi yang ia lakukan agar karya ini mudah difahami dan sistematis. Bahkan dalam beberapa hal, penambahan tersebut merupakan pendapat pribadinya.

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahawa dalam penulisan kitab kuning, tidak disertakan rujukan (referensi) dan footnote disebabkan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk menentukan secara pasti apakah yang ditulis di dalam kitab kuning merupakan pendapat peribadi atau pendapat orang lain.                                                                                                                           
Sayyid Abdur Rahman Ba’alawi juga menambahkan catatan-catatan lain dalam sistematika penulisan kitabnya sebagai berikut:

a)     Jika dalam suatu masalah terdapat dua ulama atau lebih yang menyepakatinya maka ia tuliskan satu persatu siapa saja ulama’ yang menyepakati sesuai dengan simbolnya masing-masing. Sedangkan jika ada salah satu ulama yang menambahkan pemahaman lain atau sedikit berbeda maka ia menuliskannya dengan kata:  كذا فلان زاد atau  كذلك خالف ..

b)     Jika dalam suatu masalah terdapat qayyid atau khilaf sedangkan imam yang memberi fatwa belum menyebutkannya, maka ia menambahkan simbol اھـ di akhir kalimat, lalu ia tambahkan keterangan qayyid atau khilaf dari tersebut dengan sebelumnya menyebut kata قلت agar pembaca mengetahui dari mana keterangan tambahan tersebut bermula.

Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab Bughyah al-Murtasyidin, secara umum, ditulis dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

a)  Khutbah al-Kitab (muqaddimah). Dalam bahagaian ini Sayyid Abdurrahman Ba’alwi menghuraikan tentang bagaimana penulisan kitab ini, isi tulisan dan menukil beberapa pendapat ulama tentang mencari ilmu dan faidah-faidahnya.

b)    Kitab al-Thaharah. Dalam bahagian ini diulas mengenai air, najis, wudlu, cara buang air kecil dan besar, mandi, tayamum dan diakhiri dengan pembahasan haid.

c)    Kitab al-Shalat. Dalam bahagian ini dihuraikan mengenai adzan, kiblat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dzikir dan do’a, syarat-syarat shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, hal-hal yang makruh dalam shalat, aurat shalat, sujud sahwi, tilawah dan syukur, shalat-shalat sunnah, shalat jama’ah, shalat musafir, shalat orang yang sakit, shalat juma’at, shalat dalam peperangan, shalat ied, shalat gerhana, shalat isitisqa’, hukum bagi orang yang meninggalkan shalat, shalat janazah, ta’ziyah dan ziarah kubur.

d) Kitab al-Zakat. Dalam bahagian ini dihuraikan mengenai syarat harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, dan macam -macam shadaqah.

e)  Kitab al-Shaum. Dalam bahagian ini dihuraikan tentang syarat-syarat puasa, puasa-puasa sunnah dan iktikaf.

f)     Kitab al-Hajj. Pada bahagian ini dikaji seputar haji yakni syarat rukun haji, hal- hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukum memberikan upah di dalam ibaah haji dan wasiyat untuk beribadah haji.

g)     Kitab al-Bai’. Dalam bahagian ini dibahas mengenai riba, salam, rahn, sulh, orang yang muflis dalam usaha, syirkah, wakalah, iqrar, ariyah, gasab, syuf’ah, qiradl, masaqah dan mugharasah, ihya al-amwat, ji’alah, wakaf, hibah, luqathah, dan wadi’ah.

h)  Kitab al-Fara’idh. Dalam bahagian ini dikaji tentang sebab-sebab warisan dan bahagian-bahagiannya, dan wasiyat.

i)   Kitab al-Nikah. Pada bahagian ini syarat rukun nikah, kafa’ah, mahar, walimah, nusuz, thalak, ruju’, nafaqah, dan hadhanah 

j)       Kitab al-Jinayah. Pada bahagian ini diulas mengenai diyat, had, jihad, janji dan nadzar, persaksian, dan sumpah.

k)  Bagian penutup, yakni ulasan Sayyid Abdurrahman Ba’lawi tentang beberapa faidah yang ada di dalam al-Qur’an, keutamaan sejarah Nabi dan sahabat, keutamaan ahlul bait dan wasilah.


Kitab Bughyah al-Mustarsyidin ini telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan dalam satu jilid. Semoga bermanfaat.

Thursday, April 9, 2015

Fatawa al-Bulqini


Kitab “ Fatawa al-Bulqini ” (فتاوى البلقيني ) atau judul asalnya “ al-Tajarrud wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa al-Walid Syaikh al-Islam الوالد شيخ الإسلام بجمع فتاوى  التجرد والاهتمام ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh  Syaikh al-Islam al-Imam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Raslan bin Nasir bin Salih al-Bulqini (805H), seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, yang digelar Mujaddid  abad ke 8 Hijrah.

Kitab yang terkenal dengan judul Fatawa al-Bulqini, usaha penyusunannya tidak dilakukan sendiri oleh Syaikhul Islam al-Bulqini. Usaha penyusunan karya yang bermanfaat ini, sebenarnya dilakukan oleh anak beliau iaitu al-Imam ‘Alamuddin Saleh bin ‘Umar al-Bulqini (868H).

Terdapat 900 permasalahan yang penting mengenai kehidupan manusia yang diterangkan dalam kitab ini. Jawapan yang diberikan oleh Syaikhul Islam dalam sesuatu permasalahan ada yang agak panjang penjelasannya, dan ada juga yang agak ringkas. 

Semoga bermanfaat.

Friday, April 3, 2015

Fatawa al-Subki


Di antara kitab fiqh  terkenal  dalam mazhab al-Syafi’i  adalah kitab “ Fatawa al-Subki  fi Furu al-Fiqh al-Syafi ”   (فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي).  Kitab yang disusun dalam bentuk soal-jawab ini merupakan sebuah karya yang menghimpunkan beberapa fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Imam Taqiyuddin Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Abdul Kafi al-Subki al-Syafi’i (683-756H).

Fatwa-fatwa ini dihimpunkan kembali dari fatwa-fatwa yang pernah ditulis sendiri oleh al-Imam Taqiyuddin al-Subki. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa fatwa dalam permasalahan tertentu yang dinisbahkan kepada anak beliau, iaitu al-Imam Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin ‘Ali al-Subki (727-771H).

Selain fatwa yang berkaitan dengan fiqh, kandungan kitab ini juga ada merakamkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan tafsir beberapa ayat al-Quran. Kitab fatwa ini telah diterbitkan dalam dua juzuk (jilid).

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;   الواجهة, الجزء الأول, الجزء الثاني. Semoga bermanfaat.

Friday, March 27, 2015

Fath al-Mu'in , Terjemahan dan Huraian


Kitab “Fath al-Mu'in , Terjemahan dan Huraian” merupakan sebuah karya Abu al-Shalah Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady (1943-2014), seorang ulama dan intelektual Islam yang terkenal negara. Kitab ini adalah sebuah karya terjemahan dari sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang terkenal iaitu Kitab Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمة الدين) karya al-'Allamah Zaynuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibiri al-Fanani (987H) , seorang murid kepada Syaikh al-Islam al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al- Haytami al-Sa’di al-Anshari (974H).

Kitab ini diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1989 dengan tulisan Jawi. Hanya jilid 1 sahaja diterbitkan, iaitu terjemahan bagi Kitab al-Shalat (kitab yang membincangkan mengenai solat). Dalam penyusunan kitab ini, penterjemah bukan sekadar menterjemah bahasa kitab asalnya, bahkan juga membuat huraian ringkas bagi beberapa kalimah atau permasalahan dalam kitab tersebut. Huraian ini diletakkan di dalam kurungan [ ] yang terletak di di akhir setiap permasalahan yang diterangkan. Kebanyakan huraian tambahan ini beliau petik dari kitab I’anah al-Thalibin (إعانة الطالبين), karya al-‘Allamah  ‘Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri  (1300H), seorang guru terkenal di Masjidil Haram Makkah pada zamannya. Kitab yang terkenal dengan judul ringkas al-I’anah (الإعانة)ini adalah sebuah kitab yang menjadi komentar (hasyiah) bagi kitab Fath al-Mu’in.

Dalam kata sambutan Mufti Kelantan Dato’ Haji Muhammad bi Che Wook terhadap kitab ini, beliau memuji usaha terjemahan kitab ini, katanya…

“ …kita dapati satu usaha yang amat besar dan sumbangan yang sungguh berguna telah dijayakan oleh al-Fadhil (Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady). Al-Fadhil berjaya mengemaskini iyadah (kembali) kitab Fathul Mu’in itu sehingga dapat difahami oleh setiap peringkat tanpa sedikit pun mengurangkan isi kandungan dan tidak pula menjejaskan mutu dan keistimewaan kitab itu saebagai sebuah kitab rujuk di dalam bidang ilmu fiqah mazhab Syafi’i yang terkenal dengan kekayaan masalah…. ”

Menurut penyusunnya al-Marhum Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady, kitab terjemahan ini akan akan disusuli dengan jilid 2 - yang dimulai dengan membincangkan tentang zakat. Kata beliau di akhir kitab jilid pertamanya;

Telah selesai diterjemahkan ada 25 Sya’ban 1407 Hijrah bersamaan dengan 24 Aril 1987, bihamdulillah, dengan ini selesai juzuk pertama terjemahan dan huraian Fathul Mu’in dan insyaa Allah akan disusuli dengan juzuk keduanya mulai fasal berkenaan dengan hukum-hukum tentang zakat

Namun, setakat pengetahuan saya,  jilid 2 yang dijanjikan itu belum ada diterbitkan. Sehingga kewafatan beliau  pada 25 Mac 2013 di kediamannya di ISTAC, Taman Duta, Kuala Lumpur tiada maklumat mengenai kitab terjemahan jilid ke 2 tersebut. Semoga usaha  penterjemahan kitab ini dapat disambung kembali oleh para ulama lain yang berkelayakan dalam bidang ini. 

Friday, March 6, 2015

Fatawa Mu'ashirah


Kitab “ Fatawa Mu’ashirah((فتاوى معاصرة karya al-‘Allamah Dr Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi  adalah antara kitab-kitab fatwa yang terkenal pada masa kini, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam pelbagai pelbagai permasalahan agama.

Kandungan kitab ini merupakan himpunan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Qaradhawi, sama ada  yang pernah disiarkan dalam program “Huda al-Islam” , iaitu program soal jawab agama di radio Qattar, atau yang pernah disiarkan di surat khabar atau majalah. Al-Qaradhawi menamakan kitab fatwa beliau ini sebagai “ Huda al-Islam ”  atau Fatawa Mu’ashirah ”. Berdasarkan terbitan Dar al-Qalam, Kaherah Mesir pada tahun 2005, kitab ini telah diterbitkan dalam 3 Juzuz (jilid). Saya ada mendapat maklumat bahawa jilid ke 4 kitab ini telah diterbitkan.

Kitab Fatawa Mu’ashir ) ( فتاوى معاصرة telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia. Dalam bahasa Melayu kitab ini (dari jilid 1- 3) telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan. Dalam koleksi saya terdapat terjemahan kitab ini yang diterbitkan oleh Pustaka Salam dengan judul “ Fatwa Masa Kini ”. Ia diterbitkan dalam 8 jilid, yang dihimpunkan dalam 4 buah buku. Semoga bermanfaat.

Tuesday, February 10, 2015

Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab


Kitab Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب) adalah sebuah karya agung al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H). Beliau terkenal dengan gelaran Imam al-Haramain. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam al-Haramain ini.

Kitab Nihayah al-Mathlab ini  dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh mazhab Syafi’i yang menjadi sumber kepada penyusunan kitab-kitab fiqh Syafi’iyah yang muncul selepasnya. Kitab ini juga dikenali sebagai “al-Mazhab al-Kabir”. Ketebalan kitab ini dirangkumi dalam 21 jilid.

Kitab Nihayah al-Mathlab ini dikatakan sebagai ringkasan bagi 4 buah kitab utama mazhab Syafi’i, iaitu Kitab al-Umm, al-Imla’, Mukhtashar al-Buwaithi dan Mukhtashar al-Muzani. Namun begitu menurut Ibn Hajar al-Haytami, kitab Nihayah al-Mathlab hanyalah merupakan syarah (huraian) bagi Kitab Mukhtashar al-Muzani.

Kitab Nihayah al-Mathlab kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H) dengan kitabnya al-Basith fi al-Mazhab[1]. Kitab al-Basith, kemudiannya diringkaskan lagi oleh Imam al-Ghazali dengan karyanya al-Wasith fi al-Mazhab[2]. Kemudian Imam al-Ghazali meringkaskan kitab al-Wasith tersebut dengan menyusun kitab al-Wajiz[3].

Kemudian kitab al-Wajiz tersebut diringkaskan pula oleh al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi‘i al-Qazwini (555-624H) yang terkenal dengan gelaran Imam al-Rafi’i (623H) melalui kitabnya al-Muharrar[4]. Kitab al-Muharrar, kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H) melalui kitab beliau yang terkenal, iaitu Minhaj al-Thalibin[5]. Manakala kitab Minhaj al-Thalibin ini diringkaskan pula oleh Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (823-926H) melalui kitabnya Manhaj al-Thullab[6]. Kitab Manhaj al-Thullab, diringkaskan kemudiannya oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari (987H) melalui kitabnya Qurrah al-‘Ain fi Muhimmat al-Din[7].


Kandungan kitab ini…

Dalam kitab ini, Imam Haramain telah berusaha memilih dan mengumpul pendapat-pendapat Imam al-Syafi’i, para Ashabul Wujuh, serta pendapat para mujtahid mazhab yang lain. Imam Haramain al-Juwaini dianggap sebagai ulama fiqh pertama yang menjadi pentarjih dan pentahrir pendapat-pendapat para ulama mazhab al-Syafi’I yang muncul sebelumnya. Dalam kitab al-Nihayah ini, Imam Haramain menjelaskan mana-mana pendapat Imam Syafi’i yang kuat dan lemah, yang mana pendapat Ashab (para sahabat/ murid al-Syafi’i) dan para ulama mazhab yang lain sama ada kuat atau lemah. Jika ada pendapat fuqaha’ dalam mazhab Syafi’i yang dianggap tidak sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi’i, beliau akan memberikan catatan khusus terhadapnya. Biasanya beliau akan berikan komentar berupa “pendapat ini menyalahi mazhab”, lalu kemudian beliau jelaskan pendapat yang sesuai dengan kaedah dan ushul dalam Mazhab Syafi’i.

Selain usaha beliau di atas, beliau juga melakukan beberapa tajdid dalam mazhab syafi’i melalui kitab ini. Tajdid beliau tersebut berupa ijtihad-ijtihad peribadi yang terkadang menyelisihi pendapat mazhab.  Selain itu, beliau juga menetapkan beberapa kaedah yang beliau tuliskan jika tidak ditemukan pendapat yang disepakati oleh mazhab dalam suatu masalah. Di mana kaedah tersebut menjadi asas dan panduan kepada fuqaha’ untuk menentukan sendiri hukum yang tepat sesuai koridor mazhab syafi’i.


Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Kitab al-Basith walaupun ringkasan kepada Nihayah al-Mathlab, tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut,  malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi'i dengan penambahan dan pembetulan.

Selain kitab al-Basith karya al-Ghazali, kitab Nihayah al-Mathlab juga turut diringkaskan oleh Imam Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Mutahhar bin  ‘Ashrun (493/493-585H), yang terkenal dengan gelaran Ibn Abu ‘Ashrun –dengan karyanya Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab.

[2] Selain al-Ghazali, kitab al-Wasith juga diringkaskan oleh al-Imam Nashiruddin al-Baydhawi (685H), melalui kitabnya  al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa.

[3] Kitab al-Wajiz telah dihuraikan (syarah) oleh ;
a)      Imam Fakhruddin al-Razi (606H).
b)      Imam al-Rafi’i (623H) melalui karyanya Fath al’Aziz Syarh al-Wajiz, yang juga terkenal dengan judul al-Syarh al-Kabir. Kitab al-Syarh al-Kabir kemudiannya telah diringkaskan oleh al-Nawawi dalam kitab al-Rawdhah al-Thalibin.

[4]  Di antara karya yang menghuraikan Kitab al-Muharrar ialah;
a)      Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar, oleh al-Qâdhî SyihâbuddinAhmad bin Yusof al-Sanadi (wafat 895H).
b)      Syarh al-Muharrar oleh Syaikh Nuruddin ‘Ali bin Yahya al-Ziyadi al-Mishri (1024H).

[5] Kitab Minhaj al-Thalibin merupakan kitab yang sering digunapakai untuk merujuk pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi‘i selepas berlakunya proses pemurnian (al-tanqih) yang kali pertama dilakukan dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi‘i. Oleh kerana itu, kitab ini telah mendapat perhatian yang tinggi di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi‘i untuk diperkembangkan sama ada diberikan huraian (syarh), komentar (hasyiah), dilakukan ringkasan, disusun dalam bentuk nazam dan lain-lain lagi sehingga jumlah keseluruhannya yang dapat dikesan hingga kini mencecah 230 buah kesemuanya. Antara yang paling terkenal ialah dalam bentuk huraian (syarh) seperti Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haytami, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj oleh Syams al-Din al-Ramli dan Mughni al-Muhtaj Ila Ma‘rifah Alfaz al-Minhaj oleh al-Khatib al-Syarbini.

[6] Kitab ini kemudiannya telah dihuraikan oleh Syaikh Zakariyya al-Anshari sendiri melalui karyanya Fath al-Wahhab.

[7] Kitab Qurrah al-‘Ain ini telah dihuraikan (syarah) oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari sendiri melalui kitabnya Fath al-Mu’in. Ia juga ada diberikan huraian oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Banteni al-Jawi (1316H) melalui karyanya Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in.

Sunday, February 8, 2015

al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra


Kitab al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra  ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i (الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي) merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh oleh Syaikhul Islam al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami al-Sa’di al-Anshari (974H) atau gelaran ringkasnya Ibn Hajar al-Haytami - dalam berbagai permasalahan agama yang penting.

Kitab ini sebenarnya tidak disusun sendiri oleh Ibn Hajar al-Haytami dalam bentuk kitab sebagaimana yang ada sekarang. Kitab yang menghimpunkan  fatwa-fatwa Ibn Hajar al-Haytami ini diusahakan penyusunannya oleh seorang murid beliau, yang bernama al-‘Allamah al-Syaikh ‘Abdul Qadir bin Ahmad bin ‘Ali al-Fakihi al-Makki al-Syafi’i (920-982H).

Kandungan kitab ini disusun dalam bentuk soal jawab, iaitu soalan dari penanya dan diikuti dengan jawapan oleh Ibn Hajar al-Haytami. Sebagaimana dengan kitab fiqh yang lain, kitab ini juga disusun mengikut “Kitab” dan “Bab” fiqh. Ketika menjawab persoalan atau permasalahan yang dikemukakan oleh penanya, Ibn Hajar al-Haytami telah menyebutkan pendapat yang rajih (terpilih) dalam mazhab al-Syafi’i, tanpa menyebut pandangan mazhab mazhab-mazhab yang lain.

Dalam permasalahan tertentu,  beliau tidak menyebutkan dalil-dalil dari al-Quran dan al-sunnah sebagai hujah fatwanya, tetapi memadai dengan membawakan pandangan para tokoh ulama (kibar ‘ulama) mazhab al-Syafi’i.

Kitab ini sangat terkenal di kalangan ulama mazhab al-Syafi’i mutaakhirin sebagai rujukan fatwa bagi menyelesai sesuatu permaslahan yang timbul dalam masyarakat. Kitab ini telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Timur Tengah dalam 4 jiid.

Muat turun kitab ini di pautan https://archive.org/details/00120486_201311. Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.