Sunday, November 25, 2018

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)


Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Hasan bin ‘Ali al-Isnawi al-Mishri (704-772H), seorang tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Kitab al-Muhimmat ini disusun oleh Imam al-Isnawi berdasarkan dua buah kitab utama mazhab Syafi’i, iaitu;

1)      Kitab al-Syarh al-Kabir (الشرح الكبير للوجيز), karya Syaikh al-Islam al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (555-624H), yang terkenal dengan panggilanImam al-Rafi’i.
2)  Kitab Rawdhah al-Thalibin (روضة الطالبين), karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).


Dalam kitab al-Muhimmat ini, Imam Jamaluddin al-Isnawi telah menghimpunkan  20 bentuk kajian ilmiah beliau terhadap isi kandungan kedua-dua kitab tersebut. Antaranya  dalam bentuk;

a)     Huraian dan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam kedua-dua kitab
b)     Kritikan terhadap beberapa kesilapan dan kekeliruan, terdapat dalam kedua-dua kitab atau salah satu daripadanya.
c)      Menerangkan pendapat yang paling rajih (tepat) antara keduanya, jika terdapat perbezaan pendapat antara al-Rafi’I dan al-Nawawi dalam sesuatu permasalahan.


Kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab al-Muhimmat

Kitab al-Muhimmat sangat terkenal di kalangan para ulama mazhab Syafi’i. Para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan kitab al-Muhimmat, samada dalam bentuk ringkasan, kritikan ataupun huraian. Berikut antara karya yang berkaitan dengan kitab al-Muhimmat;

1)   Muhimmat al-Muhimmat (مهمات المهمات), karya al-Hafizh Zainuddin Abdul Rahim bin al-Husaini al-‘Iraqi (806H) .
2)     al-Ta’aqqubat ‘ala al-Muhimmat (التعقبات على المهمات), karya Syihabuddin Ahmad bin al-‘Imad al-Aqfahsi (808H).
3)     Tatimmat al-Muhimmat (تتمات الممهمات), karya al-Syarif ‘Izzuddin Hamzah bin Ahmad al-Dimasyqi al-Hishni al-Syafi’i (874H).
4)     Ta’liqat (تعليقات) Syihabuddin Ahmad bi Hamdan al-Azra’i (783H).
5)     Tartib al-Muhimmat (ترتيب المهمات), karya ‘Ala-uddin Mughlathay bi Qalij bin Abdullahal-Mishri al-Hanafi (762H).
6)     Ma’rifah al-Mulimmahbi Radd al-Muhimmah (معرفة الملمات برد المهمات), karya Sirajuddin ‘Umar bi Raslan al-Bulqini (805H).
7)     Mukhtashar al-Muhimmat (مختصر المهمات), karya Abu Zur’ah Ahmad bin Abdul Rahim al-‘Iraqi ().
8)    Mukhtashar al-Muhimmat  (مختصر المهمات), karya Ahmad bin Musa Ibn al-Wakil (791H).
9)  Madinah al-‘Ilm Syarh al-Muhimmat (مدينة العلم), karya Syarafuddin ‘Isa bin ‘Utsman al-Ghazzi (799H).
10) Mukhtashar al-Muhimmat  (مختصر المهمات), karya Syamsuddin Miuhammad bin Abdullah al-Sharkhudi (792H).
11)  Syarh Mukhtashar al-Muhimmat (شرح مختصر المهمات), karya Syihabuddin Ahmad bin Abdullah al-Ghazzi (822H).
12) Talkhish al-Muhimmat (تلخيص المهمات), karya Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni al-Syafi’i (829H).
13) Talkhish al-Muhimmat (تلخيص المهمات), karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Da-im al-Nu’aimi al-Birmawi (831H).
14) al-Masa-il al-Mu’allimat bi I’tiradh al-Muhimmat (المسائل المعلمات باعتراض المهمات), karya al-Qadhi Taqiyuddin Abu Bakr Ahmad bin Syahbah al-Dimasyqi (851H)
15)  Muhimmat al-Muhimmat (مهمات المهمات) dan al-Tabkitat al-Waridat ‘ala Mawadhi’ min al-Muhimmat (التبكيتات الواردات على مواضع من المهمات), karya Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Muhammad al-Yamani (887H).

Kitab al-Muhimmat telah dicetak dan diterbitkan oleh Dar Ibnu Hazm- Lubnan dengan cetakan pertama pada tahun 2009, dalam 10 jilid. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan: Cover  Jilid 1  Jilid 2  Jilid 3  Jilid 4  Jilid 5  Jilid 6  Jilid 7  Jilid 8  Jilid 9  Jilid 10.

Maklumat lanjut mengenai kitab ini boleh dibaca di pautan http://www.feqhweb.com/vb/t4365.html

Semoga bermanfaat.

Sunday, November 18, 2018

Majmu’ Sab’ah Kutub Mufidah


Majmu’ Sab’ah Kutub Mufidah (مجموع سبعة كتب مفيدة) merupakan  sebuah buku  yang menghimpunkan 7 buah karya ilmiah yang disusun oleh al-Sayyid al-‘Allamah ‘Alwi bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Saqqaf al-Makkiy (1255-1335H/1916M).

Berikut merupakan judul kitab-kitab yang terdapat dalam Majmu’ah ini;
.

1)  al-Fawa-id  al-Makkiyyah Fima Yahtajuhu Thalabah al-Syafi’iyyah min al-Masail wa al-Dhawabith wa al-Qawa’id al-Kulli (الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلي)

2)  Mukhtashar al-Fawa-id al-Makkiyyah Fima Yahtajuhu Thalabah al-Syafi’iyyah (مختصر الفوائد المكة فيما يحتاجه طلبة الشافعية).

3)     Al-Qawl al-Jami’ al-Matin fi Ba’dh al-Muhim min Huquqina al-Muslimin  (لقول الجامع المتين في بعض المهم من حقوق إخواننا المسلمين)

4)   Risalah fi Qam’i al-Syahwah ‘an Tanawul al-Tunbak wa al-Kaftah wa al-Qat wa Qahwah (رسالة في قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة)

5)     Fath al-‘Alam fi Ahkam al-Salam (فتح العلام في أحكام السلام)

6)    Al-Qawl al-Jami’ al-Najih fi Ahkam Shalah al-Tasbih (القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح)

7)     Al-Kawb al-Ahwaj fi Ahkam al-Mala-ikah wa al-Jin wa al-Syayathin wa Yakjuj wa Makjuj (الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج).

Di samping itu, terdapat sebuah karya al-‘Allahmah al-Sayyid ‘Alwi yang lain  dicetak bersama himpunan ini, iaitu sebuah karya dalam bidang tasawwuf yang berjudul   (علاج الأمراض الردية بشرح الوصية الحدادية).

Koleksi karya al-Allamah al-Sayyid Alwi ini boleh dimuat turun melalui pautan http://archive.org/download/7Books/%...8%AF%D8%A9.pdf.

Semoga bermanfaat.

Rawdh al-Thalib (روض الطالب)


Kitab Rawdh al-Thalib (روض الطالب) atau judul lengkapnya Rawdh al-Thalib wa Nihayah Mathlab al-Raghib (روض الطالب ونهاية مطلب الراغب) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syarafuddin Abu Muhammad Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani (837H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Muqri.

Kitab Rawdh al-Thalib ini disusun oleh Imam Ibn al-Muqri sebagai ringkasan (mukhtashar) bagi kitab Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin (روضة الطالبين وعمدة المفتين) , iaitu sebuah karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya in Syaraf al-Nawawi (631-676H).

Kitab yang terkenal dengan judul pendeknya  al-Rawdh (الروض) ini menjadi rujukan dan bacaan para ulama mazhab Syafi’i selama beberapa abad. Kemudiannya, muncul Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H), telah menyusun sebuah kitab khusus sebagai huraian (syarah) bagi kitab Rawdh al-Thalib ini melalui karya beliau yang berjudul Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib (أسنى المطالب شرح روض الطالب) .

Kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib ini diringkaskan pula oleh al-Qadi Shafiyuddin Abu al-Surur Ahmad bin ‘Umar al-Mazjad al-Zabidi (847-930H) dengan karya beliau yang berjudul al-‘Ubab (العباب)  . Kemudiannya kitab al-‘Ubab ini telah disyarah pula oleh al-Sayyid ‘Alawi bin Ahmad al-Saqqaf (1335H), namun begitu beliau tidak sempat menyelesaikannya, hanya sempat menyusunnya sehingga bab al-Wakalah.

Manakala kitab al-Rawdh di atas juga telah diringkaskan lagi oleh Imam Ahmad Ibn Hajar al-Haytami  (974H) melalui karyanya yang berjudul al-Nu-‘aim (النعيم).

Kitab Rawdh al-Thalib ini boleh dimuat turun melalui pautan روض الطالب ونهاية مطلب الراغب.  

Semoga bermanfaat.

Monday, November 12, 2018

al-Hishn al-Hashin (الحصن الحصين )


Kitab al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin ( الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين) adalah sebuah karya yang menghimpunkan zikir dan doa yang diamalkan oleh Rasulullah saw. Kitab ini disusun oleh Imam Ibn al-Jazari atau nama sebenarnya Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Ali bi Yusuf al-Jazari (751-838H).

Imam Ibn al-Jazari kemudiannya telah meringkaskan kitab al-Hishn al-Hashin ini dengan sebuah karya beliau yang berjudul ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين).

Sekadar maklumat yang diperolehi, kitab ‘Uddah al-Hishn al-Hashin pula telah diberikan huraian (syarah)nya oleh para ulama, antaranya;

a) al-Imam al-Muhaddis Muhammad bin Abdul Qadir al-Fasi (1116H), melalui karyanya yang berjudul Tuhfah al-Mukhlishin bi Syarh ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين).


Kitab al-Hishn al-Hashin boleh dimuat turun di pautan الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين.

Semoga bermanfaat.

Wednesday, November 7, 2018

Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Salikin


Kitab Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Salikin (روضة الطالبين وعمدة السالكين)[1] merupakan sebuah karya dalam bidang tasawwuf yang disusun oleh Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111M).

Kata Imam al-Ghazali dalam kata pengantar kitab ini; “ Saya menulis kitab ini sebagai pegangan bagi para pencari kebenaran (طالب الحق) dan membantu mereka dalam menempuh suluk, insya Allah. Dalam menulisnya, saya memohon pertolongan Allah Ta’ala agar terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Dialah Penolong dan Pembantu Terbaik. Sesungguhnya Dialah yang maha Dekat dan Maha mengabulkan Doa. Kitab ini saya namakan Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Salikin (روضة الطالبين وعمدة السالكين) ”.

Kitab ini dibahagikan kepada 43 bab dan sebahagian bab pula ada yang dibahagikan kepada fasal tertentu. Berikut antara isi kandungan kitab ini;

1.      Dasar Agama
2.      Adab
3.      Makna Suluk dan Tasawuf.
4.      Makna wushul dan Wishal.
5.      Makna Tauhid dan Penyikapan (Mukasyaf)
6.      Makna Nafsu, Ruh, Hati dan Akal
7.      Makna Cinta (Mahabbah)
8.     Makna Kedamaian kerana Allah
9.      Makna Haya dan Muraqabah
10.  Makna Kedekatan (al-Qurb)
11.   Kemulian Ilmu  dan kewajipan Mencarinya
12.  Makna Asama’ al-Husna
13.  Meyakini dan Berpegang Teguh kepada Akidah yang benar.
14.  Penjelasan Sifat-Sifat Allah SWT.
15.   Hakikat Ikhlas dan Riya’

Kitab ini diakhiri dengan dengan bab ke 43, iaitu menerangkan mengenai tatacara solat Ahl al-Qurb (صفة صلاة أهل القرب).

Kitab Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Salikin boleh dibaca secara atas talian (online) di pautan روضة الطالبين وعمدة السالكين. 

Sekadar yang maklumat yang diperolehi, kitab ini telah diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia dengan judul “Taman Kebenaran” dan diterbitkan oleh Turos Khazanah pustaka Islam, Jakarta Selatan dengan cetakan pertamanya tahun 2017.

Semoga bermanfaat.




[1] Terdapat kitab lain yang hampir sama judul dengan ini, iaitu kitab Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin (روضة الطالبين وعمدة المفتين) , iaitu sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh Imam al-Nawawi (631-676H).

Thursday, November 1, 2018

Mathlab al-‘Ali fi Syarh al-Wasith (المطلب العالي في شرح الوسيط)


Kitab Mathlab al-‘Ali fi Syarh al-Wasith (المطلب العالي في شرح الوسيط) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Abu al-‘Abbas Najmuddin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Murtafi’ bin al-Rif-‘ah al-Anshari (645-710H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Rif’ah.

Kitab Mathlab al-‘Ali ini disusun oleh Ibn al-Rif’ah sebagai huraian (syarah) bagi kitab  al-Wasith fi al-Mazhab (الوسيط في المذهب), iaitu karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H)

Ibn al-Rif’ah memulakan penyusunan karya beliau ini, dari bahagian akhir daripada kitab al-Wasith, iaitu bahagian jinayat, hudud dan ta’zir sehingga akhir kitab dan diikuti dengan bahagian muamalat dan hukum kekeluargaan. Kemudiannya, baharulah beliau menghuraikan bahagian awal kitab, iaitu bahagian ibadat. Namun beliau tidak sempat menyempurnakan karya beliau ini, kerana kewafatannya.

Dalam bahagian ibadat, beliau hanya sempat membuat penghuraian sebahagian daripada bab solat. Ada pengkaji menyebutkan bahawa beberapa bab mengenai ibadat yang ditinggalkan oleh Ibn al-Rif’ah, iaitu zakat, puasa dan haji telah disiapkan huraiannya oleh seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i, iaitu al-Imam Najmuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abu al-Hazm Makiy bin Yasin al-Qurasyi al-Makhzumi al-Qamuli (645-727H).


Sebahagian kitab Mathlab al-‘Ali ini telah oleh ditahqiq oleh Dr. ‘Abdul Basith bin Abdul Rahman. Kitab tahqiq beliau ini boleh dimuat turun di pautan تحقيق جزء من كتاب:” المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي” لابن الرفعة (710هـ) رسالة الماجستير

Semoga bermanfaat.

Monday, October 29, 2018

Manhah al-Wahhab bi Nazhm Tahrir Tanqih al-Lubab (منحة الوهاب بنظم تنقيح تحرير اللباب)


Kitab Manhah al-Wahhab bi Nazhm Tahrir Tanqih al-Lubab (منحة الوهاب بنظم تنقيح تحرير اللباب), merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-‘Allamah Sayyid Abu Bakr bin Abu al-Qasim bin Ahmad bin Muhammad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani (984-1035H).

Kitab ini disusun dalam bentuk nazam yang melebihi 4 ribut bait berdasarkan kitab Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب), iaitu karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Sayyid Abu Bakr al-Ahdal kemudiannya telah meringkaskan pula kitab Manhah al-Wahhab ini melalui sebuah karya beliau yang berjudul Nafhah al-‘Abir fi Nazhm al-Tahrir (نفحة العبير في نظم التحرير).

Manuskrip kitab Manhah al-Wahhab boleh dimuat turun di pautan منحة الوهاب بنظم تنقيح تحرير اللباب

Semoga bermanfaat.

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...