Friday, June 24, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 7 Hijrah (600-699H)


             01.    Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy 
                    al-Ashbahani (515-600H) 
a)     Syarh al-Muhazzab
b)     Tatimmah al-Tatimmah

02.   al-Thawus, Abu al-Fadhl Ruknuddin al-‘Iraqi bi Muhammad bin al-‘Iraqi al-Hamzani al-Qazwaini (600H)    
a)     al-Thariqah al-Masyhurah fi al-Khilaf
b)     Lubab al-Tahzib[1]

03.   Dhiya-uddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Isa Dirbas al-Kurdi al-Huzbani al-Maraniy al-Mishri (516-602H)
a)     al-Istiqshak Syarh al-Muhazzab

04.   Ibn Bathisy, ‘Imaduddin Isma’il bin Hibbatullah (602H)
a)     al-Istiqshak li Mazahib al-‘Ulama al-Fuqaha

05.   Fakhruddin al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi (544- 606H)
a)     Syarh al-Wajiz

06.   ‘Imaduddin Abu Hamid Muhammad bin Yunus bin bin Muhammad al-Irbili (   535-608H)
a)     al-Fatawa (al-Fatawa al-Wasithiyyah)

07.   Mu’inuddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim bin Abu al-Fadhl al-Sahli al-Jajarmi (613H)
a)     Iydhah al-Wajiz

08.  Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Hadhrami al-Tarimi (613H)
a)        al-Ikmal lima waqa’a fi Tanbih min al-Isykal wa al-Ijmal

09.   Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tibrizi (558-621H)
a)     Simth al-Fawa-id
b)     Mukhtashar al-Tabrizi[2]

10.    al-Imam Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Imam Musa bin Yunus al-Mawshuli (622H)       
a)     Syarh al-Tanbih

11.     Jamaluddin Abu al-Walid Yunus bin Badran bin Fayruz al-Qurasyi al-Syaibi al-Hijazi al-Maliji (al-Jamal al-Mishri) (623H)
a)     Mukhtashar al-Umm

12.    al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (624H).
a)     al-Muharrar
c)      Syarh al-Shaghir
d)     al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali

13.    Sha-inuddin Abdul Aziz bin Abdul Karim al-Jayli (629H)    
a)     al-Mudhih al-Nabih fi Syarh al-Tanbih

14.    Muhammad bin Ahmad Baththal al-Rakabiy   (630H)
a)     Nuzhum al-Musta’zib Fi Syarh Gharib al-Muhazzab

15.     Ibn al-Hadus, Abu Muhammad al-Mu’afi bin Ismail bin al-Husain 
        al-Mawshuli (551-630H)
a)     al-Kamil fi al-Fiqh[3]      

16.   al-Qala-‘i, Muhammad bin ‘Ali bin Abi ‘Ali al-Qala-‘i al-Yamaniy (630H) 
a)     Ihtirazat al-Mazhab
b)     al-Mustaghrib fi al-Muhazzab
c)      Kanz al-Huffazh fi Ghara-ib al-Alfazh al-Muhazzab

17.   Radhiyuddin Abu Dawud Sulaiman bin Muzaffar bin Ghana-im al-Jili (631H) 
       a) al-Ikmal

18.    Sha-inuddin Abu al-Qasim ‘Abdul ‘Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi al-Humami al-Jili (632H)          
a) al-I’jaz fi al-Ghaz

19. Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin Mu’in bin Sulthan al-Syaibani al-Dimasyqi (640H)
a)     al-Tanqib ‘ala al-Muhazzab

20.   Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin oleh ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abdullah al-Hamdani al-Hamawi (583-642H).
             a)        Iydhah al-Aghalith al-Mawjudah fi al-Wasith / Syarh  Musykil 
                    al- Wasith
             b)       Adab al-Qadha’[1] Ia merupakan ringkasan kitab al-Tahzib karya Imam al-Baghawi (516h). Ia  bukan sekadar ringkasan, beberapa maklumat tambahan dan susunan baru dibuat oleh pengarangnya bagi menyempurnakan karya ini.
[2] Ia merupakan ringkasan bagi kitab al-Wajiz, karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H)
[3] Dalam kitab ini dihimpunkan permasalahan fiqh syafi’i berdasarkan  kitab-kitab dari dua tariqah, iaitu tariqah khurasan dan Iraq. Ia sebuah kitab yang agak tebal, hampir menyamai ketebalam kitab Rawdhah al-Thalibinkarya al-Nawawi (676H).

Tafsîr al-Khatîb al-Makkî


Satu lagi karya langka ulama keturunan Nusantara yang tak diketahui banyak khalayak: “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî” (تفسير الخطيب المكي), karangan ‘Abd al-Hamîd ibn Ahmad al-Khatîb ibn ‘Abd al-Lathîf al-Minânkabâwî al-Makkî (1316-1381 H/ 1898-1961 M), cendikiawan sekaligus diplomat Saudi Arabia keturunan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1860-1916 M).

Kitab “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî” ini terdiri dari 4 (empat) juz dan pertama kalinya dicetak di percetakan Musthafâ al-Bâbî al-Halabî di Kairo pada tahun 1947 M. Kitab ini dicetak ulang pada tahun 1960-an oleh penerbit Dâr al-Fikr, Libanon. Sayangnya, setelah itu kitab ini tampaknya tak lagi terbit.

Naskah kitab versi cetakan Musthafâ al-Bâbî al-Halabî ini (1947 M) tersimpan di perpustakaan al-Haramain al-Syarifain di Masjid Nabawi di Madinah, Perpustakaan Universitas Riyadh, Saudi Arabia (KSA), juga di perpustakaan Universitas Sains Terapan (Applied Science University/ Jâmi’ah al-‘Ulûm al-Tathbîqiyyah), Uni Emirat Arab (UAE).

Keberadaan kitab tafsir ini kian melengkapi khazanah intelektual ulama Nusantara di Timur Tengah.  Kitab tafsir ini pun menjadi penyanding “Tafsîr Marâh Labîd” atau “Tafsîr Munîr”, sebuah kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1897 M) sekitar tiga perempat abad sebelumnya.

Ketika menuliskan kitab tafsirnya ini, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb berstatus sebagai pengajar di Masjid al-Haram di Mekkah. Rumahnya ramai oleh para pelajar yang mengaji ilmu-ilmu keagamaan, khususnya mereka yang berasal dari negeri Jawi (Nusantara).

Selama menjadi pengajar, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb terbilang produktif menulis. Selain “Tafsîr al-Khatîb al-Makkî”, ia juga menghasilkan beberapa karya lainnya, semisal “Asmâ al-Risâlât (أسمى الرسالات)[1]”, “Tâiyah al-Khatîb fî Sîrah al-Musthafâ al-Habîb[2]”, “Jauharah al-Dîn”, dan juga “al-Imâm al-‘Âdil Âdil [الإمام الملك العادل) [3).

Dalam “Siyar wa al-Tarâjim li Ba’dh ‘Ulamaina fi al-Qarn al-Rabi’ al-‘Asyar”, Umar ‘Abd al-Jabbar memuat biografi ‘Abd al-Hamid al-Khatib ini. Disebutkan, jika pada masa mudanya ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb merupakan seorang aktivis. Ia pergi ke Mesir pada tahun 1920-an dan bergabung dengan gerakan kebangkitan budaya di Kairo.

Selama di Kairo, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb juga aktif di dunia jurnalistik. Artikel-artikelnya banyak dimuat di beberapa surat kabar terkemuka Mesir pada masa itu, seperti Al-Ahram, Al-Wathan, Al-Muqattam, dan lain-lain. Di Kairo juga ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb memprakarsai berdirinya Jam’iyyah al-Syubbân al-Hijâziyyin (Organisasi Pemuda Hijaz).

Karir ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb kemudian sampai pada bidang diplomatik. Ia pun didaulat sebagai duta besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Pakistan. Ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945 M, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb-lah yang menjadi utusan khusus Kerajaan Saudi Arabia untuk menyatakan dan memberikan dukungan kerajaan bagi Indonesia. Sekitar tahun 1949 M, ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb melakukan aktivitas safari ke beberapa kota di Indonesia, khususnya wilayah asal leluhurnya: Minangkabau.

‘Abd al-Hamîd menghabiskan masa tuanya dan meninggal di Damaskus, Suriah, pada 1961 M.

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau memiliki dua anak lelaki, yaitu ‘Abd al-Hamîd al-Khatîb yang disebutkan di atas, juga ‘Abd al-Malik al-Khatîb. Anak kedua inilah yang menjadi penerus “trah keulamaan” Syaikh Ahmad Khatib. Dalam beberapa kitab “asânîd” dan “tarâjîm”, ‘Abd al-Malik al-Khatîb disebut-sebut sebagai salah satu ulama abad ke-20 M, meski beliau tidak memiliki banyak karangan seperti ayah dan saudaranya. Syaikh Yasin al-Padani juga banyak mengambil riwayat-sanad dari ‘Abd al-Karîm al-Khatîb ini.

Sumber : Ust. Ahmad Ginanjar Sya’ban via Turats Ulama Nusantara
Artikel di atas disalin kembali dari pautan


[1] Mengenai bidang dakwah Islamiah.
[2] Disusun dalam bentuk nazam.
[3] Diterbitkan dalam 2 juzuk, sebuah kitab sejarah mengenai al-Malik Abdul Aziz Ibn Sa’ud, iaitu pengasas negara Arab Sa’udi.

Saturday, June 18, 2016

al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa


Kitab al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa  (الغاية القصوى في دراية الفتوى)  adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh Qadhi al-Qudhat Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydhawi al-Syairazi (685H). Seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i  yang terkenal pada zamannya dan karya-karyanya menjadi rujukan para ulama selepasnya.

Kitab al-Ghayah al-Qushwa ini asalnya disusun oleh al-Baydhawi sebagai ringkasan (mukhtashar) bagi kitab al-Wasith fi al-Mazhabkarya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H). Namun begitu, kitab al-Ghayah al-Qushwa bukan sekadar ringkasan kitab al-Wasith, bahkan penyusunnya telah membuat beberapa penambahan dan penilaian terhadap beberapa permasalahan yang disebutkan dalam kitab al-Wasith.

Kitab al-Ghayah al-Qushwa juga dianggap sebagai kitab fiqh perbandingan (fiqh al-maqarin), kerana kandungannya memuatkan perbendaharaan fiqh yang sangat bernilai, yang menyebut pelbagai al-Qawl (pendapat) dan al-Wajh (pendapat/ijtihad para tokoh utama mazhab) yang dianggap rajih (terpilih) dalam mazhab Syafi’i.

Dalam permasalahan tertentu al-Baydhawi juga berusaha dengan gigih membuat pentarjihan terhadap beberapa pandangan ulama mazhab Syafi’i terdahulu, dengan merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. Di mana, dalam karya beliau ini terdapat lebih daripada 123 ayat al-Quran dan  667 hadis hukum.

Disamping mengemukakan pendapat mazhab Syafi’i, al-Baydhawi juga membuat perbandingan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam beberapa permasalahan fiqh yang penting.  Setiap permasalahan fiqh yang dikemukakan  bersama dalil dan hujah bagi setiap  pandangan mereka. Al-Baydhawi akan membincangkan kekuatan dan kelemahan setiap dalil yang dikemukakan. Kebiasaanya beliau akan merajihkan pendapat mazhab syafi’i dan menolakkan dalil yang dikemukakan oleh mazhab yang lain.

Kandungan kitab ini dibahagikan kepada 60 kitab, 148 bab, 155 fasal, 475 masalah, 536 furu’, 31 tanbih, 6 taznibat, 16 mabhats dan  5  khawatim (penutup).  Beratus-ratus qawaid fiqhiyyah dan permasalahan usul fiqh disebutkan dalam kitab yang berharga ini.

Berikut disenaraikan antara karya fiqh yang disusun sebagai syarah (huraian) bagi kitab al-Ghayah al-Qushwa;
      
1.   Syarah al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa, karya al-‘Allamah Ghiyatsuddin Muhammad bin Muhammad al-Wasithi (721H)     
2.  Syarah al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa, karya al-‘Allamah Badrruddin Muhammad bin As’ad  al-Tastari (735H)
3.     Syarah al-Ghayah al-Qushwa,  karya Burhanuddin Abdullah Muhammad al-Farghani (743H)
4.      Al-Nihayah al-‘Uzman fi Syarah al-Ghayah al-Qushwa, karya al-‘Allamah Jamaluddin Muhammad bin Muhammad bin Zanki al-Isfirayini (771H)
5.      Syarah al-Ghayah al-Qushwa, karya al-‘Allamah  Ibn al-‘Aqawli, Muhammad (797H)
6.      Syarah al-Ghayah al-Qushwa, karya Ibn al-Jumu’ah, al-Qadhi Syarafuddin Musa bin Muhammad (803H)
7.      Syarh Burhanuddin Abdullah al-‘Anbari
8.     Syarh al-Sayyid Taqiyuddin al-Hushni

 Di samping kitab syarahnya,  ada juga ulama yang menyusunnya kembali kandungannya dalam bentuk Nazam, antaranya; Al-‘Allamah Abu Abdullah Muhammad bin al-Zhahiri al-Syafi’i, dengan karynya al-Kifayah fi Nazham al-Ghayah.              
 
Kitab al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa ini boleh dibaca dan dimuat turun di pautan https://archive.org/details/GhayehQuswa atau terus di pautan https://archive.org/compress/GhayehQuswa/formats=IMAGE%20CONTAINER%20PDF&file=/GhayehQuswa.zip.  Kitab dalam file PDF ini merupakan salinan bagi kitab yang diterbitkan Dar al-Bashair al-Islamiyyah, Beyrut Lubnan – dengan cetakan pertama 2008 dalam dua jilid. Kitab ini ditahqiq oleh Dr Ali Mahyuddin Qarahdaghi. Maklumat dalam catatan ringkas ini berdasarkan prakata pentahqiqnya di awal kitab ini. Sila baca kitab ini untuk mendapat maklumat yang lebih tepat.

Semoga bermanfaat.      

Monday, June 13, 2016

Kifayah al-Ghulam


Kitab Kifayah al-Ghulam  atau judul lengkapnya Kifayah al-Ghulam fi Bayan Arkan al-Islam wa Syuruthuh (كفاية الغلام  في بيان اركان الاسلام وشروطه), merupakan sebuah karya yang disusun dalam bahasa Melayu dalam tulisan Jawi, yang menghuraikan secara ringkas dan padat mengenai rukun Islam yang lima dan syarat-syaratnya. Sebagaimana judulnya, kitab ini disusun oleh pengarangnya sebagai rujukan dan teks pengajian bagi kanak-kanak atau pelajar peringkat permulaan.

Kitab Kifayah al-Ghulam ini disusun oleh Syeikh Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi seorang ulama kelahiran Indonesia. Beliau dilahirkan pada tahun 1712M di Teluk Belanga, Simabur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat  dan meninggal pada tahun 1844M di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ketika berusia 132 tahun. Beliau terkenal sebagai seorang ulama tasawuf dan penyebar Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah pada abad ke-19. Beliau dianggap sebagai pelopor ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai ulama fiqh dan ahli kalam (teologi).

Kitab Kifayah al-Ghulam ini dimulai dengan pendahuluan (muqaddimah) oleh pengarangnya;

Aku mulai kitab ini dengan Nama ALLAH yang amat Murah lagi amat Mengasihani ”.

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام علي سيدنا محمد و علِي اله وصحبه اجمعين
Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala akan sebenar-benar puji. Dan bermula rahmat ALLAH dan salam-Nya atas penghulu kita Nabi Muhammad saw dan atas keluarganya dan semua sahabatnya sekalian mereka itu ”

اعلم ان المكلفين مأمورون بالمعرفة والصلاة والزكاة والصوم والحج
Ketahui olehmu bahwasanya sekalian mukallaf disuruh dengan mengenal Allah dan mengerjakan Solat dan memberi zakat dan mengerjakan puasa dan mengerjakan Haji

Bermula yang lima itu, inilah rukun Islam seperti sabda Nabi :

بني الاسلام علي خمس شهادة ان لااله الاالله وان محمدا عبده ورسوله ، واقام الصلاة وايتا ءالزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا
Yakni dirikan Islam itu atas lima rukun, pertama mengucap dua kalimat syahadat. Dan kedua mendirikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Dan ketiga memberi zakat jikalau sampai hartanya itu nasab dan tahunnya. Dan keempat puasa pada bulan Ramadhan 30 hari di dalam 1 tahun. Dan kelima mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa berjalan kepadanya ”.

Kandungan kitab ini, dibahagikan kepada lima bab atau fasal mengikut susunan rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. Setiap rukun tersebut diberikan huraian oleh pengarangnya. 

Semoga bermanfaat.

Tuesday, June 7, 2016

Anak Kunci Syurga


Kitab “Anak Kunci Syurga” adalah sebuah kitab yang disusun dalam bahasa Melayu (tulisan Jawi) oleh Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muththalib bin Hassan al-Indunisi al-Mandili al-Makki al-Syafi’i. Seorang tokoh ulama Nusantara yang terkenal sebagai guru di Masjid al-Haram pada zamannya. Beliau dilahirkan di  Mandailing, Sumatera Utara pada tahun 1910 M dan wafat di kota Mekkah, Arab Saudi pada tahun 1965 M.

Isi kandungan kitab Anak kunci Syurga ini membahaskan secara ringkas mengenai akidah dan beberapa permasalahan hukum fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i, seperti bersuci, sembahyang, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Kitab ini turut membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela dan dipuji pada akhir pembahasannya.

Kitab Anak kunci Syurga ini menjadi rujukan dan teks bagi kuliah agama yang diadakan di masjid-masjid, khusus bagi umat Islam di Indonesia dan Malaysia.

Sekadar makluman, kitab ini telah diterbitkan dengan versi tulisan rumi oleh beberapa syarikat penerbitan sama ada di Indonesia maupun di Malaysia. Sebagai contoh ia telah diterbitkan di Malaysia oleh Al-Hidayah Publications dengan ketebalan muka suratnya 193 halaman. Pengalihan tulisan jawi ke rumi telah diusahakan oleh Ustazah Noraine Abu.

Semoga bermanfaat. 

Saturday, May 28, 2016

Ghayah al-Murtaja Syarh Safinah al-Naja


Buku yang ingin dibicarakan secara ringkas dalam catatan ini adalah sebuah karya Shahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al Bakri, - kini Mufti Wilayah Persekutuan - yang berjudul “ Ghayah al-Murtaja Syarh Safinah al-Naja ”  (غاية المرتحى شرح سفينة النجا) dengan judul Melayunya “Penghujung untuk Orang-Orang yang Berharap Syarah kepada (kitab) Bahtera Penyelamat'.

Buku karya Datuk Dr Zulkifi Mohamad Al-Bakri ini merupakan sebuah buku terjemahan, yang disertakan huraian dalam Bahasa Melayu bagi kitab Safinah al-Naja (سفينة النجا), karya al-‘Allamah Syeikh Salim bin Abdullah bin Saad bin Abdullah bin Sumair al-Hadhrami al-Syafi'i (1271H).

Buku ini mempersembahkan huraian sebuah kitab ringkas berkenaan dasar-dasar asas ilmu fiqh berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i. Seiring dengan kesedaran agama semasa, buku ini begitu solid (padat) dan mudah, serta secara langsung membincangkan kesimpulan hukum fiqh tanpa menyertakan dalil dan dasar penetapan hukum dengan begitu panjang lebar dan memberatkan. Disebabkan itu, ia begitu sesuai untuk rujukan pantas dan segera para pelajar dan orang-orang yang baru ingin mengenali Islam.

Buku ringkas ini mencakupi panduan lengkap mengenai asas akidah dan beberapa perbahasan fiqh ibadat. Sebagaimana kitab asalnya,  perbincangan dalam buku ini hanya merangkumi beberapa tajuk asas  yang dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu;

        a)     Bahagian 1: Akidah 
        b)     Bahagian 2: Taharah
        c)      Bahagian 3: Solat
        d)     Bahagian 4: Pengurusan Jenazah
        e)     Bahagian 5: Zakat

Buku setebal 256 halaman ini, telah diterbitkan dengan cetakan pertamanya pada awal tahun 2016 oleh PTS Publishing House. Untuk membeli buku ini, pembaca boleh layari web site penerbitnya http://pts.com.my/buku/bahtera-penyelamat/.

Semoga bermanfaat.