Thursday, May 24, 2018

AL-TA'LIQAH AL-KABIRAH (الكبيرة التعليقة)


Kitab al-Ta’liqah al-Kabirah (الكبيرة التعليقة) karya al-Qadhi  Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi (462H), adalah antara kitab-kitab huraian[1] (syarah) yang terkenal bagi kitab Mukhtashar al-Muzani.

Kitab Mukhtashar al-Muzani merupakan sebuah kitab fiqh utama dalam mazhab al-Syafi’i, yang disusun Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma’il al-Mishri al-Muzani (175-246H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Muzani. Beliau merupakan murid dan sahabat utama kepada Imam al-Syafi’i.

Kitab al-Ta’liqah ( التعليقة) karya al-Qadhi Husain ini telah menjadi rujukan para ulama terdahulu dan isi kandungannya telah dipetik dan dirakamkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab al-Syafi’i.

Berdasarkan kitab al-Ta’liqah yang telah ditahkik Ali Muhammad ‘Iwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abdul Mawjud dan diterbitkan Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, Makkah al-Mukarramah,  ia telah diterbitkan dalam dua jilid dengan 1136 halaman. Namun terbitan ini tidak merangkumi keseluruhan kandungan kitab al-Ta’liqah yang asal. Kandungannya hanya memaparkan mengenai bab Thaharah dan Solat sahaja. Kitab al-Ta’liqah versi ini boleh dimuat turun di pautan https://archive.org/download/WAQ26197/26197.pdf.

Semoga bermanfaat.[1] Antara karya lain yang berjudul al-Ta’liqah yang disusun sebagai kitab huraian (syarah) kitab Mukhtashar al-Muzani ialah;
a) al-Ta’liqah al-Kabirah fi al-Fiqh ‘ala Mukhtashar al-Muzani, karya al-Qadhi Abu Hamid  al-Isfirayini, Ahmad bin Muhammad (344-406H)
b) al-Ta’liqah, karya Abu Hamid al-Maruzi (326H). Kitab ini kemudiannya telah diringkaskan oleh Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya al-Tanbih.
c) al-Ta’liqah al-Kubra fi Furu’ al-Syafi’iyyah (التعليقة الكبرى في فروع الشافعية), karya al-Qadhi    Abu   al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (406H).

Tuesday, May 22, 2018

TASHHIH TANBIH (تصحيح التنبيه)


Kitab Tashhih al-Tanbih (تصحيح التنبيه) atau judul lengkapnya al-‘Umdah fi Tashhih al-Tanbih  (العمدة في تصحيح التنبيه ), adalah sebuah karya fiqh al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H).

Kitab ini disusun berdasarkan kitab al-Tanbih ( التنبيه), iaitu sebuah rujukan fiqh utama dalam Mazhab al-Syafi’i, yang disusun al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-al-Fairuzabadi (393-476H). 

Sebagaimana judulnya, kitab ini disusun oleh Imam al-Nawawi bagi mentashih (membetulkan) beberapa kekeliruan yang terdapat dalam kitab al-Tanbih. Di samping itu, Imam al-Nawawi berusaha mentarjih dan menerangkan pendapat yang rajih dan muktamad mengikut mazhab Syafi’i.

Kitab Tashhih Tanbih ini boleh dimuat turun di  COVER - JUZ 1 - JUZ 2 - JUZ 3.

Semoga bermanfaat.

TUHFAH AL-HABIB BI SYARH NAZHM GHAYAH AL-TADRIB


Kitab Tuhfah al-Habib[1] bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadrib fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i (تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب في فقه مذهب الإمام الشافعيmerupakan sebuah karya al-Imam Syaikh Ahmad bin al-Hijazi bin Badir al-Fasyani (978H). 

Kitab Tuhfah al-Habib ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Tadrib fi Nadzm Ghayah al-Taqrib (في نظم غاية التقريب نهاية التدريب)iaitu sebuah kitab karya al-Imam Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H) yang disusun dalam bentuk nazam berdasarkan matan Ghayah al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’ Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).

Kitab Tuhfah al-Habib bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadrib ini boleh dimuat turun di sini

Semoga bermanfaat.


[1] Terdapat juga karya lain yang berjudul Tuhfah al-Habib, iaitu kitab  Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib atau terkenal dengan judul Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khathib. Ia sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh  al-‘Allamah Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Azhari (1131-1221H).

Friday, May 18, 2018

HILYAH 'ULAMA' FI MA'RIFAH MAZAHIB AL-FUQAHA'


Kitab Hilyah al-‘Ulama’ fi Ma’rifah Mazahib al-Fuqaha’ (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) adalah sebuah karya al-Imam Fakhr al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar al-Syasyi al-Faraqy al-Syafi’i (429-507H), yang terkenal dengan gelaran al-Mustazhhari (المستظهري).

Kitab Hilyah al-‘Ulama’ ini disusun atas permintaan khalifah kerajaan ‘Abbasiyyah ketika itu, iaitu Khalifah al-Mustazhhar billah. Oleh itu kitab ini juga terkenal dengan judul al-Mustazhhari sempena nama Khalifah al-Mustazhhar billah tersebut. Secara tidak langsung, karya beliau ini telah memasyhurkan nama beliau di kalangan para fuqaha’. Sehinggakan beliau sendiri terkenal dengan gelaran al-Mustazhhari.

Kitab Hilyah al-‘Ulama’ merupakan sebuah kitab fiqh perbandingan mazhab. Ia disusun mengikut bab-bab fiqh yang memaparkan pendapat para ulama mazhab Syafi’i dan pendapat para ulama mazhab lain, khusus mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengenai pelbagai permasalahan fiqh. Terdapat juga dibawakan pendapat-pendapat ulama dari mazhab al-Zhahiri dan Syi’ah dalam beberapa masalah tertentu.

Kandungan kitab ini boleh dikatakan sebuah ensiklopedia fiqh yang sangat bernilai, yang ringkas dan mudah dirujuk. Namun begitu, perbincangan fiqh dalam kitab ini tidak menyebutkan dalil-dalil syarak dari al-Quran dan hadis, bahkan memadai dengan membawakan pandangan tokoh-tokoh mazhab yang yang terdapat dalam pelbagai kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama terkemuka.

Penyusunan kitab ini menunjukkan bahawa al-Imam Abu Bakr al-Syasyi merupakan seorang yang sangat jujur dalam membawakan pandangan para ulama terhadap pelbagai permasalahan fiqh yang dibincangkan. Keupayaan beliau membawakan pelbagai pendapat menunjukkan ketekunan dan ketinggian keilmuannya. Beliau bukan sahaja mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan para ulama mazhab Syafi’i, bahkan para ulama mazhab yang lain pada zamannya.

Kitab Hilyah al-‘Ulama’ ini mempunyai sebuah kitab ringkasan (mukhtashar), yang disusun oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Bahram al-Dimasyqi (705H) melalui karyanya yang berjudul Tuhfah al-Nubaha’ fi Ikhtilaf al-Fuqaha’ (تحفة النبهاء في اختلاف الفقهاء).

Berdasarkan versi terbitan Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, Arab Saudi pada tahun 1990 (cetakan 2), kitab Hilyah al-‘Ulama’ fi Ma’rifah Mazahib al-Fuqaha’ ini telah dicetak dalam 3 juzuk, yang merangkumi dalam 1283 halaman. Kitab ini boleh dimuat turun  di pautan حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء.

Semoga bermanfaat.

AL-BAHR AL-MUHITH FI SYARH AL-WASITH


Kitab al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith (البحر المحيط في شرح الوسيط)[1] adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Najmuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abu al-Hazm Makiy bin Yasin al-Qurasyi al-Makhzumi al-Qamuli (727H).

Kitab al-Bahr al-Muhith ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Wasith fi al-Mazhab (الوسيط في المذهب) karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H). Imam Abu al-‘Abbas al-Qamuli kemudiannya telah meringkaskan kitab al-Bahr al-Muhith ini melalui kitabnya yang berjudul Jawahir al-Bahr (جواهر البحر).

Kemudian al-Imam Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani (887H) telah meringkaskan pula kitab Jawahir al-Bahr tersebut melalui kitabnya Jawahir al-Jawahir (جواهر الجواهر).

Semoga bermanfaat.

[1] Terdapat juga kitab lain yang berjudul al-Bahr al-Wasith yang disusun oleh para ulama, antaranya;
a)      al-Bahr al-Muhith, karya al-Imam Badruddin Muhammad Bahadur bin Abdullah al-Syafi’i al-Zarkasyi (745-794H). Kandungan kitab ini mengenai bidang Usul Fiqh.
b)   Tafsir al-Bahr al-Muhith (تفسير البحر المحيط), karya Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi (745H). Muat turun kitab ini di pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=1230.

Wednesday, May 16, 2018

SHAFWAH AL-MAZHAB MIN NIHAYAH AL-MATHLAB


Kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab (صفوة المذهب من نهاية المطلب) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Muthahhar bin  ‘Ashrun (493-585H), yang terkenal dengan julukan Ibn ‘Ashrun. 

Judul kitab ini dengan nama Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab ada disebutkan oleh Ibn Khalikan dan Haji Khalifah di dalam karya-karya mereka. Manakala Ibn Qadhi Syuhbah menyebutnya sebagai Shafwah fi Ikhtishar Nihayah al-Mathlab. Kitab ini merupakan ringkasan[1] bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب)karya al-Imam Haramain al-Juwaini (478H).

Selain daripada judul di atas, Imam al-Subki pula menyebutkannya dengan nama Shafwah al-Mazhab ‘ala Nihayah al-Mathlab. Berdasarkan judul yang diberikan oleh al-Subki, kitab ini merupakan huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب), bukannya ringkasan.

Namun begitu judul yang disebutkan oleh Ibn Khalikan, Haji Khalifah dan Ibn Qadhi Syuhbah lebih tepat berbanding dengan judul yang disebutkan oleh al-Subki, kerana kitab Nihayah al-Mathlab ditulis merangkumi 40 jilid. Sedangkan kitab Shafwah al-Mazhab ini hanya merangkumi 7 jilid sahaja. Berdasarkan realiti tersebut, terbukti bahawa kitab al-Shafwah al-Mazhab ini merupakan ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab dan bukannya kitab huraiannya.

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab karya Imam Ibn ‘Ashrun ini. Saya belum mendapat maklumat cetakan bagi karya ini. Wallahu a’lam.

Semoga bermanfaat.


[1] Selain kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab ini, terdapat karya lain yang disusun sebagai kitab ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab, antaranya;
a)  Kitab al-Basith (البسيط), karya al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H).
b) Kitab al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah (الغاية في اختصار النهاية), karya al-Imam ‘Izzuddin bin Abdul Salam (660H).

Monday, May 14, 2018

AL-MUQADDIMAH FI AL-FIQH (المقدمة في الفقه)


Kitab al-Muqaddimah fi al-Fiqh (المقدمة في الفقهmerupakan sebuah karya fiqh yang ringkas yang disusun berdasarkan Mazhab al-Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (849-911H). 

Kandungan kitab ini dimulai di awalnya dengan ringkasan akidah mengenai rukun iman. Kemudiannya dikuti dengan penerangan ringkas mengenai;

a) Bersuci: yang terdiri beberapa fasal, iaitu adab masuk tandas dan istinjak, 
    berwuduk dan mandi.
b) Solat: yang terdiri beberapa fasal, iaitu rukun dan sunat solat, syarat sah solat, 
     solat-solat sunat, sunat-sunat hari jumaat, rukun khutbah dan solat jenazah.
c) Puasa:  rukun dan sunat puasa.
d) Zakat fitrah.
e) Adab memberi salam
f) Larangan mengumpat dan memfitnah
g) Anjuran membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan beristighfar.

Saya belum menemui versi cetakan kitab ini. Namun begitu, isi kandungan kitab ini boleh dibaca di pautan http://www.alukah.net/sharia/0/107000/Semoga bermanfaat.