Monday, March 19, 2018

Manzhumah al-Sittin Mas-alah al-Musammat bi al-Fath al-Mubin


Kitab Manzhumah al-Sittin Mas-alah al-Musammat bi al-Fath al-Mubin (منظومة الستين مسألة المسماة بالفتح المبين) adalah sebuah karya Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti, seorang ulama dari Garut, Indonesia. Kitab ini disusun oleh Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti  dalam bentuk nazam (al-Manzhumah) berdasarkan Matn al-Sittin Mas-alah ( الستين مسألة ) .

Manakala kitab al-Sittin Mas-alah pula merupakan satu kitab fiqh mazhab Syafi’i yang ringkas, yang menghimpunkan enam puluh permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah dan fiqh yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kitab ini merupakan hasil karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid (819H).

Kitab terkenal sebagai al-Fath al-Mubin ini telah diberikan huraian (syarah) oleh  al-‘Allamah al-Syaikh Abu al-Mu’thi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1316H/1898M) melalui karya berliau yang berjudul  al-‘Aqd al-Tsamin Syarh ‘ala al- Manzhumah Musamma bi al-Fath al-Mubin (العقد الثمين شرح منظومة الستين مسألة المسماة الفتح المبين).

Semoga bermanfaat,

Tuesday, March 13, 2018

QURRAH AL-'UYUN BI SYARH NUZHUM IBN YAMUN FI ADAB AL-NIKAH


Kitab Qurrah al-‘Uyun (قرة العيون) atau judul lengkapnya Qurrah al-‘Uyun bi Syarh Nuzhum Ibn Yamun fi Adab al-Nikah wa Ma Yatallaq bihi Mimma Yajib wa Yubah (قرة العيون بشرح نظم ابن يامون في آداب النكاح وما يتعلق به مما يجب أو يباح ) adalah sebuah karya yang membincangkan mengenai pernikahan menurut agama Islam. 

Kitab ini disusun oleh Syaikh al-Faqih Abu Abdullah Muhammad al-Tihami bin al-Madani Kannun al-Idrisi al-Husaini al-Fasi (1323H) sebagai huraian (syarah) bagi nazam yang disusun oleh Syeikh al-Imam al-‘Allamah al-Hammam Abu Muhammad Sayyid Qasim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun al-Talidi al-Akhmasyi (), yang terkenal dengan gelaran Ibn Yamun.

Kandungan kitab ini memuatkan beberapa fasal mengenai tatacara dalam membina rumah tangga yang menepati ajaran Islam. Berikut beberapa perkara yang dibincangkan dalam kitab ini;

1. Nikah dan Hukumnya.  
2. Beberapa hal yang positif dalam perkahwinan (nikah) 
3. Perkara yang perlu dilakukan dalam menikah
4. Mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim
5. Sekitar penyelenggaraan majlis perkawinan(walimah) 
6. Tentang tata krama melakukan hubungan intim
7. Tentang etika dan cara-cara yang nikmat dalam melakukan hubungan intim
8. Tentang berdandan dan kesetiaan isteri
9. Tentang posisi, cara untuk mencapai puncak kenikmatan dan do`a dalam bersetubuh
10. Tentang makanan yang perlu dijauhi saat sedang berbulan madu dan ketika isteri hamil
11. Beberapa perkara hal yang perlu dilakukan ketika hendak melakukan hubungan intim
12. Kewajiban suami terhadap isteri dalam memberi nafkah batin.
13. Posisi dalam bersetubuh yang perlu dihindari.
14. Batas-batas yang diharamkan dan dihalalkan dalam hubungan intim dengan isteri
15. Memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan          intim.
16. Perkara larangan bagi orang yang sedang junub
17. Tentang orang yang hendak bersetubuh dua kali dan hal-hal yang perlu di perhatikan     dalam bersetubuh
18. Suami isteri harus saling memuliakan dan saling menghormati antara sama lain.
19. Kewajiban suami terhadap isteri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina rumah tangga.
20. Suami dan isteri wajib mendidik anak mereka agar menjadi anak yang berbudi luhur

Kitab Qurrah al-‘Uyun ini telah diterbitkan terjemahannya ke dalam Bahasa Melayu dan Indonesia oleh beberapa syarikat penerbitan.

Kitab Qurrah al-‘Uyun (Arab) boleh dibaca dan dimuat turun di http://www.archive.org/download/abuyaala_nikah_yamun/nikah_yamun.pdf


Manakala terjemahannya boleh dibaca secara atas talian di https://terjemahan-qurratul-uyun.blogspot.my/

Semoga bermanfaat.

Sunday, March 11, 2018

AL-FUTUHAT AL-RABBANIYYAH 'ALA AL-AZKAR AL-NAWAWIYYAH


Kitab al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘ala al-Azkar al-Nawawiyyah (الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية), karya al-Allamah Syeikh Muhammad bin ‘Allan al-Siddiqi al-Syafi’i (1057H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu 'Allan al-Shiddiqi.

Kitab ini merupakan kitab yang menghuraikan kandungan kitab al-Azkar agak terperinci. Ibn ‘Allan telah mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Azkar dan menghuraikan maksud hadis-hadis di dalamnya. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama yang menghuraikan (mensyarah) isi kandungan kitab al-Azkar. Kitab ini telah dicetak oleh kebanyakan penerbit sebanyak 7 jilid.

Kitab ini boleh dibaca dan didownload di pautan berikut:  http://archive.org/details/futohat

Semoga bermanfaat.

Sunday, March 4, 2018

NUR AL-YAQIN FI SIRAH SAYYID AL-MURSALIN


Kitab Nur al-Yaqin Fi Sirah Sayyid al-Mursalin (نور اليقين فى سيرة سيد المرسلينadalah sebuah karya al-Marhum Syaikh Muhammad bin ‘Afifi al-Khudhari al-Bajuri (1872-1927 M / 1289-1345 H) seorang ulama berasal dari negara Mesir.  Beliau terkenal dengan nama Syaikh Muhammad Khudhari Bek.

Kitab Nur al-Yaqin ini adalah sebuah karya dalam bidang sirah yang membicarakan secara khusus mengenai riwayat hidup Rasulullah saw dari masa kelahiran hingga hari kewafatannya. Kitab ini adalah antara karya sirah Rasulullah saw  yang ringkas, tetapi padat dan lengkap dengan fakta-fakta sejarah dan peristiwa-peristiwa penting sepanjang kehidupan Rasulullah saw.

Di antara sumber rujukan utama kitab Nur al-Yaqin ialah; al-Syifa’ bi Ta’rif Huquq al-Mushthafa atau al-Syifa fi Syaraf al-Mushthafa, karya Imam al-Qadhi Abu al-Fadhl ‘Iyadh bin Musa bin ‘Iyadh al-Andalusi al-Maliki (476-544H), Mawahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyyah dan Sirah al-Halabiyyah. Dua buku yang terakhir ini adalah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar al-Qasthalani(851-923H).


Ringkasan kitab Nur al-Yaqin

Kitab ini telah diringkas  oleh Syaikh ‘Umar bin Yahya Abdul Jabbar[1]  (1320-1391H) melalui karya beliau yang berjudul Khulashah Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin (خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين). Syaikh ‘Umar bin Yahya Abdul Jabbar adalah seorang ulama yang berasal dari Makkah, Arab Saudi. Beliau aktif dalam bidang penulisan dengan penyusunan buku-buku teks di peringkat sekolah menengah dan rendah di Arab Saudi pada zamannya. Beliau pernah menabur baktinya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Kitab Khulashah Nur al-Yaqin yang diterbitkan dalam 2 jilid ini adalah antara karya yang disusun sebagai buku teks  peringkat rendah untuk kegunaan di sekolah-sekolah agama di Indonesia.

Sehingga sekarang kitab ini masih digunakan diajarkan di pesantren dan madrasah diniyyah di Indonesia. Kitab ini masih ada dijual di kedai-kedai buku agama di Indonesia dan Malaysia.  Di antara karya-karya beliau yang lain yang disusun sebagai buku teks ialah al-Mabadi’ al-Fiqhiyyah ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i” (4 juz), Taqrib al-Fiqh al-Syafi’i dan Khulashah Itmam al-Wafa’ fi Sirah al-Khulafa’[2].

Kitab Nur al-Yaqin dan Khulashah Nur al-Yaqin ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu / Indonesia oleh beberapa syarikat penerbitan.

Kitab Nur al-Yakin (Arab) boleh dimuat turun melalui pautan;

Semoga bermanfaat.[2] Kitab Khulashah Itmam al-Wafa’ fi Sirah al-Khulafa’ juga merupakan ringkasan bagi karya Syaikh Muhammad al-Khudari.

Tuesday, February 20, 2018

NUR AL-'UYUN FI TALKHISH SIRAH AL-AMIN AL-MAKNUN


Kitab Nur al-‘Uyun fi Talkhish Sirah al-Amin al-Makmun saw (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم) adalah sebuah karya al-Imam al-Hafizh Fath al-Din  Abu al-Fath Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Sayyid al-Nas al-Ya’muri al-Raba’i (671-734H), dalam bidang sirah -  yang menerangkan secara ringkas mengenai riwayat hidup, sifat, akhlak, mukjizat dan keluarga  serta para sahabat Nabi Muhammad saw.

Ulama yang terkenal dengan gelaran Ibnu Sayyidul Nas ini, telah menyusun kitab Nur al-‘Uyun ini sebagai ringkasan bagi karya beliau  yang lain, yang berjudul ‘Uyun al-Atsar fi Funun al-Maghazi wa al-Syama-il wa al-Siyar (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير).

Berkata Imam Sayyidul Nas dalam muqaddimah kitab Nur ‘Uyun;

 فلما وضعت كتابي المسمّى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيـر ممتعًا في بابه، مغنيًا عما سواه لقاصدي هذا العلم وطلابه .. رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله، وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدى تبصرة، وللمنتهي تذكرة

Maka tatkala setelah aku menyusun kitabku yang berjudul   عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيـر  yang amat enak dibaca berkenaan babnya (iaitu mengenai ilmu Sirah) sehinggakan orang yang menbacanya tidak memerlukan kepada kitab yang lain, terutama kepada para pengkaji dan para penuntut ilmu sirah ini. Sehingga aku berpandangan patut aku meringkaskannya dalam lembaran-lembaran ini bagi memudahkan orang memahami dan menukilkan ilmu sirah ini. Semoga ia dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi mereka yang masih di peringkat permulaan dan sebagai peringatan bagi mereka yang berada di peringkat tinggi ”.

Terjemahan kitab ini…

Terdapat sebuah karya terjemahan dalam Bahasa Melayu  yang saya temui setakat ini.  Karya terjemahan ini berjudul “ Ibraz al-Sirr al-Maknun bi Tarjamah Kitab Nur al-‘Uyun fi Talkhish Sirah al-Amin al-Makmun ”.  Karya terjemahan ini telah disusun oleh  Ahmad Faiz bin Mohd Khalil Al Asmuniy Al Azhariy.

Buku ini diterbitkan oleh Pusat Pemikiran Turath Al-Mustanir, Bangi Selangor, dengan cetakan pertama pada tahun 2017.  Di antara keistimewaan edisi terjemahan buku setebal 118 halaman ini ialah dipaparkan dahulu petikan teks asal kitab Nur al-‘Uyun, kemudian didatangkan terjemahannya.

Kitab asal (Arab) Nur al-‘Uyun boleh dimuat turun di pautan berikut;Biodata  Imam Ibn Sayyid al-Nas boleh dibaca di pautan  ar.wikipedia.org   

Semoga bermanfaat.  

Sunday, February 11, 2018

KASYF AL-MUGHATHTHA FI TABYIN AL-SHALAH AL-WUSTHA


Kitab  Kasyf al-Mughaththa fi Tabyin al-Shalah al-Wustha (كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى) merupakan sebuah kitab yang disusun oleh al-Imam al-Hafizh Syarafuddin Abdul Mukmin bin Khalaf bin Abu al-Hasan bin Syaraf bin al-Khidhr bin Musa al-Dimyathi al-Syafi’i (613-705H). Beliau merupakan seorang ahli hadis yang terkenal pada zamannya. Di antara guru beliau ialah al-Hafizh ‘Abdul ‘Aziz al-Munziri (). Manakala antara murid-murid beliau ialah al-Hafizh al-Mizzi, al-Hafizh al-Zahabi, al-Imam Taqiyuddin al-Subki dan Imam Ibn Sayyidil Nas.

Dalam kitab ini, Imam ‘Abdul Mukmin al-Dimyathi telah menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah saw yang menguatkan pandangan yang menyatakan maksud solat al-Wustha (الوسطى) dalam ayat 238, surah al-Baqarah  adalah solat ‘Ashr (العصر).

Kitab ini telah menjadi rujukan para ulama  terkemudian dan isi kandungannya telah dinukilkan dalam kitab-kitab mereka.

Untuk maklumat lanjut mengenai kitab ini, sila baca kitab ini di pautan

Semoga bermanfaat. 

Sunday, January 28, 2018

MINHAJ AL-WUSHUL ILA 'ILM AL-USHUL


Kitab Minhaj al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul (منهاج الوصول إلى علم الأصول) merupakan sebuah karya dalam bidang Usul Fiqh aliran Mutakallimin atau Syafi’iyyah yang disusun oleh Imam al-Qadhi Nishiruddin Abu Sa’id Abdullah ‘Umar Muhammad al-Baydhawi al-Syairazi al-Syafi’i (685H).

Menurut Imam Asnawi (772H), kitab Minhaj al-Wushul merupakan ringkasan bagi kitab al-Hashil (الحاصل) karya Imam al-Armawi (656H). Sedangkan kitab al-Hashil pula merupakan ringkasan bagi kitab al-Mahshul (المحصول) karya Imam Fakhr al-Din al-Razi (606H). Manakala kitab al-Mahshul pula merupakan ringkasan dan gabungan dari dua buah kitab, iaitu;

a)     Kitab  al-Mustashfa (المستصفى) karya Imam al-Ghazali (505H) dan
b)      Kitab al-Mu’tamad (المعتمد) karya Imam Abu al-Hasan al-Bashri (435H)

Kitab Minhaj al-Wushul  telah dihuraikan (syarah) oleh beberapa ulama terkemudian, antaranya;

1)    Syamsuddin Muhammad Yusuf al-Jazari al-Syafi’i (711H) melalui karyanya Mi’raj al-Minhaj fi Syarh al-Minhaj (معراج الوصول في شرح منهاج الأصول).
2)     Ghiyatsuddin Muhammad bin Muhammad al-Wasithi (718H)
3)     al-Qadhi Abdullah bin Muhammad al-‘Ubaiduli al-Tabrizi al-Hanafi (743H)
4)  al-Imam Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin Hasan al-Tabrizi al-Jarbardi (746H) melalui karyanya yang berjudul al-Siraj al-Wahhaj (السراج الوهاج).
5)     Imam Syamsuddin Abu al-Tsana’ Mahmud bin Abdul Rahman al-Asfahani (749H)
6)     Syaikh Nur al-Din Farj bin Muhammad bin Abu Farj al-Ardabili (749H
7)    Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali al-Subki (771H) dan Taqiyuddin al-Subki melalui karya mereka al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj.
8)   Imam Jamaluddin Abdul Rahim bin Hasan al-Isnawi (772H) melaluio karyanya Nihayah al-Suul fi Sayarh Minhaj al-Ushul (نهاية السول في شرح منهاج الأصول).
9)    Imam al-Badakhsyi al-Hanafi () melalui karyanya Manahij al-‘Uqul atau lebih dikenali dengan Syarh al-Badakhsyi.
10) Yusuf bin Hasanal-sarani al-Tabrizi (804H)
11)  Muhammad bin Thahir Quzwayni () melalui karyanya Siraj al-‘Uqul ila Minhaj al-Ushul ((سراج العقول إلى منهاج الأصول)
12) Syihabuddin Ahmad bin Husain al-Ramli al-Syafi’I (844H)
13) Syihabuddin Ahmad bin Abdullah al-Ghazi al-Syafi’i (822H)

Kitab Minhaj al-Ushul boleh dimuat turun dipautan https://archive.org/download/FP99131/99131.pdf

Semoga bermanfaat.