Wednesday, February 3, 2016

Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat


Kitab Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفوات)  atau Manzumah Ibn ‘Imad fi al-Najasat al-Ma’fu ‘anha (منظومة ابن العماد في النجاسات المعفو عنها) adalah sebuah kitab fiqh yang disusun dalam bentuk nazam oleh seorang ulama yang  terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, iaitu al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-‘Imad bin Yusuf al-Aqfahsi (808H).

Judul asal kitab ini ialah al-Dur al-Nafis, namun ia lebih terkenal dengan judul “Manzumah Ibn al-‘Imad”.  Kandungan kitab ini membincangkan mengenai beberapa jenis najis yang dimaafkan syarak berdasarkan mazhab Syafi’i.

Kitab ini telah mendapat sanjungan dan pujian para ulama. Di antara mereka  yang ada menyusun kitab khusus, sebagai huraian bagi kitab ini. antaranya;

    a)     al-Imam Shihab al-Din Abu al-ʿAbbas Amad ibn amzah al-Ramli al-Anari al-Syafi’i (957H) melalui karyanya Fath al-Jawwab bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد). Kemudiannya, kitab ini telah diberikan komentar (حاشية) pula oleh al-‘Allamah Syaikh Husain bin Sulaiman al-Rasyidi () melalui karyanya   (حاشية العلامة الشيخ حسين الرشيدي على فتح الجواد). Manakala Syaikh Sulaiman al-Jamal al-‘Ujaili (1204H) ada membuat beberapa catatan pinggir (تقريرات) terhadap kitab Fath al-Jawwab ini.

    b)     al-‘Allamah Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Karim bin ‘Isa bin Ni’matullah  al-Turmanini al-Halabi (1208-1293H) melalui karyanya Syarh al-Turmanini ‘ala Manzumah Ibn al-‘Imad  ( الترمانين شرح منظومة ابن العماد).

     c)      al-‘Allamah Syaikh Muhammad Abdul Rauf bin Tajul ‘Arifin al-Munawi (1031H) melalui karyanya Fath al-Rauf al-Jawwad bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الرؤوف الجواد بشرح منظومه ابن العماد)

Di samping karya yang menghuraikan kandungan matan Manzumah Ibn al-‘Imad, ada juga ulama yang membuat ringkasan (mukhtashar) bagi matan fiqh ini. Sekadar rujukan yang ada, saya dapati  Syaikh al-‘Allamah Syihabuddin Ahmad al-Syarunbulali al-Syafi’i (), iaitu seorang mufti daerah Haleb, Iraq pada zamannya telah membuat ringkasan melalui karyanya yang berjudul  Manzumah al-Durrah al-Muntadhirah fi Ma’fuwa min al-Najas (منظومة الدرة المنتضِرَة في المَعْفُوِّ من النجاس).

Kitab Manzumah al-Durrah al-Muntadhirah ini, kemudiannya telah berikan huraian (syarah) oleh para ulama yang lain, antaranya;

    a)     Syaikh Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Suja’i (1197H), melalui karyanya  al-Fawaid al-Muzhirah bi Syarh al-Durrah al-Muntadhirah (الفوائد المزهِرَة بشرح الدرة المُنتضِرَة).

     b)     Syaikh Abdul Aziz Khalifah al-Qushshar melalui karyanya al-Mukhtashar fi Syarh Manzum al-Ma’fuwat al-Musamma al-Durrah al-Muntadhirah (المختصر في  شرح منظومة المعفوات المسماة الدرة المنتضرة).

Kitab  Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفواتtelah diterbitkan oleh Dar al-Minhaj dengan cetakan pertamanya pada tahun 2015. Ketebalan kitab ini merangkumi 160 halaman. 

Manuskrip kitab Manzumah Ibn al-‘Imad boleh dilayari dipautan http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_5411/emad.pdf

Manakala manuskrip kitab  Fath al-Jawwab bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad karya Imam Ahmad al-Ramli boleh dilayari di pautan http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_3886/makhtot.pdf.

Semoga bermanfaat.

Tuesday, February 2, 2016

Hukum-Hakam Azan & Iqamat Menurut Ulama Mazhab Syafi’i


Hukum-Hakam Azan & Iqamat Menurut Ulama Mazhab Syafi’i adalah judul sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i semasa yang disusun oleh Ustaz Mohammad Haidzir Hussin, seorang pensyarah di Jabatan Tahfiz  Kolej Pengajian Islam, Johor.

Sebagaimana judulnya, kandungan buku ini menyentuh pelbagai isu dan hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamat secara terperinci berdasarkan mazhab Syafi’i. Buku ini perlu dimiliki oleh umat Islam, khususnya para muazin kerana kandungannya dapat memberi panduan yang berguna, yang dapat menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dengan azan dan iqamat.

Menurut penyusunnya, maklumat-maklumat dan hukum-hakam mengenai azan dan iqamat dalam buku ini, dinukilkan darupada beberapa buah buku yang muktabar di dalam mazhab Syafi’i sebagaimana yang disebutkan di dalam bibliografi di akhir buku ini.

Namun begitu, menurut penyusunnya kitab yang menjadi rujukan utama beliau ketika menyiapkan karya beliau ini ialah kitab Mughni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj karya al-‘Allamah Muhammad Khathib al-Syarbini dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi.

Buku ini telah diterbitkan oleh Telaga Biru Sdn Bhd dengan cetakan pertamanya pada tahun 2012. Buku ini mempunyai ketebalan sebanyak 152 halaman, tidak termasuk halaman kata pengantar dan halaman bibliografi.

Sila ke pautan http://www.telagabiru.com.my/produk/buku/hukum-hakam-azan-iqamat-menurut-ulama-mazhab-syafi-i untuk mendapat maklumat lanjut mengenai buku ini. Semoga bermanfaat.

Saturday, January 23, 2016

al-Tazkirah fi al-Fiqh al-Syafi’i


Kitab al-Tazkirah fi al-Fiqh al-Syafi’i[1] (التذكرة في الفقه الشافعي) adalah sebuah kitab fiqh yang ringkas dan padat dengan permasalahan fiqh menurut mazhab Syafi’i. Kitab ini merupakan sebuah karya peninggalan al-Imam al-‘Allamah al-Hafizh Syaikh al-Islam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-‘Allamah ‘Aliy Nurul Din al-Nahwiy bin Ahmad al-Mishri al-Syafi’i (723-804H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibn al-Mulaqqin. Di samping itu beliau juga dikenali dengan gelaran Ibn al-Nahwi kerana bapanya ‘Ali adalah Ahli Nahu (al-Nahwi).

Kitab al-Tazkirah disusun sebagaimana penyusunan kitab-kitab fiqh yang lain,yang mana kandungannya meliputi sebahagian besar permasalahan fiqh yang biasa dibincangkan dalam kitab fiqh. Pembahagian kandungannya berdasarkan “ kitab-kitab ” tertentu. Di awal kitab (dalam pendahuluannya) diterangkan secara ringkas mengenai akidah dan diikuti dengan tajuk-tajuk (kitab) taharah, solat, zakat, puasa haji, jual beli, fara-id, pemburuan dan sembelihan, wadi’ah, nikah, jenayah, sumpah dan nazar, jihad dan kehakiman (qadha’). Manakala setiap kitab pula dibahagikan kepada beberapa fasal.

Berdasarkan edisi kitab al-Tazkirah yang diterbitkan oleh Dar al-Ilmiah, Beyrut dengan cetakan pertamanya pada tahun 2006, kitab ini telah ditahkik oleh Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail dan dicetak dengan 160 halaman.

Kitab al-Tazkirah ini boleh dibaca secara online  di pautan;

atau dimuat turun file pdf di pautan;

Semoga bermanfaat


[1] Selain kitab ini, terdapat karya Ibn al-Mulaqqin yang lain berjudul al-Tazkirah, iaitu; 
        a)      Kitab Tazkirah al-Akhyar bi ma fi al-Wasith min al-Akhyar  
       b)     Kitab al-Tazkirah fi ‘Ulum al-Hadis (التذكرة في علوم الحديث). Kitab ini telah diberikan huraiannya oleh  al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad al-Sakhawi (902H) melalui karya beliau yang berjudul al-Tawdhih al-Abhar li Tazkirah Ibn al-Mulaqqin fi ‘Ilm al-Atsar  (التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر).

Tuesday, January 19, 2016

Furu' Ibn al-Hadadad


Kitab al-Furu’ (الفروع) atau al-Furu’ fi al-Mazhab (الفروع في المذهب)  yang terkenal dengan kitab Furu’ Ibn al-Haddad (فروع ابن الحداد) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang dihasilkan oleh al-Imam al-‘Allamah Syaikh al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qadhi bin al-Haddad al-Mishri al-Syafi’i (344H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibn al-Haddad al-Kinani.

Ibn al-Haddad terkenal sebagai seorang guru dan hakim di Mesir pada zamannya. Beliau termasuk ulama yang diiktiraf sebagai Ashhab al-Wujuh dalam mazhab al-Syafi’i. Di antara amalan istimewa beliau ialah mengkhatamkan al-Quran setiap hari dan mengekalkan berpuasa mengikut amalan nabi Dawud ‘a.s. iaitu berpuasa sunat selang sehari. Imam al-zahabi telah memasukkan biografi Ibn al-Haddad ini dalam karya beliau yang berjudul Tazkirah al-Huffaz dan Siyar al-A’lam al-Nubala’. Ibn al-Haddad telah wafat pada tahun 344 H di Kaherah, Mesir. Selain kitab al-Furu’, antara karya beliau yang lain ialah; al-Jami’ fi al-Fiqh, al-Bahir fi al-Fiqh dan Adab al-Qudha’.

Kitab al-Furu’ ini sangat terkenal di kalangan ulama mazhab Syafi’i. Kandungannya menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i dan pendapat-pendapat Ibn al-Haddad dalam kitab al-Furu’ dipetik dan dirakamkan dalam karya-karya mereka. Jika di dalam kitab fiqh mazhab Syafi’i menyebutkan judul kitab al-Furu’, maka yang dimaksudkannya ialah kitab al-Furu’ karya Ibn al-Haddad ini. Bahkan dalam sebahagian kitab fiqh, nama Ibn al-Haddad tidak disebutkan, tetapi hanya memadai dengan sebutan Shahib al-Furu’ (pengarang kitab al-Furu’).

Menurut Ibn Khalikan kitab al-Furu’ karya Ibn al-Haddad ini merupakan sebuah kitab yang ringkas, yang mempunyai beberapa permasalahan fiqh yang agak terperinci perbincangannya.

Kitab al-Furu’ ini mendapat perhatian besar di kalangan ulama mazhab Syafi’i. Di antara mereka ada yang telah menghasilkan karya bagi menghuraikan kandungan kitab ini. Di antara ulama yang menyusunkan kitab bagi menghuraikan kitab al-Furu’ ialah;

       a) Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H), melalui karyanya Syarh al-Furu’.al-Qadhi Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwaruzi (462H).

       b) al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi  al-Khurasani  (327-417H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Shaghir  atau al-Qaffal al-Marwazi.

          c) al-Qadhi Abu al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (445H/450H)      

Saya belum dapat maklumat mengenai cetakan kitab al-Furu’ karya Ibn al-Haddad ini, mahupun manuskripnya. Semoga bermanfaat.

Biodata Ibn al-Haddad boleh dibaca di pautan berikut;

Tuesday, January 12, 2016

Asna al-Mathalib


Kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib (أسنى المطالب شرح روض الطالب ) merupakan sebuah kitab fiqh mazhab al-Syafi’i adalah karya (susunan) Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin  Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Kitab Asna al-Mathalib ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Rawdh al-Thalib  (روض الطالب), karya al-‘Allamah Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani (837H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Muqri. Kitab Rawdh al-Thalib pula merupakan ringkasan (mukhtashar) bagi kitab Rawdhah al-Thalibin , iaitu sebuah kitab karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya in Syaraf al-Nawawi (676H).

Manakala kitab al-Rawdhah al-Thalibin atau terkenal dengan judul ringkas “al-Rawdhah” pula merupakan sebuah ringkasan (muktashar) yang diakukan oleh Imam al-Nawawi terhadap kitab ‘Aziz Syarh al-Wajiz (al-Syarh al-Kabir) karya Imam Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H).

Sedangkan kitab al-‘Aziz Syarh al-Wajiz (العزيز شرح الوجيز) karya Imam al-Rafi’i pula adalah sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab  al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H), iaitu sebuah kitab ringkas dan padat yang menghimpunkan rumusan al-Ghazali terhadap pendapat-pendapat tokoh fuqaha al-Syafi’i sebelumnya dalam beberapa masalah fiqh.

Begitulah susur galur penyusunan kitab Asna al-Mathalib karya Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari yang dapat diterangkan secara ringkas dalam catatan ini.

Kitab Asna al-Mathalib ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

Friday, January 8, 2016

Hasyiah al-Tarmasi


Kitab Hasyiah  al-Tarmasi ‘ala al-Manhaj al-Qawim (حاشية الترمسى على المنهج القويم), adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh  Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan al-Tarmasi al-Jawi al-Syafi’i (1285-1329H), seorang ulama dan karyawan agama yang terkenal, berasal dari negara Indonesia dan menetap di Makkah al-Mukarramah, dengan berkecimpun dalam penyebaran ilmu  di kota suci Makkah hingga akhir hayatnya.

Kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya Hasyiah al-Tarmasi ini, sebenarnya mempunyai dua judul lengkapnya, iaitu;

       a)     Manhal al-‘Amim bi Hasyiah al-Manhaj al-Qawim (المنحل العميم بحاشية المنهج القويم).
     b)   Mauhib Zil Fadhli ala Syarh Ibnu Hajar ‘ala Muqaddimah Ba Fadhal (موهبة ذى الفضل على شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل).

Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad Mahfus al-Tarmasi sebagai hasyiah (komentar) bagi kitab al-Manhaj al-Qayim[1], karya al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973/974H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami[2]. Di mana kitab al-Manhaj al-Qawim merupakan sebuah kitab yang disusun oleh Ibn Hajar al-Haytami sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah[3], iaitu karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Ba Fadhal al-Sa’di al-Hadhrami[4] (850-918H), yang terkenal dengan gelaran Ba Fadhal al-Hadhrami.

Kitab Hashiyah al-Tarmasi mula dicetak pertama kali pada masa hidup beliau lagi dengan keizinan beliau pada tahun 1326H oleh Percetakan Amirah Sharqiyyah di Mesir. Asalnya terdiri dari 4 jilid. Ia dicetak bersekali dengan nota kaki (hamish) kitab al-Mawahib al-Saniyyah karangan Syaikh Sulaiman Kurdiy. Cetakan terkini yang siap ditahkik pula mengandungi tujuh jilid. Ia diterbitkan oleh Dar al-Minhaj, Jeddah pada tahun 2011. Melihat kepada ketebalan bagi setiap jilidnya yang merangkumi antara 600-800 lebih halamannya, kitab Hasyiah al-Tarmasi ini adalah sebuah kitab fiqh yang boleh dikategorikan sebagai kitab yang agak tebal dan luas perbahasannya.

Setelah dicetak, sebagaimana beliau jelaskan pada permulaan Bab al-Bay dalam kitab tersebut, beliau menemui naskhah kitab al-Manhaj al-Qawim yang telahpun ada pelengkap (takmilah) dari Bab al-Bay hingga Bab al-Fara-id. Maka beliau segera menulis hasyiyah bagi takmilah tersebut. Maka, pada permulaan Bab al-Bay kita akan mendapati al-Tarmasi memulakan bab ini dengan Basmalah dan Hamdalah serta sedikit penjelasan tentang penemuan beliau terhadap takmilah tersebut.

al-Tarmasi menyifatkan kitabnya ini sebagai “laporan penuh serta syarahan yang tinggi” (al-Tarmasi. 2011). Penanya kelihatan begitu lancar dalam menerangkan isu-isu fiqh. Beliau menyebutkan dalil bagi banyak permasalahan. Tidak cukup sekadar itu, beliau juga turut menyatakan illah (sebab atau alasan fiqh). Hasyiyah beliau ini dianggap oleh ramai pihak sebagai penutup tahkik, pelita pengikut Imam Syafi’i. Hasyiah ini juga mengandungi pandangan rasmi (muktamad) Mazhab Syafi’i serta mempunyai pandangan rajih dalam permasalahan khilaf. Ia juga diperakui sebagai ensiklopedia fiqh mazhab yang mengumpulkan pelbagai permasalahan yang bertaburan di dalam kitab-kitab mazhab ini.

Untuk mengetahui biodata Syaikh Muhammad Mahfuz al-Tarmasi dan maklumat mengenai kitabnya Hasyiah al-Tarmasi, sila layari

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Download Kitab Minjahul Qowim:

Semoga bermanfaat.


[1] Selain al-Tarmasi, kitab ini juga telah diberikan hasyiah oleh beberapa ulama yang lain, antaranya;
a)   Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (1127-1194H) dengan karyanya Hasyiah al-Kurdi / al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim
b)  Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah al-Jurhazi (1128-1201H), dengan karyanya Hasyiah al-Jurhazi ‘ala Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim.
c)   Syaikh Shalih bin Muhammad Bafadhal al-Makkiy (1333H) dengan karyanya “ Hasyiah al-Maslak al-Qawim  ‘ala al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim”

[2] Antara karya beliau yang lain ialah; Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, al-Fatawa al-Haditsiyyah, Hasyiah al-Haytamiy ‘Ala Syarh al-Iydhah Fi al-Manasik al-Haj (Manh al-Fattah Syarh Haqa-iq al-Iydhah), al-Iy-’ab Syarh al-‘Ubab, al-Imdad fi Syarh al-Irsyad, Fath al-Jawwab ‘ala  Syarh al-Irsyad (Fath al-Jawwab fi Syarh al-Ikhlash), al-Nu-’aim dan Mukhtashar al-iydhah (fi al-Manasik).

[3] Ia juga terkenal dengan judul Muqaddimah Ba Fadhal, Masa-il al-Ta’lim dan Mukhtashar al-Kabir. Selain Ibn Hajar al-Haytami, kitab ini juga telah diberikan huraian (syarah) oleh beberapa ulama yang lain dengan karya mereka, antaranya;

a)     al-Mawahib al-Sunniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’isyn al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H].
b)   Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim, juga karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba’isyn al-Hadhrami. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Sunniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Sunniyah.                                                            
c)     al-Manhal al-Warif `ala al-Mukhtashar al-Lathif, karya Habib ‘Alwi bin Abdullah bin Husain Alaydrus (1979 M/1399H).

 [4] Selain kitab Muqaddimah al-Hadhramiyyah, antara karya lain beliau al-Mukhtashar al-Shaghir (Mukhtashar al-Lathif), Manasik al-Haj dan Majmu’ al-Fatawa.

Sunday, December 20, 2015

Fatawa al-Qaffal


Kitab “Fatawa al-Qaffal (فتاوى القفال)”  adalah sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi  al-Khurasani  (327-417H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Shaghir  atau al-Qaffal al-Marwazi.

Imam Al-Qaffal  adalah seorang tokoh utama mazhab Syafi’i, yang mengetuai para fuqaha Syafi’iyyah di Khurasan (Syaikh al-Khurrasani) pada abad ke 5 hijrah. Beliau terkenal dengan keluasan ilmunya dalam bidang fiqh  dan usul fiqh. Perkara ini, jelas terserlah dalam beberapa fatwa beliau dalam kitab al-Fatawa ini. Jika disebutkan gelaran “al-Qaffal al-Marwazi” di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, maka ia merujuk kepada al-Qaffal al-Shaghir ini, bukannya kepada al-Qaffal al-Kabir, iaitu  al-Imam Abu Bakr Muhammad bin ‘Ali bin Ismail al-Syasyi[1] (291-365H), yang juga dikenali sebagai al-Qaffal al-Syasyi. Pendapat Imam al-Qaffal al-Syasyi al-Kabir ini kerap disebutkan di dalam kitab-kitab usul fiqh.

Imam al-Qaffal al-Marwazi merupakan seorang yang luas pengetahuannya mengenai fiqh mazhab Syafi’i, termasuk pendapat qadim dan jadid dalam mazhab Syafi’i. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang tidak taksub kepada mazhab yang dianutinya. Di antara pendapat yang masyhur daripada beliau ialah mengenai keharusan seorang penganuti mazhab Syafi’i  solat bermakmumkan seorang imam yang bermazhab Hanafi dan sebaliknya,  sedangkan  pendapat yang masyhur oleh sebahagian  para fuqaha Syafi’i dan Hanafi bahawa perbuatan tersebut adalah tidak sah.

Selain kitab al-Fatawa ini, antara karya Imam al-Qaffal al-Marwazi yang lain ialah kitab Syarh Talkhish Ibn al-Qash[2]Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad[3] dan Syarh Kitab ‘Uyun al-Masail li Abi Bakr al-Farisi[4]


Kitab “Fatawa al-Qaffal”

Kitab Fatawa al-Qaffal ini tidak disusun sendiri oleh al-Imam al-Qaffal al-Marwazi, tetapi ia disusun oleh seorang ulama lain selepas kewafatannya, yang berkemungkinan adalah salah seorang dari anak-anak muridnya. Ia disusun berdasarkan beberapa fatwa yang masyhur yang pernah dikeluarkan oleh Imam al-Qaffal al-Marwazi. Kitab ini didahului dengan kata pengantar penyusun (penghimpun fatwa) dan penyusunnya (penghimpun) kerap menyebut perkataan “aku berkata kepadanya”, “maka berkata al-Syaikh”, “kami berkata kepadanya”. Ia membuktikan kitab ini disusun selepas kewafatan Imam al-Qaffal al-Marwazi oleh salah seorang muridnya. Sebenarnya, kitab ini tidak menghimpun kesemua fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Qaffal al-Marwazi. Berdasarkan kitab Fatawa al-Qaffal yang diterbitkan dengan cetakan pertamanya (2011) oleh Dar Ibn Qayyim (Arab Saudi) dan Dar Ibn ‘Affan (Mesir) hanya terdapat 349 permasalahan fiqh yang disebutkan dalam kitab tersebut. Banyak lagi fatwa-fatwa lain yang dinisbahkan kepada Imam al-Qaffal al-Marwazi yang disebutkan dan dinukilkan oleh para ulama dalam beberapa kitab yang muktamad di sisi mazhab Syafi’i yang tidak terdapat dalam kitab fatwa ini.

Bagi edisi cetakan yang disebutkan di atas, pentahkik (editor) kitab “Fatawa al-Qaffal” iaitu Mustafa Mahmud al-Azhari, telah berusaha mengumpul beberapa fatwa-fatwa al-Qaffal al-Marwazi yang terdapat berselerakkan dalam beberapa kitab fiqh dan qawa’id fiqh yang disusun oleh para ulama mazhab Syafi’i, dan melampirkannya di akhir kitab ini, khususnya mengenai bab-bab tertentu  yang tidak terdapat dalm kitab fatwa ini.

Fatwa-fatwa dalam kitab ini disusun mengikut bab-bab fiqh, mengikut turutan kitab-kitab berikut, iaitu  kitab thaharah,  kitab solat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab korban, pemburuan, sembelihan dan makanan (ath’imah), kitab nazar, kitab jual beli, dan kitab al-Salam dan al-qard.


Kitab-kitab yang mengandungi fatwa-fatwa Imam al-Qaffal al-Marwazi

Berikut disenaraikan beberapa buah kitab fiqh yang ada menyebutkan fatwa-fatwa  al-Qaffal al-Marwazi;

      1.     Fath al-‘Aziz Syarh al-Wajiz karya Imam al-Rafi’i(623H),  
      2.     Rawdh al-Thalibin dan Majmu’ karya ImamAbu Zakariyya Yahya bin Syaraf  al-Nawawi (676H),
      3.      Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar karya Taqiyuddin al-Hushni (829H),
     4.      Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib, karya Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (926H),
     5.    Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj dan al-Fatwa al-Kubra karya Ibn Hajar al-Haytami (974H),
      6.       Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifah Alfaz al-Minhaj Karya Khathib al-Syarbini (977H),
      7.      Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syamsuddin al-Ramli (1004H),
      8.     Hasyiah I’anah al-Thalibin karya abu Bakr al-Dimyathi  dll.

Fatwa-fatwa dari al-Qaffal juga terdapat dalam beberapa kitab qawa’id fiqhiyyah, antaranya;

    1.   al-Asybah wa al-Nazhair karya Shadruddin Muhammad bin ‘Umar , yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wakil (716H),
     2.     al-Majmu’ al-Muzahhab fi Qawa’id al-Mazhab karya al-Hafizh Khalil bin Kaikaldi al-‘Ala-i (761H),
     3.    al-Asybah wa al-Nazhair karya Tajuddin  ‘Abdul Wahhab bin ‘Aliy bin Abdul Kafi al-Subki (771H),
   4.   al-Matsur fi al-Qawa’i dan Khabaya al-Zawaya karya Badaruddin Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi 794H),
     5.      al-Qawa’id karya Sirajuddin ‘Umar bin ‘Ali Ibn al-Mulaqqan ( 804H),
    6.  al-Asybah wa al-Nazhair karya ‘al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Sayuthi (911H), dll.

Semuanya fatwa-fatwa  al-Qaffal yang terdapat dalam kitab-kitab di atas, adalah bersumber kepada  kitab al-Syarh al-Kabir karya al-Rafi’i dan al-Rawdhah  karya al-Nawawi.  Sedangkan mereka berdua (al-Rafi’i dan al-Nawawi) merujuk  fatwa-fatwa tersebut kepada karya-karya  Imam al-Haramayn al-Juwayni[5]. Di mana Imam al-Haramayn pula mengambil fatwa-fatwa tersebut dari pada murid-murid al-Qaffal al-Marwazi seperti bapanya  Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini[6], al-Qadhi Husain[7], al-Shaydalani, al-Fawrani[8] dan  Abu ‘Ali al-Sinji[9]. Di samping itu, al-Nawawi dan al-Rafi’i juga ada  merujuk kepada karya-karya Imam Abu Hamid al-Ghazali[10] dan kitab Syarh al-Talkhis karya al-Qaffal  al-Marwazi.

Kandungan kitab Fatawa al-Qaffal  yang merangkumi  304 halaman ini boleh dimuat turun melalui pautan  http://waqfeya.com/book.php?bid=9430Semoga bermanfaat.

Sumber:  Kitab Fatawa al-Qaffal, cetakan 1 (2011), Dar Ibn Qayyim / Dar Ibn ‘Affan.[1] Di antara karya beliau ialah Tafsir Kabir lil-Qur`an al-Karim, Syarh Kitab ar-Risalah lil-Imam al-Syafi'i, Dala`il al-Nubuwwah, Mahasin al-Syari'ah dan Adab al-Qadha’.

[2] Iaitu huraian bagi kitab al-Talkhish karya al-Imam Abu al-‘Abbas, Ahmad bin Abu Ahmad al-Thair al-Thabari (335H/946M), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Qash. Di antara karya beliau yang lain ialah; Adab al-Qadhi / Adab al-Qadha, al-Mawaqit, al-Miftah, Dala-il al-Qiblah dan Nushrah al-Qawlain li al-Imam al-Syafi’i.

[3] Iaitu huraian bagi kitab al-Furu’ al-Mawlidat (Furu’ Ibn al-Haddad) karya al-Qadhi Ibn al-Haddad al-Kinani,  Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (344/345H). Antara karya beliau yang lain ialah; Jami’ al-Fiqh, Al-Bahir fi al-Fiqh dan Adab al-Qudha’.

[4] Iaitu huraian bagi kitab ‘Uyun al-Masa-il karya al-Imam Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi (350H/961M). Antara karya lain beliau ialah Kitab al-Intiqad ‘ala al-Muzani.

[5] Beliau ialah Abu al-Ma-‘ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H), yang terkenal dengan gelaran Imam Haramayn. Beliau adalah guru kepada Imam al-Ghazali. Di antara karya beliau ialah; Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab dan Ghunyah al-Mustarsyidin fi al-Khilaf

[6] Beliau ialah Rukn al-Islam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah al-Juwaini (438H). Di antara karya beliau ialah al-Tabshirah fi al-Waswasah, Mukhtashar al-Mukhtashar (Mukhtashar Syaikh Abi Muhammad)/ al-Mu’tashar  – ringkasan Mukhtashar al-Muzani, Mukhtashar fi Mawqif al-Imam wa al-Makmum dan  al-Jam’  wa al-Farq.

[7] Beliau ialah al-Qadhi  Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi (462H). Di antara karya beliau ialah; al-Ta’liqah (Syarh Mukhtashar al-Muzani), al-Fatawa, Syarh al-Furu’ Ibn al-Haddad dan Asrar al-Fiqh.

[8] Beliau ialah al-Fawrani, Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran (461H). Di antara karya beliau ialah kitab al-Ibanah dan al-‘Umdah

[9] Beliau ialah Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H). Di antara karya beliau ialah kitab Syarh Mukhtashar al-Muzani, Syarh al-Talkhish  dan Syarh al-Furu’.

[10] Beliau ialah Hujjatul Islam  Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazzali (450-505H). Di antara karya beliau ialah kitab  al-Basith,  al-Wasith  Fi  al-Mazhab, al-Wajiz Fi Fiqh al-Imam al-Syafi’I,  al-Khulashah  dan al-Ihya ‘Ulum al-Din.