Wednesday, October 1, 2014

al-Bahjah al-Mardhiyyah fi 'Uzr Takhalluf al-Ma'mum 'an al-Imam


Kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah Fi ‘Uzr Takhalluf al-Ma’mum ‘an al-Imam (البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام) merupakan sebuah karya fiqh al-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (1265H) seorang tokoh ulama dan pengarang kitab Jawi yang terkenal di Nusantara.  Dalam kitab ini diterangkan beberapa keadaan yang dibolehkan makmum yang muwafiq berbeza perlakuannya dengan imam atau disebutkan dalam kitab ini “ beberapa masa-il yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya dan yang tiada diuzurkan ”.

Sekadar pengetahuan penulis catatan ini, kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah tidak pernah dicetak secara berasingan dalam satu edisi yang tersendiri, malahan sentiasa dicetak di bahagian akhir kitab Munyah al-Mushalli, yang juga karya Syaikh Daud Fathani. Perkara ini juga ada dinyatakan oleh al-Marhum Tuan Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam muqaddimah buku beliau yang berjudul “ Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur[1]. Kata beliau;

Sama ada cetakan mutawal Mun-yatul Mushalli di Mekah, Mesir, Turki dan Bombay mahupun cetakan mutakhirnya di Surabaya, Cerebon, Singapura, Pulau Pinang dan lain-lain sentiasa dikembarkan cetakannya dengan karya beliau yang berjudul al-Bahjatul al-Mardhiyah. Al-Bahjatul Mardhiyah sebenarnya bukan termasuk dalam bahagian Mun-yatul Mushalli, tetapi adalah merupakan karya yang berdiri sendiri. Akan tetapi kerana kandungannya membicarakan perkara Muafiq dan Masbuq yang ada hubungannya dengan perkara sembahyang, maka itulah barangkali pentash-hih pertamanya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mengambil inisiatif mengkobinasikannya dalam satu cetakan ”.

Dalam muqaddimah kitab ini, Syaikh Daud al-Fathani ada menerangkan sebab yang mendorong beliau menyusun kitab al-Bahjah al-Mardiyyah ini. Kata beliau;

“ Ada pun kemudian daripada itu, tatkala adalah setengah saudaraku yang tiada dapat ku menyalahi akan pintanya (permintaan) bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail (permasalahan) yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya, dan tiada diuzurkan. Maka faqir imtisalkan (ikuti) pintanya kerana yang menunjukkan daripada hadis (الدال على الخير كفاعله ). Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya, lagi singkat bicaranya, iaitu: Syarah bagi Manzhum al-‘Alim al-‘Allamah al-Muhaqqiq, iaitu Syaikh ‘Azizi yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi  ‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim Rais r.h. yang sangat banyak manfaatnya bagi awam muslimin dan khawasnya.  Maka faqir ilaLlah Ta’ala hendak terjemahkan daripadanya dengan  bahasa Melayu, supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya, pada medan ini, tetapi sebab iktimad (pergantungan) faqir ‘alal Lahil Karim bahawa diberi taufiq bagi shawab………….
dan aku namakan terjemah ini;  (ثلاثة أركان طويلة   البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام)”.

Dalam petikan di atas, Syaikh Daud al-Fathani menjelaskan bahawa kandungan kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah ini merupakan himpunan beberapa petikan (nukilan) yang diterjemahkan daripada kitab Syarh Manzhumah al-‘Azizi (منظومة العزيزي شرح), sebuah karya guru beliau, iaitu al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rais (1187 H/1773M M-1240 H/1824 M). Kitab ini merupakan huraian bagi matan Manzhumah al-‘Azizi fi Masa-il al-Jama’ah (في مسائل الجماعة منظومة العزيزي)[2], iaitu sebuah kitab yang membicarakan mengenai beberapa persoalan solat berjamaah – yang  disusun dalam bentuk nazam oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Ali bin Ahmad al-‘Azizi al-Bulaqi al-Syafi’i (1070H/1660M). Di antara karya lain Syaikh al-‘Azizi ialah kitab Hasyiah al-Fawa-id al-‘Aziziyyah ‘Ala Syarh Abi Syuja’ li Ibn Qasim al-Ghazzi[3].

Dalam kitab ini, Syaikh Daud Fathani telah memetik enam bait nazam dari kitab Manzhumah al-‘Azizi yang berkaitan dengan masalah yang dibincangkan. Sebelum menyebutkan bait yang pertama, Syaikh Daud terlebih dahulu menyatakan; “ Kata Shahibul al-Manzhumah Syaikh ‘Azizi r.’a ” (ertinya “Kata tuan pengarang al-Manzhumah iaitu Syaikh al-‘Azizi ”). Bagi bait-bait nazam berikutnya (bait 2-4) disebutkan “ Kata Nazhim ” (ertinya “ Kata Penyusun nazam ” ). Manakala bagi bait 5-6 didahului dengan “ Katanya ”.

Selepas menyebut bait nazam pertama, Syaikh Daud Fathani memulai huraiannya dengan menyebutkan “ Telah berkata syarahnya, ertinya…”. Setelah menyebutkan bait nazam yang kedua, beliau menyebutkan “ Dan kata Syarihnya telah menyebutkan nazhim pada bait ini….”. Manakala selepas nazam yang ketiga pula beliau menyebutkan “ Maka kata syarahnya telah menyebut nazhim bait ini….”. Selepas bait nazam yang keempat dan kelima, beliau menyebutkan “ Kata syarahnya…”, manakala selepas bait yang keenam disebutkan “ Dan menyebut syarahnya….”.

Syaikh Daud Fathani mengakhiri risalah kecil ini dengan sebuah “ Tatmim Masalah ” yang menerangkan permasalahan jika seorang yang solat itu syak sama ada ia termasuk orang yang muawafiq atau masbuq.

Kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Bahjah al-Mardhiyyah ini selesai disusun oleh Syaikh Daud al-Fathani pada tahun 1259H/1843M, atau lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Daud al-Fathani sendiri di akhir kitab ini;

 “ Telah selesai faqir Daud bin Abdullah al-Fathani daripada menterjemahkan risalah ini pada waktu ‘asar hari selasa (ثلاثاء) empat belas hari bulan Syawal pada Hijrah Nabi saw seribu dua ratus lima puluh sembilan ( 14 Syawal 1259H ) pada negeri Makkah al-Musyarrafah…….”.

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Lihat Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur. Khazanah Fathaniyah, Ct-1, 1991.
[2] Selain kitab syarah ini, Manzhumah al-‘Azizi juga pernah disyarah atau diberi komentar oleh al-‘Allamah Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari al-Fannani (987H) melalui karya beliau yang berjudul  نصر الحليم حاشية منظومة العزيزي  atau lebih dikenali dengan judul   حاشية المليباري علي منظومة الشيخ العزيزي في مسائل الجماعة .

[3] Iaitu kitab yang menghurai atau mengkomentarkan karya al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Muhammad al-Ghazzi al-Syafi‘i (918H) yang berjudul Fath al-Qarib al-Mujib atau terkenal sebagai Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi ‘ala Matn al-Taqrib, yang merupakan huraian bagi Matn al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (533-593H).


Thursday, September 18, 2014

Maraqi al-‘Ubudiyyah


Kitab Maraqi al-‘Ubudiyyah Syarh ‘ala Bidayah al-Hidayah  (مراقي العبودية شرح على بداية الهداية )  merupakan sebuah karya Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi al-Bantani al-Jawi (1314H), seorang tokoh ulama terkenal dari Nusantara yang memenuhi hidupnya dengan aktiviti pengajaran dan penulisan ilmu agama Islam di kota Makkah al-Mukarramah. Kitab Maraqi al-‘Ubudiyyah ini disusun oleh Syaikh Nawawi al-Jawi sebagai huraian (syarah) bagi kitab Bidayah al-Hidayah karya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Thusi (501H). Kitab ini sangat popular di Nusantara, khusus sebagai teks pengajian fiqh dan tasawwuf di pondok-pondok pasantren.

Kitab ini selesai ditulis pada 13 Zulkaedah 1289H/1872M. Cetakan pertama kitab ini telah diterbitkan dan dicetak di Bulaq pada tahun 1293 H/1875 M. Kitab ini, kemudiannya dicetak ulang di Bulaq pada tahun 1309 H/1891 M, di Mesir pada tahun 1298 H/1880 M dan 1304 H/1886 M, di al-Maimanah pada tahun 1307 H/1889 M, 1309 H/1891 M dan 1327 H/1909 M serta Percetakan al-Azhariyah al-Masriyah, Mesir pada tahun 1308H/1890M. Jika dinilai dari jumlah edisinya yang berbeza-beza ia masih dapat ditemui lagi dalam pasaran hingga sekarang. Kitab Maraqi al-‘Ubudiyyah yang menjadi tatapan saya ketika menyiapkan catatan ringkas ini adalah edisi cetakan ulang yang diterbitkan oleh Mathba’ah Ben Halabi, Patani, Thailand. Berdasarkan edisi ini ketebalan keseluruhannya merangkumi 103 halaman.

Syaikh Nawawi menyatakan dalam muqaddimah kitabnya “ Maka inilah syarh kitab Bidayah al-Hidayah (permulaan petunjuk) yang saya menamakannya sebagai “ Maraqil Ubudiyyah ” dengan harapan, semoga  dengannya akan mendapatkan keberkatan syaikh pengarang (Imam Ghazali) dan doa penuntut ilmu yang bertanya. Kandungan kitab ini bukanlah idea dan pandanganku sendiri, melainkan himpunan beberapa perkataan para ulama’ yang mulia, berdasarkan kefahamanku - yang dikurniakan Allah – terhadap peninggalan para ulama terdahulu ”.[1]


Sebagaimana kitab asalnya Bidayah al-Hidayah, isi kandungan kitab ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu;

1)     Bahagian pertama membincangkan mengenai amalan-amalan ketaatan yang meliputi beberapa panduan adab iaitu adab bangkit daripada tidur, adab masuk tandas, adab berwuduk, adab mandi, adab bertayammum, adab keluar ke masjid, adab masuk masjid, adab selepas terbit matahari hingga gelincirnya, adab persediaan bagi solat fardu, adab tidur, adab solat, adab imam dan makmum, adab Jumaat dan adab puasa[2].

2)     Bahagian kedua pula membincangkan mengenai panduan menghindari diri dari amalan-amalan maksiat zahir dan batin. Panduan memelihara daripada maksiat zahir, iaitu memelihara mata (pandangan), telinga (pendengaran), lisan (percakapan), perut (pemakanan), kemaluan, tangan dan kaki. Manakala maksiat batin (hati) pula seperti sifat ujub, takbur dan bangga diri.

3)     Bagi melengkapi kitab ini, Syaikh Nawawi al-Jawi meneruskan huraian beliau mengenai “ Adab persahabatan dan pergaulan bersama al-Khaliq (Allah yang Maha Pencipta) dan adab persahabatan dan pergaulan sesama makhluk”, seperti adab sesama muslim, adab dengan guru dan adab dengan ibu bapa.

Dalam menyusun kitab Maraqi al-‘Ubudiyyah ini, Syaikh Nawawi banyak sekali merujuk kitab “ Ihya ‘Ulumuddin ”  karya Imam al-Ghazali. Namun begitu, beliau juga ada merujuk kitab-kitab lain, khusus mengenai masalah fiqh ketika menghuraikan bahagian ibadat. Ketika menghuraikan kandungan kitab ini, beliau ada menyebutkan nama ulama atau kitab yang menjadi rujukan beliau, antaranya;  al-Ihya’ ‘Ulumiddin, karya Imam al-Ghazali (rujukan utama), al-Nawawi (al-Minhaj, al-Azkar), Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria al-Anshari ( al-Tahrir, Syarh al-Rawdh), al-Ramli al-Shaghir, al-Ramli al-Kabir, al-Syarbini al-Khathib, Ibn Hajar al-Haytami, al-Wana-i, al-Bujairimi, Syaikh ‘Athiyyah al-Ajhuri, al-Mawardi, Ibn al-Naqib, al-Damiri, al-Bulqini, Ibn al-Shalah, al-Halimi, al-Syubramilasi, al-‘Azizi, al-Ziyadi, al-Fakihi, al-Barkawi, Ahmad al-Mihi, Muhammad al-Samanudi, al-Fansyi, al-Hamdani dan lain-lain. Beliau juga ada merujuk kepada kitab-kitab mengenai bahasa Arab seperti al-Qamus, al-Mishbah dan al-Shahhah.


Terjemahan kitab ini….

Sekadar pengamatan saya di laman sesawang, saya dapati terdapat dua buah edisi buku terjemahan kitab ini telah diterbitkan (semuanya dari Indonesia), iaitu;

1.       Terjemah Maroqil ‘Ubudiah: Syarah Bidayah Al-Hidayah. Diterbitkan beberapa kali cetakan oleh Mutiara Ilmu.

2.      Tangga Menuju Kesempurnaan Ibadat, Maraqi Al ‘Ubudiyyah Syarah Kitab Bidayatul Hidayah. Diterbitkan oleh Lentera Hati dengan ketebalan 360 halaman.

Kitab edisi Arabnya boleh dimuat turun melalui pautan berikut;

  1. http://perpustaqwa.files.wordpress.com/2013/09/maraqi.pdf
  2. http://ia601503.us.archive.org/21/items/tasawufwrdoud/maraqioboudia.pdf
Semoga bermanfaat.[1] Petikan ini saya terjemahkan secara bebas, tanpa mengikut susun kata asalnya.
[2] Dalam bahagian ini, diterangkan hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah berdasarkan mazhab al-Syafi’i. 

Tuesday, September 9, 2014

al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah


Kitab al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah (التقريرات السديدة فى المسائل المفيدة) adalah sebuah kitab fiqh kontemperari yang disusun bagi menjelas beberapa permasalahan fiqh mengikut aliran mazhab al-Syafi’i.  Kitab ini disusun oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf seorang ulama yang terkenal pada masa kini. Beliau menyusun kitab al-Taqrirat ini berdasarkan beberapa kitab fiqh peninggalan para ulama al-Syafi’iyyah terdahulu dan juga bersumberkan pembelajarannya bersama beberapa ulama yang terkenal, khususnya  al-‘Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith (1936-).

Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 oleh Dar al-‘Ilm wa al-Da’wah di Kota Tarim, Republik Yaman. Kitab terbitan pertama ini hanya membicarakan mengenai bahagian ibadah sahaja. Dalam kata pengantar kitab ini, penyusun ada menyatakan hasrat beliau untuk meneruskan penyusunan kitab ini merangkumi bahagian muamalat, faraidh, munakat, jinayat hingga kitab al-‘itq. Kitab bahagian pertama ini merangkumi 565 halaman termasuk kata pengantar, kata sambutan para ulama dan halaman isi kandungan.

Penyusunan kitab ini adalah suatu usaha gigih Habib Hasan al-Kaf mendidik masyarakat Islam dalam mempelajari ibadah sebagaimana yang diteladani dari Nabi Muhammad saw. Penyusunan kitab ini memudahkan kepada pembaca memahami “turas” dalam penulisan fiqh yang pada waktu ini tidak ramai yang mampu memahami cara penulisan lama yang menyebabkan ilmu ini agak kurang diminati ramai.
                                            
Di antara keistimewaan kitab ini adalah pembahagian masalah fiqh yang mudah dan beberapa persoalan fiqh terkini juga dimuatkan di dalam kitab ini. Dengan terbitnya kitab ini, ia telah dapat merungkaikan beberapa kerumitan dan kesulitan bagi mereka yang ingin memahami fiqh mazhab Syafi’i.

Buat masa kini, penyusun kitab al-Taqrirat al-Sadidah ini menggunakan kitab ini sebagai teks pengajian fiqh di majlis ilmunya. Oleh itu, beliau menyatakan isi kitab ini mungkin akan berlaku perubahan mengikut keperluan umat Islam, sama ada dari aspek kefahaman mereka terhadap kandungan kitab maupun penambahan beberapa isu-isu fiqh masa kini yang memerlukan penjelasan.

Kitab al-Taqrirat al-Sadidah ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

Thursday, August 21, 2014

Keagungan Zikir Dan Doa Harian Rasulullah saw


Baru-baru ini saya ada membeli sebuah buku terjemahan kitab al-Azkar karya Imam al-Nawawi - terbitan Inteam Publishing - cetakan 1 /2014. Buku yang agak tebal merangkumi 785 halaman ini diberikan judul “ Keagungan Zikir Dan Doa Harian Rasulullah saw ”.  

Kajian dan terjemahan kitab ini diusahakan oleh Ustaz Mohammad Taha bin Hassan Azhari. Setelah membaca buku ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada usaha ini, kerana saya rasa ini merupakan usaha yang ulung setakat ini – kitab karya klasik ini diterjemahkan dengan takhrij dan dilampirkan dengan beberapa lampiran yang bermanfaat dalam bahasa melayu. Sebelum ini, saya hanya melihat usaha ini hanya dilakukan terhadap kitab-kitab Arab yang diterbitkan di Timur Tengah sahaja. 

Berikut antara keistimewaan buku ini sebagaimana yang dinyatakan di bahagian sinopsisnya; 

1.    Dikarang oleh imam besar, Imam Nawwawi rahimahullah. 
2. Menghimpunkan 20 tajuk besar berkaitan zikir, 356 bab dan 1242 hadis beserta takhrij.
3.  Senarai manuskrip asal kitab al-Azkar, metodologi penyelidikan dan penyemakan, sumber rujukan.
4.   Ustaz Mohammad Taha bin Hassan selaku pentakhrij, penyelidik dan penyemak. Beliau mengijazahkan sanad periwayatan kitab al-Azkar dan semua karya Imam Nawawi rahimahullah kepada pembaca yang budiman. 
5. Berimej dan berkonsep baru, berbeza dengan terbitan dan edaran yang pernah diterbitkan sebelum ini, memudahkan pengkaji dan penyelidik untuk merujuk setiap hadis. 
6. Pengarang memulakan kupasannya dengan zikir sebagai pendahuluan, kemudian penjelasan berkenaan amalan pada waktu siang dan malam, serta mengakhirinya dengan tajuk zikir istighfar.  
7.   Disertakan dengan indeks al-Quran dan hadis yang terkandung dalam buku ini.  
8.    Tertumpu pada hadis sahih dan hasan. 
9.      Setiap muslim tidak akan ditimpa perkara yang dibencinya dari perkara yang meragukan atau seumpamanya melainkan mereka mendapati penyembuhnya di dalam kitab ini. Dengan perantaraan dan keberkatan doa nabi yang terpilih. 


Sedikit catatan yang perlu diberi perhatian…. 

Di sini, saya ingin menarik perhatian pihak penerbit, penyelidik/penterjemah dan pembaca mengenai sumber rujukan kitab al-Azkar  (lihat hal. 15 dan 16) yang disebut dalam buku tersebut; 

1.       Saya dapati ada kesilapan – mungkin tidak disengajakan-  dalam senarai kitab-kitab yang menjadikan rujukan kitab al-Azkar yang disebutkan oleh penterjemah. Terdapat 3 buah kitab yang disenaraikan – berdasarkan pemerhatian saya - adalah tidak mungkin menjadikan rujukan kitab al-Azkar, kerana kitab-kitab tersebut disusun oleh para ulama yang hidup selepas Imam al-Nawawi, iaitu; 

a)      Kitab Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdh al-Thalib, karya Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria al-Anshari (926H). lihat no. 7. 
b)      Kitab al-Khashaish al-Kubra……… , karya Imam Jalaluddin al-Sayuthi ( 911H). lihat no. 27. 
c)      Kitab Raddul Mukhtar …………, karya Ibn ‘Abidin al-Hanafi (1198H), lihat no. 30. 

2.      Dalam kata pendahuluan penyelidik (hal. 10) ada menyebut juga, di antara kitab tafsir yang menjadi rujukan dalam penyusunan kitab al-Azkar ialah kitab al-Risalah karya Imam al-Qusyairi. Saya telah melihat senarai rujukan yang disediakan dalam buku terjemahan tersebut, terdapat sebuah sahaja kitab karya Imam al-Qusyairi, iaitu kitab al-Risalah al-Qusyairiyah. Adakah kitab ini yang dimaksud oleh penyelidik dengan kitab tafsir tersebut atau kitab yang lain, kerana setahu saya kitab al-Risalah ini merupakan kitab mengenai tasawuf bukannya kitab tafsir.  

Saya ada membaca biografi Imam al-Qusyairi dalam sebuah kitab al-Risalah milik saya, saya dapati terdapat sebuah kitab tafsir yang disusun oleh beliau. Kitab ini berjudul “ al-Taisir fi ‘ilm al-Tafsir ”, yang dikenali juga sebagai al-Tafsir al-Kabir. Menurut Ibn Khalikan, Tajuddin al-Subki dan al-Sayuthi- kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang terbaik. Adakah kemungkinan kitab ini menjadi rujukan Imam al-Nawawi, atau sememangnya kitab al-Risalah tersebut, tetapi berkaitan dengan tasawuf bukannya dalam bidang tafsir?. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap nota kaki yang diberikan dalam buku tersebut yang merujuk kepada kitab al-Risalah tiada yang berkaitan dengan tafsir. Diharap pihak penterjemah dan penerbit memberi perhatian terhadap perkara ini bagi penerbitan yang berikutnya. 

Semoga mendapat bermanfaat. 

Monday, July 28, 2014

Qawa'id al-'Aqaid


Kitab Qawa’id al-‘Aqaid fi al-Tawhid  (قواعد العقائد فى التوحيد) merupakan sebuah karya al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H) yang membincangkan mengenai akidah. Imam al-Ghazali telah menyusun kitab ini sebagai sebuah kitab yang khusus menghuraikan konsep akidah menurut Ahli Sunnah wal Jama’ah. Kitab ini agak nipis jika berbanding dengan karya-karya Imam al-Ghazali yang lain. Berdasarkan kitab yang telah diterbitkan, sama ada secara berasingan dari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin atau yang terdapat dalam kitab al-Ihya’ – kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ini - hanya merangkumi 6 halaman sahaja.

Apabila Imam al-Ghazali menyusunkan kitab induk dan karya agungnya yang berjudul Ihya’  Ulumiddin (إحياء علوم الدين), beliau telah memasukkan kitab Qawa’id al-‘Aqaid fi al-Tawhid yang telah disusunkan sebelumnya ke dalam kitab al-Ihya’ sebagai fasal pertama bagi Kitab Qawa’id al-‘Aqaid, iaitu judul yang diberikan oleh Imam al-Ghazali bagi kitab yang kedua dalam Rubu’ al-‘Ibadat (الكتاب الثاني من ربع العبادات). Dalam al-Ihya’, Imam al-Ghazali meletakkan judul fasal pertama ini dengan ungkapan[1];

فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام
(Menghuraikan akidah (iktikad) Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai dua kalimah syahadah, iaitu salah satu dari dasar-dasar Islam)

Kitab ini terkenal di kalangan para ulama’ selepas al-Ghazali sebagai teks rujukan bagi konsep Ahli Sunnah wal Jama’ah. Kitab ini telah mendapat perhatian yang besar di kalangan para ulama Ahli Sunnah, di mana beberapa ulama telah menyusun kitab khusus bagi menghuraikan (syarah) isi kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ini. Antara ulama yang menghasilkan karya khusus bagi menghuraikan kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ialah;

a)     al-Sayyid Ruknuddin al-Istirabadi
b)     al-‘Allamah Muhammad ‘Amin bin Shadruddin al-Syarwani
c)      al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi
d)     Dr al-Sayyid Muhammad ‘Uqail bin ‘Ali al-Mahdali[2]

Terdapat beberapa edisi kitab Qawa’id al-‘Aqa’id ini yang telah dicetak dan diterbitkan secara berasingan[3] dari kitab al-Ihya’. Manakala edisi yang menjadi rujukan saya bagi menyiapkan catatan ringkas ini adalah edisi yang telah diedit dan dihuraikan oleh Dr al-Sayyid Muhammad ‘Uqail bin ‘Ali al-Mahdali. Edisi ini diterbitkan Darul Hadis, Kaherah dengan ketebalan 79 halaman termasuk halaman kata pengantar pentahkik, pengenalan kitab, dan halaman rujukan dan isi kandungannya.

Kitab ini juga ada diterbitkan bersama karya-karya Imam al-Ghazali yang lain dalam sebuah buku yang diusahakan oleh beberapa ulama antara;

a)   Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali[4]. Kitab Qawa’id al-‘Aqaid merupakan risalah yang ke empat daripada 26 buah karya Imam al-Ghazali yang dihimpunkan dalam buku ini. Kitab ini disemak dan diedit oleh Ibrahim Amin Muhammad.

b)     al-Qushur al-‘Awali min Rasail al-Imam al-Ghazali[5].


Isi Kandungan Kitab Qawa’id al-‘Aqaid ( dalam Ihya ‘Ulumiddin)…..

Kitab Qawa'id al-'Aqaid yang terdapat dalam Ihya ‘Ulumiddin telah diterbitkan secara berasingan dari kitab induknya (al-Ihya') oleh beberapa penerbitan dalam bahasa Arab. Dalam kitab ini, Imam al-Ghazali telah membahagikan perbincangan mengenai konsep akidah Ahli Sunnah wa al-Jama’ah kepada empat fasal, iaitu;

a)  Menghuraikan akidah (iktikad) Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai dua kalimah syahadah, iaitu salah satu dari dasar-dasar Islam ( فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام )[6]

b)     Mengenai cara beransur-ansur memberi petunjuk dan susunan tingkatan iktiqad.    (    في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة)   

c)      Mengenai dalil-dalil yang terang bagi akidah  ( في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس)[7]

d)   Mengenai Iman dan Islam, serta hubungan antara keduanya dan berkaitan dengan bertambah dan berkurang nya iman.
)في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه               (

Dalam kitab ini, al-Ghazali menerangkan mengenai pegangan sebenar golongan Ahli Sunnah wal Jamaah,  yang terdiri dari kalangan salaf dan khalaf. Imam al-Ghazali menerangkan cara yang telah diteladani golongan salaf dalam berakidah yang tepat sebagaimana yang diterima daripada Rasulullah saw.

Satu kitab yang patut dibaca dan dipelajari isi kandungannya. Sekadar pengamatan saya yang terhadnya ini, kitab al-Qawa’id al-‘Aqaid yang lengkap sebagaimana dalam kitab al-Ihya’ ini belum lagi diterbitkan dalam bahasa Melayu / Indonesia secara berasingan dari kitab al-Ihya’. Wallahu a’lam.

Saya berpendapat terjemahan kitab ini yang merangkumi semua fasal yang dibincangkan dengan panjang lebar oleh Imam al-Ghazali perlu diterbitkan segera secara berasingan dari kitab induknya, bagi memudahkan umat Islam mendapat manfaatnya.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kitab ini, sila baca kitab Qawa’id al-‘Aqaid, terbitan Darul Hadis, Kaherah yang boleh dimuat turun di pautan

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Ihya’ ‘Ulumiddin.Kaherah: Maktabah Mishr,1998,  hal. 120-125.
[2] Beliau telah membuat kajian dan tahqiq terhadap teks (nas) kitab Qawa’id al-‘Aqaid serta membuat huraian isi kandungannya. Lihat Kitab Qawa’id al-‘Aqaid, yang diterbitkan oleh Darul Hadis, Kaherah.
[3] Namun begitu setelah diteliti kandungan beberapa kitab yang diterbitkan ia merupakan Kitab al-Qawa’id al-‘Aqaid lengkap merangkumi 4 fasal yang terdapat dalam Ihya’ ‘Ulumiddin.
[4] Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali. Beyrut: Darul Fikr, cetakan 1 - 1996, hal. 160-164, Juga cetakan al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, Mesir: hal. 174-177.
[5]  al-Qushur al-‘Awali min Rasail al-Imam al-Ghazali. Kaherah: Maktabah al-Jundi.
[6] Iaitu asalnya merupakan kitab Qawa’id al-‘Aqaid yang disusun oleh Imam al-Ghazali sebelum penyusunan kitab al-Ihya’ sebagaimana yang diterangkan sebelum ini.
[7] Kandungan fasal ke tiga ini juga asalnya merupakan sebuah kitab yang disusun oleh al-Ghazali secara berasingan sebelum penyusunan kitab al-Ihya’. Imam al-Ghazali menyebut judul kitab beliau ini nama al-Risalah al-Qudsiyyah fi Qawa’id al-‘Aqaid. Namun apabila beliau menyusun kitab al-Ihya’, kitab ini juga telah digabungkan ke dalam kitab ini. 

Tuesday, July 22, 2014

al-Yaqut al-Nafis


Kitab al-Yaqut al-Nafis atau judul panjangnya al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris fi Fiqh al-Sadat al-Syafi’iyyah merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini merupakan sebuah karya yang disusun oleh al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad bin ‘Umar al-Syathiri (1312-1360H), seorang ulama mazhab al-Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Kandungan kitab ini membicarakan hampir keseluruhan perbincangan bab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i, namun perbincangan secara ringkas. Kitab ini, dianggap sebagai kitab matan fiqh dalam mazhab al-Syafi’i, yang mudah ibaratnya. Untuk memudahkan para pembacanya memahami kitab ini, Sayyid Ahmad al-Syathiri telah menyediakan beberapa penerangan ringkas yang berbentuk hawasyi dan takliq bagi beberapa perkataan dan permasalahan yang dibincangkan dalam kitabnya.

Kitab yang bermanfaat ini telah dicetak berulang kali dan menjadi teks pengajian fiqh al-Syafi’i di kebanyakan negara Islam. 

Kitab al-Yaqut al-Nafis ini kemudiannya telah dibuat huraiannya (syarah) oleh Syaikh al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri (1422H) dengan judul “ Syarh al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris ”. Beliau merupakan anak kepada pengarang asal kitab al-Yaqut al-Nafis, iaitu al-Sayyid Ahmad al-Syathiri. Berdasarkan terbitan Dar al-Minhaj pada tahun 2007, kitab Syarh al-Yaqut al-Nafis ini dicetak dalam satu jilid yang kandungannya  merangkumi 976 halaman.

Semoga bermanfaat.

Sunday, July 6, 2014

al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

 
Kitab al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang disusun oleh seorang tokoh ulama Syafi’iyyah masakini dari Syria, iaitu ‘al-‘Allamah Dr. Mustafa Dib al-Bugha (1933-). Kitab ini adalah huraian bagi kitab Matn al-Ghayah wa Taqrib  atau Matn Abi Syuja' fi al-Fiqh al-Syafi'i karya al-Imam Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashfahani (533-593H).  
Bagi mengetahui secara ringkas mengenai kitab ini, berikut dilampirkan petikan kata pengantar penyusunnya;
 
Kitab Matn al- Ghayah  wa al-Taqrib termasuk kitab fiqh mazhab Syafi’i yang terbaik, baik dalam format maupun isinya. Meskipun kecil, tetapi lengkap sebab mencangkupi semua bab fiqh, sebahagian besar hukum-hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, muamalat dan lainnya dengan ungkapan yang mudah, kata yang baik dan susunan yang indah, di samping pembahagian masalahnya yang jelas, memudahkan setiap orang mendalami agama dalam memahaminya.
 
Kitab ini memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya, kerana dengan ketentuan Allah SWT kitab ini banyak mendapat perhatian dari para pelajar dan ulama dulu maupun sekarang. Mereka begitu tekun sekali dalam mempelajarinya, memahami, menghafal dan mensyarahinya. Mengingatkan kitab yang ringkas ini hanya menjelaskan hukum-hukum fiqh tanpa disertakan dalil-dalilnya, sedangkan para pelajar sekarang ingin sekali dapat mengetahui hukum agama yang didukung dengan dalil-dalilnya, maka saya ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan mempersembahkan kepada para intelektual muslim dan kepada para ahli fiqh serta orang-orang yang mendalaminya, kitab yang disukai oleh banyak orang dengan dalil-dalil yang membuat mereka arif tentang agama mereka, yakni terhadap hukum syariat mereka dan meneguhkan akidah mereka, khusyu’ dalam ibadah dan lurus dalam muamalah……..
 
Usaha yang saya lakukan ini bukan sekadar menyebutkan dalil-dalil naqliyah dari al-Qur’an, hadis dan atsar (ucapan para sahabat), tetapi kadang-kadang saya paparkan juga sebab-sebab rasional dan penggunaan qiyas. Umumnya dalil-dalil yang saya tetapkan di sini saya ambilkan dari kitab-kitab mazhab Syafi’i, kecuali jika saya temukan suatu dalil yang lebih kuat dan jelas, maka saya beralih padanya. Saya berusaha sekuat mungkin mengembalikan dalil-dalil yang saya gunakan dalam kitab ini ke sumber aslinya, selama hal itu memungkinkan, khususnya kitab-kitab hadis untuk mendapatkan nash darinya. Saya sebutkan nombor hadis jika ada, halaman dan jilid.
 
Dalam mentakhrij hadis, saya jarang sekali menggunakan sumber lain. Adapun ayat-ayat yang saya sebutkan, juga saya sertakan nombor ayat dan surah tempat ayat disebutkan, kemudian saya sebutkan nash yang digunakan sebagai dalil, dengan menerangkan lafazh-lafazhnya yang asing, yang sekiranya mudah dimengerti dan menjadi jelas sisi pemakaian dalilnya. Kadang-kadang saya jelaskan sebahagian lafazh-lafazh matan dan menyebutkan sebahagian definisi jika diperlukan. Tetapi dalam hal ini saya bataskan, sebab saya tidak bermaksud membuat syarah (huraian) bagi kitab ini, mengingatkan syarah-syarah kitab ini sudah cukup banyak.
 
Apabila saya temukan suatu qaul (pendapat) yang lemah dalam kitab matan, maka saya jelaskan qaul yang sebenarnya lebih sahih dan kuat berdasarkan kitab-kitab standard mazhab Syafi’i, kadang-kadang saya sebutkan rujukannya  dan kadang-kadang tidak. Selain itu ada kala saya tambahkan sebahagian hukum atau sebahagian hikmah dan faedah, semata-mata ingin melengkapi manfaat dan berharap mendapat tambahan pahala dari sisi Allah SWT.
 
Saya menempatkan kitab asal apa adanya di bahagian atas setiap halaman dan karya saya, saya jadikan sebagai catatan kaki dengan nombor-nombor di bahagian bawah. Karya saya ini saya beri nama al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah  wa al-Taqrib, untuk menunjukkan bahawa dalil-dalil itu merupakan benang-benang emas yang menerangi hukum-hukum agama ”.
 
Kitab ini sangat sesuai menjadi rujukan orang awam yang ingin mempelajari ilmu fiqh aliran mazhab Syafi’i, kerana kandungannya mencakupi sebahagian besar permasalahan fiqh yang dibincangkan oleh para ulama, diantaranya;

·         Kitab Thaharah
·         Kitab Shalat
·         Kitab Zakat
·         Kitab Puasa
·         Kitab Haji
·         Kitab Jual Beli dan Mu'amalat Lainnya
·         Kitab Faraidh dan Wasiat
·         Kitab Nikah
·         Kitab Jinayat
·         Kitab Hudud
·         Kitab Perburuan dan Penyembelihan
·         Kitab Perlumbaan dan memanah
·         Kitab Sumpah dan Nazar
·         Kitab Pengadilan dan Persaksian


Terjemahannya;

Berikut dicatatkan beberapa buah buku terjemahan kitab al-Tahzhib dalam dalam bahasa Melayu/Indonesia, yang telah diterbitkan;
 
  
1)      Buku yang diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication, Selangor Darul Ehsan -  dengan judul “ Fiqh Sunnah Imam Syafie. Isi kandungan buku ini merangkumi 448 halaman.
 
 
  
2)     Buku yang diterbitkan oleh Media Zikir, Indonesia – dengan judul “ Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i ”. Isi kandungannya merangkumi 578 halaman.

Semoga bermanfaat.