Wednesday, October 10, 2018

Bahjah al-Nufus wa Ghayatuha (بهجة النفوس وغايتها)


Kitab Bahjah al-Nufus wa Ghayatuha[1] bi Ma'rifati Ma Laha wa 'Alaiha (بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها) merupakan sebuah kitab hadis yang disusun oleh al-Imam al-Muhaddith Abu Muhammad Abdullah Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azdi al–Andalusi (699H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu Abi Jamrah.

Kitab Bahjah al-Nufus ini disusun oleh Ibnu Abi Jamrah sebagai huraian (syarah) bagi karya beliau sebelumnya yang berjudul Jam'u al-Nihayah Fi Bud'i al-Khair wa al-Ghayah (والغاية الخير بدء في النهاية جمع), atau lebih dikenali dengan judul Mukhtashar Ibnu Abi Jamrah (مختصر ابن أبي جمرة).  Manakala kitab Mukhtashar Ibnu Abi Jamrah pula merupakan sebuah ringkasan (mukhtashar) bagi kitab Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري ). Kitab ini memuatkan 297 hadis sahih yang disaring daripada 7397 buah hadis yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari.

al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar al-‘Asqalani (852H), ketika menyusun kitabnya yang berjudul Fathl al-Bariy turut mengutip beberapa penjelasan yang terdapat dalam kitab Bahjah al-Nufus ini.               


Semoga bermanfaat.

[1] Setengah cetakan disebutkan dengan Bahjah al-Nufus wa Tahliluha…

Tuesday, October 9, 2018

Tash-hih al-Tanbih (تصحيح التنبيه)


Kitab Tash-hih al-Tanbih (تصحيح التنبيه), atau nama lainnya al-‘Umdah fi Tash-hih al-Tanbih (العمدة في تصحيح التنبيه) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’ yang disusun oleh al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). Kitab ini disusun oleh Imam al-Nawawi bagi mengoreksi beberapa pendapat yang tidak muktamad yang disebutkan oleh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi al-Fairuzabadi (393-476H) di dalam kitab al-Tanbih (التنبيه).
  
Kesahihan penisbahan kitab Tash-hih al-Tanbih kepada Imam al-Nawawi adalah perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Tidak seperti kitab Daqa-iq al-Akhbar fi Dzikri al-Jannah wa al-Nar  yang diragukan penisbahannya kepada al-Ghazzali, Abu al-Laits al-Samarqandi atau al-Suyuthi.

Kitab-kitab biografi telah menegaskan bahawa kitab Tash-hih al-Tanbih memang karya Imam al-Nawawi. Di antaranya tersebut dalam kitab “Thabaqa al-Syafi’iyyah” karya Tajuddin al-Subki,  “Thabaqat al-Syafi’iyyah” karya al-Isnawi,  “Tuhfah al-Thalibin” karya IbnuaAl-‘Aththar, “Al-Minhaj al-Sawiyy” karya al-Suyuthi, “al-Manhal al-‘Adzbu al-Rawiyy” karya al-Sakhawi, “Hayatu al-Imam al-Nawawi” karya Abdul Ghaniyy al-Daqr, dan “al-A’lam” karya al-Zirikli.

Dalam kitab-kitab fiqh mazhab al-Syafi’i, kitab ini juga dirujuk dan dinisbahkan ke Imam al-Nawawi. Di antaranya seperti yang tercantum dalam kitab “Kanzu al-Raghibin” karya Jalaluddin al-Mahalli, “Nihayatu al-Muhtaj” karya Syamsuddin al-Ramli, “Mughni al-Muhtaj” karya al-Syirbini al-Khathib, “Manhaj al-Thullab” karya Zakariyya al-Anshori, “Hasyiyah al-Jamal”, “Hasyiyah Al-Bujairimi”, “Hasyiyah al-Bajuri”, “Hasyiyah al-Syarqawi”, dan lain-lain.

Kitab ini dikarang oleh Imam al-Nawawi dengan maksud untuk mengoreksi kitab “al-Tanbih” sehingga pembaca boleh mengetahui pendapat-pendapat yang tidak muktamad dalam mazhab Syafi’i yang terdapat dalam kitab tersebut. Oleh itu,  membaca kitab “At-Tanbih” yang dilengkapi dengan kitab “Tash-hih al-Tanbih” karya al-Nawawi ini, pembaca akan boleh mengetahui dan mengamalkan pendapat yang dianggap muktamad dalam mazhab Syafi’i.

Kitab ini tergolong rujukan primer untuk mengetahui pendapat mu’tamad mazhab al-Syafi’i. Dalam tata urutan kekuatan rujukan, kedudukan kitab ini menduduki urutan setelah kitab “al-Minhaj Syarh ‘ala Muslim”. Kitab ini didahulukan daripada kitab al-Nawawi yang lain yang berjudul “al-Nukat ‘ala al-Tanbih[1].

Kata Ibnu Qadhi Syuhbah dalam Thabaqatnya, kitab “Tash-hih al-Tanbih” termasuk kitab awal-awal yang dikarang oleh al-Nawawi. Jadi, jika ada kandungan kitab ini yang bertentangan dengan kitab-kitab al-Nawawi lain yang masyhur, maka kitab ini mesti “dikalahkan”.

Meski demikian, dalam hal kualiti tarjih, isi kitab ini mengungguli semua tarjih ulama al-Syafi’iyyah yang pernah dilakukan oleh para ulama sebelum masa al-Nawawi. Ketika Imam al-Irbili menyalin manuskrip kitab ini dan meminta Ibnu al-‘Aththar untuk membantunya mengoreksi dengan membandingkan naskah yang ada pada dirinya, al-Irbili bersaksi bahawa Imam al-Nawawi telah mencapai pengetahuan tarjih yang belum dicapai oleh Ibnu al-Shalah.

Ukuran kitab ini digolongkan dalam kitab-kitab kecil. Bahkan, Imam al-Nawawi sendiri dalam muqaddimah menyebutnya sebagai “kurrasah (الكراسة)”[2]. Bahasa yang dipakai al-Nawawi dalam kitab ini bersifat ringkas tapi tidak merosakkan makna. Lafaz-lafaznya mudah difahami dan jarang menampilkan lafaz gharib. Ketika menerangkan koreksinya, kebiasaanya al-Nawawi menggunakan redaksi “al-ashah (الأصح)”. Ungkapan “al-shawab (الصواب)” dan “al-mukhtar (المختار)” jarang digunakan.

Adapun metode al-Nawawi dalam menulis, secara ringkas penjelasannya adalah sebagai berikut;

a)     Jika al-Syirazi hanya menjelaskaan ikhtilaf tanpa mentarjih, maka al-Nawawi akan mentarjihnya agar diketahui bahawa itu adalah pendapat mu’tamad.

b)   Jika al-Syirazi menegaskan bahawa suatu pendapat adalah pendapat yang paling sahih (baik beliau memaksudkan bahawa pendapat tersebut adalah pendapat mu’tamad atau ikhtiyarat beliau) padahal kenyataannya pendapat itu bukan pendapat mu’tamad maka al-Nawawi akan menjelaskan mana pendapat yang mu’tamad.

c)  Jika al-Syirazi secara jelas melakukan kesalahan (ghalath) dan kesalahan itu memang diketahui salah tanpa ada ikhtilaf, maka al-Nawawi akan menjelaskannya.

d)    Jika al-Syirazi menyebut pendapat yang sudah sesuai dengan pendapat mu’tamad, maka al-Nawawi akan mendiamkannya (tidak mengomentarinya).

e)  Ketika menyebutkan sesuatu pendapat, al-Nawawi tidak menyebutkan sumber rujukannya dan juga tidak menyebut nama ulama. Penjelasan dalil tidak disajikan.

f)      Pandangan mazhab lain juga tidak dibahas, kerana tujuan utama penyusunan kitab ini hanyalah membincangkan fiqh dalam lingkungan mazhab al-Syafi’i.

Sejumlah ulama telah memberi perhatian terhadap kitab ini dengan cara mensyarah, melengkapi dan memperjelaskan. Antaranya;

a)     Kitab “Tausyih  al-Tash-hih” karya Tajuddin al-Subki (w. 771H)
b)     Kitab “al-Tanqih Fima Yaridu ‘Ala al-Tash-hih dan “Tadzkiratu al-Nabih fi Tash-hih al-Tanbih” karya Jamaluddin al-Isnawi (w. 772H),
c)    Kitab “Irsyad al-Nabih ila Tash-hih al-Tanbih”  dan kitab “Umniyyatu al-Nabih fima Yaridu ‘ala al-Tash-hih wa al-Tanbih” karya Ibnu al-Mulaqqin (w. 804H),
d)     Kitab ‘Umdatu al-Mughni wa al-Thalib al-Nabih fi Tash-hih al-Tanbih”,
e)     “Taqribu At-Tash-hih” dan lain-lain.

Di antara penerbit yang pernah mencetaknya adalah “Mathba’ah at-Taqaddum al-‘Ilmiyyah” pada tahun 1348 H. Dalam cetakan ini kitab “Tash-hih al-Tanbih” dicetak bersama “Matan al-Tanbih” dan juga kitab “Maqshadu  al-Nabih fi Syarhi Khuthbat al-Tanbih” karya Ibnu Jama’ah (w. 819 H).

Pada tahun 1417 H/1996, penerbit “Mu-assasah Ar-Risalah” di Beirut; Lubnan telah mencetak kitab “Tash-hihu al-Tanbih” dalam tiga jilid dengan menyertakan kitab “Tadzkiratu al-Nabih” karya al-Isnawi. Kitab “Tadzkirotu  al-Nabih” dimasukkan dalam jilid kedua mulai hlm 389. Muhaqqiqnya adalah Muhammad ‘Uqlah al-Ibrahim dari fakulti Syariah di The University of Jordan (الجامعة الأردنية).

Kitab Tash-hih al-Tanbih dan kitab huraian (syarah)nya Tazkiratu al-Nabih fi Tash-hih al-Tanbih, karya Jamaluddin al-Isnawi boleh dimuat turun di pautan تصحيح التنبيه، ويليه: تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه.

Sumber: Artikel ini dipetik dengan sedikit pengubahsuaian dari pautan Mengenal Kitab Tash-hihu at-Tanbih karya An-NawawiBaca artikel asal untuk maklumat selanjutnya. 

Semoga bermanfaat.[1] Huraian lebih jelas mengenai perkara ini boleh dibaca di pautan   “Urutan “Kekuatan” Kitab-Kitab An-Nawawi”.
[2] Definisi “kurrasah” boleh dibaca di pautan  “Produktivitas An-Nawawi”.  Dalam artikel tersebut dinyatakan bahawa satu “kurrosah” itu kira-kira sama dengan 16 halaman.

Thursday, October 4, 2018

al-Jami’ Fi al-Khatam (الجامع في الخاتم)


Kitab al-Jami’ Fi al-Khatam (الجامع في الخاتم), adalah sebuah karya al-Imam Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrawjirdi al-Khurasani al-Bayhaqi (458H). Dalam kitab ini, Imam al-Baihaqi telah menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pemakaian cincin.

Berikut adalah antara kandungan kitab al-Jami’ fi al-Khatam;

1)      Memakai Cincin Perak Di Tangan Kanan.
2)     Keharusan Bercincin Bagi Imam (Pemimpin).
3)     Cincin Cop Nabi Saw.
4)     Cincin Nabi Bertukar Tangan.
5)     Bercincin Di Kelingking Kiri.
6)     Bercincin Di Jari Kiri.
7)     Keharusan Bercincin Perak.
8)    Memakai Cincin Perak.
9)     Memakai Cincin Di Kiri.
10) Menyesuaikan Antara Banyak Riwayat Hadith.
11)  Bercincin Di Tangan Kanan.
12) Galakan Pada Mata Cincin.
13) Cop Surat-Surat.
14) Menulis  (mengukir) Pada Cincin.
15)  Hilangnya Cincin Cop Kerasulan Nabi saw.
16) Bahayanya Cincin Emas.
17)  Aliran al-Baihaqi: Memakai Cincin Di Tangan Kiri

Terjemahan kitab al-Jami’ fi al-Khatam

Untuk dikongsi bersama, kitab ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Melayu dengan judul Rahsia Cincin Nabi dan Hukum Bercincin oleh al-Ustaz Haji Abdullah al-Qari bin Haji Salleh. Buku ini diterbitkan oleh Al-Hidayah Publications. Buku dalam koleksi saya adalah cetakan kedua pada tahun 2005, setebal 55 halaman.

Berikut adalah petikan kata pengantar buku ini oleh Ustaz Haji Abdullah al-Qari yang merumuskan kandungan al-Jami’ Fi al-Khatam ini, katanya;

 “ Memakai cincin (bercincin) adalah merupakan suatu sunnah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad Sallallaahu 'Alaihi Wa Sallam yang mulia lagi suci; bukan semata-mata berdasarkan tradisi. Para sahabat Nabi S.A.W., terutamanya 'Abdullah Bin 'Umar, adalah seorang yang ingin benar-benar meniru sunnah Nabi S.A.W.; salin tak tumpah; di mana beliau bercincin dalam kehidupan sehari-hari; demikian juga 'Abdullah Bin al-Zubair r.a. memakai cincin yang mengandung permohonan agar dijauhkan dari neraka. Bagi Rasulullah saw, cincin baginda adalah merupakan lambang 'aqidah (kepercayaan) dan politik (kekuasaan Islam), di mana menerusi copnya maka surat-surat rasmi baginda dianggap mempunyai kekuasaan (wibawa)”.

Kitab ini boleh dibaca secara atas talian (online)  di pautan الجامع في الخاتم / الجامع في الخاتم.

Semoga bermanfaat.

Wednesday, October 3, 2018

Terjemahan Kitab Qaulu Tam Fi Ahkam al-Makmum wa al-Imam


Buku Terjemahan Kitab Qaulu Tam Fi Ahkam al-Makmum wa al-Imam (Hukum Makmum & Imam) merupakan sebuah buku terjemahan yang disusun oleh Datuk Syaikh al-Haj Zakaria bin al-Haj Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Buku ini telah diterbitkan dengan edisi rumi dan jawi oleh Pustaka Darul Salam, Alor Setar – Kedah.

Maklumat lanjut mengenai buku ini, saya bawakan kata-kata penyusunnya (penterjemah), sebagaimana dalam muqaddimahnya:

“ ..Maka dengan taufik dan hidayah Allah SWT dapat saya menterjemahkan sebuah kitab fiqh yang terkenal pada zaman silam iaitu kitab al-Qaul al-Tam Fi Ahkam al-Makmum wa al-Imam (القول التام فى أحكام المأمون والإمام), karya al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad – yang masyhur dengan Ibn al-‘Imad Yusuf al-Mishri al-Aqfahasi (867H). Terjemahan ini pada mulanya ialah sebagai catitan untuk  kegunaan bagi saya  sendiri semasa menyampaikan pelajaran (mengajar) di majlis pengajian khas di rancangan takmir masjid dan surau di negeri Kedah Darul Aman. Dimaklumkan bahawa kitab tersebut tidaklah saya terjemahkan semua sekali (seratus peratus) dan mana-mana masalah yang jarang berlaku dalam masyarakat kita saya tinggalkan supaya terjemahan ini tidak ternampak besar oleh para pembaca yang boleh menjemukan mereka ”[1].  

Kandungan buku ini dimulai dengan terjemahan kata pendahuluan pengarang asal (Ibn al-‘Imad) yang mengandungi hadis-hadis mengenai solat berjemaah dan diikuti 215 masalah yang berkaitan solat berjemaah. Buku ini dibahagikan kepada dua juzuk yang dicetak dalam satu buku. Ketebalan buku ini merangkumi 202 halaman termasuk halaman isi kandungannya (berdasarkan buku edisi Jawinya).  

Kitab al-Qaul al-Tam Fi Ahkam al-Makmum wa al-Imam (القول التام فى أحكام المأمون والإمام) adalah sebuah karya fiqh lengkap yang menghuraikan tatacara solat berjemaah mengikut mazhab Syafi’i. Sebuah kitab yang menfokuskan hampir keseluruhan peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum dan permasalahan-permasalahan berkaitan muwafiq dan masbuq.

Buku ini juga sesuai dijadikan sebagai salah satu buku teks di dalam kelas ta'mir di masjid-masjid dan surau-surau. Kupasan yang dipersembahkan oleh pengarang bersifat komprehensif, padat dan mudah difahami. Sesiapa sahaja yang ingin mendalami pengetahuan agama disarankan agar memiliki buku ini. Huraian yang disajikan dilihat amat sesuai dibaca oleh seluruh umat Islam. 

Semoga bermanfaat.[1] Terjemahan al-Qaulu Tam…(edisi Jawi), hal. 1-2.

Tuesday, October 2, 2018

al-Ghurar al-Bahiyyah (الـغـرر الـبـهـيـة)


Kitab al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyyah (الـغـرر الـبـهـيـة في شـرح مـنـظـومـة الـبـهـجـة الـورديـة), adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (823-926H).

Kitab al-Ghurar al-Bahiyyah ini disusun sebagai kitab huraian (syarah) bagi kitab Bahjah al-Wardiyyah (البهجة الوردية atau Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyyah (منظومة البهجة الوردية), iaitu sebuah kitab fiqh mazhab al-Syafi’i yang disusun dalam bentuk nazam oleh al-Imam Zaynuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-Muzaffar bin ‘Umar al-bin al-Wardi Mu’arri al-Kindi (749H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wardi.

Kitab al-Ghurar al-Bahiyyah merupakan antara kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Bahjah yang paling terkenal dan masih dicetak dan diterbitkan hingga kini.  Berdasarkan terbitan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah – Beirut –Lubnan,  ia dicetak dalam 11 jilid.

Kitab al-Ghurar al-Bahiyyah ini telah diberikan komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

a)     Hasyiah al-Imam Ibn Qasim al-‘Ubadi[1] (922H).
b)     Hasyiah al-Syaikh Abdul Rahman al-Syarbini (1326H).

Kitab al-Ghurar al-Bahiyyah berserta dua hasyiah  di atas boleh dimuat turun melalui pautan الـغـرر الـبـهـيـة.

Semoga bermanfaat.


[1] Kitab ini telah diberikan beberapa taqrirat (catatan) oleh Syaikh Abdul Rahman al-Syarbini.

Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-MaramBuku Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-Maram (فقه الحديث شرح بلوغ المرام) merupakan sebuah karya dalam bidang hadis yang disusun oleh Prof. Madya Dr. Mohd Muhiden Abd Rahman. Kandungan buku ini memaparkan terjemahan dan huraian dalam bahasa Melayu bagi hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab hadis ahkam  yang terkenal, iaitu Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam (بلوغ المرام من أدلة الأحكام), karya al-Imam al-Hafizh Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-Syafi’i, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar al-‘Asqalani (773-852H).

Buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ini, telah dikeluarkan secara bersiri dengan empat judul. Setiap satunya merangkumi satu bab daripada kitab Bulughul Maram, iaitu;

a)     Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-Maram: Taharah (139 buah hadis).
b)     Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-Maram: Solat (135 buah hadis).
c)      Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-Maram: Pengurusan Jenazah (66 buah hadis).
d)     Fiqh Al-Hadith Syarah Bulugh Al-Maram: Solat Sunat (211 buah hadis).

Buku ini disusun secara sistematik dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Setiap hadith mengandungi terjemahan yang lengkap, huraian terperinci tentang matan hadith, kosa kata hadith (mufradat),fiqh al-hadith dan pengajaran hadith. Selain itu,setiap hadithjuga akan ditakhrijkan darpada sumbernya yang asal dan dinyatakan statusnya sama ada sahih,hasan, ataupun Dha’if.

Oleh itu,buku ini perlu dimiliki oleh setiap pencinta Sunnah Rasulullah saw kerana ia boleh dijadikan panduan lengkap kepada umat Islam, khususnya dalam aspek ibadat.

Semoga bermanfaat.

Saturday, September 29, 2018

Bayan Linnas (بيان للناس)


Buku Bayan Linnas (بيان للناس): Penjelasan Isu-Isu Semasa ialah himpunan daripada kenyataan-kenyataan umum oleh Sahibul  Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan terhadap isu-isu nasional dan antarabangsa. Ia merupakan pandangan hukum terhadap sesuatu persoalan yang memerlukan kepada penjelasan syarak secara tepat.

Kenyataan ini terdiri daripada pelbagai bidang seperti akidah, syariah, akhlak dan social. Justeru penerbitan buku seumpama ini mampu memberi kefahaman yang baik tentang Islam serta melengkapi dengan khazanah ilmiah yang lain.

Buku ini telah diterbitkan oleh Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd. dalam tiga jilid. Kandungan buku ini memaparkan 119 isu atau topik yang pernah diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan melalui laman http://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas.

Selain buku ini, sebenarnya kandungan Bayan Linnas ini sudah pun diterbitkan sebelumnya dalam bentuk risalah yang memaparkan suatu isu atau tajuk tertentu sahaja.

Oleh itu penerbitan buku ini sangat bermanfaat, kerana pembaca dapat membaca dan meneliti serta mendapat maklumat penting mengenai isu-isu yang pernah dibincangkan dengan lebih mudah. Semoga terbitan seterusnya akan menyusul dengan memaparkan himpunan beberapa kajian mengenai isu-isu baru yang memerlukan kajian dan penelitian para ulama. 

Bagi mendapat maklumat mengenai isu-isu terbaru yang dibincangkan oleh Sahibul Samahah Mufti Wilayah Persekutuan, pembaca boleh ikutnya di pautan pejabat mufti yang dilampirkan di atas.

Semoga bermanfaat. 

Bahjah al-Nufus wa Ghayatuha (بهجة النفوس وغايتها)

Kitab Bahjah al-Nufus wa Ghayatuha [1] bi Ma'rifati Ma Laha wa 'Alaiha ( بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها ) merupa...