Tuesday, February 10, 2015

Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab


Kitab Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب) adalah sebuah karya agung al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H). Beliau terkenal dengan gelaran Imam al-Haramain. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam al-Haramain ini.

Kitab Nihayah al-Mathlab ini  dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh mazhab Syafi’i yang menjadi sumber kepada penyusunan kitab-kitab fiqh Syafi’iyah yang muncul selepasnya. Kitab ini juga dikenali sebagai “al-Mazhab al-Kabir”. Ketebalan kitab ini dirangkumi dalam 21 jilid.

Kitab Nihayah al-Mathlab ini dikatakan sebagai ringkasan bagi 4 buah kitab utama mazhab Syafi’i, iaitu Kitab al-Umm, al-Imla’, Mukhtashar al-Buwaithi dan Mukhtashar al-Muzani. Namun begitu menurut Ibn Hajar al-Haytami, kitab Nihayah al-Mathlab hanyalah merupakan syarah (huraian) bagi Kitab Mukhtashar al-Muzani.

Kitab Nihayah al-Mathlab kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H) dengan kitabnya al-Basith fi al-Mazhab[1]. Kitab al-Basith, kemudiannya diringkaskan lagi oleh Imam al-Ghazali dengan karyanya al-Wasith fi al-Mazhab[2]. Kemudian Imam al-Ghazali meringkaskan kitab al-Wasith tersebut dengan menyusun kitab al-Wajiz[3].

Kemudian kitab al-Wajiz tersebut diringkaskan pula oleh al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi‘i al-Qazwini (555-624H) yang terkenal dengan gelaran Imam al-Rafi’i (623H) melalui kitabnya al-Muharrar[4]. Kitab al-Muharrar, kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H) melalui kitab beliau yang terkenal, iaitu Minhaj al-Thalibin[5]. Manakala kitab Minhaj al-Thalibin ini diringkaskan pula oleh Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (823-926H) melalui kitabnya Manhaj al-Thullab[6]. Kitab Manhaj al-Thullab, diringkaskan kemudiannya oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari (987H) melalui kitabnya Qurrah al-‘Ain fi Muhimmat al-Din[7].


Kandungan kitab ini…

Dalam kitab ini, Imam Haramain telah berusaha memilih dan mengumpul pendapat-pendapat Imam al-Syafi’i, para Ashabul Wujuh, serta pendapat para mujtahid mazhab yang lain. Imam Haramain al-Juwaini dianggap sebagai ulama fiqh pertama yang menjadi pentarjih dan pentahrir pendapat-pendapat para ulama mazhab al-Syafi’I yang muncul sebelumnya. Dalam kitab al-Nihayah ini, Imam Haramain menjelaskan mana-mana pendapat Imam Syafi’i yang kuat dan lemah, yang mana pendapat Ashab (para sahabat/ murid al-Syafi’i) dan para ulama mazhab yang lain sama ada kuat atau lemah. Jika ada pendapat fuqaha’ dalam mazhab Syafi’i yang dianggap tidak sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi’i, beliau akan memberikan catatan khusus terhadapnya. Biasanya beliau akan berikan komentar berupa “pendapat ini menyalahi mazhab”, lalu kemudian beliau jelaskan pendapat yang sesuai dengan kaedah dan ushul dalam Mazhab Syafi’i.

Selain usaha beliau di atas, beliau juga melakukan beberapa tajdid dalam mazhab syafi’i melalui kitab ini. Tajdid beliau tersebut berupa ijtihad-ijtihad peribadi yang terkadang menyelisihi pendapat mazhab.  Selain itu, beliau juga menetapkan beberapa kaedah yang beliau tuliskan jika tidak ditemukan pendapat yang disepakati oleh mazhab dalam suatu masalah. Di mana kaedah tersebut menjadi asas dan panduan kepada fuqaha’ untuk menentukan sendiri hukum yang tepat sesuai koridor mazhab syafi’i.


Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Kitab al-Basith walaupun ringkasan kepada Nihayah al-Mathlab, tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut,  malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi'i dengan penambahan dan pembetulan.

Selain kitab al-Basith karya al-Ghazali, kitab Nihayah al-Mathlab juga turut diringkaskan oleh Imam Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Mutahhar bin  ‘Ashrun (493/493-585H), yang terkenal dengan gelaran Ibn Abu ‘Ashrun –dengan karyanya Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab.

[2] Selain al-Ghazali, kitab al-Wasith juga diringkaskan oleh al-Imam Nashiruddin al-Baydhawi (685H), melalui kitabnya  al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa.

[3] Kitab al-Wajiz telah dihuraikan (syarah) oleh ;
a)      Imam Fakhruddin al-Razi (606H).
b)      Imam al-Rafi’i (623H) melalui karyanya Fath al’Aziz Syarh al-Wajiz, yang juga terkenal dengan judul al-Syarh al-Kabir. Kitab al-Syarh al-Kabir kemudiannya telah diringkaskan oleh al-Nawawi dalam kitab al-Rawdhah al-Thalibin.

[4]  Di antara karya yang menghuraikan Kitab al-Muharrar ialah;
a)      Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar, oleh al-Qâdhî SyihâbuddinAhmad bin Yusof al-Sanadi (wafat 895H).
b)      Syarh al-Muharrar oleh Syaikh Nuruddin ‘Ali bin Yahya al-Ziyadi al-Mishri (1024H).

[5] Kitab Minhaj al-Thalibin merupakan kitab yang sering digunapakai untuk merujuk pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi‘i selepas berlakunya proses pemurnian (al-tanqih) yang kali pertama dilakukan dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi‘i. Oleh kerana itu, kitab ini telah mendapat perhatian yang tinggi di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi‘i untuk diperkembangkan sama ada diberikan huraian (syarh), komentar (hasyiah), dilakukan ringkasan, disusun dalam bentuk nazam dan lain-lain lagi sehingga jumlah keseluruhannya yang dapat dikesan hingga kini mencecah 230 buah kesemuanya. Antara yang paling terkenal ialah dalam bentuk huraian (syarh) seperti Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haytami, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj oleh Syams al-Din al-Ramli dan Mughni al-Muhtaj Ila Ma‘rifah Alfaz al-Minhaj oleh al-Khatib al-Syarbini.

[6] Kitab ini kemudiannya telah dihuraikan oleh Syaikh Zakariyya al-Anshari sendiri melalui karyanya Fath al-Wahhab.

[7] Kitab Qurrah al-‘Ain ini telah dihuraikan (syarah) oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari sendiri melalui kitabnya Fath al-Mu’in. Ia juga ada diberikan huraian oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Banteni al-Jawi (1316H) melalui karyanya Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in.

Sunday, February 8, 2015

al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra


Kitab al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra  ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i (الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي) merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh oleh Syaikhul Islam al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami al-Sa’di al-Anshari (974H) atau gelaran ringkasnya Ibn Hajar al-Haytami - dalam berbagai permasalahan agama yang penting.

Kitab ini sebenarnya tidak disusun sendiri oleh Ibn Hajar al-Haytami dalam bentuk kitab sebagaimana yang ada sekarang. Kitab yang menghimpunkan  fatwa-fatwa Ibn Hajar al-Haytami ini diusahakan penyusunannya oleh seorang murid beliau, yang bernama al-‘Allamah al-Syaikh ‘Abdul Qadir bin Ahmad bin ‘Ali al-Fakihi al-Makki al-Syafi’i (920-982H).

Kandungan kitab ini disusun dalam bentuk soal jawab, iaitu soalan dari penanya dan diikuti dengan jawapan oleh Ibn Hajar al-Haytami. Sebagaimana dengan kitab fiqh yang lain, kitab ini juga disusun mengikut “Kitab” dan “Bab” fiqh. Ketika menjawab persoalan atau permasalahan yang dikemukakan oleh penanya, Ibn Hajar al-Haytami telah menyebutkan pendapat yang rajih (terpilih) dalam mazhab al-Syafi’i, tanpa menyebut pandangan mazhab mazhab-mazhab yang lain.

Dalam permasalahan tertentu,  beliau tidak menyebutkan dalil-dalil dari al-Quran dan al-sunnah sebagai hujah fatwanya, tetapi memadai dengan membawakan pandangan para tokoh ulama (kibar ‘ulama) mazhab al-Syafi’i.

Kitab ini sangat terkenal di kalangan ulama mazhab al-Syafi’i mutaakhirin sebagai rujukan fatwa bagi menyelesai sesuatu permaslahan yang timbul dalam masyarakat. Kitab ini telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Timur Tengah dalam 4 jiid.

Muat turun kitab ini di pautan https://archive.org/details/00120486_201311. Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.

Thursday, February 5, 2015

al-Mukhtashar al-ShaghirKitab al-Mukhtashar al-Shaghir (المختصرالصغير) atau dikenali juga sebagai al-Mukhtashar al-Lathif (المختصر اللطيف  ) adalah sebuah ringkasan karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang hanya membicarakan permasalahan ibadat. Manakala judul lengkap kitab ini ialah;

“ al-Mukhtashar al-Shaghir (al-Lathif ) li al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi ma la budda li kulli muslim min ma’rifatihi fi al-‘Ibadat ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i ”

(على مذهب الإمام الشافعي فيما لا بد لكل مسلم من معرفته في العبادات للمقدمة الحضرمية اللطيف/المختصر الصغير)

Kitab ini disusun oleh al-Syaikh al-‘Allamah al-Faqih ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman Bafadhal al-Hadhrami (850-918H) sebagai ringkasan bagi kitab beliau yang berjudul al-Mukhtashar al-Kabir (المختصر الكبير) atau lebih dikenali dengan judul al-Muqaddimah al-Hadhramiyah (المقدمة الحضرمية) atau Masa-il al-Ta’lim ( بمسائل التعليم)[1]

Dalam pendahuluan karya kecilnya ini, Syaikh Abdullah Bafadhal memperkenalkan kitab beliau ini;

فهذا مُخْتَصَرٌ في ما لا بُدَّ لكلِّ مسلمٍ مِن معرفتِه أو معرفةِ مثلِه مِن فروضِ الطهارةِ والصلاةِ وغيرِهما. فيجبُ تَعَلُّمُهُ وتعليمُه ممَّن يَحتاجُ إليه مِن الرجالِ والنساءِ والصغارِوالكبار والأحرار والعبيد.

Ertinya; “ Maka inilah suatu mukhtashar (ringkasan) mengenai perkara yang mesti setiap muslim mengetahuinya atau seumpamanya dari kewajipan bersuci, solat dan selainnya. Maka wajib mempelajarinya oleh mereka yang memerlukannya dari kalangan lelaki, perempuan, sama ada kanak-kanak, dewasa, merdeka maupun hamba ”.

Berdasarkan edisi terbitan Dar al-Minhaj dari cetakan pertamanya  pada tahun 2009, kitab al-Mukhtashar al-Shaghir ini diterbitkan dengan ketebalan 80 halaman.
                               
Kitab ini telah diberikan huraiannya oleh para ulama antaranya;
  
a)  Syarh al-Mukhtashar al-Lathif (شرح على المختصر اللطيف), karya al-Imam Syamsuddin Muhammad al-Ramli (1004H).

b)      Misykat al-Tanwir Syarh al-Mukhtashar al-Shaghir[2]  (مشكاة التنوير شرح المختصر الصغير), karya al-‘Allamah ‘Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Ba ‘Abbad al-Yamani (1924)

c)      Syarh al-Lathif ‘ala al-Mukhtashar al-Lathif ( شرح لطيف على المختصر اللطيف) / Ta’liqat ‘ala al-Mukhtashar al-Lathif  (تعليقات على المختصر اللطيف), karya al-Syaikh Muhammad Mu’in al-Qudumi[3].

d)      al-Manhal al-Warif `ala al-Mukhtashar al-Lathif, karya Habib ‘Alwi bin Abdullah bin Husain Alaydrus (1979 M/1399H).

e)     al-Bayan wa al-Ta’rif Syarh al-Mukhtashar al-Lathif (البيان والتعريف شرح المختصر اللطيف ), karya al-Syaikh Ahmad al-Nishf.

f)       Syarh al-Mukhtashar al-Lathif, karya al-‘Allamah ‘Umar bin Hafizh.

Kandungan kitab ini boleh dibaca di pautan;

Sebahagian besar sumber catatan ini saya ambil dari pautan;
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14085. Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1]  Kitab ini, telah diberikan huraian (Syarah) oleh para ulama. Di antara kitab syarahnya ialah;

a)       al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim karya Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Hajar al-Haytami (974H).
b)      al-Mawahib al-Sunniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’isyn al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H].
c)      Busyra al-Karim bi Syarh Masa_il al-Ta’lim, juga karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba’isyn al-Hadhrami. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Sunniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Sunniyah.                                          
[2] Kitab ada diterbitkan oleh طبعة دار الفتح للدراسات والنشر في الأردن pada 2010. Sebuah kitab yang sangat berfaedah dan  di antara kitab huraian المختصر الصغير yang terbaik.

[3] Kitab ini boleh didownload di pautan http://www.4shared.com/document/J5O7sPwo/___.html

Wednesday, January 28, 2015

al-Furu’ al-Musamma Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam


Kitab al-Furu’ al-Musamma Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam (كتاب الفروع المسمى كشف اللثام عن أسئلة الأنام) adalah sebuah kitab yang menghimpunkan banyak permasalahan fiqh dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini merupakan sebuah karya al-‘Allamah al-Syaikh Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i[1]  (1170H), seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i.

Kitab yang terkenal dengan judul al-Furu’  ini, juga dikenali dengan judul asalnya Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam. Manakala judul yang saya sebutkan di atas (al-Furu’ al-Musamma Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam) merupakan gabungan bagi kedua-dua judul tersebut. Judul gabungan inilah yang menjadi judul kitab ini bagi edisi yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beyrut pada tahun 1999. Ketebalannya 912 halaman.

Kitab ini disusun mengikut bab-bab fiqh sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain. Ia menghimpunkan banyak permasalahan fiqh, tanpa membawakan dalil-dalil syarak yang menjadi sumber ambilannya. Di antara kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi penyusunan kitab ini ialah;

a)  Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj ( نهاية المحتاج), karya al-Imam al-‘Allamah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (919-1004H).
b)     Hasyiyah al-Qalyubi wa ‘Amirah (حاشية القليوبي وعميرة)[2]
c)      Fatawa al-Ramli al-Kabir wa al-Shaghir  [3](فتاوى الرملي الكبير والصغير)

Kitab ini menjadi rujukan para ulama generasi terkemudian dalam penyusunan kitab-kitab fiqh mazhab al-Syafi’i. Di antara kitab susunan ulama dari Nusantara yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan mereka ialah;

a)  Kitab Furu’ al-Masa-il wa Ushul al-Wasa-il (فروع المسائل وأصول الوسائل), karya al-‘Allamah Syaikh Dawud bin ‘Abdullah al-Fathani  (1265H). Dalam kata pengantar kitab tersebut Syaikh Dawud al-Fathani menjelaskan terdapat dua buah kitab  yang menjadi sumber utama terjemahan (baca: penyusunan) karya beliau ini, iaitu kitab Fatawa Syams al-Millah wa al-Din (فتاوى شمس الملة والدين) oleh Syaikh Muhammad al-Ramli (957H) dan Kasyf al-Litham ‘an As-ilah al-Anam (كشف الثام عن أسئلة الأنام) oleh Syaikh Hussain bin Muhammad al-Mahalli (1170H), iaitu kitab yang dibicarakan dalam artikel ini.

b)     Kitab Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam (كشف اللثام عن أسئلة الأنام) , karya seorang ulama Melayu Patani yang bermastautin di Makkah, iaitu; Syeikh Zainul ‘Abdidin bin Muhammad al-Fathani , yang terkenal dengan gelarannya ‘ Tuan Minal ’. Karya ini disusun mengikut bab fiqh (abwab al-fiqh); dengan jilid satu bermula dengan “Kitab Pada Menyatakan Thaharah”  dan diakhiri dengan “Kitab Pada Menyatakan Hukum Berburuan dan Menyatakan Sembelihan”. Jilid kedua pula dimulai dengan “Kitab Pada Hukum Jual Beli” dan diakhiri karya ini dengan “Kitab Pada Menyatakan Merdeka ”.

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.

[1] Beliau ialah al-‘Allamah Syaikh Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Mishri (1170H. Di antara karya beliau yang lain adalah;
a)      Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah
b)      al-Kasyf al-Tam ‘an Irts Zawi al-Arham. 
c)       Al-Ifshah ‘an ‘Aqd al-Nikah ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah.

Untuk dikongsi maklumat juga, terdapat seorang lagi ulama terkenal dalam mazhab Syafi’i yang digelarkan dengan al-Mahalli, iaitu Imam al-‘Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim al-Mahalli al-Mishri (791-864H). Di antara karya beliau ialah;
a)      Kanz al-Gharibin - Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.
b)      Sebahagian dari  Tafsir al-Jalalain (sebahagian lagi disusun oleh al-Hafiz Jalaluddin al-Sayuthi).
c)       al-Badr al-Lami’ ‘ala Jam‘i al-Jawami’.

[2] Kitab ini sebenarnya merupakan gabungan dua buah kitab yang disusun oleh dua orang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal, iaitu;
a)      Kitab Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H). Beliau terkenal dengan gelaran al-Qalyubi.
b)      Kitab Hasyiah ‘Amirah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri (907H). Beliau terkenal dengan gelaran ‘Amirah atau ‘Umairah. 

[3] Kitab ini menghimpunkan fatwa-fatwa Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah  al-Ramli (al-Ramli al-Kabir) (957H), yang disusunkan kembali oleh anak beliau, iaitu Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (al-Ramli al-Shaghir) (1004H) dalam sebuah kitab.  Oleh itu, kebiasaannya -  penulis yang memetik fatwa dalam kitab ini akan menyebut; “ Menurut Imam Syihabuddin al-Ramli dan diikuti oleh anaknya Imam Syamsuddin al-Ramli dalam kitab al-Fatawa-nya ”.

Tuesday, January 27, 2015

Yas-alunaka fi al-Din wa al-Hayah


Kitab “ Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayah(يسألونك في الدين والحياة) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan beberapa permasalahan agama dan yang berkaitan dengan kehidupan, yang disusun dengan kaedah soal- jawab. Kitab ini adalah sebuah karya Dr. Ahmad al-Syarbashi, seorang ulama di Universiti al-Azhar, Mesir. Kitab ini diterbitkan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1980 oleh Dar al-Jail, Beyrut dalam 7 jilid tebalnya.

Kandungan kitab ini asalnya merupakan himpunan soal jawab agama dalam satu program di sebuah stesen radio  di Mesir yang dikendalikan oleh Dr. Ahmad al-Syarbashi. Penyusunnya telah berusaha menyusun kembali soal jawab tersebut dan dibukukan,  bagi memastikan  kandungannya dapat disebarkan kepada masyarakat dengan lebih luas, berbanding penyampaian secara lisan yang hanya terhad kepada para pendengar program tersebut di radio. Pembukuan tersebut juga dapat memelihara kandungannya dan dapat menjadi rujukan umat Islam  sepanjang zaman.

Mengenai kaedah penyusunan kitab ini, Dr Ahmad al-Syarbashi ada menerangkannya dalam kata pengantarnya;

Di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaaan yang dilontarkan, saya bersandarkan keada al-Quran –kerana ia adalah sebaik-baik perkataan- dan hadis-hadis Rasulullah saw yang sahih. Di saming itu, saya juga berpegang kepada perkataan para sahabat dan tabi’in serta pendapat-pendapat yang masyhur di kalangan mazhab empat. Dalam memberikan jawapan, kebanyakkannya saya memilih jawaan yang paling mudah, kerana Muhammad al-Mustafa saw telah bersabda; “ Permudahkanlah dan janganlah engkau persulitkan, gembirakanlah dan janganlah engkau takut-takuti ”.

Jika seorang penanya meminta jawapan hukum fiqh menurut mazhab tertentu, saya akan memberikan jawapan menurut mazhab yang diinginkan, namun begitu saya juga mengiringinya dengan pendapat-pendapat dari mazhab yang lain.

Dalam memberikan jawaan, saya memilih cara yang ringkas dan sederhana. Saya juga mengurangi penggunaan istilah-istilah fiqh yang sulit difahami oleh orang awam. Jika saya terpaksa memasukkan istilah-istilah tersebut, saya akan menyertakannya dengan keterangan yang memudahkan para pembaca memahaminya ”.

Berdasarkan pengamatan saya, kitab ini merupakan antara sumber rujukan para ilmuan Islam masa kini, khususnya di Malaysia ketika membicarakan permasalahan agama, di samping kitab-kitab karya para ulama terdahulu.


Terjemahan kitab ini…

Berdasarkan maklumat yang diperolehi, kitab ini ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Subandi dan diterbitkan oleh Penerbit Lentera, Indonesia dalam 7 jilid, sebagaimana edisi asalnya.

Berdasarkan terbitan di atas, buku terjemahan ini telah diterbitkan kembali di Malaysia oleh Darul Fikir, Kuala Lumpur  dengan judulnya “ Kamu Bertanya, Islam Menjawab” – dengan cetakan pertamanya pada tahun 2004. Dalam koleksi saya hanya terdapat 5 jilid (1-5) buku terjemahan ini, dua jilid lagi saya tidak menemui di kedai buku yang saya kunjungi. Sekadar pengetahuan saya, edisi terjemahan ini belum lagi diterbitkan kembali oleh Darul Fikir. 

Semoga bermanfaat.

Wednesday, January 21, 2015

Maw’izhah al-Mu’minin


Kitab Maw’izhah al-Mu’minin min Ihya’ ‘Ulumiddin (موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين) adalah antara kitab yang terkenal, yang menjadi rujukan dan teks pengajian Islam, khususnya dalam bidang adab dan akhlak. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin karya al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali (505H/1111M). Usaha meringkaskan kitab ini telah dilakukan oleh al-‘Allamah al-Muhaddis al-Mufassir Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi (1332/1914), seorang ulama terkenal dari Syria.

Kitab ini merupakan antara ringkasan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin yang terbaik. Kandungannya padat dan hampir menyeluruh meliputi aspek-aspek penting yang terdapat dalam kitab asal. Di Malaysia, kitab ini menjadi teks pengajian dan kuliah ilmu di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara. Kitab ini bagaikan inti kepada kandungan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin yang mudah diambil  manfaatnya oleh para pelajar maupun orang awam. Walaupun, tidak mempelajari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin secara langsung, melalui kitab ini, umat Islam dapat mengenai Imam al-Ghazali dan karyanya kitab Ihya’ ‘Ulumiddin.


Kata Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi dalam pengantar kitab ini; “ ….pada tahun 1323H saya mulakan usaha untuk meringkaskan kandungan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin itu dalam dua juzuk yang sederhana, menurut susunan asalnya, tanpa sebarang perubahan judul-judulnya ”.

Kitab ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Di Malaysia ia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh beberapa syarikat penerbitan. Melalui buku terjemahan ini, kandungan kitab Maw’izah al-Mu’minin dapat dibaca dan diamalkan kandungannya oleh masyarakat Islam di negara ini.

Dalam koleksi saya, terdapat sebuah buku terjemahan kitab ini dengan judul Bimbingan Mu’minin. Terjemahan ini diusahakan oleh alMarhum Syed Ahmad Semait seorang penulis dan ulama terkenal dari Singapura. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Nasional, Singapura, dengan cetakan ke 14 pada tahun 2014. Berdasarkan butiran dalam buku tersebut, buku terjemahan ini mula diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1978. Pada tahun 1990  ia telah dikemaskini dan telah diterbitkan berulang kali dengan edisi jawi dan rumi.  

Kitab edisi Arabnya boleh didownload di pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

Wednesday, January 14, 2015

Hidayatul 'Awam fi Bayan Hukm Syarb al-Dukhan


Kitab “ Hidayatul 'Awam fi Bayan Hukm Syarb al-Dukhan ” (هداية العوام في بيان حكم شرب الدخان) adalah sebuah karya ulama terkenal dari negeri Trengganu, iaitu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad @ Tok Ku Tuan Padang bin Sayyid Husain bin Sayyid Mustafa al-`Aidrus asy-Syafi`i, yang terkenal dengan gelaran Tok Ku Melaka. Beliau dilahirkan pada 21 Rejab 1209 H/12 Februari 1795 M dan wafat pada malam Isnin, 17 Muharam 1295 H 21 Januari 1878 M.

Tokoh ulama yang juga dikenali sebagai Tuan Sayyid Embun Trengganu ini merupakan bapa mertua kepada seorang lagi ulama Trengganu yang terkenal iaitu Tuan Sayyid Abdur Rahman al-`Aidrus rahimahullah atau lebih dikenali dengan gelar Tok Ku Paloh. Tok Ku Melaka terkenal sebagai ulama yang rajin berdakwah dan menuntut ilmu sehingga beliau mengembara sehingga ke Melaka untuk tujuan tersebut. Dari situlah muncul gelaran Tok Ku Melaka kepada beliau. Dalam arena penulisan, beliau turut meninggalkan beberapa karya yang berbobot, antaranya:-

        1.       Al-Fawaid fi Shalah wa ‘Awaid (الفوائد في الصلاة و عوائد)
        2.      Hidayah al-‘Awam fi Bayan Hukm Syarb al-Dukhan (هداية العوام في بيان حكم شرب الدخان)
        3.      Taghrib al-Rijal fi Kasb al-Halal (تغريب الرجال في كسب الحلال)
        4.      Ta’rif al-Khalan fi Tajwid al-Quran (تعريف الخلان في تجويد القرآن)
        5.      Hidayah al-Ikhwan fi Azkar al-Shalah ma’a Arkan (هداية الإخوان في اذكار الصلاة مع اركان)
        6.       Taghrib al-‘Ibadah fi Qiraah Ratib al-Haddad (ترغيب العبادة في قرائة راتب الحداد)
        7.      Kumpulan Wirid & Doa
        8.      Terjemahan Muqaddimah & Doa Dalailul Khairat.

Tok Ku Melaka adalah antara ulama yang mendokong pengharaman merokok. Bahkan beliau memiliki karangan bagi menjelaskan pegangan beliau tersebut yang diberi judul " Hidayatul `Awaam fi bayani hukm syurbid dukhaan" (kitab yang sedang dibicarakan ini). Menurut al-Marhum Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah berdasarkan tulisan pengarangnya, Tok Ku Melaka;

Kitab ini beliau selesaikan di Melaka pada hari Selasa... (naskhah rosak, pen:) bulan Rabiulawal 1293 H/1876M. Manuskrip yang dibicarakan ini merupakan salinan oleh Muhammad Alim Barus. Selesai menyalinnya pada hari Selasa, 20 Zulhijjah 1337 H/16 September 1919 M di Sungai Cincin, Ulu Gombak, Selangor Darul Ehsan[1].

Dalam kitab tersebut beliau menyebut beberapa nama beberapa ulama yang mengharamkan merokok antaranya Syaikh Shalih al-Bulqini, Syaikh Ahmad al-Qalyubi, Syaikh Ibnu `Illan ash-Shiddiqi al-Makki, Habib Abu Bakar bin Salim, Habib `Umar bin `Abdul Rahman al-`Atthas, Habib `Abdullah bin `Alawi al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dan lain-lainrahimahumullahu jami`an.

Beliau menulis, antara lain:- 

".... Telah menjazamkan dengan haram tembakau itu oleh beberapa ulama yang muhaqqiqun yang ikutan bagi sekalian kita, daripada ulama yang dalam negeri Makkah dan dalam negeri Yaman dan negeri Syam dan lain daripadanya. .......... Ada pun segala ulama daripada segala tuan - tuan Sayyid yang anak cucu Rasulullah SAW yang berkata mereka itu dengan haram minum (yakni menghisap) asap tembakau itu, maka mereka itu pun banyak juga. .......... Ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya adalah minum arak, dan afyun(opium/candu) dan asap tembakau (yakni merokok) itu setengah daripada segala jalan kafir dan segala mereka itu yang sesat dan yang fasiq dan yang tiada malu dan tiada maruah. Maka janganlah engkau menyerupai dengan mereka itu."

Tidak semua ulama bersetuju dengan pegangan beliau yang dianggap terlalu keras terhadap perokok ketika itu. Syaikh Zainal `Abidin bin Muhammad al-Fathani yang terkenal dengan gelaran Tuan Minal al-Fathani rahimahullah, ulama Fathani pengarang kitab "`Aqidatun Najin" yang hidup sezaman dengan Tok Ku Melaka, telah mengarang sebuah karya yang berjudul "Tabassumusy Syaaribin" sebagai reaksi terhadap karya Tok Ku Melaka tersebut. Namun ini tidak bererti yang Tuan Minal al-Fathani menolak apa yang dinyatakan oleh Tok Ku Melaka secara total. Beliau bukannya tidak menyetujui hukum keharaman merokok tetapi keharaman tersebut menurut beliau tidaklah bersifat mutlak kerana ianya bergantung kepada kemudaratannya. Menurut Tuan Minal, merokok adalah haram jika ianya memberi mudarat dan hanya makruh jika ianya tidak memudaratkan. Beliau dalam kitabnya tersebut menyatakan, antara lain:-

 " ...Aku tilikkan akan karangan Tuan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Husain al-`Aidrus dengan bangsa (yakni bahasa) Jawi, elok susunannya, yang tersebut di dalamnya itu beberapa yang haram atas manusia memakan akan dia dan setengah daripadanya tembakau muthlaqan yakni sama ada mabuk atau orang yang tiada mabuk ..... Bahawa memakan tembakau (yakni merokok) itu makruh bagi orang yang tiada mudarat atasnya memakan dia dan jika memberi mudarat maka iaitu haram."

Jadi yang tidak dipersetujui oleh Tuan Minal adalah mengharamkan tembakau secara mutlak seolah-olah ianya adalah sesuatu yang haram pada zat, sedangkan haramnya merokok itu adalah bergantung kepada kemudaratannya yang merupakan sesuatu yang `aridh (mendatang) dan bukannya kerana zat tembakau atau rokok itu sendiri.

Semoga bermanfaat.