Tuesday, August 4, 2015

Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari


Kitab “ Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari ” atau judul asalnya “ al-I’lam wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari”   (الاعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا الانصاري) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Syaikhul Islam Qadhi Qudhat Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bi Zakariyya al-Sunaiki al-Anshari al-Syafi’i (823-926H).

Kitab ini yang mengandungi himpunan fatwa Syaikul Islam ini tidak disusun (dalam sebuah kitab) sendiri oleh Syaikul Islam Zakariyya al-Anshari pada masa hidupnya, tetapi ia diusaha penyusunannya oleh orang lain. Penulis belum mendapat maklumat mengenai individu yang melakukan usaha penyusunan kitab himpunan fatwa ini.                        Fatwa-fatwa Syaikhul Islam yang terdapat dalam kitab ini, menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang terkemudian (mutakhir) ketika membincangkan sesuatu permasalahan dalam kitab-kitab karya mereka.  Kitab ini ada diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Timur Tengah.  

Catatan ini, hanya sekadar memperkenalkan khazanah karya para ulama terdahulu secara ringkas sahaja. Penulis sangat mengharapkan sumbangan maklumat lanjut daripada pembaca mengenai kitab ini. Semoga bermanfaat.

Wednesday, July 29, 2015

Shahih Shifah al-Shalah al-Nabiy saw


Kitab Shahih Shifah al-Shalah al-Nabiy sawصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم ) ), merupakan antara kitab fiqh semasa berdasarkan aliran  mazhab Syafi’i yang menjadi rujukan  dan bacaan masyarakat Islam. Ia merupakan sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Dr. Hasan Ali al-Saqqaf al-Qurasyi al-Hasyimi, seorang ulama terkenal dari negara Jordan.

Kitab ini selaku judulnya, adalah membicarakan mengenai sifat solat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dinilai sahih oleh para ulama hadis yang muktabar. Kaedah penyusunan buku ini berdasarkan gabungan dua metod, iaitu aliran ahli hadis dan aliran mazhab al-Syafi’i.  Oleh itu, kandungan kitab ini menghuraikan mengenai ibadat solat berdasarkan aliran mazhab Syafi’i, yang dsokong dengan hadis-hadis yang sahih.

Di dalam buku ini, penulis telah sedaya upayanya menjelaskan secara terperinci setiap bahagian dari tata-cara solat, mulai dari takbir hingga salam, dengan gaya (uslub) bahasa yang paling mudah dan ringkas. Di samping itu, dikemukakan dalil-dalil bagi setiap pemasalahan, yang disertakan bersama kupasan hadis-hadis sahih sebagai hujah pendalilannya.

Penulis juga menarik perhatian pembaca terhadap beberapa hadis dhai’if dan hadis yang mempunyai kecacatan (al-‘ilal) yang dijadikan dalil oleh sebahagian ulama. Dalam buku ini juga diterangkan kedudukan hadis-hadis yang sahih  berserta kesesuaiannya dengan bab-bab fiqh, dan cara pengambilan hukum darinya.

Kelebihan buku ini bukan hanya kerana membahaskan pemasalahan solat semata-mata sebagai induk ibadat dalam Islam, tetapi kandungan buku ini sebenarnya sebagai medan bantahan terhadap beberapa pendapatan yang menyelisihinya dengan kaedah ilmiah,  Dengan begitu berani, disanggahnya pendapat yang menyunatkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud, dengan hujah bahawa dalilnya lemah. Dikemukakannya pula beragam dalil bahawa zikir berjema’ah dengan suara keras adalah dibolehkan, tidak “bid’ah”, dan masalah lain yang diterangkan oleh penulis dengan membawakan dalil penghujahannya.
                                                                                                                                                                   
Walaupun tidak disebutkan secara nyata, sebenarnya buku ini telah disusun oleh penulisnya  sebagai bantahan terhadap sebuah buku yang berjudul; ( صفة صلاة النبي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم  )  . Kitab ini  disusun oleh  Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama terkenal yang menjadi rujukan  kebanyakan ulama aliran Salafiyyah dalam bidang ilmu hadis.


Terjemahan kitab ini….

Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa di dunia Islam, termasuk dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Setakat pengetahuan saya, versi terjemahan dalam Malaysia pertama kali diterbitkan di Malaysia pada tahun 2010, oleh AlHimma Enterprise, Selangor. Terbitan ini berdasarkan terjemahan yang diusahakan Ustaz Haji Zamihan Mat Zin al-Ghari,  seorang pegawai Hal Ehwal Islam, di Kementerian Dalam Negeri (KDN) dengan judul “ Sifat Solat Nabi Yang Sahih ”. Buku terjemahan ini telah mendapat sambutan dari masyarakat di negara ini dan menjadi sebagai teks pengajian bagi kuliah-kuliah agama di masjid-masjid dan pusat-pusat pengajian agama.

Kitab versi Arabnya boleh dimuat turun di pautan berikut;  

Tuesday, April 14, 2015

Bughyah al-Mustarsyidin


Kitab “ Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-Aimmah al-Muta-akhkhirin ” (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين) merupakan sebuah kitab fiqh yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi’i yang muta-akhirin (kebelakangan). Usaha penyusunan kitab ini dilakukan oleh al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami (1250- 1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya.

Berikut adalah nama-nama ulama yang dikumpulkan fatwa-fatwa mereka dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin;

a)     Imam al-‘Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih,
b)     al-Sayyid al-‘Allamah Abdullah bin ‘Umar bin Abu Bakr bin Yahya,
c)      Imam al-‘Allamah Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Jafri,
d)     Imam al-‘Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani
e)  Imam al-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al- Madany.

Menurut al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman Ba’alawi, beliau menyusun kitab Bughyah al-Mustarsyidin ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami tanpa perlu berlakunya pengulangan dalam berbagai perbahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Sayyid Abdurrahman Ba’lawi menyusun kitab ini secara sistematik sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawapannya sekaligus. Dikatakan sistematik, kerana dalam kitab ini berbagai permasalahan diletakkan  secara teratur dan sesuai dengan bab-bab fiqh sebagaimana susunan kitab-kitab fiqh yang lain. Hal ini kerana sebelumnya, berbagai fatwa ini berserakan dan tidak teratur secara sistematik sehingga mendorong Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘Alawi  menyusun kitab ini bagi memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para siswa atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.

Oleh kerana kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama’, maka untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, Sayyid Abdurrahman Ba’lawi membuat tanda atau rumuz yang mewakili  para ulama tersebut. Berikut adalah rumuz tersebut;

a)     Imam Abdullah Bafaqih, ditulis   ب,
b)     Imam Abdullah bin Yahya, ditulis ي ,
c)      Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Jafri, ditulis ج ,
d)      Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al- Yamani, ditulis ش ,
e)     Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك .

Di samping itu, Sayyid Abdurrahman Ba’lawi juga menuliskan فائدة (faidah) untuk menunjukkan bahawa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah yang sangat baik nuntuk diketahui khalayak. Ia mengatakan bahawa dalam menulis berbagai fatwa ini, ia juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya seorang editor, Abdurrahman Ba’lawi mensinkronkan antara fatwa dengan berbagai improvisasi yang ia lakukan agar karya ini mudah difahami dan sistematis. Bahkan dalam beberapa hal, penambahan tersebut merupakan pendapat pribadinya.

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahawa dalam penulisan kitab kuning, tidak disertakan rujukan (referensi) dan footnote disebabkan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk menentukan secara pasti apakah yang ditulis di dalam kitab kuning merupakan pendapat peribadi atau pendapat orang lain.                                                                                                                           
Sayyid Abdur Rahman Ba’alawi juga menambahkan catatan-catatan lain dalam sistematika penulisan kitabnya sebagai berikut:

a)     Jika dalam suatu masalah terdapat dua ulama atau lebih yang menyepakatinya maka ia tuliskan satu persatu siapa saja ulama’ yang menyepakati sesuai dengan simbolnya masing-masing. Sedangkan jika ada salah satu ulama yang menambahkan pemahaman lain atau sedikit berbeda maka ia menuliskannya dengan kata:  كذا فلان زاد atau  كذلك خالف ..

b)     Jika dalam suatu masalah terdapat qayyid atau khilaf sedangkan imam yang memberi fatwa belum menyebutkannya, maka ia menambahkan simbol اھـ di akhir kalimat, lalu ia tambahkan keterangan qayyid atau khilaf dari tersebut dengan sebelumnya menyebut kata قلت agar pembaca mengetahui dari mana keterangan tambahan tersebut bermula.

Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab Bughyah al-Murtasyidin, secara umum, ditulis dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

a)  Khutbah al-Kitab (muqaddimah). Dalam bahagaian ini Sayyid Abdurrahman Ba’alwi menghuraikan tentang bagaimana penulisan kitab ini, isi tulisan dan menukil beberapa pendapat ulama tentang mencari ilmu dan faidah-faidahnya.

b)    Kitab al-Thaharah. Dalam bahagian ini diulas mengenai air, najis, wudlu, cara buang air kecil dan besar, mandi, tayamum dan diakhiri dengan pembahasan haid.

c)    Kitab al-Shalat. Dalam bahagian ini dihuraikan mengenai adzan, kiblat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dzikir dan do’a, syarat-syarat shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, hal-hal yang makruh dalam shalat, aurat shalat, sujud sahwi, tilawah dan syukur, shalat-shalat sunnah, shalat jama’ah, shalat musafir, shalat orang yang sakit, shalat juma’at, shalat dalam peperangan, shalat ied, shalat gerhana, shalat isitisqa’, hukum bagi orang yang meninggalkan shalat, shalat janazah, ta’ziyah dan ziarah kubur.

d) Kitab al-Zakat. Dalam bahagian ini dihuraikan mengenai syarat harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, dan macam -macam shadaqah.

e)  Kitab al-Shaum. Dalam bahagian ini dihuraikan tentang syarat-syarat puasa, puasa-puasa sunnah dan iktikaf.

f)     Kitab al-Hajj. Pada bahagian ini dikaji seputar haji yakni syarat rukun haji, hal- hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukum memberikan upah di dalam ibaah haji dan wasiyat untuk beribadah haji.

g)     Kitab al-Bai’. Dalam bahagian ini dibahas mengenai riba, salam, rahn, sulh, orang yang muflis dalam usaha, syirkah, wakalah, iqrar, ariyah, gasab, syuf’ah, qiradl, masaqah dan mugharasah, ihya al-amwat, ji’alah, wakaf, hibah, luqathah, dan wadi’ah.

h)  Kitab al-Fara’idh. Dalam bahagian ini dikaji tentang sebab-sebab warisan dan bahagian-bahagiannya, dan wasiyat.

i)   Kitab al-Nikah. Pada bahagian ini syarat rukun nikah, kafa’ah, mahar, walimah, nusuz, thalak, ruju’, nafaqah, dan hadhanah 

j)       Kitab al-Jinayah. Pada bahagian ini diulas mengenai diyat, had, jihad, janji dan nadzar, persaksian, dan sumpah.

k)  Bagian penutup, yakni ulasan Sayyid Abdurrahman Ba’lawi tentang beberapa faidah yang ada di dalam al-Qur’an, keutamaan sejarah Nabi dan sahabat, keutamaan ahlul bait dan wasilah.


Kitab Bughyah al-Mustarsyidin ini telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan dalam satu jilid. Semoga bermanfaat.

Thursday, April 9, 2015

Fatawa al-Bulqini


Kitab “ Fatawa al-Bulqini ” (فتاوى البلقيني ) atau judul asalnya “ al-Tajarrud wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa al-Walid Syaikh al-Islam الوالد شيخ الإسلام بجمع فتاوى  التجرد والاهتمام ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh  Syaikh al-Islam al-Imam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Raslan bin Nasir bin Salih al-Bulqini (805H), seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, yang digelar Mujaddid  abad ke 8 Hijrah.

Kitab yang terkenal dengan judul Fatawa al-Bulqini, usaha penyusunannya tidak dilakukan sendiri oleh Syaikhul Islam al-Bulqini. Usaha penyusunan karya yang bermanfaat ini, sebenarnya dilakukan oleh anak beliau iaitu al-Imam ‘Alamuddin Saleh bin ‘Umar al-Bulqini (868H).

Terdapat 900 permasalahan yang penting mengenai kehidupan manusia yang diterangkan dalam kitab ini. Jawapan yang diberikan oleh Syaikhul Islam dalam sesuatu permasalahan ada yang agak panjang penjelasannya, dan ada juga yang agak ringkas. 

Semoga bermanfaat.

Friday, April 3, 2015

Fatawa al-Subki


Di antara kitab fiqh  terkenal  dalam mazhab al-Syafi’i  adalah kitab “ Fatawa al-Subki  fi Furu al-Fiqh al-Syafi ”   (فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي).  Kitab yang disusun dalam bentuk soal-jawab ini merupakan sebuah karya yang menghimpunkan beberapa fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Imam Taqiyuddin Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Abdul Kafi al-Subki al-Syafi’i (683-756H).

Fatwa-fatwa ini dihimpunkan kembali dari fatwa-fatwa yang pernah ditulis sendiri oleh al-Imam Taqiyuddin al-Subki. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa fatwa dalam permasalahan tertentu yang dinisbahkan kepada anak beliau, iaitu al-Imam Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin ‘Ali al-Subki (727-771H).

Selain fatwa yang berkaitan dengan fiqh, kandungan kitab ini juga ada merakamkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan tafsir beberapa ayat al-Quran. Kitab fatwa ini telah diterbitkan dalam dua juzuk (jilid).

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;   الواجهة, الجزء الأول, الجزء الثاني. Semoga bermanfaat.

Friday, March 27, 2015

Fath al-Mu'in , Terjemahan dan Huraian


Kitab “Fath al-Mu'in , Terjemahan dan Huraian” merupakan sebuah karya Abu al-Shalah Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady (1943-2014), seorang ulama dan intelektual Islam yang terkenal negara. Kitab ini adalah sebuah karya terjemahan dari sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang terkenal iaitu Kitab Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمة الدين) karya al-'Allamah Zaynuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibiri al-Fanani (987H) , seorang murid kepada Syaikh al-Islam al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al- Haytami al-Sa’di al-Anshari (974H).

Kitab ini diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1989 dengan tulisan Jawi. Hanya jilid 1 sahaja diterbitkan, iaitu terjemahan bagi Kitab al-Shalat (kitab yang membincangkan mengenai solat). Dalam penyusunan kitab ini, penterjemah bukan sekadar menterjemah bahasa kitab asalnya, bahkan juga membuat huraian ringkas bagi beberapa kalimah atau permasalahan dalam kitab tersebut. Huraian ini diletakkan di dalam kurungan [ ] yang terletak di di akhir setiap permasalahan yang diterangkan. Kebanyakan huraian tambahan ini beliau petik dari kitab I’anah al-Thalibin (إعانة الطالبين), karya al-‘Allamah  ‘Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri  (1300H), seorang guru terkenal di Masjidil Haram Makkah pada zamannya. Kitab yang terkenal dengan judul ringkas al-I’anah (الإعانة)ini adalah sebuah kitab yang menjadi komentar (hasyiah) bagi kitab Fath al-Mu’in.

Dalam kata sambutan Mufti Kelantan Dato’ Haji Muhammad bi Che Wook terhadap kitab ini, beliau memuji usaha terjemahan kitab ini, katanya…

“ …kita dapati satu usaha yang amat besar dan sumbangan yang sungguh berguna telah dijayakan oleh al-Fadhil (Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady). Al-Fadhil berjaya mengemaskini iyadah (kembali) kitab Fathul Mu’in itu sehingga dapat difahami oleh setiap peringkat tanpa sedikit pun mengurangkan isi kandungan dan tidak pula menjejaskan mutu dan keistimewaan kitab itu saebagai sebuah kitab rujuk di dalam bidang ilmu fiqah mazhab Syafi’i yang terkenal dengan kekayaan masalah…. ”

Menurut penyusunnya al-Marhum Dr. Muhammad Uthman al-Muhammady, kitab terjemahan ini akan akan disusuli dengan jilid 2 - yang dimulai dengan membincangkan tentang zakat. Kata beliau di akhir kitab jilid pertamanya;

Telah selesai diterjemahkan ada 25 Sya’ban 1407 Hijrah bersamaan dengan 24 Aril 1987, bihamdulillah, dengan ini selesai juzuk pertama terjemahan dan huraian Fathul Mu’in dan insyaa Allah akan disusuli dengan juzuk keduanya mulai fasal berkenaan dengan hukum-hukum tentang zakat

Namun, setakat pengetahuan saya,  jilid 2 yang dijanjikan itu belum ada diterbitkan. Sehingga kewafatan beliau  pada 25 Mac 2013 di kediamannya di ISTAC, Taman Duta, Kuala Lumpur tiada maklumat mengenai kitab terjemahan jilid ke 2 tersebut. Semoga usaha  penterjemahan kitab ini dapat disambung kembali oleh para ulama lain yang berkelayakan dalam bidang ini. 

Friday, March 6, 2015

Fatawa Mu'ashirah


Kitab “ Fatawa Mu’ashirah((فتاوى معاصرة karya al-‘Allamah Dr Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi  adalah antara kitab-kitab fatwa yang terkenal pada masa kini, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam pelbagai pelbagai permasalahan agama.

Kandungan kitab ini merupakan himpunan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Qaradhawi, sama ada  yang pernah disiarkan dalam program “Huda al-Islam” , iaitu program soal jawab agama di radio Qattar, atau yang pernah disiarkan di surat khabar atau majalah. Al-Qaradhawi menamakan kitab fatwa beliau ini sebagai “ Huda al-Islam ”  atau Fatawa Mu’ashirah ”. Berdasarkan terbitan Dar al-Qalam, Kaherah Mesir pada tahun 2005, kitab ini telah diterbitkan dalam 3 Juzuz (jilid). Saya ada mendapat maklumat bahawa jilid ke 4 kitab ini telah diterbitkan.

Kitab Fatawa Mu’ashir ) ( فتاوى معاصرة telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia. Dalam bahasa Melayu kitab ini (dari jilid 1- 3) telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan. Dalam koleksi saya terdapat terjemahan kitab ini yang diterbitkan oleh Pustaka Salam dengan judul “ Fatwa Masa Kini ”. Ia diterbitkan dalam 8 jilid, yang dihimpunkan dalam 4 buah buku. Semoga bermanfaat.