Saturday, August 17, 2019

Marâh Labîd li Kasyf Ma’na al-Qur’ân al-Majîd

Kitab “Marâh Labîd” atau “al-Tafsîr al-Munîr” terhitung sebagai kitab tafsir yang sangat istimewa, karena karya ini adalah karya tafsir Al-Qur’an yang pertama yang ditulis dalam bahasa Arab secara lengkap oleh seorang ulama asal Nusantara. Selain itu, karya ini juga tercatat sebagai salah satu karya tafsir yang ditulis pada abad ke-19 M di dunia Islam (selain Tafsîr al-Manâr karangan Muhammad Abduh dari Mesir, w. 1323 H/ 1905 M).

“Marâh Labîd li Kasyf Ma’na al-Qur’ân al-Majîd” adalah karya tulis seorang ulama besar dunia Islam di abad ke-19 M asal Nusantara, yaitu Syaikh Abû ‘Abd al-Mu’thî Muhammad Nawawî ibn ‘Umar al-Bantaî al-Jâwî tsumma al-Makkî (dikenal dengan Syaikh Nawawi Banten, w. 1316 H/ 1897 M).

Dalam kolofon, didapati informasi jika karya ini selesai ditulis di Makkah pada malam Rabu, 5 Rabiul Akhir tahun 1305 Hijri (bertepatan dengan 20 Desember 1887 Masehi). Syaikh Nawawi menulis di halaman terakhir karyanya ini;

وقد انتهى ما منّ الله به علينا من المعاني الميسّرة والألفاظ المسهّلة في خامس ربيع الآخر ليلة الأربعاء عام سنة 1305 ألف وثلاثمائة وخمسة على يد الفقير إلى الله تعالى محمد نووي غفر الله له ولوالديه، ولمشايخه، ولإخوانه المسلمين، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(Dan aku telah menyelesaikan karya ini …. pada tanggal lima bulan Rabiul Akhir, malam Rabu, tahun 1305, Seribu Tiga Ratus Lima [Hijri] oleh seorang yang fakir kepada Allah, yaitu Muhammad Nawawi, semoga Allah memberikan pengampunan kepadanya dan kedua orang tuanya juga pada guru-gurunya ….).

Karya ini kemudian dicetak untuk pertamakalinya oleh al-Mathba’ah al-‘Utsmâniyyah (al-Amîriyyah) di Kairo beberapa bulan kemudian (1305 Hijri/ 1888 Masehi), dan mengalami cetak ulang berkali-kali hingga saat ini oleh pelbagai penerbit lainnya, baik di Timur Tengah ataupun di Nusantara.

Dalam kata pengantarnya, Syaikh Nawawi Banten mengatakan bahwa dirinya menulis kitab tafsir ini dikarenakan adanya dorongan dari salah seorang gurunya. Pada awalnya, beliau merasa segan untuk menuliskan sebuah karya tafsir, karena bidang ilmu ini terhitung berat. Namun kemudian, demi misi lestarinya sebuah tradisi penulisan ilmu pengetahuan, maka beliau pun mulai menuliskan karya tafsir ini. Syaikh Nawawi Banten menulis;

أما بعد، فيقول أحقر الورى محمد نووي: قد أمرني بعض الأعزة عندي أن أكتب تفسيرا للقرآن المجيد فترددت في ذلك زمانا طويلا خوفا من الدخول في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وفي قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فأجبتهم إلى ذلك للاقتداء بالسلف في تدوين العلم إبقاء على الخلق وليس على فعلي مزيد ولكن لكل زمان تجديد، وليكون ذلك عونا لي وللقاصرين مثلي

(Ammâ ba’du. Maka berkatalah hamba yang paling hina, Muhammad Nawawi namanya. Bahwa telah memerintahkan kepadaku sebahagian guru yang aku muliakan, agar aku menulis sebuah tafsir al-Qur’an. Aku mengurungkan untuk tidak memenuhi perintah itu selama bertahun-tahun lamanya, karena takut akan hadits Nabi yang mengatakan bahwa “barangsiapa yang menafsirkan al-Qur’an dengan pendapatnya, dan itu adalah benar, maka sejatinya ia telah melakukan kekeliruan”. Juga takut akan hadits Nabi lainnya, yang mengatakan bahwa “barangsiapa yang menafsirkan al-Qur’an dengan pendapat (hawa nafsu)nya, maka hendaklah ia menyediakan tempat di neraka”. [Namun setelah itu,] aku pun menyanggupi permintaan tersebut, karena hendak mengikuti para generasi terdahulu yang salih dalam upaya melestarikan tradisi penulisan ilmu pengetahuan, agar ia tetap berkembang di antara manusia. Tidak ada sesuatu yang baru yang aku lakukan, namun setiap zaman mestilah terdapat pembaharuan. Dan hendaklah karya ini menjadi penolong bagiku, juga bagi orang-orang yangbodoh semisalku [guna memahami kandungan al-Qur’an]).

Dalam menulis karya ini, Syaikh Nawawi Banten pun merujuk kepada beberapa kitab tafsir, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kata pengantarnya. Beberapa rujukan tersebut adalah; (1) al-Futûhât al-Ilâhiyyah” atau yang dikenal dengan “Hâsyiah al-Jamal” karya Syaikh Sulaimân ibn ‘Umar al-Jamal (w. 1204 H/ 1789 M), (2) “Mafâtih al-Ghaib” atau yang dikenal dengan “al-Tafsîr al-Râzî” karangan Fakhr al-Dîn al-Râzî (w. 606 H/ 1209 M), (3) “al-Sirâj al-Munîr” karangan Syaikh Syams al-Dîn Muhammad al-Syarbînî (w. 977 H/ 1569 M), dan (4) “Tafsîr Abî Sa’ûd” atau “Irsyâd al-‘Aql al-Salîm” karya Abû Sa’ûd al-‘Imâdî (w. 982 H/ 1574 M).

Syaikh Nawawi Banten menulis;

وأخذته من الفتوحات الإلهية ومن مفاتيح الغيب ومن السراج المنير، ومن تنوير المقباس، ومن تفسير أبي السعود. وسميته مع الموافقة لتاريخه «مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد» ، وعلى الكريم الفتّاح اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي

(Aku telah merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti “al-Futûhât al-Ilâhiyyah”, “Mafâtih al-Ghaib”, “al-Sirâj al-Munîr”, “Tanwîr al-Miqbâs”, dan “Tafsîr Abû Su’ûd”. Aku menamai karyaku ini dengan nama yang sesuai dengan masanya,yaitu “Marâh Labîd li Kasyf Ma’nâ al-Qur’ân al-Majîd”. Kepada Allah yang Karim dan Fattah lah aku bersandar, kepadaNyalah aku menyerahkan segala urusan).

Dalam menulis karya tafsir ini, Syaikh Nawawi Banten cenderung menggunakan metode “tahlîlî” (analitik), yaitu mengkaji dan menafsirkan al-Qur’an berdasarkan sistematika urutan ayat dan surat. Syaikh Nawawi Banten juga menuliskan asbâb al-nuzûl, yaitu konteks dan kausa sebuah ayat diturunkan, menguraikan varian bacaan al-Qur’an (qirâ’ât) dan implikasi hukum yang ditimbulkan olehnya.

Pada konteks sejarah penulisan karya tafsir al-Qur’an ke-Islam Nusantaraa-an, karya ini sezaman (meski lebih senior) dengan karya-karya tafsir al-Qur’an yang ditulis oleh ulama Nusantara dengan menggunakan bahasa lokal, seperti tafsir “Nûr al-Ihsân” dalam bahasa Melayu karangan Syaikh Muhammad Sa’id Kedah, tafsir “Faidh al-Rahmân” berbahasa Jawa karangan Syaikh Soleh Darat, dan “Tafsir al-Qur’an” berbahasa Sunda karangan Haji Hasan Mustapa Garut. 

Di nukil dari https://nujabar.or.id/marah-labid-tafsir-al-quran-terlengkap-karya-syaikh-nawawi-al-bantani/

Thursday, August 1, 2019

529 Pengajaran Samaawi Penggerak ‘Amal


Buku yang berjudul “ 529 Pengajaran Samaawi Penggerak ‘Amal ” ini merupakan sebuah karya terjemahan oleh al-Fadhil Ustaz Abdullah Al-Qari bin Hj Salleh. Buku ini merupakan terjemahan bagi kitab al-Mawa’iz Fi al-Ahadits al-Qudsiyyah (المواعظ في الأحاديث القدسية) iaitu sebuah karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H),  berdasarkan kitab edisi Arab yang ditahkik oleh Dr. Abdul Hamid Solih Hamdan dan diterbitkan oleh Darul Mishriyyah al-Lubnaniyyah (cetakan 1).

Buku setebal 82 halaman ini, diterbitkan sendiri oleh penterjemahnya melalui syarikat penerbitannya Pustaka Angkatan Sayap Al-Islam (ASA), Kubang Kerian, Kelantan dengan cetakan pertama tahun 1992. Sekadar pengamatan saya, buku ini mungkin belum diterbitkan kembali oleh penterjemahnya atau mana-mana syarikat penerbitan lain. 

Kandungan buku ini mengemukakan 38 maw-‘izah (pengajaran / nasihat) yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali sebagai Hadits al-Qudsi. Namun begitu, hadis-hadis yang disebutkan sebagai hadis Qudsi ini tidak diberikan sanad dan tidak pula disebutkan sumbernya, sama ada kitab-kitab Hadits Kutub al-Sittah (kitab-kitab hadis oleh 6 Imam yang masyhur) atau selainnya. Bahkan dalam kitab ini, Imam al-Ghazali menggunakan sandaran terus kepada Allah SWT dengan menggunakan rangkai kata; “ Berfirman Allah Ta’ala”   (يقول الله تعالى).

Menurut al-Fadhil Ustaz Abdullah al-Qari dalam pendahuluan terjemahan kitab ini dalam bahasa Melayu;

“ Setelah membuat sedikit kajian, kami mendapati sebahagian kecil isi nasihat yang berupa hadits Qudsi tadi adalah terdapat sedikit persamaannya dengan sebahagian hadits Qudsi yang terdapat dalam sebahagian kitab-kitab Sunan, manakala yang lainnya diambil atau ada persamaan dengan ayat-ayat suci al-Quran.

Namun begitu, ianya lebih merupakan nasihat-nasihat yang bertaburan daripada isi kitab al-Zabur dan al-Tauraah yang menjadi warisan orang-orang Bani Israil. Ini terbukti, antara lain dia menggunakan kata-kata;   يابن آدم ,  ياأيهاالناس , ياموسىبنعمران   .

Kandungan kitab al-Mawa’iz Fi al-Ahadits al-Qudsiyyah (edisi Arab ) boleh dibaca di pautan   http://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=5840.

Semoga bermanfaat.

Sunday, July 7, 2019

al-Muqaddimah al-Jazariyyah (المقدمة الجزرية)


Kitab al-Muqaddimah al-Jazariyyah (المقدمة الجزرية) adalah sebuah karya Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Jazari al-Syafi’i (833H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu al-Jazari. Kitab yang disusun dalam bentuk bait-bait syair ini merupakan salah satu karya utama di dalam disiplin ilmu Tajwid. Judul asal kitab ini ialah al-Muqaddimah fi ma yajibu ‘ala Qari’ an Yu’allimahu (المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه).

Kandungan kitab ini merangkumi beberapa bab ilmu Tajwid yang dijelaskan secara mudah dan sistematik; bermula dengan penjelasan sifat dan makhraj huruf-huruf di dalam al-Qur’ān, beberapa asas ilmu Tajwid hingga pembahasan yang berkaitan dengan penulisan perkataan di dalam Rasm ‘Uthmani.

Kepentingan karya ini berbanding karya-karya yang lain, adalah kerana penjelasan yang diberi amatlah ringkas dan mudah difahami, dirangkai dalam bait-bait syair yang indah dan penuh makna, sehingga sesuai untuk golongan yang baru mahu memulakan perjalanan intelektual mereka dalam tradisi ini.

Kitab ini telah menarik perhatian para ulama, di mana mereka telah menyusun beberapa karya sebagai huraian (syarah)nya, antaranya;

a)     Al-Hawasyi  al-Mufahhimah li Syarh al-Muqaddimah (الحواشي المفهمة لشرح المقدمة), karya Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Jazari (859H). Beliau adalah anak kepada Ibnu al-Jazari.
b)     Al-Daqa-iq al-Muhakkamah fi Syarh al-Muqaddimah (الدقائق المحكمة في شرح المقدمة), karya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Syafi’i (926H).
c)      Al-Manh al-Fikriyyah fi Syarh al-Muqaddimah al-Jazariyyah (المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية), karya Mulla bin ‘Ali bin Sulthan Muhammad al-Qari (1014H).

Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia, termasuklah dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

Kitab al-Muqaddimah al-Jazariyyah dalam bahasa Arab boleh dimuat turun melalui pautan المقدمة الجزرية

Semoga bermanfaat.

Thursday, June 27, 2019

Aqidah Ahl al-Islam (عقيدة أهل الإسلام)


Risalah Aqidah Ahl al-Islam (عقيدة أهل الإسلام) merupakan sebuah ringkasan (mukhtashar) mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah (أهل السنة والجماعة) yang disusun oleh al-Imam Habib Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad al-Husaini al-Hadhrami al-Syafi’i (1044-1132H). Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dalam bidang fiqh Syafi’i dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah aliran al-Asy'ariyah. Beliau digelar Syaikh al-Islam, Quthb ad-Da'wah wa al-Irsyad dan dikenali sebagai Pembaharu Tarekat Alawiyyah.

Risalah ini asalnya merupakan sebuah tulisan Imam Habib Abdullah al-Haddad yang disebutkan di akhir kitab beliau yang berjudul al-Nashaih al-Diniyyah wa al-Washaya al-Imaniyyah (النصائح الدينية والوصايا الإيمانية)[1]

Kemudiannya risalah ini ada diterbitkan secara berasingan daripada kitab induknya oleh Maktabah al-Hidayah, Beirut, Lubanan tahun 1993, yang disertakan Syarah Mufti Mesir, Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (wafat tahun 1410/1990).

Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf rahimahullah mengatakan, “Kami menganjurkan seluruh orang islam, baik yang belajar di madrasah dan pondok pesantren, terutama generasi muda untuk mengkaji dan memahami kandungan makna kitab Aqidah Ahl al-Islam sehingga kitab ini menjadi benteng dari segala macam bentuk kesesatan dan racun". 

Risalah ini[2] boleh dibaca dan muat turun di pautan عقيدة أهل الإسلامSemoga bermanfaat.[1] Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Terjemahan isi kandungan risalah Aqidah Ahlul Islam ini boleh dibaca di bahagian akhir buku terjemahannya.
[2] Risalah versi Arab ini dicetak dan diterbitkan bersama dengan huraian ringkasnya oleh al-‘Allamah Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf (1410H/1990M), matan Mufti Mesir (1946-1950).

Friday, June 21, 2019

Qut al-Muhtaj fi Syarh al-MinhajKitab Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj (قوت المحتاج شرح المنهاج) adalah sebuah karya fiqh yang menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas, Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid al-Azra’i (708-783H) sebagai huraian (syarah) bagi kitab Minhaj al-Thalibin (منهاج الطالبين), iaitu sebuah karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H).

Berdasarkan kitab Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj yang ditahkik oleh Eid Muhammad Abdul Hamid dan diterbitkan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah - Beirut, Lubnan (Cet. 1/ 2015), kandungan kitab ini merangkumi 7280 halaman yang dicetak dalam 12 jilid buku.

Kitab ini telah diringkaskan oleh Syaikh Nuruddin Abu  al-Tsana’ Mahmud bin Ahmad bin Muhammad al-Hamawi (760-834H) melalui karya beliau yang berjudul  I’anah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj[1] (إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج).  

Kitab Qut al-Muhtaj ini boleh dimuat turun di pautan قوت المحتاج شرح المنهاج.

Semoga bermanfaat.[1] Ia juga juga dikenali sebagai Ighatsah al-Muhtaj (إغاثة المحتاج) atau Lubab al-Qut (لباب القوت).

Sunday, June 16, 2019

Himpunan Isu-isu Feqah TerpilihKarya ulama yang ingin dikongsi bersama pembaca kali ini adalah sebuah buku karya ilmuan tempatan berjudul “Himpunan Isu-isu Feqah Terpilih”. Buku ini disusun oleh Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, seorang pensyarah di Universiti Terengganu Darul Iman. Buku ini telah diterbitkan - Darul Nu'man, Kuala Lumpur - dengan cetakan pertamanya pada tahun 1996. Ketebalan buku ini merangkumi 464 halaman.

Buku ini merupakan sebuah karya fiqh yang mengupas beberapa isu-isu terpilih yang menjadi amalan dan perbincangan di kalangan masyarakat Islam kini, khusus masyarakat Islam di Malaysia. Pada masa kini, terdapat pelbagai masalah isu-isu fiqh baru yang tidak ditemui dalam nas Al Quran dan Hadis secara jelas, namun memerlukan analisa yang lebih mendalam. Oleh sebab itu permasalahan ini memerlukan huraian yang tepat daripada kalangan ulama masa kini. Dengan kebijaksanaan para ulama menyelesaikan masalah ummah sesuai dengan ketentuan hukum Allah SWT, maka Islam akan sesuai menurut aliran zaman, baik dilihat dari kacamata umat Islam sendiri mahupun musuh-musuh Islam.

Sehubungan itu maka buku ini merupakan susunan isu-isu fiqh yang sering berlaku di zaman ini yang telah dihuraikan oleh para ulama dan cerdik pandai Islam.

Maklumat tambahan;

Memandangkan buku ini mendapat sambutan yang baik dan menggalakkan daripada pembaca, khususnya dari kalangan penuntut institut pengajian tinggi di tanah air, ia telah melahirkan satu inisiatif baru kepada penyusunnya untuk menyambung usaha murni ini dengan isu-isu yang lain pula. Berikut antara buku kajian mengenai isu-isu fiqh yang disusun Dr. Basri bin Ibrahim sebagai kesinambungan daripada buku beliau di atas;

1)   Buku Fiqh Perbandingan : Isu-Isu Fiqh Terpilih ”. Buku ini telah diterbitkan - Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur - dengan cetakan pertamanya pada tahun 2007. Ketebalan buku ini merangkumi 512 halaman.

2)   Buku “ Isu-Isu Fiqh Halal & Haram Semasa ”. Ia merupakan sebuah karya fiqh yang sangat luas dan mendalam yang membicarakan persoalan halal dan haram semasa, meliput persoalan ilmu, akidah, syariah dan akhlak.  Sekadar pengamatan dan pengetahuan saya, buku ini merupakan satu-satunya karya dalam bahasa Melayu yang membicarakan persoalan halal dan haram begitu menyeluruh sekali. Buku ini telah diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication, Selangor – berdasarkan cetakan pertamanya pada tahun2009 - dalam dua jilid yang agak tebal. Jilid pertama setebal 790 halaman, manakala jilid kedua setebal 759 halaman.

Semoga bermanfaat.

Monday, May 27, 2019

Mutiara Minhajul ‘Abidin


Buku Mutiara Minhajul ‘Abidin (موتيارا منهاج العابدين) merupakan sebuah karya dalam bidang tasawwuf yang disusun oleh Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaludin. Buku ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sdn Bhd (cet-1/2019) dengan kandungannya meliputi 188 halaman, tidak termasuk halaman isi kandungan (4 halaman) dan pendahuluan penyusun (8 halaman).

Beberapa catatan mengenai buku ini...

Buku ini disusun berdasarkan kitab Minhajul ‘Abidin ila Jannati Rabbil ‘Alamin ( منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ), iaitu sebuah kitab tasawuf karya Imam al-Mujaddid Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Ghazali. Kitab ini adalah karya terakhir Imam al-Ghazali., sebagai peninggalan berharga yang menjadi wasiat bimbingan terakhir beliau bagi umat Islam, sebelum menjelang kewafatannya.

Sebagaimana judulnya, buku Mutiara Minhajul ‘Abidin ini boleh dianggap sebagai ringkasan bagi kandungan kitab Minhajul ‘Abidin. Berikut adalah antara kaedah-kaedah yang diambil oleh penyusun bagi menyempurnakan penyusunan karya beliau ini;

a)  Penyusun memetik dan mengekalkan kaedah-kaedah asas yang digariskan oleh al-Imam al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul ‘Abidin, tanpa mengubah kedudukan babnya.
b) Penyusun mengambil intipati perbahasan setiap bab, tanpa menyertakan perincian dalil-dalil dan kisah-kisah yang dinukilkan oleh Imam al-Ghazali sebagaimana yang terdapat dalam kitab tersebut.
c)  Penggunaan uslub (gaya penulisan dan penyampaian) yang lebih mudah kerana meraikan latar belakang pembaca semasa.
d) Penyusun telah membuat beberapa penambahan huraian yang dirasakan perlu untuk manfaat yang lebih sesuai bagi para pembaca.

Buku ini sesuai untuk pembaca yang baru ingin mengenali asas-asas ilmu Tasawuf Islam. Ia mengandungi panduan-panduan penting yang perlu difahami setiap muslim yang ingin meningkatkan kefahaman dalam usaha menjadi muslim sejati yang soleh dan mendapat keredaan Allah SWT.

Kandungan buku ini;

Permulaan Langkah
Pendakian Pertama: Ilmu dan Makrifat
Pendakian Kedua: Taubat
Pendakian Ketiga: Halangan-halangan
Pendakian Keempat: Rintangan-rintangan
Pendakian Kelima: Al-Bawa‘its atau Pendorong
Pendakian Keenam: Al-Qawadih (Perosak)
Pendakian Ketujuh: Syukur dan Puji
Kaedah-Kaedah Menyempurnakan Pendakian
Penutup

Semoga bermanfaat.

Tuesday, May 21, 2019

Dosa-Dosa BesarBuku yang ingin dikongsi bersama pembaca kali ini adalah sebuah buku yang berjudul “ Dosa-Dosa Besar ”. Buku ini merupakan sebuah karya terjemahan  daripada sebuah kitab yang berjudul al-Kaba-ir (الكبائر), iaitu sebuah karya al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Qaimaz al-Turkumani al-Fariqi al-Dimasyqi, al-Syafi’i, yang lebih lebih terkenal sebutan al-Dzahabi (). Manakala usaha pernerjemahannya dilakukan oleh al-Marhum Sayed Ahmad Semait (), seorang ulama dan penulis terkenal dari Singapura. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura – dengan cetakan pertama pada tahun 1994. Buku yang saya miliki adalah edisi cetakan ke-6 (2005). Ketebalan buku ini merangkumi 598 halaman.


Beberapa maklumat mengenai buku ini...

Selain menterjemahkan kesemua kandungan (teks) kitab asalnya (Kitab al-Kaba-ir), penterjemah juga ada membuat beberapa penambahan bagi melengkapkan lagi isi kandungan buku ini, iaitu;

a)  Pendahuluan kata” di awal setiap tajuk dalam buku ini. Di akhir tambahan tersebut, diletakan tanda [pent.]

b)  Kesimpulan” di akhir setiap tajuk. Kata penterjemah: “ Saya juga berikan komentar dengan tanda [KESIMPULAN] di akhir setiap tajuk yang dibicarakan untuk mencungkil keinsafan para pembaca ”.

c)    Penerangan tambahan terhadap teks asal. Kata penterjemahan: “ mana yang dari peneranganku, saya tandakan dalam kurungan [pent.] untuk dikenal oleh pembaca dan supaya saya pikul tanggungjawabnya ”.

d) Penutup Bicara ”. Penterjemah telah mengakhiri buku ini sebuah penutup yang menerangkan secara ringkas mengenai pembahagian dosa kepada dosa besar dan dosa kecil. Diterangkan juga enam sebab yang membolehkan dosa kecil menjadi dosa besar. “Penutup Bicara” ini diakhiri dengan anjuran agar bersegera bertaubat. (hal. 589-598)

Sebagaimana buku asalnya kandungan buku ini membicarakan 70 dosa-d0sa yang dikategorikan sebagai dosa-dosa besar yang wajib diketahui dan dijauhi oleh umat Islam.

Semoga bermanfaat.

Friday, May 10, 2019

Ghayah al-Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al HaramKitab Ghayah al-Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al Haram  (غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) merupakan sebuah karya al-Muhaddits Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (), seorang ulama hadis yang terkenal masa kini. Kitab ini disusun secara khusus bagi meneliti status hadits-hadits yang dimuatkan oleh al-‘Allamah Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi di dalam karya beliau yang terkenal, iaitu kitab  al-Halal wa al-Haram (الحلال والحرام).

Namun begitu, Syaikh al-Albani bukan sekadar membuat penelitian terhadap hadis atau rujukan yang digunakan oleh al-Qaradhawi, malahan telah membuat beberapa kritikan terhadap beberapa pandangan al-Qaradhawi di dalam kitab tersebut[1]. Di antara yang dikritik hebat oleh Syaikh al-Albani adalah pandangan al-Qaradhawi yang membolehkan umat Islam mendengar nyanyian dan muzik. Berkata Syaikh al-Albani dalam kitab al-Ghayah al-Maram;

Penulis kitab itu (maksudnya: al-Qaradhawi) hanyalah mengulang-ulang pendapat dengan mengutip pandangan Ibn Hazm dan Ibn al-Arabi… padahal empat imam mazhab sepakat akan keharaman nyanyian dan muzik. Sunnah yang shahih juga menguatkan akan keharamannya. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya seorang alim yang mulia (maksudnya: al-Qardhawi) melakukan yang sebaliknya ”.

Penelitian Syaikh al-Albani terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini telah disambut oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dengan  gembira dan menerimanya dengan dada yang lapang kerana hal ini menjadi suatu bukti penghargaan terhadap karya beliau tersebut.

Jawapan al-Qaradhawi[2] terhadap beberapa kritikan Syaikh al-Albani ini ada dijelaskan dalam kitab Fatawa al-Mu’ashir (jilid 2), terbitan Darul Wafa, Manshurah, cetakan ke-2, 1414H/1993M, halaman (97-107), atau boleh dibaca petikannya di pautan;   http://agungwi.files.wordpress.com/2012/05/komen-atas-takhrij-halal-dan-haram.pdf.   

Kitab  Ghayah al-Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al Haram, karya Syaikh al-Albani ini boleh dimuat turun di pautan https://archive.org/download/WAQ6102/6102.pdf.

Semoga bermanfaat.[1] Mengenai perkara ini, berkata al-Qaradhawi dalam kitab Fatawa al-Mu’ashir-nya;   “ Syaikh al-Albani tidak hanya ahli hadits, hanya mentakhrij hadits dan menetapkan kedudukannya, menshahihkan, dan melemahkannya, kemudian selesai peranannya. Tetapi, beliau adalah seorang tokoh yang memiliki banyak pandangan dan fiqihnya yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam takhrij-nya, sehingga mau tidak mau mempengaruhi pendapat beliau dalam masalah hadits yang di-takhrij-nya itu, seperti komentar beliau terhadap pendapat penulis yang beliau anggap kuat dan beliau setujui, atau beliau mengganggap pendapat beliau yang lebih kuat (yang berbeda dengan pendapat penulis). Misalnya terhadap masalah “nyanyian dengan alat muzik dan tanpa alat muzik”. Keterlibatan beliau dalam masalah ini lebih dekat kepada peranan ahli fiqh daripada ahli hadits. Lihat - Fatawa al-Mu’ashir, hal. 107.

[2] Bagi menanggapi secara khusus kritikan al-Albani terhadap tulisan beliau mengenai   “ nyayian dan muzik ” dalam kitab al-Halal wa al-Haram tersebut, al-Qaradhawi telah menyusun sebuah kitab khusus mengenainya, dengan karya beliau yang berjudul “ Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqi ala Dhaw al-Quran wa al-Sunnah  (Hukum Nyanyian dan Muzik menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah). Buku setebal 255 halaman itu dilengkapi dengan pandangan para sahabat, tabi’in, tabi’ at-tabi’in, dan imam mazhab terhadap nyanyian dan muzik. Pada bagian penutup buku, al-Qardhawi menuliskan daftar karya-karya ulama tentang nyanyian dan musik, mulai dari ulama terdahulu sampai ulama masa kini. Karya al-Qaradhawi itu diterbitkan oleh penerbit Maktabah Wahbah di Kaherah, Mesir. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “ Menempatkan Lagu & Musik Dalam Timbangan Quran Dan Sunnah ”. Ia diterbitkan oleh Media Insani.

Monday, April 29, 2019

Di Balik Tabir Kematian


Buku “Di Balik Tabir Kematian  ini membicarakan dua persoalan utama, iaitu kematian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku  setelah kematian. Buku ini merupakan sebuah karya terjemahan yang diusahakan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, seorang penulis dari Indonesia.

Karya asalnya berjudul Zikr al-Mawt Wa Ma Ba'dahu (ذكر الموت وما بعده). Ia merupakan satu bahagian (kitab)[1] daripada kitab Ihya Ulumiddin, karya al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H).

Terdapat dua edisi terjemahan buku "Di Balik Tabir Kematian" yang saya miliki, iaitu; 
a)  Edisi terbitan Khatulistiwa Press, Jakarta Timur-Indonesia (cet. 2012).
b)     Edisi terbitan Pustaka Al-Ehsan, Selangor-Malaysia (cet. 2017).

Kedua-dua edisi adalah hasil terjemahan oleh penterjemah yang sama, iaitu Abdul Rosyad Shiddiq.

Kandungan buku ini dibahagikan kepada 12 bab. Berikut adalah ringkasan kandungan buku ini, berdasarkan buku terbitan Pustaka Al-Ehsan;

1.       Kematian dan Dorongan Untuk Selalu mengingatinya
2.      Keutamaan Sedikit Angan-Angan.
3.      Dahsyatnya Sakratul Maut dan Yang Mesti Dilakukan Saat itu.
4.      Wafatnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.
5.      Ucapan Para Khalifah, Umara dan Orang-orang Soleh Menjelang Ajalnya.
6.      Ucapan Para ‘Arifin mengenai jenazah dan kubur, serta hukum ziarah kubur.
7.      Hakikat Kematian dan Alam Kubur.
8.     Mengetahui Keadaan Orang-orang yang Sudah mati melalui Mukasyafah.
9.      Huru hara Kiamat.
10.  Tentang Neraka Jahanam.
11.   Tentang Syurga.
12.  Luasnya Rahmat Allah. 

Teks bahasa Arabnya boleh dibaca secara online di pautan كتاب ذكر الموت وما بعده  dan juga boleh dimuat turun di pautan كتاب ذكر الموت وما بعده.doc.

Semoga bermanfaat.


[1] Iaitu kitab yang ke sepuluh dari Bahagian al-Munjiat (ربع المنجيات). Kitab ini menjadi penutup bagi kitab Ihya ‘Ulumiddin, karya al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H).