Sunday, February 17, 2019

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal


Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجالالتهذيب تقريب ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus mengenai ilmu al-jarh wa al-ta’dil (الجرح والتعديل). Kitab ini disusun oleh al-Hafizh Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalani (773-852H) sebagai ringkasan bagi karya beliau yang lain, yang berjudul Tahzib al-Tahzib  Fi Asma’ al-Rijal (في أسماء الرجال تهذيب التهذيب).

Manakala kitab Tahzib al-Tahzib disusun oleh al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani berdasarkan kitab Tahzib al-Kamal fi Asma’ ar-Rijal)  الكمال في أسماء الرجال), iaitu sebuah karya al-Hafizh Jamaluddin Yusuf ibn Abdurrahman al-Mizzi al-Dimasyqi (654-742H). Dalam penyusunan kitab ini beliau telah meringkas kandungan kitab Tahzib al-Kamal dan memasukkan pula beberapa tambahan penting.

Sedangkan kitab Tahzib al-Kamal pula, disusun oleh al-Hafizh al-Mizzi berdasarkan kitab al-Kamal fi Asma’ al-Rijal (الكمال في أسماء الرجال), karya al-Hafizh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisiy (541-600H). Dalam penyusunan kitab ini beliau telah meringkas kandungan kitab al-Kamal dan memasukkan pula beberapa tambahan lain.

Maklumat lanjut mengenai kitab Taqrib al-Tahzib ini boleh baca pautan ar.wikipedia dan Metodologi kitab Taqrib al-Tahzib.

Kitab Taqrib al-Tahzib boleh dimuat turuin di pautan   تقريب التهذيب.  

Semoga bermanfaat.


Friday, February 15, 2019

Taqrib al-Nawawi (تقريب النووي)Kitab al-Taqrib  (التقريب) atau judul lengkapnya  al-Taqrib wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Basyir wa al- Nazir (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير), merupakan sebuah karya dalam bidang ilmu hadis yang disusun oleh al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Imam al-Nawawi menyusun kitab al-Taqrib ini sebagai ringkasan bagi sebuah karya beliau sendiri yang berjudul Irsyad Thullab al-Haqa-iq ila Ma'rifat Sunan Khayr al-Khala-iq (إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق). Manakala kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Irsyad (الإرشاد) ini pula merupakan ringkasan bagi kitab Muqaddimah Ibn al-Shalah (مقدمة ابن الصلاح), iaitu karya al-Imam al-Hafizh Taqiyuddin Abu ‘Amru Utsman bin Abdur Rahman (577-643H).

Kitab al-Taqrib pula telah telah diberikan huraian (syarah) oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (911H) melalui karya beliau yang berjudul Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi (تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيب النَّوَوِي).

Kitab-kitab yang disebutkan di atas boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

Tuesday, February 12, 2019

100 Keistimewaan Malam Dan Hari Jumaat


Buku “100 Keistimewaan Malam Dan Hari Jumaat” merupakan sebuah buku terjemahan dari sebuah karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (911H) yang berjudul al-Lum’ah fi Khasha-ish Yawm al-Jumu’ah (اللمعة في خصائص يوم الجمعة ).

Buku terjemahan ini diterbitkan oleh Al-Hidayah House Of Publishers, Selangor dengan kebenaran penerbit asalnya, iaitu Jabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam. Berdasarkan kata penerbit dan pengantarnya, buku ini diterjemahkan oleh Dr. Haji Muhammad Nur Lubis bin Abdul Razak Nur, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.

Buku ini telah diterbitkan beberapa kali oleh penerbit asalnya, Jabatan Mufti, Kerajaan, Negara Brunei. Di mana cetakan pertama (2002), kedua (2006), ketiga (2007), keempat (2008), kelima (2009). Buku ini diterbitkan di Malaysia dengan cetakan keenam pada tahun 2013 oleh Al-Hidayah House Of Publishers, Selangor. Isi kandungan buku ini merangkumi 228 halaman, tidak termasuk halaman kata pengantar penerbit (6 halaman) dan biografi Imam al-Suyuthi (12 halaman).

Naskhah asal kitab al-Lum’ah fi Khasha-ish Yawm al-Jumu’ah yang diterjemahkan ini diterbitkan oleh Percetakan al-‘Ilm, Damsyik pada tahun 1386-1387H (cet. 2) bersama huraian dan ulasan oleh al-Ustaz Muhammad Riyadh al-Malih.

Oleh itu isi kandungan kitab terjemahan ini merangkumi dua karya ulama, iaitu terjemahan kitab Khushushiyyat Yawm al-Jumu’ah karya Imam al-Suyuthi dan terjemahan ulasannya karya Ust Muhammad Riyadh al-Malih. Terjemahan karya pertama diletakkan di bahagian hadapan, manakala terjemahan karya kedua diletakkan di bahagian akhirnya dalam bentuk nota hujung.

Dalam buku ini, Imam al-Suyuthi telah menghimpunkan sebanyak 100 keistimewaan  malam dan hari Jumaat. Kata Imam al-Suyuthi dalam pendahuluan buku ini;

Sesungguhnya al-Ustaz Syamsuddin Ibn al-Qayyim[1] telah menyebut di dalam kitabnya al-Huda[2] bahawa hari Jumaat mempunyai lebih daripada dua puluh keistimewaan. Namun begitu terdapat banyak lagi keistimewaan yang tidak disebut oleh beliau. Oleh itu, saya merasa perlu menyebutkan beberapa keistimewaannya lagi di dalam buku kecil ini berserta dengan dalil-dalilnya secara ringkas. Saya telah berhasil menghimpunkannya sebanyak 100 keistimewaan. Allah sahaja yang memberi tawfiq

Antara lain buku ini menjelaskan bahawa Jumaat adalah Hari Raya mingguan bagi umat Islam, Neraka Jahannam tidak menggelegak dan pelupusan dosa pada hari Jumaat, orang yang mati pada malam atau siang hari Jumaat selamat daripada seksa kubur, segala roh berkumpul pada hari Jumaat, ia adalah hari pengampunan, hari pembebasan dan juga mempunyai ketika yang mustajab.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah keistimewaan-keistimewaan lain dalam buku ini yang mencapai sehingga 100 kelebihan, teruskan membaca dan meraih ilmu melaluinya agar kita dapat meningkatkan amal ibadat kita setiap masa lebih-lebih lagi pada malam dan siang hari Jumaat. Buku ini boleh dibeli sacara atas talian di pautan 100 Keistimewaan Malam Dan Hari Jumaat.

Kitab al-Lum’ah fi Khasha-ish Yawm al-Jumu’ah (edisi Arab) boleh dibaca dan dimuat turun di pautan al-Lum’ah fi Khasha-ish Yawm al-Jumu’ah. Boleh juga dibaca secara online di pautan  al-Lum’ah fi Khasha-ish Yawm al-Jumu’ah.

Semoga bermanfaat[1] Beliau ialah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub al-Zar’i al-Dimasyqi (751H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibn Qayyim al-Jawziyyah.
[2]  Judul lengkapnya ialah Zad al-Ma’ad fi Huda Khayr al-‘Ibad

Friday, February 8, 2019

101 Nama Nabi Muhammad


Buku 101 Nama Nabi Muhammad adalah sebuah karya Ust. Ahmad Adnan Fadzil yang menghimpunkan nama, gelaran dan sifat Rasulullah saw....... maaf catatan belum siap...


Sunday, January 27, 2019

Lautan Maha Kasih Dalam KisahBuku Lautan Maha Kasih Dalam Kisah merupakan sebuah karya yang terjemahan yang disadur dari sebuah kitab tafsir terkenal masa kini, iaitu Tafsir al-Sya’rawi. Dalam buku ini, mengandungi himpunan tafsir atau huraian yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi (1911-1998) terhadap beberapa ayat al-Quran yang mengandungi kisah-kisah sebagai pengajaran bagi manusia. Buku ini disusun dan diolah kembali dari kitab tafsir induknya oleh H. Zainal Ariffin MA dan H. Abu Ezzat Al-Mubarak MA.

Buku Lautan Maha Kasih Dalam Kisah ini merupakan kelanjutan dari buku Pesan Maha Kasih Dalam Kisah yang telah diterbitkan sebelumnya. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Jiwa Sdn. Bhd, Kuala Lumpur dengan cetakan pertamanya pada tahun 2008. Ketebalan buku ini merangkumi 686 halaman.

Buku Lautan Maha Kasih Dalam Kisah ini sangat menarik untuk dibaca, kerana ia mengandungi kisah-kisah yang bermanfaat sebagai pengajaran dan teladan bagi manusia yang disampai secara langsung oleh Allah dalam al-Quran. Dalam kisah-kisah ini tercermin kasih sayang Allah SWT yang tiada tara terhadap para hamba-Nya.


Kandungan buku ini dibahagikan kepada 5 bahagian;

1)      Lautan Maha Kasih Dalam Kisah Surah al-Anfal (4 Kisah).
2)     Pesan Maha Kasih Dalam Kisah Surah al-Taubah (11 Kisah).
3)     Pesan Maha Kasih Dalam Kisah Surah Yunus dan Yusuf (8 kisah).
4)     Pesan Maha Kasih Dalam Kisah Surah Ar-Ra’d, Ibrahim dan al-Hijr (6 kisah).
5)     Lautan Maha Kasih Dalam Kisah Surah al-Nahl, al-Isra’, al-Kahfi dan Maryam (12 kisah).

Semoga bermanfaat.

Saturday, January 26, 2019

Bagaimana Mencari Malam Al-QadarBuku Bagaimana Mencari Malam Al-Qadar adalah sebuah buku yang khsusus membicarakan Lailatulqadar (Malam al-Qadar) serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Buku ini merupakan sebuah karya terjemahan bagi kitab yang berjudul Lailatul Qadr: Ma’naha, Waqtuha, al-Du’a Fiha  (ليلة القدر معناها وقتها الدعاء فيها), iaitu sebuah karya al-Imam al-Hafizh Waliyuddin Ahmad bin Abdul Rahim bin al-Hasan al-‘Iraqi (762-826H). 

Manakala terjemahannya diusahakan oleh Ust. Akmal Haji Mhd. Zain. Buku ini diterbitkan oleh Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur. Terdapat dua naskhah buku ini dalam koleksi saya;
1)      Edisi cetakan 2001 (110 halaman).
2)     Edisi cetakan 2008 (94 halaman).

Kandungan buku ini..

Isi kandungan buku ini dibahagikan kepada 8 bab, yang dimulai dengan kata penerbit, kata pengantar (penterjemah), prakata penerbit (edisi bahasa Arab) dan pendahuluan (penulis – Waliyuddin al-‘Iraqi). Berikut adalah isi kandungan buku ini;

1)   Perbezaan Pendapat Tentang Sebab Malam Itu Dinamakan Malam al-Qadr.
2)     Sebab Malam Itu Dinamakan Malam al-Qadr.
3)     Malam al-Qadr Keistimewaan Bagi Umat Muhammad saw.
4)     Malam al-Qadr Tetap Ada Hingga Hari Kiamat.
5)     Beberapa Pendapat Ulama Menentukan Malam al-Qadr.
6)     Tanda-Tanda Malam al-Qadr[1].
7)     Hikmat Merahsiakan Malam al-Qadr[2].
8)    Sifat Doa Pada Malam al-Qadr[3].

Kitab edisi bahasa Arabnya boleh dimuat turun di pautan ليلة القدر معناها وقتها الدعاء فيها. Kitab dalam bentuk file pdf ini merupakan salinan dari kitab yang diterbitkan oleh Maktabah al-Turath al-Islamiy, Kaherah-Mesir.

Semoga bermanfaat.[1] Berdasarkan kitab edisi arabnya, bab 6 ini merupakan kandungan terakhir bagi kitab Lailatul Qadr, karya al-Hafizh Waliyuddin al-‘Iraqi (lihat Lailatul Qadr, hal.56). Manakala bab 7 dan bab 8 merupakan lampiran yang dicantumkan oleh pentahkik (Lihat Lailatul Qadr, hal. 57-60). Wallahu a’lam.
[2] Dipetik dari kitab Zadul Masir, karya Imam al-Jawzi (Jilid 9, hal. 189-190).
[3] Dipetik dari kitab Latha-if al-Ma’arif, karya Ibn Rajab al-Hanbali (hal. 219-220).

Thursday, January 24, 2019

Irsyad Thullab al-Haqa-iq ila Ma'rifat Sunan Khayr al-Khala-iqKitab Irsyad Thullab al-Haqa-iq ila Ma'rifat Sunan Khayr al-Khala-iq  (إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق) merupakan sebuah karya dalam bidang ilmu hadis yang disusun oleh al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). Imam al-Nawawi menyusun kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Irsyad (الإرشاد) ini sebagai ringkasan bagi kitab Muqaddimah Ibn al-Shalah (مقدمة ابن الصلاح), iaitu karya al-Imam al-Hafizh Taqiyuddin Abu ‘Amru Utsman bin Abdur Rahman (577-643H).

Kitab al-Irsyad kemudiannya telah diringkaskan lagi oleh Imam al-Nawawi melalui karya beliau yang berjudul al-Taqrib wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Basyir wa al- Nazir (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير), yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Taqrib (التقريب).

Manakala kitab al-Taqrib pula telah diberikan huraian (syarah) oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (911H) melalui karya beliau yang berjudul Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi (تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيب النَّوَوِي).

Kitab al-Irsyad boleh dimuat turun melalui pautan  إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق.

Semoga bermanfaat.

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...