Friday, June 22, 2018

MUFID 'AWAM AL-MUSLIMIN (مفيد عوام المسلمين)


Kitab Mufid Awam al-Muslimin (مفيد عوام المسلمين) atau judul ringkasnya Mufid al-Awam (مفيد العوام) merupakan sebuah kitab menerangkan mengenai bidang akidah dan bidang fiqh berdasarkan mazhab al-Syafi’i. 

Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Lathif al-Jardani al-Husaini al-Diyamthi (1331H) sebagai huraian ringkas bagi sebuah karya beliau sendiri yang berjudul Mursyid al-Anam ila ma Yajib Ma’rifatuh min al-‘Aqa-‘id wa al-Ahkam (مرشد الأنام إلى ما يجب معرفته من العقائد والأحكام).

Selain kitab Mufid al-Awam ini, al-‘Allamah al-Jardani ada menyusun kitab lain yang lebih besar dan panjang huraiannya sebagai kitab syarah bagi kitab Mursyid al-Anam. Kitab ini berjudul Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam (فتح العلام شرح مرشد الأنام).

Semoga bermanfaat.


Tuesday, June 12, 2018

QURRAH AL-'AIN LI MAN WA'A (قرة العين لمن وعي)


Kitab Qurrah al-‘Ain li man Wa’a fi Istihbab Raf’i al-Yadayn fi al-Du’a (قرة العين لمن وعي في استحباب رفع اليدين في الدعاء)  karya al-Muhaddis Ahmad bin Ali al-Ghazzi al-Azhari al-Syafi’i  (1179H).

Kitab ini disusun oleh al-Syaikh Ahmad al-Ghazzi bagi menolak pandangan segelintir golongan yang yang membid’ah amalan mengangkat tangan ketika berdoa. Oleh itu, dalam kitab ini dihimpunkan dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi saw yang menerangkan sunat (mustahab) mengangkat tangan ketika berdoa

Rujukan utama dalam penyusunan kitab ini ialah kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta beberapa rujukan lain, iaitu  al-Adab al-Mufrad dan Raf’u al-Yadain, karya al-Bukhari, al-Mufrad, karya al-Hafizh Abdul Azhim al-Munzir, kitab-kitab Sunan,   Jami’ al-Ushul, al-Azkar dan Syarh al-Muhazzab, karya Imam al-Nawawi.


Semoga bermanfaat.

Friday, June 8, 2018

TAHRIR LUGHAT AL-TANBIH (تحرير لغات التنبيه)


Kitab Tahrir Lughat al-Tanbih (تحرير لغات التنبيه ) atau judul lainnya al-Tahrir fi Syarh Alfazh al-Tanbih (التحرير في شرح ألفاظ التنبيه) merupakan sebuah karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Kitab ini disusun oleh Imam al-Nawawi bagi menghuraikan lafaz-lafaz atau istilah-istilah tertentu yang terdapat di dalam kitab al-Tanbih (التنبيه), karya al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-al-Fairuzabadi (393-476H). 

Kitab ini sangat penting bagi para ulama fiqh dan pelajar yang ingin mempelajari dan mendalami kitab al-Tanbih, kerana ia merupakan sebuah kamus istilah fiqh mazhab Syafi’i secara umumnya dan bagi kitab al-Tanbih khususnya.

Kitab ini boleh dibaca secara online di pautan http://shamela.ws/browse.php/book-7043  dan juga boleh dimuat turun edisi fail pdf di  pautan تحرير لغات التنبيه . 

Semoga bermanfaat.

Thursday, June 7, 2018

THE RELIANGCE OF THE TRAVE


Buku The Reliance of the Traveller   merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang dususun dalam  Bahasa Inggeris  oleh Syaikh Nuh Ha Mim Keller, seorang ulama terkenal yang dilahirkan pada tahun 1954 di  Amerika Syarikat. Beliau berkelulusan dalam bidang Falsafah dan Bahasa Arab dari Universiti Chicago dan UCLA. Beliau memasuki Universiti al-Azhar pada tahun 1977. Beliau juga meneruskan pembelajaran dalam pelbagai keilmuan Islam seperti ilmu hadis, fiqh mazhab Syafi’i dan Hanafi, usul Fiqh dan aqidah daripada beberapa ulama di Syria dan Jordan.

Perlu diketahui bahawa buku “The Reliance of the Traveller “  sebenarnya merupakan edisi terjemahan oleh Syaikh Nuh Ha Mim Keller bagi kitab ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik (عمدة السالك وعدة الناسك)karya al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri (702-769H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu al-Naqib al-Mishri.

Terjemahan ini merupakan usaha penterjemahan yang pertama kali pernah dilakukan ke dalam bahasa Eropah. Usaha murni beliau ini telah mendapat pengiktirafan dari Universiti al-Azhar, Mesir.

Kitab ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik boleh dimuat turun di pautan عمدة السالك وعدة الناسك .

Semoga bermanfaat.

Sunday, June 3, 2018

KASYFUL KIRAM (كشف الكرام)


Kitab Kashful Kiram fi Bayan Niat Takbiratil Ihram (كشف الكرام في بيان نية تكبيرة الإحرام) adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang disusun dalam bahasa Melayu (Jawi) oleh Syeikh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin al-Asyi, seorang ulama terkenal  dari Acheh, Indonesia.

Kitab ini membincangkan tentang masalah niat ketika takbiratul ihram yang sering menjadi perselisihan di dalam masyarakat ketika itu. Hal ini nampak jelas dengan pengakuan Syeikh sendiri dalam muqaddimah kitab beliau dengan katanya :

Setelah aku lihat akan beberapa manusia bersalah-salahan mereka itu pada niat tatkala takbiratul ihram maka aku kehendaki bahawa aku perusaha satu kitab yang kecil pada menguraikan maksud dan aku namai akan dia ‘Kashful Kiram pada menyatakan niat takbiratul ihram’ [Kashful Kiram, hal. 2].

Maka dengan penyusunan kitab ini dapat memberi kefahaman kepada masyarakat tentang tuntutan sebenar niat ketika takbiratul ihram dan hukum hakam yang berkaitan dengannya.


Wednesday, May 30, 2018

IRSYAD AL-ANAM ILA SYARH FAIDH AL-MALIK AL-'ALLAM


Kitab Irsyad al-Anam ila Syarh Faidh al-Malik al-‘Allam  (إرشاد الأنام إلى شرح فيض الله الملك العلام) atau judul lengkapnya Irsyad al-Anam ila Syarh Faidh al-Malik al-‘Allam li ma Isytamala ‘alaihi al-Nusuk min al-Ahkam (إرشاد الأنام إلى شرح فيض الله الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام) adalah sebuah kitab yang menerangkan mengenai tatacara ibadat haji dan umrah berdasarkan mazhab Syafi’i.

Kitab ini disusun oleh al-'Allamah al-Sayyid Yusuf bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bakr bin Ali al-Baththah al-Ahdal al-Husaini al-Zabidi (1246H) sebagai huraian (syarah) bagi sebuah karya guru beliau al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rayyis (1187-1240H), yang berjudul Faidh al-Malik al-‘Allam (فيض الله الملك العلام).

Selain kitab Irsyad al-Anam ini terdapat sebuah karya lain yang juga menghuraikan kitab Faidh al-Malik al-‘Allam, iaitu kitab ‘Umdah al-‘Awam fi Syarh  Faidh al-Malik al-‘Allam (عمده العوام في شرح فيض الملك العلام), yang disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1230-1314H). Beliau juga merupakan murid kepada al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rayyis.

Kitab Irsyad al-Anam ini boleh dimuat turun di pautan إرشاد الأنام إلى شرح فيض الله الملك العلام. Manakala manuskrip kitab Faidh al-Malik al-'Allam di pautan فيض الله الملك العلام   dan kitab ‘Umdah al-‘Awam di pautan عمده العوام في شرح فيض الملك العلام . 

Semoga bermanfaat.

Monday, May 28, 2018

TATIMMAH AL-IBANAH (تتمة الإبانة)


Kitab Tatimmah al-Ibanah fi Fiqh al-Syafi’i (تتمة الإبانة في الفقه الشافعي) adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i karya oleh al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma’mun al-Mutawali al-Naisaburi (478H).

Kitab Tatimmah al-Ibanah atau terkenal dengan judul ringkasnya al-Tatimmah (التتمة) disusun oleh Imam al-Mutawali sebagai ringkasan bagi sebuah karya gurunya al-Imam Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Muhammad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H), yang berjudul al-Ibanah ‘an Ahkam Furu’ al-Diayanah (الإبانة عن أحكاِم فروع الديانة).

Sebenarnya kitab Tatimmah al-Ibanah ini bukanlah sekadar ringkasan kitab al-Ibanah, kerana selain meringkas kandungan kitab al-Ibanah, Imam al-Mutawali telah membuat penambahan beberapa permasalahan hukum yang tidak terdapat dalam kitab asalnya. Penambahan ini dilakukan sebagai melengkapkan lagi kandungan kitab al-Ibanah, sehingga Imam al-Mutawali menamakan karya beliau ini sebagai Tatimmah al-Ibanah (Pelengkap kitab al-Ibanah).

Namun begitu, ada juga penulis yang menganggap kitab Tatimmah al-Ibanah ini sebagai kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah, bukannya ringkasan, memandangkan isi kandungannya ada huraian tambahan dari Imam al-Mutawali, seperti penambahan dengan pendapat-pendapat lain dalam sesuatu permasalahan kerana adanya dalil-dalil yang sahih mengenainya.

Imam al-Nawawi ada menyebutkan dalam kitab al-Majmu’ petikan dari kitab Tatimmah al-Ibanah. Di mana beliau menyebutkan Imam al-Mutawali sebagai “Shahib al-Tatimmah” (Pengarang kitab Tatimmah al-Ibanah). Berikut contoh petikan tersebut;

وقال صاحب ” التتمة ” : لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص ؛ للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة نفسها ” اطلب ولو خاتما من حديد ” قال : ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه.

Ertinya: “Pengarang kitab al-Tatimmah mengatakan: ‘Tidak makruh menggunakan cincin besi atau tembaga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab shahih (al-Bukhari dan Muslim), bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyuruh orang yang melamar wanita untuk mencari cincin besi.  Jika cincin besi hukumnya makruh, tentulah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan menyuruhnya ”. (al-Majmu’, 4/341).

Sayangnya kitab ini tidak sempat disempurnakan oleh Imam al-Mutawali, ia hanya sempat disiapkan setakat perbincangan mengenai Kitab al-Hudud dalam bab al-Saraqah (Mencuri). Bagi menyempurnakan kitab Tatimmah al-Ibanah ini, usaha telah dilakukan oleh al-Imam Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy al-Ashbahani (515-600H) dengan menyusun karya beliau yang berjudul Tatimmah al-Tatimmah (تتمة التتمة).

Secara umum kitab al-Tatimmah ini masih wujud dalam bentuk manuskrip, namun begitu sebahagian dari isi kandungannya telah ditahkik oleh beberapa orang mahasiswa pusat pengajian tinggi sebagai latihan ilmiah mereka.

Antara kandungan kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.