Sunday, July 24, 2016

Kitab al-Irsyad (الإرشاد)


Kitab al-Irsyad (الإرشاد) atau judul penuhnya Irsyad al-Ghawi ila Masalik al-Hawi (إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي) adalah sebuah karya ringkasan fiqh mazhab Syafi’i yang terkenal. Ia disusun oleh al-Imam Ibn al-Muqri, Ismail bin Abu Bakr bin Abdullah al-Muqri al-Zabidi al-Yamani (755-837H) sebagai ringkasan bagi kitab al-Hawi al-Shaghir (الحاوي الصغير), sebuah karya Imam Najmuddin Abdul Gaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini al-Syafi’i (585-665H).

Kitab al-Irsyad telah mendapat perhatian para ulama. Di mana beberapa karya telah disusun sebagai huraian kitab al-Irsyad ini. Di antara ulama yang menyusun kitab sebagai huraian bagi kitab al-Irsyad;

     01.  Ibn al-Muqri sendiri dalam kitabnya al-Ikhlash al-Nawiy fi Syarh al-Irsyad al-Ghawi[1] (إخلاص الناوي شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي).

     02. Syamsuddin Muhammad bin Abdul Mun’im bin Muhammad al-Jawjari al-Mishri (821-889H) dengan kitabnya Syarh al-Irsyad.

     03. Ibn Abi Syarif, Abu al-Ma’ali Kamaluddin Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakr al-Mury al-Maqdisi (822-906H) melalui karyanya al-Is-‘ad Syarh al-Irsyad.  

    04. Kamaluddin Musa bin Zayn al-‘Abidin bin Ahmad al-Bakri al-Shiddiqi al-Zabidi al-Yamani (Ibn al-Zayn al-Raddad  al-Yamani) (842-923H) melalui karyanya  al-Kawkab al-Waqad Syarh al-Irsyad (الكوكب الوقاد شرح الإرشاد)

     05. al-Syahid Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman BaFadhal Balhaj  (877-929H) melalui karyanya Nukat ‘ala matn al-Irsyad.  
    
     06. Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (973H) melalui karyanya al-Imdad fi Syarh al-Irsyad.

Berdasarkan edisi cetakan pertama (1433H) yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj, Jeddah, kitab al-Irsyad ini dicetakan dalam satu jilid dengan ketebalan 400 halaman.

Rujukan;


Semoga bermanfaat.


[1] Kitab ini telah diberikan hasyiah oleh Ibn Hajar al-Haytami (909-974H) dengan kitabnya Fath al-Jawwab fi Syarh al-Ikhlash (فتح الجواد على شرح الإرشاد).

Wednesday, July 20, 2016

Adab al-Mufti wa al-Mustafti


Kitab Adab al-Mufti wa al-Mustafti (أدب المفتي والمستفتي) merupakan sebuah kitab ilmu usul fiqh yang membicarakan secara khusus mengenai etika seorang mufti dan mustafti (orang yang bertanya) untuk mendapatkan penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan agama. Kitab yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama ini adalah sebuah karya al-Imam al-Hafiz Taqiyyuddîn Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syaharazuri (577-643H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Shalah. Seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh mazhab Syafi’i. Nama beliau banyak disebut oleh para ulama Syafi’iyyah dalam kitab-kitab mereka. 

Sebenarnya, Ibn al-Shalah bukanlah orang pertama yang menyusun kitab dalam bidang ini, bahkan telah didahului sebelumnya oleh beberapa ulama yang lain, antara;

      a)    Abu al-Qasim Abdul Wahid bin al-Husain bin Muhammad al-Qadhi al-Shaimari (386H), dengan karyanya Adab al-Mufti wa al-Mustafti (أدب المفتي والمستفتي).

      b)   Al-Hafiz al-Mu-arrikh Ahmad bin ‘Ali bi Thabit al-Khathib al-Baghdadi (463H), dengan karyanya al-Faqih wa al-Mutafaqqih (الفقيه والمتفقه).

      c)   Al-Imam al-al-Hafiz Yusuf bin ‘Abdul Barr (63H), dengan kitabnya Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlih (جامع بيان العلم وفضله).

     d)  Beberapa ulama lain dalam beberapa karya mengenai usul fiqh mereka seperti al-Juwaini, al-Ghazali, Abu Muzaffar al-Sam’ani, Abu Bakar al-Qaffal al-Shaghir, Abu Ishaq al-Isfirayaini, Abu Abdullah al-Halimi, Abu Ishaq al-Syairazi, Ilkiyalharasi dan selain mereka.

Dalam usaha penyusunan kitab beliau ini, Ibn al-Shalah telah mengambil manfaat dari karya-karya ulama sebelumnya. Ini menunjukkan wujud hubungan keilmuan di antara ulama terdahulu (al-mutaqaddimin) dan terkemudian (al-Mutaakhkhirin). Para ulama terkemudian banyak mengambil manfaat daripada karya ulama terdahulu, di samping beberapa tambahan idea-idea mereka dalam menghasilkan karya-karya bermutu dan dikagumi oleh para ulama selepas mereka.

Hubungan keilmuan ini, seterusnya disambung oleh Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). Imam al-Nawawi telah memetik dan meringkaskan isi kandungan dari tiga buah kitab, iaitu dari karya Abu al-Qasim al-Shaimari, al-Khathib al-Baghdadi dan Ibn al-Shalah sebagaimana yang disebut di atas.  Karya beliau yang berjudul Adab al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)  ini dimuatkan oleh al-Nawawi dalam muqaddimah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (المجموع شرح المهذب).                    
                                                                                 
Kemudian al-Imam Ahmad bin Hamdan al-Harrani al-Hanbali (690H) telah memuatkan isi kandungan kitab Ibn al-Shalah ini dalam karya beliau yang berjudul Shifah al-Fatwa wa al-Mustafti (صفة الفتوى والمستفتي).

Seterusnya al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakr al-Dimasyqi, yang terkenal dengan gelaran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (751H) juga telah memuatkan kandungan kitab Ibn al-Shalah ke dalam karya beliau yang berjudul I’lam al-Muqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (إعلام الموقعين عن رب العالمين).

Berterusanlah hubungan keilmuan ini di kalangan para ulama. dari generasi ke generasi berikutnya. Al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Sayuthi (911H) yang datang kemudiannya telah memetik dan memuatkan sebahagian kandungan kitab Adab Mufti wa al-Mustafti ini ke dalam dua karya beliau, iaitu kitab Adab al-Fatwa (أدب الفتوى) dan kitab al-Radd ‘ala Akhlad ila al-Ardh wa Jahhala anna al-Ijtihad fi Kulli ‘Ashr Fardh (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan أدب المفتي والمستفتي  /             http://waqfeya.com/book.php?bid=10794


Semoga bermanfaat

Friday, July 15, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 9 Hijrah (800-899H)


01.  Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Khidhr al-Zubayri al-Ayzri (800H)        
a) Ibtihaj al-Muhtaj li Ibtihaj al-Minhaj[1]

02. al-Abnasi, Baraktuddin  Ibrahim bin Musa bin Ayyub (801H)
a) Syarh al-Mughni (Mukhtashar al-Tanbih lil Barizi)[2]

03. Ibnu Mulaqqin, al-Hafizh Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin  ‘Aliy bin Ahmad al-Mishri (723-804H)
a) Tuhfah al-Muhtaj Ila Adillah al-Minhaj[3] 
b) Hadiy al-Nabih
5) Ghaniyyah al-Faqih
6) Irsyad al-Nabih ila Tashhih al-Tanbih
7) Tazkirah al-Akhyar bi ma fi al-Wasith min al-Akhbar[4]
8) al-Kifayah Syarh al-Tanbih
9) al-Tazkirah fi al-Fiqh al-Syafi’i
10)  Tadrib al-Mubtadi (تدريب المبتدي)

04. Syaikhul Islam Sirajuddin ‘Umar bin Ruslan bin Nushair bin Shalih bin Abdul Khaliq bin Abdul Haq al-Bulqini al-Kanani al-Mashri (724-805H)       
a) Tashhih al-Minhaj
b) al-Fawa-id al-Mahdhah ‘ala (Syarh) al-Rafi’i wa al-Rawdhah
c) al-Mulimmat bi Radd al-Muhimmat li al-Isnawi
d) al-Tadrib fi al-Fiqh[5]  
e) al-Takdib

05. al-Hafizh Zaynuddin, Abu al-Fadhl Abdul Rahim al-Husain bin Abdul Rahman al-‘Iraqi al-Kurdi al-Mishri (725-806H)
a) Tatimmat al-Muhimmat 
b) al-Manzhumah fi al-Shuwar allati Yustahab fiha al-Wudhuk[6] 

06. Taj Mahmud bin Muhammad al-Asfahidani al-Karmani (807H)
a) al-Iyjaz[7] (Mukhtashar al-Muharrar)

07. al-‘Allamah Kamaluddin  Muhammad ibn Musa al-Damiri (742-808H/1344-1405M)
a)     al-Najm al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj (النجم الوهاج في شرح المنهاج )

08.Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Khidhr al-Asadi al-‘al-‘Ayzari al-Ghazzi (808H)
a) Silah al-Ihtiyaj fi al- Dhabb ‘ala al-Minhaj
b) Awdhah al-Masalik fi al-Manasik.

09. Ibn al-‘Imad, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-‘Imad bin Yusuf al-Aqfahsi (750-808H)                                                                      
a) al-Ta’aqqubat ‘ala al-Muhimmat li al-Isnawi
b) al-Tibyan fima Yahillu wa Yahram min al-Hayawan[8]
c) Tashil al-Maqasid li Zuwar al-Masajid
d) Raf’u al-Ilbas ‘an Wahm al-Waswas
e) al-Durr al-Nafis ( الدر النفيس ) (Manzhumah Ibn al-'Imad fi al-Najjasat  al-Mafuwat).

10.  Al-‘Allamah Ahmad al-Zahid (812H)

11.  Jalaluddin Abu al-Fadhl Abdurrahman bin Syaikhul Islam Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nashir bin Shalih bin Abdul Khaliq bin Abdul Haq al-Bulqini al-Kanani al-Mashri (824H)
a) Nukat al-Minhaj
b) Hawasyi al-Rawdhah

12.  Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi al-Mishri (762-826H)    
       a)  Tanqih al-Lubab[10]  
b)     al-Ajwibah al-Mardhiyyah ‘an As-ilah al-Makkiyyah
c)      Fatawa ‘ala al-Tanbih wa al-Minhaj wa al-Hawi[11]  
d)     al-Nahjah al-Mardhiyyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah[12]
e)  Syarh Manzhumah al-Hafizh al-‘Iraqi fi al-Shuwar allati Yustahab fiha al-Wudhu’[13].
f)       al-Dalil al-Qawim ‘ala Shihhah Jam’ al-Taqdim.

13.  Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni al-Husaini (829H)
b) Syarh al-Minhaj
c) Talkhish al-Muhimmat

14.  Syamsuddin Abu ‘Abdullah, Muhammad bin Abd al-Da-im bin Musa al-‘Asqalani al-Birmawi al-Mishri (831)
a) Jam’u al-‘Uddah li Fahm al-‘Umdah
b) al-Manzumah fi al-Fara-idh

15.  Nuruddin Abu  al-Tsana’ Mahmud bin Ahmad bin Muhammad al-Hamawi (760-834H)
a) I’anah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj[14]

16. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim Al-Mahalli Al-Mishri (769-835H/791-864H)
a) Kanz al-Gharibin Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.
b) Syarh al-Mahalli ‘ala Jam-‘i al-Jawami’ (al-Badr al-Lami’ ‘ala Jam‘i al-Jawami’)

17.   Ibn al-Muqri, Ismail bin Abu Bakr bin Abdullah al-Muqri al-Zabidi al-Yamani (755-837H)
a) Rawdh al-Thalib[15]
c) al-Ikhlash al-Nawiy fi Syarh al-Irsyad al-Ghawi[17]  

18.  Ibn Ruslan al-Ramliy, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Husain bin Ruslan al-Maqdisi al-Syafi’i  (773-844H)
a)     Shafwah al-Zubad (Alfiyah al-Zubad  Fi al-Fiqh al-Syafi‘i)[18]   

19. al-Qadhiy Taqiy al-Din Abu Bakr bin Ahmad Ibn Qadhi Syahbah al-Asadi al-Dimasyqi, yang terkenal dengan ‘ Qadhiy Syahbah al-Syafi’i al-Dimasyqi (779-852H)
a) Syarh al-Tanbih
b) Syarh al-Minhaj
c) al-Mushlihat ‘ala al-Muhimmat

20. Ibrahim bin ‘Umar bin Ibrahim, Abu Ishaq al-Subini al-Hamawi al-Tarabusi (858H)
a) al-Ibtihaj Fi Lughat al-Minhaj

21.  Ibn al-Azraq al-Yamani, Mawfiquddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Abu Bakr bin Khalifah al-Hamdani al-Azraqi (859H)    
a)     al-Tahqiq Syarh al-Tanbih
b)     al-Tahqiq al-Wafiy bi al-Iydhah al-Syafiy (kedua-dua nya syarah bagi Tanbih)
c)  al-Nafa-is wa Ziyadah al-Khamis

22. Muhammad bin Abu Bakr, Abu al-Fath al-Maraghi al-Madani al-Syafi’i (859H)           
a) al-Masyru’ al-Rawi Fi Syarh Minhaj al-Nawawi     

23. Ibn. Syuhbah, Muhammad bin Abu Bakr, Badruddin Abu al-Fadhl al-Asadi (798-874H)        
a) Irsyad al-Muhtaj Ila Tawjih al-Minhaj
b) Bidayah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj

24. Kamaluddin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Mishri (Imam al-Kamiliah / Ibn Kamiliah (874H)
a) Syarh al-‘Umdah
b) Nukat al-Minhaj

25.  Najmuddin Abu al-Fadhl  Muhammad bin Abdullah bin Qadhi ‘Ajlun (876H) a) al-Taj fi  Zawa-id al-Rawdhah ‘ala al-Minhaj wa al-Tahrir

26. Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani  (887H)
a)  Jawahir al-Jawahir[19]

27.  Syamsuddin Muhammad bin Abdul Mun’im bin Muhammad al-Jawjari al-Mishri (821-889H)
a) Syarh al-Irsyad[20]

28. Muhammad bin ‘Umar, Jamaluddin al-Fariqi al-Yamani (893H)  
a) Miftah al-Irtaj Fi Syarh al-Minhaj

29. al-Qadhi Syihabuddin Ahmad bin Yusof al-Sanadi  (895H)
a)     Kasyf al-Durar  fi Syarh al-Muharrar.
[1] Mukhtashar (ringkasan) bagi kitab Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid al-Azra’i  (708-783H).

[2] Huraian kitab Mukhtashar al-Tanbih karya al-Qadhi Syaraf al-Din Abu al-Qasim Hibatullah bin Abdul Rahim al-Barizi al-Hamawi al-Syafi’i (645-738H)

[3] Kitab Tuhfah al-Muhtaj ini, merupakan kitab hadis ahkam yang disusun mengikut bab-bab fiqh berdasarkan kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam al-Nawawi.

[4] Iaitu kitab takhrij bagi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Wasith karya Imam al-Ghazali (505H).

[5] Kitab al-Tadrib ini disusun secara khusus oleh Sirajuddin al-Bulqini untuk anaknya ‘Alamuddin Bulqini.

[6] Kitab yang disusun berbentuk nazam ini telah disyarah oleh anaknya Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi al-Mishri (762-826H). Kitab ini boleh didownload di pautan http://archive.org/download/waq98555/100_98555-05.pdf
  
[7] Kitab al-Iyjaz ialah ringkasan (mukhtashar) bagi kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi‘i (624H).

[8] Ia disusun dalam bentuk nazam melebihi 400 bait

[9] Matan al-Sittin Mas-alah telah disyarah oleh beberapa ulama, antaranya; Abu al-Abbas Ahmad al-Ramli (957H) dan al-Khatib al-Syarbini (977H).

[10] Iaitu mukhtashar kepada kitab al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’i karya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, Abu al-Hasan al-Muhamili (415H).

[11]   Dalam kitab ini dihimpunkan beberapa masalah fiqh yang terdapat dalam kitab Nukat al-Nasya-i, kitab al-Tawsyih dan Nukat Ibn al-Naqib ‘ala al-Minhaj, kitab Nukat al-Hawi karya Ibn al-Mulqan dan Syahn al-Kitab bi Fawa-id karya al-Syaikh Sirajuddin al-Bulqini.

[12]Iaitu huraian (syarah) bagi kitab al-Bahjah al-Wardiyyah, karya  al-Imam Zaynuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-Muzaffar bin ‘Umar al-bin al-Wardi Mu’arri al-Kindi (749H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wardi.     

[13] Huraian bagi karya bapanya al-Hafizh Zaynuddin, Abu al-Fadhl Abdul Rahim al-Husain bin Abdul Rahman al-‘Iraqi al-Kurdi al-Mishri (725-806H).

[14] Kitab ini juga dikenali sebagai Ighatsah al-Muhtaj  atau Lubab al-Qut. Ia merupakan ringkasan (mukhtashar) bagi kitab  Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Abu al-‘Abbas, Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid al-Azra’i (708-783H).     

[15]  Kitab al-Rawdh ini merupakan mukhtashar bagi kitab Rawdhah al-Thalibin karya al-Nawawi (676H). Ia kemudiannya diringkaskan lagi oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami dalam kitabnya al-Nu-‘aim. Manakala Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin  Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H) pula telah menyusun sebuah kitab sebagai huraian bagi Rawdh al-Thalibin, iaitu melalui karya beliau yang berjudul Asna al-Mathalib.

[16] Kitab ini adalah ringkasan kitab al-Hawi al-Shaghir karya al-Qazwaini. Ia kemudiannya telah disyarah oleh Ibn al-Muqri sendiri dalam kitabnya al-Ikhlash al-Nawiy fi Syarh al-Irsyad al-Ghawi dan Ibn Hajar al-Haytami (974H) dengan kitabnya al-Imdad fi syarh al-Irsyad.

[17] Syarah bagi kitabnya al-Irsyad. Kitab al-Ikhlash kemudiannya disyarah pula oleh Ibn Hajar al-Haytami (974H) dengan kitabnya Fath al-Jawwab ‘ala Syarh al-Irsyad

[18] Kitab Shafwah al-Zubad atau Matn al-Zubad fi al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Syafi’i  ini adalah berbentuk nazam (iaitu bayt sya’ir) yang merupakan ringkasan  dari kitab karya Syarafuddin HibatuLlah bin Abd al-Rahim al-Barizi (645-738H).

[19] Kitab Jawahir al-Jawahir ialah ringkasan bagi kitab Jawahir al-Bahr karya Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli [727H].

[20] Iaitu syarh bagi kitab al-Irsyad karya al-Imam Isma‘il bin Abi Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H).