Tuesday, July 22, 2014

al-Yaqut al-Nafis


Kitab al-Yaqut al-Nafis atau judul panjangnya al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris fi Fiqh al-Sadat al-Syafi’iyyah merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini merupakan sebuah karya yang disusun oleh al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad bin ‘Umar al-Syathiri (1312-1360H), seorang ulama mazhab al-Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Kandungan kitab ini membicarakan hampir keseluruhan perbincangan bab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i, namun perbincangan secara ringkas. Kitab ini, dianggap sebagai kitab matan fiqh dalam mazhab al-Syafi’i, yang mudah ibaratnya. Untuk memudahkan para pembacanya memahami kitab ini, Sayyid Ahmad al-Syathiri telah menyediakan beberapa penerangan ringkas yang berbentuk hawasyi dan takliq bagi beberapa perkataan dan permasalahan yang dibincangkan dalam kitabnya.

Kitab yang bermanfaat ini telah dicetak berulang kali dan menjadi teks pengajian fiqh al-Syafi’i di kebanyakan negara Islam. 

Kitab al-Yaqut al-Nafis ini kemudiannya telah dibuat huraiannya (syarah) oleh Syaikh al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri (1422H) dengan judul “ Syarh al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris ”. Beliau merupakan anak kepada pengarang asal kitab al-Yaqut al-Nafis, iaitu al-Sayyid Ahmad al-Syathiri. Berdasarkan terbitan Dar al-Minhaj pada tahun 2007, kitab Syarh al-Yaqut al-Nafis ini dicetak dalam satu jilid yang kandungannya  merangkumi 976 halaman.

Semoga bermanfaat.

Sunday, July 6, 2014

al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

 
Kitab al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang disusun oleh seorang tokoh ulama Syafi’iyyah masakini dari Syria, iaitu ‘al-‘Allamah Dr. Mustafa Dib al-Bugha (1933-). Kitab ini adalah huraian bagi kitab Matn al-Ghayah wa Taqrib  atau Matn Abi Syuja' fi al-Fiqh al-Syafi'i karya al-Imam Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashfahani (533-593H).  
Bagi mengetahui secara ringkas mengenai kitab ini, berikut dilampirkan petikan kata pengantar penyusunnya;
 
Kitab Matn al- Ghayah  wa al-Taqrib termasuk kitab fiqh mazhab Syafi’i yang terbaik, baik dalam format maupun isinya. Meskipun kecil, tetapi lengkap sebab mencangkupi semua bab fiqh, sebahagian besar hukum-hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, muamalat dan lainnya dengan ungkapan yang mudah, kata yang baik dan susunan yang indah, di samping pembahagian masalahnya yang jelas, memudahkan setiap orang mendalami agama dalam memahaminya.
 
Kitab ini memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya, kerana dengan ketentuan Allah SWT kitab ini banyak mendapat perhatian dari para pelajar dan ulama dulu maupun sekarang. Mereka begitu tekun sekali dalam mempelajarinya, memahami, menghafal dan mensyarahinya. Mengingatkan kitab yang ringkas ini hanya menjelaskan hukum-hukum fiqh tanpa disertakan dalil-dalilnya, sedangkan para pelajar sekarang ingin sekali dapat mengetahui hukum agama yang didukung dengan dalil-dalilnya, maka saya ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan mempersembahkan kepada para intelektual muslim dan kepada para ahli fiqh serta orang-orang yang mendalaminya, kitab yang disukai oleh banyak orang dengan dalil-dalil yang membuat mereka arif tentang agama mereka, yakni terhadap hukum syariat mereka dan meneguhkan akidah mereka, khusyu’ dalam ibadah dan lurus dalam muamalah……..
 
Usaha yang saya lakukan ini bukan sekadar menyebutkan dalil-dalil naqliyah dari al-Qur’an, hadis dan atsar (ucapan para sahabat), tetapi kadang-kadang saya paparkan juga sebab-sebab rasional dan penggunaan qiyas. Umumnya dalil-dalil yang saya tetapkan di sini saya ambilkan dari kitab-kitab mazhab Syafi’i, kecuali jika saya temukan suatu dalil yang lebih kuat dan jelas, maka saya beralih padanya. Saya berusaha sekuat mungkin mengembalikan dalil-dalil yang saya gunakan dalam kitab ini ke sumber aslinya, selama hal itu memungkinkan, khususnya kitab-kitab hadis untuk mendapatkan nash darinya. Saya sebutkan nombor hadis jika ada, halaman dan jilid.
 
Dalam mentakhrij hadis, saya jarang sekali menggunakan sumber lain. Adapun ayat-ayat yang saya sebutkan, juga saya sertakan nombor ayat dan surah tempat ayat disebutkan, kemudian saya sebutkan nash yang digunakan sebagai dalil, dengan menerangkan lafazh-lafazhnya yang asing, yang sekiranya mudah dimengerti dan menjadi jelas sisi pemakaian dalilnya. Kadang-kadang saya jelaskan sebahagian lafazh-lafazh matan dan menyebutkan sebahagian definisi jika diperlukan. Tetapi dalam hal ini saya bataskan, sebab saya tidak bermaksud membuat syarah (huraian) bagi kitab ini, mengingatkan syarah-syarah kitab ini sudah cukup banyak.
 
Apabila saya temukan suatu qaul (pendapat) yang lemah dalam kitab matan, maka saya jelaskan qaul yang sebenarnya lebih sahih dan kuat berdasarkan kitab-kitab standard mazhab Syafi’i, kadang-kadang saya sebutkan rujukannya  dan kadang-kadang tidak. Selain itu ada kala saya tambahkan sebahagian hukum atau sebahagian hikmah dan faedah, semata-mata ingin melengkapi manfaat dan berharap mendapat tambahan pahala dari sisi Allah SWT.
 
Saya menempatkan kitab asal apa adanya di bahagian atas setiap halaman dan karya saya, saya jadikan sebagai catatan kaki dengan nombor-nombor di bahagian bawah. Karya saya ini saya beri nama al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah  wa al-Taqrib, untuk menunjukkan bahawa dalil-dalil itu merupakan benang-benang emas yang menerangi hukum-hukum agama ”.
 
Kitab ini sangat sesuai menjadi rujukan orang awam yang ingin mempelajari ilmu fiqh aliran mazhab Syafi’i, kerana kandungannya mencakupi sebahagian besar permasalahan fiqh yang dibincangkan oleh para ulama, diantaranya;

·         Kitab Thaharah
·         Kitab Shalat
·         Kitab Zakat
·         Kitab Puasa
·         Kitab Haji
·         Kitab Jual Beli dan Mu'amalat Lainnya
·         Kitab Faraidh dan Wasiat
·         Kitab Nikah
·         Kitab Jinayat
·         Kitab Hudud
·         Kitab Perburuan dan Penyembelihan
·         Kitab Perlumbaan dan memanah
·         Kitab Sumpah dan Nazar
·         Kitab Pengadilan dan Persaksian


Terjemahannya;

Berikut dicatatkan beberapa buah buku terjemahan kitab al-Tahzhib dalam dalam bahasa Melayu/Indonesia, yang telah diterbitkan;
 
  
1)      Buku yang diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication, Selangor Darul Ehsan -  dengan judul “ Fiqh Sunnah Imam Syafie. Isi kandungan buku ini merangkumi 448 halaman.
 
 
  
2)     Buku yang diterbitkan oleh Media Zikir, Indonesia – dengan judul “ Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i ”. Isi kandungannya merangkumi 578 halaman.

Semoga bermanfaat.

Sunday, June 29, 2014

Solat Tarawih: Bilangan Rakaat di sisi Salafus Soleh


Buku "Solat Tarawih: Bilangan Rakaat di sisi Salafus Soleh" merupakan sebuah buku terjemahan bagi sebuah karya al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi yang berjudul “ al-Mashabih fi Shalah al-Tarawih”. Dalam kitab ini dibincangkan secara tuntas mengenai bilangan rakaat solat tarawih mengikut perbuatan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam dan Ulama Salaf. Imam al-Suyuthi telah menyusun dalil-dalil satu persatu bermula dengan hadis, athar sahabat dan pendapat Ulama Salaf berkenaan masalah tersebut.

Berdasarkan kitab ini, dapat disimpulkan bahawa pendapat para ulama mengenai rakaat solat tarawih - sama ada dilaksanakan sebanyak 8, 20, 26, 36 atau 42 rakaat, kesemuanya terdapat hujah dan dalil dari Ulama Salaf.

Menurut Imam Suyuthi pada zamannya terdapat kelompok yang menyangka solat tarawih yang menepati sunnah adalah 20 rakaat,  sebagaimana ada golongan pada hari ini menyangka solat tarawih yang menepati sunnah adalah 8 rakaat. Masing-masing bertegas dengan pendapat masing dicampur pula dengan unsur syaitani di dalam hati yang sentiasa mencari perpecahan di atas nama agama.
 
Sebahagian Salaf menyukai  bacaan yang panjang, lalu dipendekkan rakaat. Sebahagian lain pula menyukai dengan bacaan pendek lalu diperbanyakkan rakaat. Menjaga perpaduan satu kewajipan, berpecah dengan masalah khilaf satu kebodohan.

Buku terjemahan yang setebal 166halaman ini merupakan hasil terjemahan oleh Ariff Idzuan Nordin telah diterbitkan oleh Pustaka Darussalam, Kedah dengan cetakan pertamanya pada tahun 2008.

Semoga bermanfaat.

Friday, June 20, 2014

al-Bahjah al-Wardiyyah (البهجة الوردية)


Kitab al-Bahjah al-Wardiyyah (البهجة الوردية ) atau Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyyah (الوردية منظومة البهجة) merupakan sebuah kitab fiqh mazhab al-Syafi’i yang disusun dalam bentuk nazam oleh al-Imam Zaynuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-Muzaffar bin ‘Umar al-bin al-Wardi Mu’arri al-Kindi (749H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wardi. 

Kitab al-Bahjah ini juga dikenali sebagai Bahjah al-Hawi, kerana kitab ini disusun oleh Ibn al-Wardi sebagai ringkasan bagi kitab al-Hawi al-Shaghir, iaitu sebuah kitab yang disusun oleh al-Imam Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini al-Syafi’i (585-665H). Manakala kitab al-Hawi al-Shaghir ini pula adalah ringkasan bagi kitab Fath al-‘Aziz atau al-Syarh al-Kabir karya al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i al-Qazwaini (624H). 

Menurut al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitabnya al-Durar al-Kaminah, terdapat 5063 bait yang disusun oleh Ibn al-Wardi bagi melengkapi karya beliau ini. Kitab al-Bahjah al-Wardiyyah ini kemudiannya telah disyarah oleh beberapa orang ulama,  antaranya ialah;

1)      Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin Abdul Rahim al-Iraqi al-Mishri (762-826H)

2)     Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini (977H)

3)     Syaikh al-Islam al-Qadhi Zainuddin Abu Yahya Zakariya al-Anshari (823-926H)

4)     Syamsuddin al-Jamal Muhammad bin Syihabuddin Ahmad al-Ramli (919-1004H)

5)      al-Qadhi Syarafuddin Hibatullah bin Abdul Rahim al-Barizi[1] (645-738H)


Di antara kitab syarah al-Bahjah yang paling terkenal dan masih dicetak dan diterbitkan hingga kini ialah kitab yang disusun oleh Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari, iaitu kitab   “ al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyyah (الـغـرر الـبـهـيـة في شـرح مـنـظـومـة الـبـهـجـة الـورديـة) ”. Berdasarkan terbitan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah – Beirut –Lubnan,  ia dicetak dalam 11 jilid. 

Download kitab al-Bahjah al-Wardiyyah di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.Wednesday, June 11, 2014

Kenali Rasul Kita Muhammad


Buku "Kenali Rasul Kita Muhammad" merupakan hasil terjemahan daripada Matan asy-Syamail al-Muhammadiyyah karangan Imam at-Tirmizi. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sdn Bhd, dengan cetakan pertama tahun 2014 - berdasarkan terjemahan dan huraiannya yang diusahakan oleh Ust. Ahmad Adnan Fadzil.

Buku ini bukan hanya menghimpunkan hadis tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, tetapi disertakan juga hadis tentang sifat-sifat fizikal, pakaian, makanan, minuman, ibadah, pergaulan dan sebagainya yang berkait dengan kehidupan Baginda secara menyeluruh.

Kelebihan buku ini:

• Gabungan terjemahan, ulasan dan kesimpulan berkenaan riwayat hidup kekasih Allah supaya pembaca memahami keperibadian dan cara hidup Baginda dengan tepat dan menyeluruh sebagaimana tujuan Imam at-Tirmizi menulis kitab asy-Syamail.

• Terjemahan lengkap berbahasa Melayu disertai ulasan yang dapat membantu pembaca memahami setiap hadis asy-Syamail dengan tepat dan baik.

• Mempunyai taujihat nabawiyyah yang boleh dijadikan teladan di setiap bab yang pastinya menjadi nilai tambah bagi buku ini.

• Disertakan foto, gambar rajah dan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca.

• Kisah-kisah menarik daripada hadis-hadis yang dipaparkan dalam buku ini dapat mendidik jiwa dan memberi inspirasi kepada pengguna.

• Ekstra! Profil para perawi dan CD kuliah Dr. Hj. Zahazan Mohamed.

Semoga bermanfaat.

Friday, May 16, 2014

al-Isti’ab fi Ma'rifat al-Ashhab (الإستيعا ب في معرفة الأصحاب)


Kitab al-Isti’ab fi Ma'rifat al-Ashhab (الإستيعا ب في معرفة الأصحاب) ini disusun oleh Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusi (w. 463H).

Kitab ini mengandungi lebih kurang 3,500 biografi para sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia juga merupakan sebuah kitab terbaik dalam lapangan biografi para sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, jika tidak disebutkan perselisihan di kalangan para sahabat serta mementingkan penjagaan dari aspek periwayatan sesetengah orang yang tidak terkenal dan juga cerita-cerita yang tidak diketahui.

Hal ini dijelaskan oleh al-Nawawi apabila dinyatakan tentang kitab biografi ini, jelasnya: “Seandainya ia tidak menyebutkan kisah pertelingkahan para sahabat dan cerita-cerita yang dibawa oleh tukang cerita, pasti ia lebih menarik dan boleh didapati banyak faedah daripada kitab ini”.

Beliau menyatakan sumber ambilan daripada penceritaannya ini dari beberapa buah kitab seperti hasil karya Musa bin ‘Uqbah, Muhammad bin Ishaq, al-Waqidi, Khalifah bin Khayyath, al-Zubair bin Bakkar, kitab Tarikh al-Kabir oleh al-Bukhari, Tarikh ibn Khaitsamah, Zail al-Muzil oleh al-Thabari, al-Maulid wa al-Wafat oleh al-Dulabi, kitab al-Ahad oleh Ibn al-Jarud, al-Tasanif karya Ibn Abi Hatim al-Razi, karya al-‘Uqaili dan juga al-Baghawi mengenai para sahabat radhiyallahu ‘anhum.

Namun, penulisan di dalam lapangan ini lebih sistematik yang dipergunakan dengan sebaiknya oleh penulis di dalam kitab ini sebagaimana berikut:

  1. Hanya mengandungi biografi sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.
  1. Beliau turut menyebutkan sahabat yang pasti dan sahih bertemu dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. Malah beliau juga turut menyebutkan di kalangan para sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam walaupun hanya sekali.
  1. Diterangkan juga mengenai keturunan (nasab) para sahabat serta peristiwa yang disaksikan oleh mereka pada zaman Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.
  1. Kadangkala dia turut menceritakan beberapa hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh periwayat tersebut serta mereka iaitu anak-anak muridnya yang meriwayatkan hadis tersebut daripadanya secara langsung.
  1. Penyusunan dan penulisan nama perawinya berdasarkan susunan huruf Hija`iyyah (huruf Mu’jam) dan dalam rangkaian penulisannya pun tidak terlalu memperhatikan susunan huruf keduanya, hanya melihat huruf awal dari nama perawi saja, seperti berikut:
a)     Menyebutkan perawi dari kalangan Sahabat.
b)  Menyebutkan perawi Sahabat yang lebih dikenal dengan nama Kuniyahnya seperti Abu al-Darda`, Abu Hurairah, Abu Salamah dll.
c)      Menyebutkan nama dari kalangan Sahabiyat.
d)     Menyebutkan perawi sahabat wanita yang lebih dikenal dengan Kuniyahnya seperti Umm Sulaim, Umm Salamah dll.

Unsur-unsur yang terdapat dalam penyusunannya antara lain adalah dengan menerangkan tentang biografi dan sejarah ringkas kesahabatannya dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kitab ini telah dicetak dengan pelbagai cetakan dan penerbitan, tetapi antara cetakan terbaik yang diberitahu oleh guru saya iaitu Dr. Abu Yasir Hasan al-Alamie ialah cetakan yang ditahqiq (disemak terlebih dahulu) oleh Syeikh Muhammad al-Bijawi.

Moga kita beroleh sedikit pengetahuan dari hal ini…Monday, May 12, 2014

Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir


Kitab " Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir " (حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ) adalah antara karya fiqh yang terkenal menjadi rujukan para  ulama al-Syafi’iyyah yang mutakhirin. Kitab ini ditulis oleh Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1226H).

Kitab kitab merupakan hasyiah (komentar) terhadap kitab Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب), iaitu sebuah kitab karya Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari (823-926H). Kitab Tuhfah al-Thullab atau lebih dikenali sebagai kitab Syarh al-Tahrir ini disusun oleh Syaikhul Islam al-Anshari sebagai huraian (syarah) bagi kitab beliau sendiri yang berjudul Tahrir Tanqih al-Lubab (تحرير تنقيح اللباب). 

Sebenarnya, Syaikhul Islam al-Anshari menyusun kitab al-Tahrir sebagai ringkasan terhadap sebuah kitab mukhtashar (ringkasan) di bidang fiqh Syafi’i yang lain, iaitu kitab Tanqih al-Lubab (تنقيح اللباب) karya Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H). Manakala kitab Tanqih al-Lubab pula adalah ringkasan terhadap kitab al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’i (اللباب في الفققه الشافعي), iaitu sebuah karya Imam Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H).

Kitab ini telah dicetak berulang kali dan edisi yang terbaik adalah cetakan Dar al-Kutub al-‘Illmiyyah di Beirut. Cetakan pertamanya tahun 1418H/1997M yang dilengkapi dengan komentar oleh Syaikh Mustafa bin Hanafi al-Zahabi dengan ketebalan 4 jilid.

Kitab Hasyiah al-Syarqawi ‘ala Syarh al-Tahrir ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Kitab versi ebook (file pdf) ini merupakan salinan kepada kitab Hasyiah al-Syarqawi yang dicetak di al-Mathba’ah al-Amiriyah pada cetak ketiganya.  Semoga bermanfaat.