Wednesday, November 15, 2017

Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim


Kitab Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim (بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini disusun oleh Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’asyan al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H], sebagai huraian (syarah) bagi kitab Masa-il al-Ta’lim[1], iaitu sebuah karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H). 

Sebenarnya, Syaikh Sa’id  Ba’isyn al-Hadhrami menyusun kitab Busyra al-Karim ini sebagai ringkasan bagi sebuah karya beliau yang lain yang berjudul al-Mawahib al-Saniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (المواهب السنية بشرح المقدمة الحضرمية).

Kitab Busyra al-Karim ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Saniyyah, kerana ia telah dicetak dan diiterbitkan untuk bacaan dan rujukan para ulama dan penuntut ilmu.

Berdasarkan kitab Busyra al-Karim yang diterbitkan (cetakan 1 - 2004/1425) oleh Dar al-Minhaj, ia dicetak dalam satu jilid dengan 718 halaman. Kitab ini dalam bentuk file PDF boleh dimuat turun di sini /sini.

Semoga bermanfaat.


[1] Ia juga dikenali sebagai al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah.

Monday, November 13, 2017

al-Riyadh al- Badi’ah (الرياض البديعة)


Kitab al-Riyadh al- Badi’ah fi Ushul al- Din wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i (الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة على مذهب الإمام الشافعي) adalah sebuah kitab yang ringkas (mukhtasar) mengenai akidah dan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Syafi’i al-Makki (1233-1335H /1817-1917M), seorang ulama terkenal di Makkah al-Mukarramah pada zamannya[1]. Ramai para ulama dari Nusantara yang menjadi murid beliau.

Kandungan kitab al-Riyadh al- Badi’ah dimulai dengan penerangan ringkas mengenai bidang akidah dan dikuti dengan perbahasan ringkas mengenai bidang fiqh seperti thaharah (bersuci), solat, jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, sumpah dan nazar. Kandungan kitab ini diakhiri dengan penerangan ringkas mengenai bidang tasawuf.

Kitab ini pernah dicetak pada tahun 1317H oleh Percetakan al-Maymanah, Kaherah – Mesir,  dengan ketebalannya  sebanyak 63 halaman.


Syarah bagi kitab al-Riyadh al- Badi’ah

Kitab al-Riyadh al-Badi’ah, kemudiannya telah diberikan huraian (syarah) oleh murid[2] penyusunnya, iaitu al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nawawi bin Arabi al-Bantani al-Jawi (1230-1314M / 1813-1879M) melalui karyanya berjudul al-Tsimar al-Yani’ah fi Syarh ‘ala Riyadh al- Badi’ah (الثمار اليانعة المنيعة في شرح الرباض البديعة)

Dalam huraiannya Syaikh Muhammad Nawawi menghuraikan teks akidah yang terdapat dalam kitab asalnya dengan merujuk kepada pandangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah, aliran al-Asya-‘irah. Manakala huraian dalam bidang fiqh, ternyata lebih meluas dengan merujuk kepada pandangan para ulama mazhab Syafi’i.

Cetakan pertama kitab ini telah dicetak oleh Percetakan al-Bahiyah, Mesir, pada bulan Syaaban 1299H/1882M dan diulang cetak di Bulaq pada tahun 1302H/ 1884M, di al-Maimanah  pada tahun 1308H/1889 M, dan di al-Jamaliyah  pada tahun 1329H/1911M dan ia turut dicetak juga oleh Percetakan Mustafa al-Bab al-Halabi, Mesir  pada tahun 1342H/1923M.

Kitab al-Riyadh al- Badi’ah boleh dimuat turun di  sini / siniSemoga bermanfaat. 

[1] Baca pautan  Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki untuk maklumat lanjut mengenai beliau. Antara karya beliau yang lain ialah Hasyiah ‘ala Manasik al-Khathib al-Syarbaini al-Kabir dan Faydh al-Manan bi Syarh Fath al-Rahman

[2] Berdasarkan tahun kelahiran kedua-dua tokoh ini, usia Syaikh Muhammad Nawawi (1230H) lebih tua sedikit daripada gurunya Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah (1233H). Bahkan Syaikh Muhammad Nawawi wafat lebih awal iaitu pada tahun 1314H berbanding Syaikh Muhammad Hasbullah pada tahun 1335H. Perkara ini tidak menafikan hubungan mereka antara guru dan murid kerana dari aspek keilmuan, usia tidak menjadi ukuran. Melihat kepada senarai guru kedua-dua tokoh ini, mereka berdua pernah menjadi murid kepada beberapa guru yang sama. Dapat disimpulkan di samping hubungan mereka sebagai guru dan murid, mereka juga sebenarnya adalah sahabat seperguruan.

Tuesday, November 7, 2017

al-‘Aqd al-Tsamin Syarh ‘ala al- Manzhumat Musamma bi al-Fath al-Mubin


Kitab al-‘Aqd al-Tsamin Syarh ‘ala al- Manzhumat  Musamma bi al-Fath al-Mubin  (العقد الثمين شرح منظومة الستين مسألة المسماة الفتح المبين) merupakan sebuah karya al-‘Allamah al-Syaikh Abu al-Mu’thi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1316H/1898M), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i berasal dari Indonesia yang terkenal dengan karya-karya bernilai yang menjadi rujukan para ulama dan penuntut ilmu.

Kitab al-‘Aqd al-Samin disusun oleh Syaikh Muhammad Nawawi sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Fath al-Mubin (الفتح المبين), karya Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti, seorang ulama dari Garut, Indonesia. Manakala kitab al-Fath al-Mubin pula, disusun oleh Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti  dalam bentuk nazam (al-Manzhumat) berdasarkan Matn al-Sittin Mas-alah (الستين مسألة).

Sedangkan Kitab al-Sittin Mas-alah pula merupakan satu kitab fiqh mazhab Syafi’i yang ringkas, yang menghimpunkan enam puluh permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah dan fiqh yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kitab ini merupakan hasil karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid (819H).

Berdasarkan beberapa sumber, kitab ini pernah dicetak pada tahun 1300H /1888M di Matba’ah al-Wahbiyyah, Makkah. Semoga bermanfaat

Wednesday, October 25, 2017

Suluk al-Jaddah (سلوك الجادة)


Kitab Suluk al-Jaddah Syarh Lam’ah al-Mafadah fi Bayan Shalah al-Jum’ah wa al-Mu’adat (سلوك الجادة شرح لمعة المفادة في بيان صلاة الجمعة والمعادة) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i, yang menerangkan secara khusus mengenai solat Juma’at.

Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy  (1316H/1898M)  sebagai huraian bagi sebuah risalah karya Al-‘Allamah Syaikh Salim bin Abdullah bin  Samir al-Hadhrami (1270 /1855M) yang berjudul  Lam’ah al-Mafadah fi Bayan Shalah al-Jum’ah wa al-Mu’adda(لمعة المفادة في بيان صلاة الجمعة والمعادة).

Kitab Suluk al-Jaddah ini dicetak kali pertama oleh percetakan Wahabiyyah, Makkah pada tahun 1300H/1882M dan diulang cetak di Makkah pada tahun 1303H / 1883M.

Kitab ini dalam versi file PDF oleh dimuat turun di sini / sini. Semoga bermanfaat.

Monday, October 23, 2017

Kitab al-Balut (البلوت)Kitab al-Balut (البلوت) atau judul lengkapnya al-Shawaiq al-Muhriqah li al-Awham al-Kazibah fi Bayan Hill al-Balut wa al-Radd ala Man Harramah (الصواعق المحرقة للأوهام الكاذبة في بيان حل البلوت والرد على من حرمه) adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi (1862-1930).

Syaikh Muhammad Mukhtar dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada hari Khamis, 14 Syaaban 1278 H/14 Februari 1862 M dan wafat di Mekah, pada petang Ahad, 17 Shafar 1349 H/13 Julai 1930 M. beliau menjadi guru di Masjid al-Haram selama lebih kurang 28 tahun, mulai 1321 H/ 1903 M hingga tahun 1349 H/1930 M (baca biodata beliau di sini).

Kitab al-Balut adalah sebuah karya fiqh yang sangat penting dan kemungkinan ia satu-satunya risalah yang secara khusus disusun bagi menerang dan menguatkan fatwa yang menghalalkan belut untuk dimakan oleh umat Islam. Kitab ini bukan sahaja menjadi rujukan para ulama di Indonesia, bahkan juga di peringkat antarabangsa.

Penyusunan kitab ini didorong oleh wujudnya perdebatan yang muncul di kalangan ulama Nusantara dalam menanggapi persoalan ini. Sebahagian ulama berpendapat hukum memakan belut adalah haram. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat hukumnya adalah halal. Dalam kitab ini, Syaikh Mukhtar ‘Atharid menyokong dan mengemukakan dalil serta hujah beliau mengenai halalnya belut.
 
Maklumat lanjut mengenai kitab ini sila baca di satuislam.org. Kitab al-Balut dalam versi file pdf boleh dimuat turun di sini/sini / siniSemoga bermanfaat.

Sunday, October 15, 2017

al-Khazâin al-Saniyyah


Kitab al-Khazâin al-Saniyyah min Masyâhir al-Kutub al-Fiqhiyyah li Aimmatinâ al-Fuqahâ al-Syâfi’iyyah (الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لإئمتا الفقهاء الشافعية) merupakan sebuah karya penting yang perlu dimiliki  oleh para ulama dan penuntut ilmu, khususnya mereka yang mengkaji dan mempelajari  kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i. Di mana, kitab ini adalah sebuah karya bibliografi (thabaqât al-kutub) yang menghimpun nama-nama dan data-data kitab fiqh mazhab Syafi’i beserta pengarangnya. Lebih dari 400 nama kitab fiqh Syafi’i dan pengarangnya dirangkumkan dalam kitab ini.

Penyusun (pengarang) kitab ini adalah Syaikh ‘Abd al-Qâdir ibn ‘Abd al-Muthallib al-Mandîlî al-Jâwî (1904-1965 M), seorang ulama besar fiqh dan hadits yang berasal dari Nusantara (tepatnya dari Mandailing, Sumatera Utara), yang mendapat kedudukan sebagai guru di Masjidil Haram, Makkah pada zamannya. Nisbah “al-Mandîlî” di belakang nama pengarang merujuk kepada daerah asalnya; Mandailing.

Menurut al-Mandili, beliau meyusun kitab al-Khazain sebagai rujukan pentela’ah kitab-kitab mazhab Syafi’i. Di mana, kitab ini dapat memudahkan mereka mentelaah kitab-kitab fiqh mazhab kerana nama-nama pengarang kitab yang dikandungnya terkadang masih samar bagi pembaca, serta istilah-istilah yang boleh jadi belum diketahui oleh pelajar.

Syaikh al-Mandili menjadikan karyanya ini terdiri dari 8 pasal, iaitu;
         
 a)     Fasal 1: Nama-nama kitab yang kerap disebutkan dalam kitab-kitab fiqh Syafi’iyyah. Inilah kandungan utama kitab al-Khazain al-Saniyyah dan intinya yang paling banyak dihimpunkan oleh penyusun.  

      b)     Fasal 2: Menyenaraikan nama Para ahli fiqh yang 7 (al-Fuqaha al-Sab’ah) yang berada di Madinah Munawwarah.

      c)      Fasal 3: Nama-nama para Mujaddid umat ini.

     d)   Fasal 4: Nama-nama Ahli Hadits (al-Muhaddits) yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqh.

      e)     Fasal 5: Rumuz nama-nama pengarang kitab.

    f)       Fasal 6: Beberapa istilah, iaitu gelaran dan sifat sebahagian ulama yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqh Syafi’iyyah seacara khusus, dan kitab-kitab ilmiah secara umum.

    g)     Fasal 7: Nama-nama golongan yang sesat (al-Firaq), yang menyalahi Ahli Sunnah wa Jama’ah.

       h)    Fasa 8: Ahli Qiraah yang tujuh (al-Qurra’ al-Sab’ah) beserta para perawinya.

Bagi memudahkan rujukan pembaca, semua nama-nama dan istilah yang disebutkan telah disusun mengikut susunan abjad (alif, ba’ ta’…..).

Kitab al-Khazain  versi fail PDF boleh dimuat turun di  siniMaklumat lanjut mengenai Syaikh ‘Abd al-Qâdir ibn ‘Abd al-Muthallib al-Mandîlî baca di sini.

Semoga bermanfaat.

Thursday, October 12, 2017

al-Basith fi al-Mazhab


Kitab al-Basith fi al-Mazhab  (البسيط في المذهب) adalah sebuah karya fiqh Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Ghazali. Kadang-kala Imam al-Ghazali juga menamakan kitab ini sebagai al-Basith fi al-Furu’ البسيط في الفروع.). Beliau ada menyebutkan judul kitab al-Basith ini di dalam beberapa karya beliau yang lain seperti al-Wasit dan Jawahir al-Quran. 

Kitab al-Basith ini termasuk dalam rantaian siri karya fiqh al-Ghazali yang terkenal, iaitu al-Basith, al-Wasith dan al-WajizSumber penyusunan ketiga-tiga kitab tersebut berdasarkan kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب)  karya agung guru kepada Imam al-Ghazali, iaitu al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam al-Haramain ini. 

Menurut Imam Ibn Hajar al-Haytami (973H), pada awalnya al-Imam al-Ghazali telah meringkaskan kitab Nihayah al-Mathlab melalui kitabnya al-Basith dan kemudiannya al-Ghazali telah meringkaskan kitab al-Basith pula melalui karyanya yang berjudul al-Wasith. Akhirnya al-Ghazali telah meringkaskan lagi kitab al-Wasith melalui kitabnya yang berjudul al-Wajiz.

Walaupun kitab al-Basith merupakan ringkasan kepada kitab Nihayah al-Mathlab, tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut,  malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi'i dengan penambahan dan pembetulan.

Sekadar pengamatan dan rujukan penulis yang terhad pada ketika ini - mengenai keberadaan kitab al-Basith pada masa kini -  sebenarnya naskhah kitab ini masih  wujud dalam bentuk manuskrip tulisan tangan di beberapa buah perpustakaan besar di Timur Tengah. Sebahagian daripada kandungan manuskrip ini ada yang telah ditahkik oleh para pelajar ijazah tinggi sebagai kajian ilmiah (tesis). Namun begitu,  penulis dapati kitab al-Basith belum ada yang dicetak dan diterbitkan oleh mana-mana penerbitan[1]. Berbeza dengan kitab-kitab karya al-Ghazali yang lain seperti al-Wasith dan al-Wajiz telah dicetak dan diterbitkan sebagai rujukan umat Islam.


Ringkasan kitab al-Basith

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kitab al-Basith telah diringkaskan oleh Imam al-Ghazali melalui karya beliau yang berjudul al-Wasith. Saya belum mendapat maklumat mengenai karya yang lain sebagai huraian atau ringkasan bagi kitab al-Basith. Wallahu a’lam. 

Sila baca maklumat lanjut mengenai kitab al-Basith di sini. Semoga bermanfaat.

[1] Mungkin kesimpulan awal yang penulis nyatakan ini tidak tepat. Saya sangat berharap para pembaca boleh membetulkan tanggapan ini, jika mempunyai maklumat mengenai kewujudan cetakan kitab al-Basith ini.