Thursday, December 28, 2017

AL-MUSTASHFA MIN 'ILM AL-USHUL


Kitab al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul (المستصفى من علم الأصول) adalah antara karya agung yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H) rahimahullah. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang memasukkan perbahasan mantiq di dalam ilmu usul fiqh.

Dalam muqaddimah kitab al-Mustashfa ini, Imam al-Ghazali menyatakan faktor yang mendorong beliau menulis dan menyusun kitab ini. Menurut beliau penyusunan kitab al-Mustashfa ini adalah kerana menyahut permintaan para murid beliau agar disusun sebuah kitab usul fiqh yang sederhana tebalnya. Perlu dimaklumkan, sebelum penyusunan kitab al-Mustashfa ini, sebenarnya al-Ghazali telah mempunyai karya lain dalam bidang usul fiqh, iaitu kitab Tahzib al-Ushul (تهذيب الاصول) dan kitab al-Mankhul (المنخول).

Oleh itu, menurut al-Ghazali kitab al-Mustashfa ini adalah sebuah kitab yang lebih ringkas berbanding kitab Tahzib al-Ushul (تهذيب الاصول) dan lebih terperinci berbanding kitab al-Mankhul (المنخول)

Kitab al-Mustashfa ini telahpun disyarahkan serta diringkaskan oleh beberapa tokoh ulama terkemudiannya. Antara kitab yang mensyarahkannya ialah kitab Syarah al-Mustashfa min Ilm al-Usul karya Dr. Abu Bakr bin Abdullah al-Sa’dawi. Manakala kitab yang merupakan ringkasan bagi kitab al-Mustashfa adalah kitab Lubab al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul karya Abu al-Fadhail al-Qairuwani (632 H.)

Kitab al-Mustashfa boleh dimuat turun di pautan المستصفى من علم الأصول atau المستصفى من علم الأصول .

Semoga bermanfaat.

Wednesday, December 27, 2017

AL-BURHAN FI USHUL AL-FIQH (الـبـرهـان في أصـول الـفـقـه)


Kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (الـبـرهـان في أصـول الـفـقـه) merupakan sebuah karya Usul al-Fiqh yang disusun oleh al-Imam al-Haramain Abdul Malik al-Juwaini (478 H). Ianya ditulis mengikut tariqah al-Mutakallimin (ahli kalam) iaitu suatu metodologi penulisan yang cenderung kepada pendalilan berdasarkan akal serta tidak taksub kepada mana-mana mazhab.

Kitab al-Burhan ini juga turut mendapat tempat di sisi para ulama yang datang selepas al-Juwaini sehingga ia disyarahkan serta diringkaskan. Antara kitab yang mensyarahkan kitab al-Burhan ialah;

a)     Idhah al-Mahsul min Burhan al-Usul (ايـضـاح الـمـحـصـول من بـرهـان الأصـول), karya Abu Abdillah al-Maziri al-Maliki (536 H.)

b)     al-Tahqiq wal-Bayan fi Syarh al-Burhan fi Usul al-Fiqh (التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه), karya Syamsuddin Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Abyari al-Shanhaji al-Maliki (618 H).

Sekalipun al-Juwaini merupakan tokoh bagi mazhab al-Syafi’i, akan tetapi kedua-dua penulis kitab yang kami sebutkan di atas merupakan tokoh dari kalangan mazhab Maliki. al-Imam Ibn al-Subki [Lihat Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra (5/192)], mengatakan bahawa telah datang seorang tokoh dari Maghribi bernama al-Syarif Abu Yahya yang menghimpunkan di antara dua kitab syarah di atas.

Kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh boleh didownload di pautan الـبـرهـان في أصـول الـفـقـه.  Semoga bermafaat.

Monday, December 25, 2017

ADAB FATWA WA AL-MUFTI WA AL-MUSTAFTI (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)


Kitab Adab Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)  adalah sebuah karya al- Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). Ia adalah sebuah karya dalam bidang Ushul Fiqh yang khusus menerangkan tentang kedudukan fatwa, etika seorang mufti dan sikap orang yang mendapatkan fatwa.

Asalnya karya ini bukanlah sebuah kitab yang tersendiri, ia merupakan sebuah bab yang dimuatkan oleh Imam al-Nawawi dalam muqaddimah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (المجموع شرح المهذب).      

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam muqaddimah karya beliau ini, bahawa sebahagian besar kandungan kitab Adab fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي) ini merupakan petikan dan ringkasan dari tiga buah kitab karya para ulama sebelumnya, iaitu;

a)     Abu al-Qasim ‘Abdul Wahid bin al-Husayn bin Muhammad al-Shaymari al-Bashri  (386H/996M).

b)     Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi al-Syafi’i (392-463H), yang terkenal dengan gelaran al-Khathib al-Baghdadi, melalui karya yang berjudul al-Faqih wa al-Mutafaqqih (الفقيه والمتفقه)
)

c)      Taqiyyuddîn Abu ‘Amru Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syaharazuri (577-643H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Shalah, melalui karya yang berjudul Adab al-Mufti wa al-Mustafti (أدب المفتي والمستفتي).

Kitab Adab Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي) yang diterbitkan secara berasingan ini telah diterbitkan oleh Dar al-Fikri, Syria  dengan cetakan pertamanya pada tahun 1988. Ketebalan kitab ini meranggkumi 96 halaman. Edisi terbitan ini boleh dimuat turun dalam bentuk file PDF di pautan  آداب الفتوى والمفتي والمستفتي .

Semoga bermanfaat.

Monday, December 18, 2017

QATHR AL-GHAITS (قطر الغيث)


Kitab Qathr al-Ghaits Fi Syarh Masa-il Abi al-Laits (قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث) merupakan sebuah kitab yang menerangkan permasalahan akidah dan keimanan.

Kitab ini disusun oleh Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani (1314H) sebagai huraian (syarah) bagi risalah yang berjudul Masa-il Abi al-Laits (مسائل أبي الليث), iaitu sebuah mukhtashar (ringkasan) mengenai akidah yang disusun oleh Abu al-Laits al-Samarqandi, atau nama lengkapnya Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi (373H). Abu al-Laits terkenal dengan gelaran Imam al-Huda (إمام الهدى).

Dalam kitab asalnya terdapat 17 permasalahan dan jawapannya yang disediakan oleh Imam Abu al-Laits dalam bentuk dialog (soal jawab). Setiap permasalahan yang ingin diterangkan akan didahului dengan kata [ Mas-alah : Iza qila laka (apabila kamu ditanya);  ………..diikuti dengan soalan) . Kemudian Imam Abu al-Laits membawakan jawapan, dengan kata [ Fal Jawab (Maka jawablah):  ………diikuti dengan jawapannya].

Oleh itu dalam kitab Qathru al-Ghaits ini, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi telah mengekalkan susunan kitab asalnya yang disusun dalam bentuk soal jawab sebagaimana yang disebutkan di atas. Setiap jawapan bagi persoalan yang terdapat dalam kitab asalnya telah diberikan huraian dan penjelasan tambahan oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi.

Berikut antara persoalan terkandungan dalam kitab ini;

1.       Apa itu iman ?
2.      Bagaimana beriman kepada Allah  dan Malaikat,
3.      Bagaimana beriman kepada Kitab-kitab dan berapa jumlahnya,
4.  Bagaimana beriman kepada para nabi, siapakah yang diberikan syariat, berapa jumlah mereka, berapakah yang menjadi Rasul, Apakah mengenali nama dan jumlah mereka semua menjadi syarat keimanan,
5.      Bagaimana beriman kepada hari akhir dan qadha qadar-Nya.
6.      Adakah iman itu mendapatkan ganjaran?
7.      Bagaimana jika seseorang shalat, puasa, zakat, mencintai malaikat, kitab, rasul, dan qadar- Nya, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya, dan mengikuti tradisi Nabi saw, apakah itu dapat disebut iman?
8.     Apakah iman dapat disifatkan suci dan apakah iman itu makhluk atau bukan.

Setiap jawapan yang diberikan Syaikh Abu Laits al-Samarqandi telah  diberikan huraian oleh Syaikh Muhammad Nawawi, yang disertakan dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits, serta pendapat para ulama.

Sekalipun kitab ini relatif kecil, namun penting untuk kita kaji agar kita dapat meningkatkan kualiti keimanan.

Berdasarkan kitab Qathru al-Ghaits yang diterbitkan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah- Beirut pada tahun 2015, kandungan kitab ini merangkumi 48 halaman. 

Wednesday, December 13, 2017

FATH AL-JAWAD BI SYARH MANZUMAH IBN AL-'IMAD


Kitab Fath al-Jawad[1] bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد), merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun  oleh al-Imam Shihab al-Din Abu al-ʿAbbas Amad ibn amzah al-Ramli al-Anari al-Syafi’i (957H).

Kitab Fath al-Jawwad ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفوات)  atau judul lengkapnya Manzumah Ibn ‘Imad fi al-Najasat al-Ma’fu ‘anha (منظومة ابن العماد في النجاسات المعفو عنها), iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun dalam bentuk nazam oleh seorang ulama yang terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, iaitu al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-‘Imad bin Yusuf al-Aqfahsi (808H).

Kitab Fath al-Jawwad ini, kemudiannya - telah diberikan komentar (حاشية) pula oleh al-‘Allamah Syaikh Husain bin Sulaiman al-Rasyidi () melalui karyanya Hasyiah al-‘Alllamah al-Syaikh Husain al-Rasyidi ‘ala Fath al-Kawad (حاشية العلامة الشيخ حسين الرشيدي على فتح الجواد). Manakala Syaikh Sulaiman al-Jamal al-‘Ujaili (1204H) ada membuat beberapa catatan pinggir (تقريرات) terhadap kitab Fath al-Jawwad ini.

Semoga bermanfaat.[1] Terdapat sebuah kitab yang lain juga berjudul Fath al-Jawad, iaitu judul lengkapnya Fath al-Jawad 'ala  Syarh al-Irsyad (فتح الجواد على شرح الإرشاد), karya Ibn Hajar al-Haytami (909-974H). Kitab ini merupakan sebuah hasyiah (komentar) terhadap kitab yang disusun oleh al-Imam Ibn al-Muqri, Ismail bin Abu Bakr bin Abdullah al-Muqri al-Zabidi al-Yamani (755-837H)  yang  berjudul al-Ikhlash al-Nawiy fi Syarh al-Irsyad al-Ghawi (إخلاص الناوي شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي). Sedangkan kitab al-Ikhlash al-Nawiy ini merupakan huraian bagi kitab al-Irsyad al-Ghawi, iaitu sebuah karya Imam Ibn al-Muqri sendiri. 

Sunday, December 10, 2017

TANQIH AL-LUBAB (تنقيه اللباب)


Kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah  Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ).

Imam Waliyuddin Abu Zur’ah  al-‘Iraqi  menyusun kitab Tanqih al-Lubab  ini sebagai ringkasan bagi kitab al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’i (اللباب في الفقه الشافعي), iaitu sebuah karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ).

Kitab Tanqih al-Lubab ini, kemudiannya telah dihuraikan (disyarah) oleh beberapa ulama, antara;
a)     Burhanuddin Ibrahim bin Musa al-Karki al-Syafi'i (853H)
b)     Jalaluddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Shiddiqi al-Syafi'i (891H)

Selain kitab huraiannya, kitab Tanqih al-Lubab ini telah diringkaskan pula Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H) melalui karyanya yang berjudul Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب). Syaikh al-Islam kemudiannya telah menghuraikan kitabnya tersebut dengan karyanya yang lain, iaitu kitab Syarh al-Tahrir atau judul lengkapnya Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab.

Semoga bermanfaat.

Friday, December 8, 2017

KIFAYAH AL-MUHTADI BI SYARH SULLAM AL-MUBTADI


Kitab Kifayah al-Muhtadi bi Syarh Sullam al-Muhtadi () merupakan sebuah karya Syeikh Muhammad Nur al-Fathani seorang matan Hakim Syari’ Makkah. Kitab ini disusun oleh beliau sebagai  huraian atau syarah bagi kitab Sullam al-Muhtadi karya Syeikh Daud al-Fathani iaitu sebuah kitab aqidah dan fiqh yang terkenal di alam Melayu ini.

Kitab Kifayah al-Muhtadi adalah kitab Jawi atau berbahasa Melayu yang pertama yang disusun bagi menghuraikan (syarah) kitab berbahasa Melayu karya ulama nusantara ini. Perkara dinyatakan oleh Syeikh Muhammad Nur al-Fathani di akhir syarah beliau, “ maka inilah awal kitab bahasa Melayu yang disyarahkan dia kerana ringkas ibaratnya dan banyak masalahnya, ……”.


Mengenali Syeikh Muhammad Nur al-Fathani secara ringkas

Syeikh Muhammad Nur al-Fathani lahir di Mekah pada tahun 1290H / 1873M, di antara guru-guru beliau ialah Syeikh Wan Ali Kutan, Syeikh Ahmad al-Fathani dan di Mesir beliau berguru dengan Syeikh Bakhit al-Muthie. Menurut catatan al-Marhum al-Ustaz Haji Wan Shaghir, riwayat Syeikh Muhammad Nur al-Fathani agak berbeza dengan ulama-ulama lainnya kerana beliau satu-satunya ulama di Mekah yang dapat menjadi orang besar dalam dua pemerintahan. Beliau menjadi orang besar pada zaman pemerintahan Syarif Husein. Apabila pemerintahan bertukar kepada Ibnu Sa’ud, yang terkenal dengan era pemerintahan Wahabi, Syeikh Muhammad Nur al-Fathani masih tetap dengan kedududukannya.


Judul Kitab

Judul kitab ini ‘ Kifayah al-Muhtadi bi Syarh Sullam al-Mubtadi ’ ada disebutkan oleh Syeikh Muhammad Nur al-Fathani dalam pendahuluan kitabnya. Selepas menyebut judul tersebut dalam bahasa Arab, beliau menterjemahkannya pula ke dalam bahasa Melayu “ …..Dan aku namakan dia Kifayah al-Muhtadi bagi menerangkan cahaya Sullam al-Muhtadi”. Berdasarkan judul terjemahan ini saya dapati (setakat pengetahuan saya) kitab ini telah dicetak dan diterbitkan, sebagai “ Kifayah al-Muhtadi Pada Menerangkan Cahaya Sullam al-Muhtadi ” .


Susunan Kandungan Kitab Kifayah al-Muhtadi

Susunan kandungan kitab ini sama dengan kitab Sullam al-Mubtadi iaitu dimulai dengan kata pengantar beliau (Syeikh Muhammad Nur al-Fathani) dan disusuli dengan mukadimah Syeikh Daud al-Fathani (Kata al-Musannif r.h).

Kandungan kitab dimulai dengan Bab Fi al-‘Aqidah (Ini Suatu Bab Pada menyatakan I’tiqad), kemudian diteruskan dengan 16 buah kitab yang menerangkan hukum fiqh mengikut mazhab Syafi’i, dan setiap kitab pula dipecahkan kepada beberapa fasal. Terdapat penambahan oleh Syeikh Muhammad Nur al-Fathani ialah beliau meletakkan tajuk bagi setiap fasal. Dalam kitab Sullam al-Muhtadi hanya disebutkan fasal sahaja tanpa menyebutkan tajuk perbahasan. Ini suatu pembaharuan yang memudahkan pembaca mencari masalah yang ingin mereka telaahnya. Sebagai contoh dalam di fasal pertama dalam Kitab al-Sholah, beliau menyebut “ Pada menyatakan barang yang wajib atas segala wali-wali ”. Namun begitu, 3 fasal yang terdapat dalam Bab Fi al-‘Aqidah, beliau tidak pula meletakkan tajuknya, hanya memadai dengan kata-kata Syeikh Daud al-Fathani, iaitu Fasl (dalam bahasa ‘Arab) , Ini Suatu Fasal..

Kitab ini diakhiri dengan satu Khatimah (penutup), yang dipecahkan kepada beberapa fasal  sebagaimana kitab Sullam al-Muhtadi. Syeikh Muhammad Nur al-Fathani telah menambahkan huraian bagi Khatimah dengan katanya ; “ Kesudahan pada menyatakan segala perangai yang baik dan jahat ”. Dalam al-Khatimah terdapat 7 fasal, beliau juga telah meletakkan tajuk bagi setiap fasal. Contohnya di fasal pertama beliau menyebutkan; “ Fasl, Pada menyatakan setengah daripada penyakit jantung”.


Isi Kandungan Kitab

Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, kitab ini merupakan huraian bagi Kitab Sullam al-Muhtadi. Syeikh Muhammad Nur al-Fathani ketika menghuraikan matan Kitab Sullam al-Muhtadi di kebanyakan tempat beliau tidak menyebutkan nama kitab rujukannya. Namun begitu, ada juga beberapa buah kitab karya ulama terdahulu disebutkan.  hanya menyebut nama ulama sahaja tanpa kitab rujukannya.

Dalam sesuatu masalah fiqh yang dibincangkan kadangkala beliau ada menyebut perbezaan pendapat ulama dalam mazhab Syafi’i mengenainya. Dalam masalah tertentu beliau ada juga menyebut pendapat ulama yang menyalahi mazhab Syafi’i, tetapi menyamai dengan mazhab lain. Namun, hal ini dalam beberapa masalah tertentu sahaja.

Di hujung fasal terakhir (Pada menyatakan kaifiat taubat) dalam Khatimah, iaitu selepas kata penutup Syeikh Daud al-Fathani, Syeikh Muhammad Nur al-Fathani pun menutup karya ini dengan katanya, “ .. dan telah selesai saya daripada menghuraikan segala ibarat kitab ini pada Madinah al-Munawwarah pada hari Jumaat sembilan hari bulan Rabi’ yang kedua pada tahun hijrah 1351 kemudian daripada dimulaikan dia pada Makkah al-Musyarrafah ” (Penulisannya bermula di Mekah dan selesai di Madinah al-Munawwarah pada hari Jumaat, 9 Rabiul Akhir-1351 / 11-Ogos-1932 -p)

Kemudian Syeikh Muhammad Nur al-Fathani mengakhiri Kitab Kifayah al-Muhtadi ini dengan menterjemahkan doa yang disebutkan oleh Syeikh Daud al-Fathani dalam Kitab Sullam al-Mubtadi. Kata beliau, “ Kemudian ada musannif mendatangkan doa yang elok menyudahikan karangannya dengan dia serta saya pun memadai dengan doa itu jua. Mudah-mudahan Allah SWT qabulkan dia maka iaitu….” . Beliau menyebutkan sebahagian doa tersebut dan menterjemahkannya, kemudian menyebutkan lagi bahagian berikutnya dan menterjemahkannya, sehingga selesai doa tersebut diterjemahkan. Maka selesailah kandungan kitab ini.


Rujukan Kitab Kifayah al-Muhtadi

Berikut saya catatkan nama ulama dan kitab yang disebutkan oleh Syeikh Muhammad Nur al-Fathani dalam Kitab Kifayah al-Muhtadi, sekadar telaah dan pengamatan saya terhadap kitab ini, mungkin ada lagi yang tertinggal.

a)    Nama Kitab: Tafsir al-Nasafi, al-A’lam (Ibn Hajar al-Haytami), al-Raudhah, al-Muhazzab (al-Syairazi), al-Ba-‘its ‘ala Inkar al-Bid’i  wa al-Hawadits (Abu Syamah al-Syafi’i), Ibnu Khuzaimah (Kitab Shahih),

b)     Nama ulama: Abu Bakar al-Tunisi, al-Nasafi, Ibn Hajar (al-Haytami), Ibnu Suraij, al-Kurdi, Syeikh al-Muzani, Imam al-Nawawi, Syeikh al-Baghawi, Istakhri, Ruyani, Syeikh Qaffal, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, Syeikh al-Rafi’I, Bujirimi, al-Qadhi Husain, al-Syeikh Syihabuddin Abi Muhammad Abdul Rahman (Abu Syamah al-Syafi’i), Ibnu al-Jawzi, Abu Ja’far al-‘Uqaili, Abu Tsaur, Syeikh al-Syumairi, Syeikh Abu Hamid dan al-Ziyadi.


Sekian, selesailah catatan ringkas mengenai kitab Kifayah al-Muhtadi yang begitu luas huraiannya. Siapa yang mempelajari dan mengamalkannya menjadi  seorang muslim yang bemazhab Syafi’i yang luas pengetahuannya dan jauh dari sikap ta’asub. Semoga bermanfaat.

Monday, December 4, 2017

TAHRIR TANQIH AL-LUBAB


Kitab Tahrir  Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب) merupakan sebuah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Syaikh al-Islam menyusun kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Tahrir ini sebagai ringkasan bagi kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), iaitu karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ). Sedangkan kitab Tanqih al-Lubab sendiri merupakan ringkasan bagi kitab  al-Lubab fil-Fiqh al-Syafi'i () karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ).

Kitab huraian bagi kitab al-Tahrir;

      a.   Tuhfah al-Thullab atau judul penuhnya “Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab ”. Ia adalah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari sendiri. 

      b.      Ihsan al-Taqrir bi Syarh al-Tahrir karya Zaynuddin 'Abdul Rauf bin 'Ali al-Munawi al-Syafi'i (1031H)        

     c.   Manhah al-Wahhab bi Nazhm Tahrir Tanqih al-Lubab[1], karya Sayyid Abu Bakr bin Abu al-Qasim bin Ahmad bin Muhammad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani (984-1035H).

Di samping kitab-kitab syarahnya, kitab al-Tahrirnya juga telah diringkaskan dan disusun dalam bentuk nazam oleh al-Imam Syarafuddin Yahya al-‘Imrithi al-Syafi’i (989H) dengan karyanya yang berjudul al-Taysir fi Nazhm al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i.

Kitab Tahrir Tanqih al-Lubab ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut https://ia802505.us.archive.org/19/items/WAQ61600/61600.pdf

Semoga bermanfaat.[1] Iaitu kitab yang disusun dalam bentuk nazam  yang melebihi 4 ribut bait, sebagai manzumah  bagi kitab Tahrir Tanqih al-Lubab. Sayyid Abu Bakr al-Ahdal kemudiannya telah meringkaskan melalui karya yang berjudul Nafhah al-‘Abir fi Nazhm al-Tahrir.

Saturday, December 2, 2017

MIRQAT SHU'UD AL-TASHDIQ


Kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq fi Syarh Sullam al-Tawfiq ila Mahabattillah ‘ala al-Tahqiq (مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق) adalah sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy (1316H/1898M), seorang ulama keturunan Melayu yang terkenal di Makkah pada zamannya.

Syaikh Muhammad Nawawi menyusun kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini sebagai huraian (syarah) bagi kitab  Sullam al-Tawfiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq (سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق), iaitu sebuah karya Syaikh 'Abd Allah bin al-Husain bin Hakim bin Muhammad bin Hasyim Ba'alawi al-Hadhrami al-Tarimi (1191-1272 / 1778-1855).

Dalam kitab kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi telah menghuraikan kandungan kitab asalnya (Sullam al-Tawfiq) yang merangkumi tiga perkara asas agama iaitu bidang tasawuf, fiqh dan aqidah.

Sebagaimana kitab asalnya, kandungan kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini juga dimulai dengan penjelasan terhadap teks (matan) kitab Sullam al-Tawfiq mengenai akidah. Di antaranya pembahasannya mengenai dua kalimah syahadah, keimanan kepada Allah, para Nabi, perkara sam’iyyat (perkara ghaib) dan perkara yang membatalkan keimanan dan hukum murtad.

Setelah membuat penghuraian terhadap teks-teks yang membicara dimensi akidah, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi selanjutnya telah menghuraikan teks-teks yang berkaitan dengan hukum Islam, sama ada dari aspek ibadat khusus seperti tatacara wuduk, shalat, zakat, puasa dan haji,  atau dari aspek muamalat seperti tatacara jual beli dan larangan riba serta diakhiri dengan penerangan mengenai kewajipan memberi nafkah.

Dalam bidang tasawuf pula, berkenaan dengan beberapa perkara maksiat (dosa), sama ada maksiat yang berhubungan dengan hati ataupun anggota tubuh yang lainnya seperti perut, mata, lisan (lidah), telinga, tangan, kemaluan, kaki dan badan. Perbahasan bahagian tasawuf ini diakhiri dengan anjuran segera bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Kitab ini dicetak buat  pertama kali oleh Percetakan al-Miriyah al-Kainah, Makkah pada tahun 1304H/1886M. Seterusnya dicetak di Mesir pada tahun 1292H/1874M, dan diulang cetak oleh Percetakan al-Khairiyyah pada tahun 1303H/1885M, di al-Maimanah pada tahun 1306H/1888M dan di Bulaq 1309H/1891M.

Berdasarkan versi terbitan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut pada tahun 2013, kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini telah dicetak dalam satu jilid dengan 224 halaman.

Semoga bermanfaat.

Tuesday, November 28, 2017

AL-FATAWA AL-FATHANIYYAH (الفتاوى الفطانية)


Kitab al-Fatawa al-Fathaniyyah ( الفتاوى الفطانية ) merupakan himpunan jawapan kepada 108 soalan dalam pelbagai bidang yang dikemukakan kepada al-‘Allamah Syeikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fathani (). Beliau adalah seorang tokoh ulama Nusantara yang berasal dari Patani dan menjadi guru di Masjidil Haram - yang terkenal dengan keilmuannya.

Beliau rahimahulLah telah berkata pada permulaan kitab ini: “Maka  inilah  beberapa  soal  yang  dituntuti daripada al-‘abd al-faqir ila ‘afw robbihi al-raji minhu Ta’ala nayl al-amani Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa al-Fathani ‘afa Allah Ta’ala ‘anhu akan jawabnya.”

Ia merupakan sebuah kitab yang unik serta mempunyai gaya penulisan yang tersendiri serta agak berbeza dengan kitab-kitab yang lain kerana ia merupakan pengalaman sebenar yang disusun dalam bentuk soal jawab yang tidak kedapatan dalam metode yang sedemikian pada zamannya. Walaupun majoriti kandungan fatwa dalam kitab ini adalah dalam ruang lingkup fikah yang sebahagian besarnya pula berkaitan bidang munakahat tetapi ia turut meliputi dua bidang utama dalam syariat Islam iaitu tauhid dan tasawuf.

Begitu juga, Syeikh Ahmad al-Fathani rahimahulLah turut menyentuh mengenai teknologi  moden yang hampir-hampir tidak disentuh oleh ulama lain pada waktu itu. Renungi  sahaja  kata-kata beliau di bawah ini:

“ Berkata hamba, pada me[ng]hampirkan bagi segala akal, adakah tiada  engkau  ketahui   atau lihat bahawasanya dikurniakan kepada kuffar sekarang ini beberapa ringkahan yang ‘ajib-‘ajib sehingga sampai mereka itu kepada alat yang boleh musafir di dalamnya di atas hawa’ yang telah maklum mereka itu dengan ‘balon’ atau ‘thaiyarah’ atau minthad.....”.

Penelitian  terhadap  fatwa-fatwa  ini  juga  membayangkan kekuatan pengaruh mazhab Syafie yang dipegang oleh Syeikh Ahmad al-Fathani. Ini dapat dilihat daripada kata beliau yang  berbunyi “...dan tiada hamba  di dalam  kutubul  mazhab  akan  sesuatu  syarat  yang lebih  daripada segala syarat yang enam ini.”  Ia turut  dibuktikan dengan  melihat  kepada  kitab-kitab yang menjadi rujukan beliau ketika menjawab soalan-soalan yang dikemukakan  seperti   kata beliau “ Inilah pendapat yang disemuafakati dengan jazam dalam beberapa kitab muktabar pada Mazhab Syafi’i. . .”

Antara kitab muktabar tersebut yang menjadi panduan kepada Syeikh Ahmad al-Fathani rahimahulLah dalam mengeluarkan fatwa yang kesemuanya dikarang oleh tokoh-tokoh yang bermazhab Syafi’i ialah Bugyah al-Mustarsyidin Fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-A’immah Min al-‘Ulama’ al-Muta’akkhirin Ma’a Dhamm Fawa’id Jammah Min Kutub Syatta li al-‘Ulama’ al-Mujtahidin karangan ‘Abd al-Rahman bin Muhammad al-Husain bin ‘Umar yang lebih dikenali Ba’alawi (1250-1320H), Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj hasil penulisan Syihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haytami (974H), Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn oleh al-‘Allamah Syaikh Zayn al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari () dan lain-lain rahimahumulLah. Perlu disebutkan di sini bahawa antara rujukan utama beliau juga ialah kitab al-Umm karangan Imam al-Syafi’i (150-204H) radiaLlahu’anhu sendiri dan al-Majmu’ oleh  Imam  al-Nawawi () rahimahulLah. .

Selain daripada fatwa dalam hukum syariat, kitab al-Fatawa al-Fathaniyyah juga menonjolkan ketokohan Syeikh Ahmad al-Fathani dalam ilmu bahasa seperti yang dapat dikesan pada masalah nombor 4, 6 dan 15. Dalam pada itu juga, beliau rahimahulLah adalah manifestasi ulama yang sangat mengenali kekerdilan, kelemahan serta kebergantungan seorang hamba di hadapan Tuhan Rabb al-Jalil dengan merendahkan diri beliau serta mengakui  bahawa ilmu yang  dimiliki beliau pada hakikatnya adalah sangat terbatas dan milik mutlak Allah (s.w.t) yang Maha Berkuasa.

Catatan di atas dipetik dengan sedikit pengunahsuaian dari artikel yang bertajuk Pemikiran Usul Fikah Syeikh Ahmad al-Fatani dalam al-Fatawa al-Fataniah. Baca artikel ini di siniSemoga bermanfaat.

AL-TSIMAR AL-YANI'AH (الثمار اليانعة)


Kitab al-Tsimar al-Yani’ah fi Syarh Riyadh al-Badi’ah (الثمار اليانعة في شرح الرباض البديعة) merupakan sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nawawi bin Arabi al-Bantani al-Jawi (1230-1314M / 1813-1879M).

Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad Nawawi sebagai huraian (syarah) bagi sebuah karya guru beliau Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Syafi’i al-Makki (1233-1335H /1817-1917M), yang berjudul al-Riyadh al- Badi’ah fi Ushul al- Din wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i  (الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة على مذهب الإمام الشافعي). Kitab al-Riyadh al-Badi’ah ini adalah sebuah kitab yang ringkas (mukhtasar) mengenai akidah dan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i.

Dalam kitab al-Tsimar al-Yani’ah ini, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi menghuraikan teks akidah yang terdapat dalam kitab asalnya dengan merujuk kepada pandangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah, aliran al-Asya-‘irah. Manakala huraian dalam bidang fiqh, ternyata lebih meluas dengan merujuk kepada pandangan para ulama mazhab Syafi’i.

Kandungan kitab al-Tsimar al-Yani’ah ini dimulai dengan penerangan mengenai bidang akidah dan dikuti dengan perbahasan mengenai bidang fiqh yang dibahagi kepada beberapa buah kitab, iaitu  thaharah (bersuci), solat, jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, sumpah dan nazar. Bagi menyempurnakan lagi kandungan kitab ini, Syaikh Muhammad Nawawi telah menambah satu fasal yang berkaitan mengenai menziarahi kubur Nabi Muhammad saw. Kandungan kitab ini diakhiri dengan penerangan mengenai bidang tasawuf.

Cetakan pertama kitab ini telah dicetak oleh Percetakan al-Bahiyah, Mesir, pada bulan Syaaban 1299H/1882M dan diulang cetak di Bulaq pada tahun 1302H/ 1884M, di al-Maimanah pada tahun 1308H/1889 M,  di Percetakan Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah pada tahun 1900 dan di al-Jamaliyah  pada tahun 1329H/1911M dan ia turut dicetak juga oleh Percetakan Mustafa al-Bab al-Halabi, Mesir  pada tahun 1342H/1923M.

Berdasarkan terbitan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah – Beyrut (cet-1/2013), kitab al-Tsimar al-Yani’ah telah diterbitkan dalam satu jilid dengan 256 halaman.

Semoga bermanfaat.

Wednesday, November 15, 2017

BUSYRA AL-KARIM BI SYARH MASA-IL AL-TA'LIM


Kitab Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim (بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab ini disusun oleh Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’asyan al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H], sebagai huraian (syarah) bagi kitab Masa-il al-Ta’lim[1], iaitu sebuah karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H). 

Sebenarnya, Syaikh Sa’id  Ba’asyan al-Hadhrami menyusun kitab Busyra al-Karim ini sebagai ringkasan bagi sebuah karya beliau yang lain yang berjudul al-Mawahib al-Saniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (المواهب السنية بشرح المقدمة الحضرمية).

Kitab Busyra al-Karim ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Saniyyah, kerana ia telah dicetak dan diiterbitkan untuk bacaan dan rujukan para ulama dan penuntut ilmu.

Berdasarkan kitab Busyra al-Karim yang diterbitkan (cetakan 1 - 2004/1425) oleh Dar al-Minhaj, ia dicetak dalam satu jilid dengan 718 halaman. Kitab ini dalam bentuk file PDF boleh dimuat turun di sini /sini.

Semoga bermanfaat.


[1] Ia juga dikenali sebagai al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah.