Sunday, December 10, 2017

TANQIH AL-LUBAB (تنقيه اللباب)


Kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah  Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ).

Imam Waliyuddin Abu Zur’ah  al-‘Iraqi  menyusun kitab Tanqih al-Lubab  ini sebagai ringkasan bagi kitab al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’i (اللباب في الفقه الشافعي), iaitu sebuah karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ).

Kitab Tanqih al-Lubab ini, kemudiannya telah dihuraikan (disyarah) oleh beberapa ulama, antara;
a)     Burhanuddin Ibrahim bin Musa al-Karki al-Syafi'i (853H)
b)     Jalaluddin Muhammad bin Abdul Rahman al-Shiddiqi al-Syafi'i (891H)

Selain kitab huraiannya, kitab Tanqih al-Lubab ini telah diringkaskan pula Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H) melalui karyanya yang berjudul Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب). Syaikh al-Islam kemudiannya telah menghuraikan kitabnya tersebut dengan karyanya yang lain, iaitu kitab Syarh al-Tahrir atau judul lengkapnya Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...