Monday, December 4, 2017

TAHRIR TANQIH AL-LUBAB


Kitab Tahrir  Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب) merupakan sebuah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Syaikh al-Islam menyusun kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Tahrir ini sebagai ringkasan bagi kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), iaitu karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ). Sedangkan kitab Tanqih al-Lubab sendiri merupakan ringkasan bagi kitab  al-Lubab fil-Fiqh al-Syafi'i () karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ).

Kitab huraian bagi kitab al-Tahrir;

      a.   Tuhfah al-Thullab atau judul penuhnya “Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab ”. Ia adalah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari sendiri. 

      b.      Ihsan al-Taqrir bi Syarh al-Tahrir karya Zaynuddin 'Abdul Rauf bin 'Ali al-Munawi al-Syafi'i (1031H)        

     c.   Manhah al-Wahhab bi Nazhm Tahrir Tanqih al-Lubab[1], karya Sayyid Abu Bakr bin Abu al-Qasim bin Ahmad bin Muhammad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani (984-1035H).

Di samping kitab-kitab syarahnya, kitab al-Tahrirnya juga telah diringkaskan dan disusun dalam bentuk nazam oleh al-Imam Syarafuddin Yahya al-‘Imrithi al-Syafi’i (989H) dengan karyanya yang berjudul al-Taysir fi Nazhm al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i.

Kitab Tahrir Tanqih al-Lubab ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut https://ia802505.us.archive.org/19/items/WAQ61600/61600.pdf

Semoga bermanfaat.[1] Iaitu kitab yang disusun dalam bentuk nazam  yang melebihi 4 ribut bait, sebagai manzumah  bagi kitab Tahrir Tanqih al-Lubab. Sayyid Abu Bakr al-Ahdal kemudiannya telah meringkaskan melalui karya yang berjudul Nafhah al-‘Abir fi Nazhm al-Tahrir.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...