Monday, December 18, 2017

QATHR AL-GHAITS (قطر الغيث)


Kitab Qathr al-Ghaits Fi Syarh Masa-il Abi al-Laits (قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث) merupakan sebuah kitab yang menerangkan permasalahan akidah dan keimanan.

Kitab ini disusun oleh Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani (1314H) sebagai huraian (syarah) bagi risalah yang berjudul Masa-il Abi al-Laits (مسائل أبي الليث), iaitu sebuah mukhtashar (ringkasan) mengenai akidah yang disusun oleh Abu al-Laits al-Samarqandi, atau nama lengkapnya Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi (373H). Abu al-Laits terkenal dengan gelaran Imam al-Huda (إمام الهدى).

Dalam kitab asalnya terdapat 17 permasalahan dan jawapannya yang disediakan oleh Imam Abu al-Laits dalam bentuk dialog (soal jawab). Setiap permasalahan yang ingin diterangkan akan didahului dengan kata [ Mas-alah : Iza qila laka (apabila kamu ditanya);  ………..diikuti dengan soalan) . Kemudian Imam Abu al-Laits membawakan jawapan, dengan kata [ Fal Jawab (Maka jawablah):  ………diikuti dengan jawapannya].

Oleh itu dalam kitab Qathru al-Ghaits ini, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi telah mengekalkan susunan kitab asalnya yang disusun dalam bentuk soal jawab sebagaimana yang disebutkan di atas. Setiap jawapan bagi persoalan yang terdapat dalam kitab asalnya telah diberikan huraian dan penjelasan tambahan oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi.

Berikut antara persoalan terkandungan dalam kitab ini;

1.       Apa itu iman ?
2.      Bagaimana beriman kepada Allah  dan Malaikat,
3.      Bagaimana beriman kepada Kitab-kitab dan berapa jumlahnya,
4.  Bagaimana beriman kepada para nabi, siapakah yang diberikan syariat, berapa jumlah mereka, berapakah yang menjadi Rasul, Apakah mengenali nama dan jumlah mereka semua menjadi syarat keimanan,
5.      Bagaimana beriman kepada hari akhir dan qadha qadar-Nya.
6.      Adakah iman itu mendapatkan ganjaran?
7.      Bagaimana jika seseorang shalat, puasa, zakat, mencintai malaikat, kitab, rasul, dan qadar- Nya, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya, dan mengikuti tradisi Nabi saw, apakah itu dapat disebut iman?
8.     Apakah iman dapat disifatkan suci dan apakah iman itu makhluk atau bukan.

Setiap jawapan yang diberikan Syaikh Abu Laits al-Samarqandi telah  diberikan huraian oleh Syaikh Muhammad Nawawi, yang disertakan dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits, serta pendapat para ulama.

Sekalipun kitab ini relatif kecil, namun penting untuk kita kaji agar kita dapat meningkatkan kualiti keimanan.

Berdasarkan kitab Qathru al-Ghaits yang diterbitkan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah- Beirut pada tahun 2015, kandungan kitab ini merangkumi 48 halaman. 

1 comment:

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...