Monday, December 25, 2017

ADAB FATWA WA AL-MUFTI WA AL-MUSTAFTI (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)


Kitab Adab Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)  adalah sebuah karya al- Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). Ia adalah sebuah karya dalam bidang Ushul Fiqh yang khusus menerangkan tentang kedudukan fatwa, etika seorang mufti dan sikap orang yang mendapatkan fatwa.

Asalnya karya ini bukanlah sebuah kitab yang tersendiri, ia merupakan sebuah bab yang dimuatkan oleh Imam al-Nawawi dalam muqaddimah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (المجموع شرح المهذب).      

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam muqaddimah karya beliau ini, bahawa sebahagian besar kandungan kitab Adab fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي) ini merupakan petikan dan ringkasan dari tiga buah kitab karya para ulama sebelumnya, iaitu;

a)     Abu al-Qasim ‘Abdul Wahid bin al-Husayn bin Muhammad al-Shaymari al-Bashri  (386H/996M).

b)     Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi al-Syafi’i (392-463H), yang terkenal dengan gelaran al-Khathib al-Baghdadi, melalui karya yang berjudul al-Faqih wa al-Mutafaqqih (الفقيه والمتفقه)
)

c)      Taqiyyuddîn Abu ‘Amru Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syaharazuri (577-643H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Shalah, melalui karya yang berjudul Adab al-Mufti wa al-Mustafti (أدب المفتي والمستفتي).

Kitab Adab Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي) yang diterbitkan secara berasingan ini telah diterbitkan oleh Dar al-Fikri, Syria  dengan cetakan pertamanya pada tahun 1988. Ketebalan kitab ini meranggkumi 96 halaman. Edisi terbitan ini boleh dimuat turun dalam bentuk file PDF di pautan  آداب الفتوى والمفتي والمستفتي .

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...