Sunday, September 30, 2012

Kitab Fawa_id al-Fawa_id


Kitab Fawa_id  al-Fawaa_id  karya Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah kitab yang luar biasa, dari namanya saja kita dapat mengesan sekian banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya; kerana memang kitab ini mengumpulkan pelbagai faedah yang melimpah dan beragam permasalahan ilmiyah yang tiada duanya.

Padanya terdapat penelitian yang mendalam terhadap pelbagai makna dari hakikat segala sesuatu, penjelasan tentang hikmah syari'at pada beberapa permasalahan yang beraneka ragam, kepentingan Al-Quran dan fiqih Islam disertai penjelasannya pada hal-hal yang tidak diketahui banyak orang. Kemudian menyebutkan hubungan permasalahan-permasalahan tersebut dengan kecemerlangan hati dan kemuliaan jiwa.

Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab ilmu, yang diawali dengan bab aqidah, kemudian Tafsir, Hadits, dan seterusnya. Kerana pada asalnya Kitab Al-Fawaaid ini tidak ditulis secara tematik sehingga menyukarkan para pembaca yang ingin memetik manfaat darinya.


Kelebihan Kitab Al-Fawaaid:

Isi kandungan perbahasannya yang bagus, diskusi yang menarik dan susunan yang indah, dan Penulisnya (Ibnul Qayyim) tidak menyusunnya berdasarkan metode tertentu dan sistematik. Seolah-olah dia membiarkannya begitu sahaja sebagai gudang ilmu dan pengetahuan tanpa diberikan bab di dalamnya.

Kitab yang berisi pelbagai faedah ilmu ini merupakan sumber pengetahuan dengan kesimpulan-kesimpulan menarik. Ia mencakupi banyak pembahasan dan tidak khusus pada satu-satu tema tertentu sahaja, antara lain cakupan yang dibahaskan adalah:

1. Tafsir yang rumit di mana tidak terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang ada. Tafsir tersebut hanya dapat diketahui dan difahami melalui penghayatan, pemahaman dan pendalaman terhadap sesebuah ayat.

2. Perkara-perkara sunnah yang sukar difahami melainkan jika diteliti, dibandingkan, diperhalusi, dan didisikusikan.

3. Manfaat dari pengalaman hidup, interaksi dengan manusia serta mengenal tokoh, madzhab dan karektor mereka.

4. Karektor peribadi dan pemahaman objektif berkenaan dengan pelbabai permasalahan dan cara mengatasinya bersesuaian dengan syari'at dan realiti.

5. Tata bahasa Arab dan balaghah (gaya bahasa arab) yang tiada bandingannya, yang dengannya muncullah pelbagai ungkapan dalam hiasan kata-kata indah dan tulisan yang menarik.

6. Kutipan bait-bait sya'ir pada tempat-tempat yang sesuai dengan tema tertentu.

Di dalam kitabnya ini, Ibnul Qayyim memperlihatkan seluruh apa yang telah diraihnya berupa kekuatan dalam memahami ilmu, kesempurnaan dalam menarik kesimpulan, ilmu yang mendalam sehingga membuat kagum orang-orang yang berakal dan membuat takjub orang-orang yang melihatnya kerana mereka merasa kalah dan lemah di hadapannya.

Sehingga kitab ini, jika pakar hadis membacanya nescaya dia akan mendapati apa yang diinginkannya. Jika ulama tafsir menikmatinya nescaya dia akan memperolehi apa yang selama ini dicarinya. Jika pakar bahasa arab dan balaghah membacanya nescaya mereka akan memetik sesuatu yang tidak didapati pada kitab-kitab bahasa dan balaghah lainnya. Jika pencari kebenaran membacanya nescaya dia akan mendapat-kan kaedah-kaedah tentang kebenaran yang berupaya memandu dirinya ke jalan Tuhan semesta alam.

Jika ahli ilmu kalam membacanya nescaya dia akan terkagum-kagum dengan kaedah-kaedah penting dalam bab ini yang dibuat oleh imam Ibnul Qayyim rahimahullah seolah-olah melemahkan apa yang disusun oleh mereka. Maklum adanya bahawa kaedah-kaedah yang dibuat oleh ahli kalam dapat di-patahkan satu persatu oleh kaedah ilmiyah yang mendalam dan dalil-dalil syari'at yang mantap tanpa ada pertikaian dan sikap emosional.

Di dalam kitab ini juga terdapat banyak kaedah yang relevan dengan fitrah manusia dan realita, kaedah yang membuat manusia mengenal Tuhan semesta alam secara benar, menunjuki manusia ke jalan-Nya, mendidik keimanan dalam hati dan memperbaharuinya, serta hal-hal yang menyebabkan Allah Ta'ala mencintai makhluk-Nya melalui nikmat dan kurnia yang Dia berikan.

Jika ulama Fiqh dan Ushul fiqh membacanya nescaya tanpa diduga mereka akan mendapatkan kaedah-kaedah Fiqih dan ushul Fiqh yang tidak terbetik dalam fikirannya, tidak pula didapati dalam kitab yang membahas ushul fiqih mahupun fiqh. Bahkan hal tersebul belum pernah dibahas oleh ahli Fiqh dan Ushul Fiqh dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Lebih dari itu, banyak kaedah yang tidak mirip sama sekali dengan kaedah yang disusun oleh ulama fiqih dan ushul fiqih, bahkan mendekatinya pun tidak, kerana tidak terbetik sama sekali dalam benak mereka. Maka anda akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan betapa dalamnya pemahaman Ibnul Qayyim, banyaknya pengalaman yang dia miliki dan penyimpulan hukum dari dalil-dalil yang samar oleh kebanyakan ulama lainnya.

Jika penuntut ilmu di tingkat para pemula membacanya nescaya buku ini akan menerangi jalannya, menuntunnya pada landasan jelas yang akan membawanya kepada permasalahan-permasalahan ilmu yang hakiki, melepaskannya dari belenggu taklid, menjauhkannya dari pemahaman yang salah, menghubungkannya dengan hakikat melalui tangannya sendiri dan merasakan dengan hatinya sendiri.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengisyaratkan kitabnya ini di beberapa kitab yang beliau tulis di antaranya Al-Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah dan Al-Ma'alim. Ibnul Qayyim rahimahullah di beberapa tempat dalam kitab¬nya ini menukil perkataan dari gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menunjukkan bahawa hal ini benar-benar berasal dari beliau.

Sumber: http://galeriniaga.blogspot.com/search/label/Tazkiyatun%20Nafs


Kitab Fawaid al-Fawaid boleh didownload di pautan berikut:

1. Kitab al-Fawaid - Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Arab)
2. A Collection Of Wise Sayings [ Al-Fawaid ] by Ibn Qayyim al -Jauziyyah

Friday, September 28, 2012

MASA-IL AL-TA'LIM (مسائل التعليم)

 
Kitab Masa-il al-Ta’lim (مسائل التعليم)  merupakan sebuah kitab fiqh yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab ini juga dikenali dan disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab al-Syafi’iyyah dengan nama  judul yang lain, iaitu;

  1.   al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah Fi Fiqh al-Sadat al-Syafi-‘iyyah (المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية).
   2.      Muqaddimah Bafadhal (بافضل مقدمة) atau Mukhtashar Bafadhal (مختصر بافضل).
   3.    al-Mukhtashar al-Kabir (المختصر الكبير).

Kitab ini merupakan hasil karya al-Imam al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H). Dalam kitab fiqh al-Syafi’iyyah, nama beliau biasanya disebut dengan Bafadhal sahaja. Bafadhal asalnya merupakan nama gelaran keluarga/keturunannya.  Dari Keluarga ini telah lahir ramai ulama dan tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal.


Kandungan Kitab;

Berkata Imam Bafadhal di muqaddimah kitabnya; “ Kitab ini merupakan suatu mukhtashar (ringkasan) yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Oleh itu  mereka hendaklah mengambil perhatian  terhadap kandungannya”.

Berdasarkan kitab al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah dalam koleksi saya, kandungan kitab ini tidak meliputi semua tajuk fiqh. Ia dimulai dengan khutbah kitab (pendahuluan) yang ringkas, kemudian disusuli dengan beberapa buah kitab. Setiap  kitab pula dibahagikan kepada beberapa bab dan setiap bab pula dibahagikan kepada beberapa fasal. Pembahagian kitab, bab dan fasal dalam kitab al-Muqaddimah ini, tidak teratur sebagaimana biasa digunakan dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Saya tidak pasti, adakah penyusunan ini memang dibuat oleh pengarangnya sendiri atau tidak. Berikut ringkasan kandungan kitab tersebut;

1.       Khutbah Kitab

2.      Kitab al-Thaharah;  Dimulai dengan beberapa fasal berkaitan dengan air, wuduk, istinjak dan mandi.
-         Bab al-Najasat: jenis-jenis najis.
-         Bab al-Tayammum; terdapat beberapa  fasal berkaitan dengan syarat dan fardu  tayammum, haid dan hukum perempuan mustahadah.

3.      Kitab al-Sholat; fasal tentang waktu solat, azan dan iqamat.
-         Bab Shifat al-Sholat; terdapat beberapa fasal mengenai apa yang sunat dibacakan ketika melaksanakan rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat, perkara makruh, jenis-jenis sujud, solat sunat, dan solat berjemaah.
-         Bab Sholat al-Musafir; fasal mengenai syarat qasar solat dan solat jamak.
-         Bab solat Jumaat;
-         Bab solat al-Khauf
-         Bab solat al-‘Iedain ( solat hari raya)
-         Bab solat al-Kusuf (gerhana)
-         Bab solat Istisqak
-         Bab al-Jana-iz (jenazah)

4.      Kitab Zakat

5.      Kitab al-Shiyam

6.      Kitab al-I’tikaf

7.      Kitab al-Haj wa al-‘Umrah;
-   Dimulai dengan beberapa fasal mengenai amalan haji dan umrah.
- Bab al-Udhhiyyah (kurban): perkara-perkara mengenai ibadat korban                     -   Ditutup dengan fasal mengenai aqiqah.
            
Manakala berdasarkan versi yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj (cet. 1 /2017) ada beberapa tambahan kandungan kitab ini, iaitu;
1.       Tambahan yang dikatakan dari penyusunnya (Imam Bafadhal) sendiri, iaitu dari bab al-Bai’ (jual-beli) hingga bab al-Hibah.
2.      Tambahan daripada Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki (974H), iaitu dari bab al-Ba’i hingga bab al-Fara-id.


Ringkasan kitab ini..

Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman Bafadhal al-Hadhrami telah menyusun sebuah ringkasan bagi kitab Masa-il al-Ta’lim atau al-Mukhtashar al-Kabir (المختصر الكبير) ini dengan karyanya yang berjudul al-Mukhtashar al-Shaghir (المختصرالصغير)  atau dikenali juga sebagai al-Mukhtashar al-Lathif (المختصر اللطيف ). Dalam kitab ringkasan ini hanya membicarakan permasalahan ibadat.


Huraian kitab Masa-ih al-Ta’lim.

Berikut antara  kitab syarah bagi kitab ini;

1.    al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim karya Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Hajar al-Haytami (974H) 

2.   al-Mawahib al-Saniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’asyan al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H].

3.   Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim, juga karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba’asyan al-Hadhrami. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Saniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Saniyyah. 

4. al-Hadiyyah al-Mardiyyah bi Syarh wa Adillah al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (الهدية المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية) karya al-‘Allamah Dr. Syaikh Musthafa Dib al-Bugha ().

Di antara kitab-kitab huraian (syarah) al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah di atas yang paling terkenal ialah kitab al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim karya Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Hajar al-Haytami (974H). Kitab ini telah diberi komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

1. al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (1127-1194H), dengan karyanya “ al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim /Hasyiah al-Kurdi  ‘ala al-Manhaj al-Qawim ”.

2.      al-Jurhuzi (1201H) dengan karyanya “ Hasyiah ‘ala al-Manhaj al-Qawim ”.

3.   Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah  bin Abdul Mannan al-Turmasi (1285-1329H), dengan karyanya   Hasyiah ‘Ala al-Manhaj al-Qawim /Muhibah Zil Fadhli `ala Syarh al-'Allamah Ibnu Hajar Muqaddimah Bafadhal.

4.   Syaikh Shalih bin Muhammad Bafadhal al-Makkiy (1333H) dengan karyanya “ al-Maslak al-Qawim  ‘ala al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim”.

Kitab Masa-il al-Ta’lim boleh dimuat turun di sini atau terus di sini.


Semoga bermanfaat

Friday, September 21, 2012

Kitab Kasyf al-Litham 'an As-ilah al-Anam


Kitab Kasyf al-Litham ‘An As-ilah al-Anam (كشف اللثام عن أسئلة الأنام) merupakan sebuah kitab fiqh dalam bahasa Melayu yang penting dan menjadi rujukan ulama di Nusantara. Kitab “Kasyf al-Litham ‘An As-ilah al-Anam” atau dikenali dengan “Kasyf al-Litham”ini adalah karya seorang ulama Melayu Patani yang bermastautin di Makkah, iaitu;  Syeikh Zainul ‘Abdidin bin Muhammad al-Fathani , yang terkenal dengan gelarannya ‘ Tuan Minal ’. Kitab Kasyf al-Litham ini, sama judulnya dengan sebuah kitab fiqh dalam bahasa ‘Arab yang dikarang oleh al-Syeikh Husain bin Muhammad al-Mahalli (1170H) iaitu Kasyf al-Litham ‘An As-ilah al-Anam dikenali juga dengan “Kitab al-Furu’’. Bahkan ia adalah salah satu rujukan penting kitab Kasyf al-Litham karangan Tuan Minal.

Kandungan Kitab;

Kitab Kasyf al-Litham membincangkan hukum fiqh yang mengandungi 4 bahagian hukum fiqh iaitu bahagian ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat.

 1. Bahagian ibadat bermula dengan hukum bersuci, solat, janazah, zakat, puasa, iktikaf, haji, umrah, udhiah, hukum makanan dan di akhiri dengan hukum perburuan.  
 2. Di bahagian muamalat mengadungi hukum jual beli, jual salam, gadai, muflis, bersekutu, wakil, iqrar, ariah, merampas dan sebagainya.
 3. Selepas itu diikuti dengan bahagian yang berhubung dengan munakahat, membicarakan hukum pesaka, wasiat, nikah kahwin, cerai, rujuk, iddah dan diakhiri dengan hukum nafkah.
 4. Terdapat juga hukum jinayat, di antaranya pencurian, pembunuhan, qisas, diat, perzinaan, minuman arak, jihad, qadi, dan lainnya sehingga sampai akhir kitab ini pada jilid kedua.
Manakala bentuk susunan isi pembicaraan, kitab Kasyf al-Litham dibahagikan kepada 4 peringkat yang terdiri daripada: kitab, bab, fasal dan masalah atau furu’. Pada setiap kitab, bab dan fasal mengandungi masalah atau furu’ yang membicarakan hukuman.

Kitab Kasyf al-Litham selesai dikarang oleh Tuan Minal pada bulan Rajab 1307 H. bersamaan dengan tahun 1890 M.  

Cetakan kitab kasyf al-Litham;

Cetakan pertama yang terdiri daripada empat jilid, di terbitkan pada pertengahan Syawal 1308 H. (1891 M.) oleh Mathba’ah al-Miriah, Makkah. Cetakan yang kedua terdiri daripada 2 jilid, iaitu 4 jilid yang menjadikan 2 jilid sahaja, sedangkan kandungannya tidak berubah. Ia diterbitkan oleh Mathba’ah al-Taqaddum al-Ilmiah, Mesir. Jilid pertama di terbitkan pada tahun 1344 H(1925 M.) dan jilid kedua pada tahun 1345 H (1926 M). Terdapat pelbagai cetakan yang lain diterbitkan dalam bentuk 2 jilid juga bersama pada bahagian tepinya kitab Wisaya al-Afrad, karangan Syeikh Muhammad bin Ismail al-Dawudi al-Fatani (Nik Mat Kecik).

Manhaj Penulisan Kitab Kasyf al-Litham:

Di sana terdapat beberapa perbezaaan yang berlebih kurang di kalangan ulama Fatani dari segi karangan mereka, baik  dari sudut huraian, model penulisan, susunan topik dan sumber rujukan. Di sini, akan dikemukakan manhaj penulisan kitab Kasyf al-Litham yang mempunyai model tersendiri dalam membentangkan hukum fiqh dalam bahasa Melayu beredisi Jawi.

 1. Naqal, Terjemah dan Susun: Gerakan penterjemahan ini demi untuk memenuhi keperluan orang Melayu yang tidak dapat menguasai bahasa Arab, sama ada di kalangan orang awam atau pelajar. Terjemahan ini sering dilakukan oleh para ulama sendiri atau oleh pelajar-pelajar yang sudah mahir. Sebahagian ulama membuat syarahan untuk huraian yang lebih mendalam daripada apa yang terdapat dalam karangan asalnya. Berdasarkan kajian di dapati Tuan Minal mengarang kitab Kasyf al-Litham dengan menaqal dan terjemah isi hukuman atau permasalahan daripada beberapa buah kitab fiqh mazhab al-Syafi’i berbahasa Arab kemudian menyusun atau meletak pada satu kitab atau bab. Dalam penterjemahan, beliau menterjemahkan secara keseluruhannya dan secara ringkas. Gaya dalam penterjemahannya adalah mengikut gaya dan struktur dalam bahasa Arab. Beberapa peristilahan dalam bahasa Arab dikekalkan tanpa diterjemahksn. Di samping menterjemah, beliau juga memberi penjelasan ringkas terhadab terjemahan itu. Selain daripada naqal dan terjemah daripada kitab bahasa Arab beliau juga menaqalkan daripada kitab Melayu Jawi. Hal ini disebut oleh beliau pada muqaddimah kitabnya: “ Bahawa aku surat baginya akan beberapa masalah yang tiada terkaya daripada mengetahui akan dia dengan bahasa Jawi dan aku himpunkan akan beberapa aqwal al-fuqaha al-kiram pada hal aku naqalkan daripada beberapa yang muktabar pada mazhab alafham seperti Manhaj li Syeikh al-Islam dan Furu’ al-Mahalli dan Fathu al-Muin dan lainnya dari kitab Jawi atas qadar yang sedikit-sedikit ” .

 1. Sumber Rujukan Kitab Fiqh al-Syafi’iyyah yang kebelakangan: Rujukan kitab Kasyf al-Litham karangan Tuan Minal ialah beberapa buah kitab fiqh bermazhab al-Syafi’i berbahasa Arab khususnya karangan mereka yang hidup pada zaman kebelakangan, antaranya kitab al-Furu’ atau Kasyf al-Litham ‘An As-ilah al-Anam karya al-‘Allamah Husain bin Muhammad al-Mahalli, kitab Manhaj al-Thullab serta syarahannya Fathu al-Wahhab karya Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari, kitab Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain karya Syeikh Zainul ‘Abidin bin Abdul Aziz al-Malibari, al-Iqna’ Fi Halli Alfazh Abi Syuja’ karya Syeikh Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Khatib, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj karangan Ibnu Hajar al-Haitami, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli. Di samping itu juga beliau menaqalkan daripada kitab Jawi iaitu kita Furu’ al-Masa-il karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Perbandingan Kitab Kasyf al-Litham dengan Kitab Fiqh Lain:

Untuk menjelas dan menggambarkan sejauh mana perbezaan dan keistimewaan dalam mahaj penulisan ilmu fiqh oleh ulama Fatani yang berhampiran semasa dengan Tuan Minal dalam mengarang kitab mereka khususnya kitab fiqh yang meliputi setiap jurusan perbincangan, maka di sini dikemukan perbandingan di antara kitab Kasyf al-Litham dengan kitab fiqh yang lain supaya dapat membantu dalam menjelas dan menyatakan manhaj Tuan Minal dalam kitab ini yang dianggap sebagai rekaan sendiri. Kitab yang akan dibuat perbandingan dengannya ialah Hidayah al-Mutaallim, Fathu al-Mannan, al-Jawahir al-Sunniah, Sullam al-Mubtadi, Furu’ al-Masa-il, semuanya adalah karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, dan Mathla’ al-Badrain karya Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani (Syeikh Nik Mat Kecik).

Setelah membuat perbandingan, kita dapati terdapatnya beberapa titik persamaan dan titik perbezaan dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama semasa atau berhampiran zaman dengan Tuan Minal. Kitab-kitab yang dibuat perbandingan itu adalah pada asasnya adalah berbentuk naqalan dan terjemahan dari karangan fiqh mazhab al-Syafi’i berbahasa Arab kepada bahasa Melayu edisi Jawi demi membantu umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab dalam memahami ajaran Islam di Nusantara. Manakala titik berbezaannya, antara lain ialah kitab-kitab tersebut (kitab yang dibuat perbandingan di ata) bukan hanya membicarakan hukum fiqh sahaja bahkan dimulai dengan pembicaraan tentang akidah, ilmu pengetahuan dan di akhiri dengan pembicaraan akhlak dan tasauf, sedangkan kitab Kasyf al-Litham adalah membicarakan permasalahan fiqh sahaja.

Keistimewaan kitab Kasf al-Litham juga ialah Tuan Minal telah menceraikan sesuatu masalah dengan menggunakan istilah “masalah” dan “furu’”, samping menyebutkan sumber rujukan di akhir pembicaraan sesuatu masalah.

Sumber: Artikel ringkas ini dipetik dan diubahsuai dari artikel yang bertajuk “ Manhaj Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fatani (Tuan Minal) dalam Penulisan Fiqh: Suatu Kajian terhadap Kitab Kasyf al-Litham  yang boleh didownload di pautan berikut; 

Semoga bermanfaat

Wednesday, September 19, 2012

Kitab al-Ilmam fi Ahadits al-Ahkam


Kitab al-Ilmam fi Ahâdits al-Ahkam merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum  yang disusun mengikut bab-bab fiqh. Kitab al-Ilmam ini adalah karya Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muthi’ al-Mishri al-Qusyairi  yang masyhur dengan sebutan Ibnu Daqiq al-‘Ied (702H).
Hâji Khalifah berkata, “Ia  mengumpulkan matan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum tanpa sanad, kemudian mensyarahnya dengan baik dan memberi nama al-Imâm. Ada yang mengatakan sesungguhnya beliau tidak pernah menulis kitab hadits sejenis yang lebih bagus dari kitab ini, karena manfaat dan cara pengambilan hukumnya. Namun, ia tidak menyelesaikan kitab ini, kemudian al-Baqa’i dalam Hâsyiah kitab Alfiahnya menyebutkan bahwa ia telah menyempurnakan kitab tersebut. Hanya sedikit sahaja dari kitab al-Imam ini dijumpai setelah wafatnya. Seandainya kitab tersebut masih ada, nescaya orang tidak memerlukan lagi kitab-kitab syarah yang lain ”.
Kitab ini telah ditahqiq dan ditakhrij haditsnya oleh Husain bin Isma’il al-Jamal dan diterbitkan Dâr al-Mi’raaj di Riyadh dan cetakan pertamanya tahun 1414 H dalam dua jilid.
Di antara ulama yang mensyarah kitab ini adalah:
1.      Penulis sendiri Ibnu Daqiq al-‘Ied, sebagaimana disampaikan imam al-Hâfizh al-Dzahabi; " Syeikhul Islam (Taqiyuddin Ibn Taimiyyah) menyatakan: tidak ada seorangpun yang berbuat seperti beliau, tidak juga al-Dhiya’ dan tidak pula datuku Abu al-Barakaat ". Syarah beliau ini ditahqiq seperenamnya oleh Syeikh Abdul ‘Aziz bin Muhammad al-Sa’id sebagai disertasi Sarjananya, yang bertajuk Assunnah wa ‘Ulumuha di Universiti Imam Muhammad bin Su’ud Arab Saudi dan diterbitkan oleh Daar Athlas Riyadh tahun 1418H dalam 2 jilid. Jilid pertama berjumlah 464 halaman dan kedua berjumlah 360, tidak termasuk indeks isi dan rujukan. Hadits yang disyarah dalam dua jilid ini hanya 7 hadits saja.

2.      al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Nashiriddin Ad-Damsyiqi wafat tahun 842 H.

3.      al-Qâdhi Yusuf bin Hasan al-Hamawi wafat tahun 809. Kitab ini telah diringkas oleh al-Haafizh Qathbuddin Abdulkarim bin Munayyir al-Halabi tahun 664-735 H dengan judul al-Ihtimaam Bi Talkhish kitab al-Ilmaam diterbitkan Mu`assasah Al-Kutub Ats-Tsaqafah, bairut tahun 1410 H.
Sumber:

Tuesday, September 18, 2012

Kitab 'Umdah al-Ahkam min Kalam Khair al-Anam


Kitab ‘Umdatul Ahkâm Min Kalam Khair al-Anâm merupakan karya Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisy al-Jama’ili yang wafat pada tahun 600 H.
 
Kitab ini adalah salah satu kitab-kitab hadits ahkâm yang penting dan ringkas, karena seluruh hadits-haditsnya shahih, adakalanya hadits-hadits yang muttafaqun ‘alaihi, ada juga yang hanya diriwayatkan Bukhari atau Muslim. Beliau bersandar dalam menyampaikan hadits-hadits muttfaqun ‘alaihi kepada kitab al-Jam’u Baina al-Shahihain karya al-Humaidi.
 
Kitab Umdah al-Ahkâm ini telah dicetak beberapa cetakan, di antaranya:
 
 1. Cetakan Mathba’ah (percetakan) al-Sunnah al-Muhammadiyah dengan tahqiq Syeikh Muhammad Hâmid al-Faqi tahun 1371 H.
 2. Cetakan Dâr al-Ma’ârif dengan tash-hih Syeikh Ahmad Muhammad Syâkir tahun 1371 H.
 3. Cetakan al-Mathba’ah al-Salafiyah di Mesir tahun 1376 H dengan pengawasan Syeikh Muhibuddin al-Khathib.
 4. Cetakan Mathba’ah al-Manâr di Mesir dengan perhatian dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha dimasukkan dalam Majmu’ah al-Hadits al-Najdiyah tahun 1342.
 5. Dicetak ulang secara terpisah melalui Dâr al-Salâm .
 6. Cetakan Dâr al-Ma’mun Li al-Turats tahun 1405 H dengan Tahqiq Syeikh Mahmud al-Arnauth.
 7. Cetakan dengan tahqiq Samier bin Amin al-Zuhairi.
 8. Cetakan Dâr al-Thayyibah beberapa kali dan cetakan ketiganya tahun 1427 H dengan tahqiq Nazhar Muhammad al-Fâriyâbi dengan 7 naskah manuskrip.
Kerana pentingnya kitab ini, maka para ulama memberikan perhatian besar kepadanya sejak dahulu hingga sekarang dengan mensyarah dan mengajarkan serta memberikan komentar ilmiah terhadap kitab ini. Di antara syarah kitab ini adalah :
 
 1. Ihkâm al-Ahkâm Syarh ‘Umdatul Ahkâm,karya al-Hafizh Ibnu Daqiq al-‘ Aid wafat tahun 702H dicetak beberapa cetakan, diantaranya;
ü  Cetakan Dâr ‘Alam al-Fikr di Mesir dengan takhrij Thaha Sa’ad dan Mushthafa Al-hawâri dalam 2 jilid.
ü  Cetakan Muhammad Munir Ad-Dimasyqi di Mesir tahun 1342 H dalam 2 jilid dan disebarkan oleh Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyah di Bairut.
 
 1. al-‘Uddah Bi Syarh al-‘Umdah, karya Muhammad bin Isma’il Ash-Shan’ani. Kitab ini adalah hasyiyah (komentar ilmiyah) terhadap kitab Ihkâm al-Ahkâm Syarh Umdah al-Ahkâm. Kitab ini dicetak al-Mathba’ah al-Salafiyah di Kaherah pada tahun 1379H dalam empat jilid dengan tahqiq Syeikh ‘Ali bin Muhammad Al-Hindi (wafat tahun 1419H).
 
 1. al-I’lâm Bi Fawâ’id ‘Umdah al-Ahkâm, karya al-Hâfizh Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad Al-Anshâri yang dikenal dengan ibnu Mulaqqin wafat tahun 804 H. Kitab ini dicetak pertama kali dalam lima jilid oleh Daar Al-‘Ashimah dengan tahqiq Syeikh Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad al-Musyaiqih. Kemudian disempurnakan menjadi 11 jilid dengan kata pengantar dari Syeikh Shâlih bin Fauzan al-Fauzan dan Syeikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid.
 1. Khulashah al-Kalâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm, karya Syeikh Faishal bin Abdul ‘Aziz Ali Mubaarak wafat tahun 1376 H. Kitab ini telah dicetak beberapa kali di antaranya cetakan kedua diterbitkan Maktabah An-Nahdhah dan Al-Maktabah Al-Ahliyah di Riyâdh tahun 1379 H dan dicetak tahun 1412 H oleh Maktabah al-Rusyd.
 
 1. Aqwâl al-A`imah al-A’lâm Bi Syarh Umdah al-Ahkâm, karya beliau juga dan belum diterbitkan.
 1. Khulashah al-Kalâm ‘ala ‘Umdah al-Ahkâm, karya Syeikh Abdullah bin Abdurahman bin Shalih al-Basâm wafat tahun 1423 H dicetak di Mathba’ah Al-Fajâlah Al-Jadidah di Kaherah.
 1. Taisîr al-‘Alâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm, karya beliau juga. Kitab ini telah dicetak beberapa kali dan pertama kali pada tahun 1380 H di Mathba’ah Al-Madani di Kairo dalam dua jilid. Terakhir keluar cetakan yang lebih baik dari Dâr Al-Maimân tahun 1426 H dalam dua jilid diawasi langsung oleh anak beliau yang bernama Basâm bin Abdillah Al-Basâm.
 
 1. Ta’sis al-Ahkâm ‘Ala Mâ Shahha ‘An Khair al-Anâm Bi Syarh  Ahâdits ‘Umdah al-Ahkâm, karya Syeikh Ahmad bin Yahya al-Najmi. Kitab ini dicetak secara sempurna dalam 5 jilid oleh Daar Al-Minhâj di Mesir tahun 1427 H.
 
 1. al-Ilmâm Bi Syarh ‘Umdah al-Ahkâm, karya Syeikh Isma’il bin Muhammad Al-Anshari wafat tahun 1417 H. Syarah ini cukup ringkas dan mudah sehingga dijadikan buku pegangan siswa di kerajaan saudi Arabia hingga tahun 1397 H. Dicetak beberapa kali diantaranya oleh Maktabah Ar-Riyâdh tahun 1392 H dan Mathba’ah As-Sa’adah di Mesir tahun 1400 H.
 1. Tanbîh al-Afhâm Syarhu ‘Umdah Al-Ahkâm min Kalâm Khairi al-Anâm, karya Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat tahun 1421 H. Kitab ini adalah buku pegangan siswa tingkat MTS dan ma’had ilmiyah dimulai tahun ajaran 1397-1398 H dicetak dalam 3 juz dan terakhir digabung dalam satu jilid oleh Dâr Al-Bashirah di Mesir.
 1. Nail al-Marâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm, karya Syeikh Hasan bin Ismail al-Nûri dan Syeikh ‘Alwi bin ‘Abas al-Mâliki wafat tahun 1391 H. Dicetak dalam beberapa cetakan di antaranya cetakan Mathaabi’ Syarikah Asy-Syamarli di Mesir tahun 1392 H.
 1. al-‘Uddah Syarh    al-‘Umdah fi Ahâdits al-Ahkâm, karya ‘Alauddin Ali bin Dawud bin al-‘Athâr Asy-Syâfi’i (tahun 654-724 H) di cetak dengan wakaf dari Syeikh Nizhâm Muhammad Shalih Ya’qubi dan diterbitkan Dâr Al-Basyâ`ir di Libanon tahun 1427 H.
Masih banyak lagi syarah kitab ‘Umdah ini yang masih dalam bentuk naskah manuskrip.