Monday, July 29, 2013

Misykat al-Masabih karya Imam al-Tabrizi

 
Pengenalan ringkas Imam al-Tabrizi
 
Nama penuh beliau ialah Waliyuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-‘Amri al-Tabrizi. Digelarkan al-Tabrizi kerana dinisbahkan kepada Tibriz iaitu satu kampung yang terletak di Azerbaijan sekarang ini. Beliau merupakan seorang ulama yang mahir di dalam permasalahan hadith yang sering dipuji oleh orang-orang sezamannya. [ Waliyuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-‘Amri al-Tabrizi (2003), Misykat al-Masabih, tahkik : al-Syeikh Jamal ‘Ainaiya , Dar Kutub al-Ilmiah, Beirut, Lubnan, j.1, hal 12 ]

Tidak banyak dapat diperkatakan mengeni beliau kerana terlalu sedikit maklumat mengenai latar belakangnya. Cuma apa yang dapat diperkatakan ialah mengenai pujian beberapa orang ulama kepadanya. Antaranya Syeikh al-Allamah Hassan bin Muahmmad al-Tibu di dalam kitab beliau Baqiyyah al-Auliya’ wa Qatb al-Sulha’ menganggap beliau sebagai seorang alim yang sukar ditandingi. Begitu juga tanggapan al-Mala Ali al-Qari dan al-Kittani. Di antara karangan beliau yang sampai ke tangan generasi terkemudian ialah Misykat al-Mashabih dan al-Ikmal fi Asma’ al-Rijal. Beliau wafat pada 737H iaitu pada tahun beliau menyempurnakan penulisan kitab Misykat al-Masabih pada hari Jumaat terakhir di bulan Ramadhan.

 
Pengenalan al-Imam al-Baghawi

Oleh kerana kitab ini merupakan syarah kepada kitab Mashabih al-Sunnah karangan Imam al-Baghawi, maka penulis merasakan amat perlu untuk turut diperkenalkan beliau selaku penulis asal kepada kitab yang disyarahkan oleh Imam Tabrizi.

Beliau ialah Abu Muhammad al-Husayn bin Mas’ud bin Muhamad bin al-Farra’ al-Baghawi. Digelar sebagai Muhyissunnah atau orang yang menghidupkan sunnah kerana kesungguhannya di dalam mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada 433H di satu kampung bernama ‘Bagh’ yang terletak di Khurasan. Oleh kerana itu, nama beliau dinisbahkan kepada kampung ini dan digelar sebagai al-Baghawi.

Ketika berumur 27 tahun, beliau bermusafir ke Marwu al-Ruzz Tempat ini terletak lebih kurang 5 hari perjalanan dari kampung asalnya untuk menuntut ilmu daripada syeikh-syeikh hadis di sana. Beliau merupakan seorang pelajar yang tekun di dalam menuntut ilmu. Berkata Imam al-Zahabi mengenai dirinya, “Beliau tidak akan belajar kecuali di dalam keadaan suci (berwudhuk)..” [ Muhamad bin Husayn al-Zahabi (t.t) Siyar a’lam al-Nubala’, j.19, hal 441 ].

Di antara guru-gurunya ialah Abu Salih Ahmad bin Abdul Malik al-Naysaburi (m. 470H), Abu Ali al-Husayn bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (m.352H), Abu Turab Abd al-Baqi bin Yusof bin Ali bin Salih bin Abd al-Mulk al-Maraghi (m492H) dan ramai lagi. Manakala di antara murid-muridnya ialah saudaranya Hassan bin Mas’ud al-Baghawi (m529H) dan  Umar bin Hassan bin Husayn al-Razi (m606H) iaitu ayah kepada al-Imam al-Razi penulis al-Tafsir al-Kabir.

Beliau menghasilkan banyak karya, antaranya 40 Hadis, al-Anwar fi Syamail al-Nabiyy al-Mukhtar, Turjumah al-Ahkam fi al-Furu’ (bahasa farsi), al-Tahzib fi al-Fiqh, al-Jam’u bayna al-Sahihain dan lain-lain. Beliau akhirnya meninggal dunia pada bulan Syawwal tahun 510H. [ Waliyuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-‘Amri al-Tabrizi (2003), Misykat al-Masabih, tahkik : al-Syeikh Jamal ‘Ainaiya, Dar Kutub al-Ilmiah, Beirut, Lubnan, j.1, hal 10 ]
 

Pengenalan Kitab Misykat al-Masabih

Kitab ini merupakan huraian kepada kitab Mashabih al-Sunnah yang disusun oleh Imam al-Baghawi. Ia merupakan kitab hadith yang memuatkan hadis-hadis berkaitan persoalan iman (Penyusunan bab di dalam kitab ini mirip kepada penyusunan Imam al-Bukhari di dalam sahihnya), ilmu dan seterusnya persoalan ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Di dalam menyusun kitab ini, Imam al-Baghawi pada asalnya meletakkan hadis-hadis tanpa sanad dan tidak dijelaskan sumber ambilannya. Menyedari hakikat ini, Imam al-Tabrizi yang dilahirkan beberapa ratus kemudian telah mengambil inisiatif untuk menyusun semula hadis-hadis ini, diletakkan sanad, dinyatakan sumber ambilannya dan diberikan sedikit komentar.  Ini dinyatakan sendiri oleh Imam Tabrizi di dalam mukaddimahnya. Karya ini dicetak di dalam pelbagai edisi. Manakala karya yang terdapat di tangan penulis berjudul Misykat al-Mashabih  karangan Waliyuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-‘Amri al-Tabrizi. Ia diterbitkan sebanyak 3 jilid pada 2003 oleh Dar Kutub al-Ilmiah, Beirut, Lubnan dan telah ditahkik oleh al-Syeikh Jamal ‘Ainaiya.

Isi Kandungan Kitab

Kitab yang telah ditahkik ini dimulakan dengan muqaddimah daripada pentahkik yang juga menyebut pengenalan ringkas kitab Misykat al-Mashabih. Seterusnya ia diikuti dengan riwayat hidup Imam al-Baghawi dan Imam al-Tibrizi. Seterusnya pentahkik menjelaskan metodologinya di dalam mentahkik kitab ini. Antara metodologinya ialah :
 
ü  Membuat perbandingan naskhah asal (makhtutat) kitab ini dengan kitab yang telah dicetak yang terdapat di perpustakaan.
ü  Membuat perbandingan hadith-hadith yang terdapat di dalam kitab ini dengan naskhah asal Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih oleh al-Malla Ali al-Qari al-Harwi. Menurut pentahkik, beliau menemui beberapa perbezaan.
ü  Membuat takhrij hadith-hadith yang terdapat di dalam kitab ini
-Meletakkan tanda baca.
ü  Meletakkan nombor bilangan hadith.[Metode ini dijelaskan sendiri oleh pentahkik di dalam muqaddimahnya]
ü  Kemudian ia diikuti dengan muqaddimah daripada Imam al-Tibrizi yang menjelaskan sedikit sebanyak faktor-faktor yang mendorong penulisan kitab ini. Beliau seterusnya meletakkan hadith yang berkaitan dengan niat yang berbunyi :
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
Hadith ini diriwayatkan hampir kesemua ulama hadis dan ia mencapai taraf sahih mutawatir sebagai hadis yang pertama sekalipun ia bukanlah merupakan yang pertama di dalam naskhah asal Masabih al-Sunnah.

Mengenai penyusunan bab-bab di dalam kitab ini, Imam Tibrizi mengekalkan susunan yang dilakukan oleh Imam Baghawi. Ia dimulakan dengan kitab Iman diikuti dengan kitab ilmu, taharah, solat, janaiz, zakat, puasa, kelebihan al-Quran, doa, manasik, jual beli, faraid dan wasiat, nikah, ‘itq, sumpah dan nazar, qashash, hudud, imarah dan qadha’, jihad, buruan dan sembelihan, makanan, minuman, pakaian, perubatan, mimpi, adab, riqaq, fitan, hal ehwal kiamat, fadhilat dan akhir sekali manaqib.

Secara keseluruhannya, Misykat al-Mashabih ini mengandungi 30 kitab yang dipecahkan masing-masing kepada beberapa bab. Jumlah keseluruhan bab yang terdapat di dalam karya ini lebih kurang 350 buah bab. Manakala jumlah keseluruhan hadith di dalam karya ini ialah 6285 buah hadith.

Kelebihan Kitab

Kitab ini boleh diibaratkan sebagai ringkasan kepada Sahih Bukhari di mana penyusunan isi kandungannya hampir sama dengan sahih tersebut. Apa yang membezakan di antara keduanya ialah bilangan hadis yang lebih banyak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga taraf hadis. Pembaca kitab ini akan dapat menghayati tuntutan hidup seorang muslim berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.
Selain dari itu, perbahasan dipecahkan kepada beberapa fasal mengikut orientasi isi kandungan hadith memudahkan pembaca membuat rujukan kepada mana-mana hadith yang dikehendaki.

Kelemahan

Penulis iaitu Imam Imam Baghawi dan Imam Tibrizi ternyata tidak meletakkan hadith-hadith yang dianggap sahih sahaja di dalam kitab mereka. Ini menyebabkan bercampurnya hadith-hadith yang dhaif dan tidak boleh dijadikan hujjah dengan hadith-hadith yang sahih. Menurut Sheikh Nasiruddin al-Albani, jumlah hadith dhaif di dalam kitab ini ialah sebanyak 773 buah hadith dan hadith maudhu’ pula sebanyak 19 buah [ Merujuk kepada perisian Maktabah Syamilah] Ini boleh menyebabkan pembaca yang tidak mempunyai asas ilmu hadith akan terpengaruh dan menjadikan sandaran mereka ke atas hadith-hadith yang lemah malah palsu.
 
 

Saturday, July 27, 2013

al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i


Kitab al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي) merupakan sebuah karya fiqh aliran mazhab al-Syafi’i yang kontemporeri, yang disusun oleh tiga tokoh ulama terkenal dari Syiria, iaitu al-‘Allamah Dr. Mustafa al-Khin, Syaikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha dan Dr. Ali al-Syarbaji. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pengikut Mazhab Syafi’i masa kini, bahkan diajar di pusat pengajian tinggi dan juga di masjid-masjid di seluruh dunia Islam.

Kitab ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, termasuklah dalam bahasa Melayu dan Indonesia. (Insya Allah saya akan lampirkan beberapa edisi terjemahan kitab ini yang telah diterbitkan di Malaysia pada kesempatan yang lain).

Berikut ringkasan kandungan kitab ini berdasarkan buku terjemahan yang diterbitkan oleh Darul Syakir Enterprise, iaitu buku yang diterjemahkan oleh panel yang diketuai oleh Dr Zulkifli bin Mohamad al-Bakri. Buku ini terdiri dari 7 buah buku termasuk muqaddimahnya;
 
 1. Muqaddimah: Menceritakan tentang Kitab al-Fiqh al-Manhaji, keistimewaannya, metodologi terjemahan, bibliografi ringkas pengarang, tokoh hadith dan Imam Al-Syafi'i serta fiqhnya, Mabadi'      al-‘Ulum, Istilah Fiqh al Syafi', Pendapat Tokoh dan Ulama' Berkenaan Kitab al-Fiqh al-Manhaji.
 2. Jilid 1: Hukum Bersuci, Solat, Azan & Iqamah,Zakat Fitrah, Qurban dan Jenazah.
 3. Jilid 2::Zakat, Puasa, Haji & Umrah, Bersumpah, Nazar, Perburuan, Penyembelihan, Aqiqah, Makanan & Minuman, Permasalahan Dadah, Pakaian & Perhiasan dan Kaffarah.
 4. Jilid 3 :Bab Nikah dan Perkara Berkaitan, Poligami, Rukun Mut'ah, Nusyuz, Fasakh, Talaq, Iddah, Nafaqah, Penjagaan Anak, Penyusuan, Keturunan, Anak Pungut, Wakaf, Wasiat dan Pemegang Amanah.
 5. Jilid 4 :Ilmu Faraid, Jual Beli, Khiar, al-Iqalah, Salam, Kontrak Jual Beli Tempahan, Riba', Sarf, Hutang dan Anugerah.
 6. Jilid 5 :Hiwalah, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Pinjaman, Syarikat dan Pelaburan.
 7. Jilid 6 :Jenayah, Qisas, Diyat, Hudud, Zina, Minum Arak, Mencuri, Hirabah, Murtad, Jihad, Perlumbaan, Hiburan, Kehakiman, Dakwaan & Bukti, Sumpah, Pengakuan, Halangan dan Pemimpin.
Semoga bermanfaat.
 
 
Download kitab terjemahan al-Fiqh al-Manhaji jil. 1 terbitan JAKIM di pautan 
 

Thursday, July 25, 2013

Kitab al-Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilaf al-Musallīn


1.0 PENDAHULUAN

Di antara karya agung yang terawal tulisan ulama silam dalam bidang usul al-din ialah buku yang ditulis oleh Sheikh ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah Abu al-Hassan al-‘Ash‘ari iaitu kitab al-Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilaf al-Musallīn (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  ). Kitab ini telah membuat pendedahan yang berharga lagi jujur terhadap golongan-golongan yang seolah-olah mewakili sebahagian umat Islam tetapi hakikatnya golongan-golongan ini jauh menyeleweng dari landasan ‘aqīdah ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Buku ini telah mendapat pujian daripada Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya Muāfaqah sorīh al-Ma‘qūl li sohih al-Manqūl dan menyifatkannya sebagai amat hampir dengan aqidah Imam Ahmad bin Hanbal [1].

 
2.0 BIODATA PENGARANG KITAB

2.1 NAMA PENGARANG KITAB

Nama lengkap pengarang buku ini ialah Abu al-Hassan ‘Ali bin Isma‘il bin Abi Bishr Ishāq bin Salim bin Isma‘il bin ‘Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah ‘Amir bin Abi Musa Al-‘Ash‘ariy [2]. Abu  Musa Al-‘Ash‘ariy adalah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal.Gelaran Al-‘Ash‘ariy merujuk kepada silsilah keturunan beliau yang sampai kepada keturunan Abu Musa al-Ash’ari [3].

 
2.2 KELAHIRAN DAN KEWAFATAN

Abu Hassan lahir di Basrah (‘Irāq) pada tahun 260 Hijrah iaitu kira-kira 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Shafi‘e .Beliau meninggal di Basrah pada tahun 324 Hijrah semasa usia beliau 64 tahun [4].

 
2.3 MENUNTUT ILMU

Secara ringkasnya Abu al-Hassan al-‘Ash’ariy pada mulanya belajar ilmu asas seperti membaca , menulis dan menghafal al-Qur’ān dari orang tuanya sendiri. Namun orang tuanya meninggalkan dunia ini semasa usia beliau masih kecil. Selanjutnya ia mendalami ilmu hadith, fiqh, tafsir dan bahasa arab dari ulama’-ulama’ yang terkenal seperti al-Sāji, Abu Khalifah al-Jumhi, Sahal Ibn Nuh, Muhammad Ibnu Ya’kub, Abd al-Rahman Ibn Khayr dan lain-lain [5]. Mempelajari fiqh Shafi‘e dari Abu Ishaq al-Mawardi (340h) [6].

 
2.4 SEJARAH BELIAU BERSAMA MU‘TAZILAH

Beliau pada mulanya menjadi murid kepada ayah tirinya yang juga seorang pemimpin besar aliran Mu‘tazilah iaitu Sheikh Abu ‘Ali Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab al-Jabā’i (meninggal tahun 303 Hijrah). Namun akhirnya beliau meninggalkan aliran ini dan keluar dari golongan Mu‘tazilah.Semasa beliau masih remaja, aliran Mu‘tazilah telah mendapat tempat di khalayak masyarakat kerana dokongan kuat pemimpin-pemimpin Khalifah ‘Abbasiyyah seperti Ma’mun bin Harun al-Rashid (198-218 Hijrah ), al-Mu‘tasim (218-227 Hijrah) dan al-Wathiq (227-232 Hijrah). Aliran Mu‘tazilah sangat mendominasi budaya keilmuan semasa itu di merata-rata tempat samada di Basrah, Kufah mahupun Baghdad. Sejarah juga mencatatkan perselisihan yang sangat sengit dan tragik sehingga sampai peringkat berlaku pembunuhan ulama’-ulama’ yang tidak sealiran dengan Mu‘tazilah seperti yang berlaku dalam fitnah al-Qur’ān makhluq.

 
2.5 KELUAR DARI ALIRAN MU‘TAZILAH

Abu al-Hassan Al-Ash‘ariy mendapati ada beberapa konsep yang menjadi pegangan aliran Mu‘tazilah ini sangat bertentangan dengan ‘itiqād Ahli al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang bersumberkan al-Qur’ān dan al-Sunnah sehingga beliau nekad untuk meninggalkan aliran sesat ini bahkan mengambil tanggungjawab berada di barisan hadapan menentang aliran ini.

Beliau menentang aliran Mu‘tazilah dengan lisan dan tulisan. Beliau membawa pendekatan berdebat dengan pengikut-pengikut Mu‘tazilah serta menulis dan mempromosi pegangan Ahli al-Sunnah wa al-Jama‘ah dalam kitab-kitab tulisan beliau.Antara buku beliau yang terkenal dalam membahaskan ilmu tauhid ini ialah antara al-Ibanah fi usul al-Diyanah, maqālāt al-Islamiyyin, Pendekatan beliau yang agresif ini menyebabkan beliau sangat dikenali sebagai ulama’ tauhid yang bukan sahaja mampu menghadapi aliran sesat ini bahkan mampu mematahkan hujjah aliran Mu‘tazilah.

 
2.6 KARYA-KARYANYA

Al-Ash’ary sebagai tokoh yang mempertahankan aqidah ahli Sunnah wa al-Jama’ah telah menghasilkan karya-karya hebat khususnya selepas beliau keluar dari aliran Muktazilah dan telah meninggalkan khazanah berharga buat umat Islam.Ada sumber mengatakan kitab karangannya mencapai 300 buah [7]. Sebahagian besar kitabnya adalah bertujuan membantah fahaman muktazilah dan tidak terkecuali juga bantahan kepada golongan sesat yang lain [8]. Di antara karya besar beliau ialah kitab al-Fusul: terdiri daripada 12 buku dan merupakan bantahan terhadap falsafah naturalism, atheism, brahmanisme, Yahudi, Nasrani dan majusi [9]. Antara karyanya yang lain ialah al-Luma‘, al-Mujīz, al-Tabyīn ‘an Usūl al-Din, Sharh wa al- Tafsil fi al-Radd ‘ala Ahl al-Fikr wa al-Tadlil. Beliau juga menyusun buku-buku dalam disiplin ilmu shariah seperti kitab al-Qiyās, kitab al-Ijtihād, Khabar al-Wahid dan kitab al-‘Amd sekitar tahun 320 hijrah  terdiri daripada 68 tulisan lebih dari 10 jilid [10]. Tetapi karya yang paling utama ialah Maqālāt Islamiyyīn wa Ikhtilāf al-Musallīn, al-Ibānah ‘an Usūl al-Diyānah dan al-Luma‘ fi al-Radd ‘ala Ahl al-Zyagh wa al-Bida’.

 
2.7  ANAK MURIDNYA

Di antara anak muridnya yang terkenal dan akhirnya lahir sebagai pembela-pembela aqidah ini adalah seperti, al-Qadi Abu Bakr bin al-Tayyib al-Baqillani [11] , Abu Hasan al-Bahili al-Basri [12], Abu Ishaq al-Isfiraini [13], dan al-Imam Abu Muhammad al-Juwaini [14].

 
3.0 METODOLOGI BELIAU DALAM MEMPERTAHANKAN ‘AQIDAH AHLI AL-SUNNAH WA AL-JAMA‘AH

Keistimewaan Imam Abu Hassan Al-Ash‘ariy dalam menegakkan kefahaman beliau dalam Ahli al-Sunnah wa al-Jamā‘ah ialah beliau mengutamakan dalil-dalil al- Qur’ān dan al-Hadith serta menggabungkannya dengan pertimbangan ‘aqal dan fikiran.

Berbeza dengan pendekatan aliran Mu‘tazilah yang mengutamakan ‘aqal dan fikiran serta falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan usul al-din .Pendekatan ini juga sangat berbeza dengan kaum mujassimah (kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluq) yang sangat terikat dengan makna zahir nas al- Qurān dan al-Hadith.

 
4.0 KITAB  MAQĂLĂT AL-ISLĂMIYYĪN WA IKHTILĂF AL-MUSALLĪN

Kitab ini adalah antara kitab yang terawal dikarang menyentuh masalah kepercayaan Islam dan terbukti menjadi rujukan utama dalam doktrin al-Ashā’ariyyah kerana kejujurannya dan ketelitian pengarangnya.
                                                                                          
Salah satu karya beliau yang sangat penting dan bernilai ialah buku yang akan diperbincangkan ini iaitu kitab yang berjudul Maqālāt al-Islamiyyīn.Kitab ini disusun dalam dua jilid.
 
4.1 DORONGAN PENULISANNYA

Imam Abu Hassan Al-Ash‘ariy menjelaskan secara ringkas dorongannya untuk menulis kitab ini adalah kerana merasakan amat penting bagi sesiapa yang ingin mengetahui pegangan-pegangan dan anutan agama-agama lain dan membuat perbezaan di antara anutan-anutan ini, perlulah mengetahui intipati setiap anutan itu.Mengikut pengamatan beliau ada di kalangan penulis yang cuba membuat pendedahan terhadap pegangan-pegangan songsang ini tetapi tidak mempunyai cukup maklumat ataupun sengaja menyembunyikan maklumat tertentu agar nampak jelas lemahnya anutan saingannya.Beliau sangat tidak bersetuju dengan pendekatan sebegini dan menyifatkannya sebagai bukan pendekatan al-robbāniyyīn. Lantaran itu, itu beliau mengambil inisiatif untuk membuat pendedahan dan pembongkaran terhadap pegangang-pegangan ini secara ringkas dan tidak berjela-jela [15].

 
4.2 METODOLOGI PENULISAN KITAB

Beliau memulakan kitab ini dengan mengimbau sejarah umat Islam dengan mengemukakan faktor utama perselisihan umat Islam adalah berpunca dari masalah al-Imāmah. Masalah ini berlarutan dalam zaman pemerintahan Sayidina Othman r.a dan Saidina Ali r.a.

Jilid pertama, pengarang menyenaraikan al-firaq al-islamiyyah dan pandangan serta pendapat setiap firqah. Dalam menyenaraikan al-firaq al-islamiyyah ini, beliau telah menyenaraikan seperti berikut :-

 1. Puak syi‘ah dan telah menamakan sebanyak 39 puak.
 2. Firqah al-Zaydiyyah dan pecahannya sebanyak 6 puak.
 3. Puak al-kharijīn min āli al-bayt dan memperkenalkan 22 puak.
 4. Puak al-Khawarij sebanyak 35 pecahannya.
 5. Puak al-Murji’ah sebanyak 12 pecahannya.
 6. Maqālāt puak al-Mu‘tazilah.
 7. Puak al-Jahmiyyah
 8. Beliau mengakhiri jilid pertama dengan menyebut firqah yang benar iaitu ahli al-sunnah wa al-jama‘ah .

Dalam membuat pendedahan berkenaan jelas terbukti bahawa Imam Abu Hassan Al-‘Ash‘ariy sangat menguasai intipati ajaran–ajaran firqah serta tokoh-tokoh pemuka firqah berkenaan .Beliau mampu membawakan intipati doktrin firqah-firqah ini secara jujur dan telus.

Dalam jilid kedua beliau menyenaraikan perkara-perkara yang melibatkan isu-isu yang diperselisihkan dari dimensi ilmu al-usuliyyah, al-falsafiyyah, al-siyasiyyah dan al-fiqhiyyah. Sebanyak 301 isu telah diperbincangkan.

Beliau membawa pendekatan berikut ketika membincangkan isu—isu berkenaan :-

 1. Beliau mengenengahkan isu-isu berkenaan dalam bentuk seperti mengemukakan soalan dan memberikan jawapan-jawapan.
 2. Beliau membawakan pandangan-pandangan tokoh-tokoh aliran pemikiran firqah tertentu seperti Abu al-Huzayl, al-Nazzam dan sebagainya tanpa menyebut mereka itu mewakili firqah mana. Tetapi seringkali juga  beliau hanya menyebutkan dengan istilah “al-Qā’ilūn “sahaja tanpa menisbahkan kepada mana-mana tokoh.
 3. Adakalanya beliau mengemukakan jawapan secara ringkas dan ada ketikanya beliau mengemukan jawapannya dengan panjang
 4. Sesuai dengan pendahuluan kitab ini bahawa beliau hanya akan menyentuh setiap isu secara ringkas sahaja, beliau hanya menyebutkan intipati pandangan firqah tertentu tanpa membawakan dalil al-Qurān mahupun Hadith pada setiap isu.

Beliau juga telah mengemukakan perbahasan yang agak ganjil ketika itu seperti;

 1. Pergerakan bumi sebanyak 4 maqālah Berhentinya bumi bukan atas sesuatu
 2. Mengenai manusia sebanyak 19 maqālah.
 3. Makna  pergerakan dan statik
 4. Pengetahuan manusia dari sudut pancaindera
 5. Persoalan samada suara itu kekal atau tidak
 6. Adakah udara berkemungkinan terangkat dari  manusia
 7. Hakikat al-makān (tempat ) sebanyak 5 maqālah.
 8. Adakah berkemungkinan satu waktu untuk dua perkara
 9. Hukum talaq tanpa ‘iddah.
 10. Adakah khilaf ahl al-ahwā’ juga dikira sebagai khilaf juga.
 11. Siapakah orang yang layak berijtihad
 12. Perkara-perkara yang diketahui melalui ijtihad adakah dikira sebagai perintah agama.
 13. Perkara yang dikhtilafkan pada menetapkan sempadan umur baligh serta lain-lain perbahasan lagi.

Beliau mengakhiri karya yang sangat penting dengan perbahasan-perbahasan al-nasikh wa al-mansukh dan ta‘ārudh al-nusus.

 
4.3 KEISTIMEWAAN KARYA INI

Satu keistimewaan yang terserlah apabila membaca buku ini jelas betapa amanahnya Imam Abu al-Hassan Al-Ash‘ariy menceritakan aliran-aliran pemikiran selain dari aliran ahli al-Sunnah wa al-Jama‘ah atau aliran musuh-musuhnya dengan penuh amanah dan ikhlas.

Beliau dikatakan sebagai penyumbang dalam mempertahankan ajaran Islam kerana sebelum beliau, dasar iktiqad Islam tidak tersusun rapi dan lengkap seperti sekarang. Kalau usaha mengumpul hadith didorong dari kebimbangan akan terhapusnya hadith-hadith Rasulullah SAW sesudah ketara dengan kemunculan hadith-hadith palsu, maka usaha menyusun dasar-dasar iktiqad Islam juga didorong oleh kebimbangan bahawa dasar-dasar pegangan yang benar mungkin akhirnya akan dirosakkan oleh unsur-unsur bid’ah yang disebarkan dengan gigihnya oleh guru dan ulama’ Mu’tazilah [16] dan aliran-aliran lain yang masih mengaku sebagai firqah Islam. Karya ini telah memperkenalkan kepada kita dan sekaligus menapis iktiqad yang salah dan akhirnya menatijahkan pegangan iktiqad yang benar.

 
5.0 SARANAN.

Dalam era pertembungan aliran pemikiran yang semakin sengit dewasa ini, ditambahi pula dengan aliran-aliran sesat versi lama dan baru beserta dengan penjenamaan dengan menggunakan nama-nama dan istilah-istilah ala-islamik, pembela-pembela agama perlu menekuni kitab ini kerana ia memberi gambaran dan maklumat yang sangat ensiklopedik terhadap firqah–firqah yang salah walaupun masih mengaku terkelompok dalam golongan muslimin.

Walaupun kitab ini sangat penting untuk ditekuni oleh penuntut, namun pembaca perlu terlebih dahulu perlu memahami metodologi penulis dan mengenali tokoh-tokoh yang sering disebut oleh beliau kerana tokoh-tokoh ini mewakili firqah tertentu tetapi tidak disebutkan secara jelas oleh beliau.

Pembaca juga tidak didedahkan istidlal al-Qur’ān dan al-Hadith dalam hampir kebanyakan persoalan. Ini memerlukan kajian yang lebih lanjut oleh pembaca.

 
6.0 PENUTUP

Sesungguhnya usaha Imam Abu al-Hassan Al-Ash‘ariy memaparkan kepada kita kitab yang sangat berharga ini telah sedikit sebanyak mengubah landskap pemikiran dan tanggapan masyarakat terhadap aliran al-Asha‘irah yang dikatakan telah membawa aliran yang bertentangan dengan aliran ahli hadith tetapi sebenarnya beliau sedaya upaya menggunakan sandaran sumber utama iaitu al-Qur’ān dan al-Sunnah yang diperkukuh dengan penggunaan potensi kekuatan aqal fikiran. Usaha ini telah diperakui sendiri oleh pendokong kuat aliran al-hadith seperti Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyyah.

Artikel di atas saya ambil dari pautan http://muis.ismaweb.net/2010/05/karya-utama-usuluddin-maqalaat-al-islamiyyin-wa-ikhtilaf-al-musollin/, dan http://perwadah.blogspot.com/2011/03/karya-utama-usuluddin-maqalat-al.html, dengan sedikit editan persembahannya tanpa merubah isi kandungannya. Semoga bermanfaat.
 
Download edisi Arab kitab ini  di  PDF / DOC.

[1]Abu al-Hassan al-‘Asha‘ri (1990),Maqālāt al-Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Musallīn Bierut: al-Maktabah al-‘Asriyyah jilid 1 hal 3.
[2]Ibn ‘Asakir al-Dimasyq,(1979) , Tabyin Kadhib al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hassan al-Ash’ary, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy hal 34.
[3]Abu Musa al-‘Ash‘ari adalah sahabat Nabi SAW yang terlibat dengan perundingan bersama ‘Amr bin Al-Ash di Daumatul Jandal. Lihat al-Tabari (1965), Tarikh al-Tabari, Kaherah: Dar al-Maarif 1963 Jil5 Hlm 7.
[4]Ahmad Amin(1965), Zuhr al-Islam (1965), Kaherah :al-Nahdah  hal 65.
[5]Abu al-Hasan ibn Ismail al-Ash’ari (1985) , al-Ibanah fi usul al-Diyanah, Beirut ar al-kitab al-Arabiy hal 9.
[6]Ahmad Mahmud Subhi (1982), Fi Ilm al-Kalam, Iskandariah : Muassassa al-Thaqafah al-jam’iyyah Jil 2  hal 36.
[7]Ibn ‘Asakir al-Dimasyq,(1979), Tabyin .op.cit hal 136.
[8]Abu al_Hasan ibn Ismail al-Ash’ari ( 1985), al-Ibanah fi Usul al-Diyanah, Beirut Dar al-Kitab al-‘Arabiy hal 4.
[9]Ibid
[10]Ibid
[11]Imam Abu Bakr Muhamammad bin Tayyib (tt), Tamhid Al-Qahirah: Dar Fikr al-Arabiyy hal 15 ,dan 26.
[12]Ibn ‘Asakir al-Dimasyq,(1979)  ,Tabyin op cit hal 178.
[13]Al-Subki ,Tabaqat al-Shafieyyah(tt) J3 cet 1 Qahirah : al-Husainiyyah al-misriyyah cet 1 Jilid 3 hal 111.
[14]Ali Abdul Fattah al-Maghribi (1987),,al-farq al-kalamiyyah, Maktabah Wahbah hal 293.
[15]Abu al-Hassan al-‘Asha‘ri (1990),Maqālāt al-Islāmiyyīn  .op.cit hal 33.
[16]Mustafa suhaimi(1993), Imam ‘Ash’ariy penyelamat iktiqad ahlussunnah wal jamaah , K.Lumpur:  Progressive Publishing House Sdn Bhd hal 22.
 

Wednesday, July 24, 2013

Kitab Ikhtilaf al-Hadith (اختلاف الحديث)


1.0 Pendahuluan

Kitab Ikhtilaf al-Hadith (اختلاف الحديث) karya Imam al-Syafi’i atau nama penuhnya Muhammad bin Idris bin Uthman al-Syafi’i (150-204H) merupakan sebuah karya perintis yang  membincangkan topik perbezaan hadis. Pengkaji barat Joseph Schacht (1950), dalam bukunya The Origin Of Muhammadan Jurisprudence[1] menyebut karya ini sebagai karya terakhir- yang ditulis oleh al-Syafi’i. Edisi terawal kitab Ikhtilaf al-Hadith ialah yang dicetak di tepi jilid ketujuh kitab al-Umm, yang diterbitkan oleh Dar al-Sya'b, Kaherah pada tahun 1968. Edisi kedua pula adalah yang diedit oleh 'Amir Ahmad Haydar dan diterbitkan oleh Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, Beirut pada tahun 1985. Edisi ketiga diedit oleh Muhammad Ahmad 'Abd al-'Aziz, diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beyrut pada tahun 1986.


2.0 Nisbah Karya Kepada al-Syafi’i
Secara umum karya-karya al-Syafi’i yang diriwayatkan oleh para pengikutnya terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, kitab-kitab yang dinisbahkan secara langsung oleh sejarawan sebagai karangan atau penulisan beliau. Kedua, kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut-pengikutnya[2]. Karya dalam kategori pertama adalah hasil olahan idea serta gaya penulisan beliau sendiri. Kitab al-Umm, al-Risalah dan Ikhtilaf Malik wa al-Syafi’i adalah antara karya dalam kategori ini. Manakala kategori kedua adalah hasil karya pengikutnya sama ada melalui metode ikhtisar mahupun huraian. Isi kandungan karya kategori ini bersandarkan gagasan al-Syafi'i tetapi mempersembahkan melalui gaya penulisan pengarangnya. Kitab Mukhtasar al-Buwayti dan Mukhtasar al-Muzani antara karya dalam kategori ini.

Merujuk kepada kitab Ikhtilaf al-Hadith, karya ini adalah karya dalam kumpulan pertama iaitu karangan al-Syafi’i. Walau bagaimanapun, jika diperhatikan pada permulaan setiap bab dalam kitab ini, ianya dimulakan dengan frasa akhbarana al-Rabi': qal al-Syafii atau haddathana al-Syafi'i. 

Siapakah al-Rabi'?

Bagaimanakah terbinanya frasa-frasa ini dan adakah frasa seperti ini secara tidak langsung menafikan karya Ikhtilaf al-hadith ditulis oleh beliau ?

Untuk menjelaskan persoalan ini, perlu diperhatikan kaedah pedagogi pendidikan pada abad kedua hijrah. Majlis-majlis ilmu atau kuliah-kuliah pengajian pada waktu ini didominasi perlaksanaannya melalui metode mendengar (periwayatan). Guru dan pelajar-pelajar berhalaqah dan proses pemindahan maklumat berlaku melalui pengucapan lisan atau pembacaan dari kitab, soal-jawab dan imlak. Implikasi daripada kaedah ini melahirkan rangkaian atau silsilah perawi kitab kerana para pelajar memindahkan maklumat dengan cara mendengar kemudian mencatat atau menyalin dan kemudian disemak semula oleh gurunya. Proses ini terlaksana pada peringkat al-Syafi’i dan murid-muridnya termasuk Rabi' bin Sulaiman dan berkesinambungan pada peringkat al-Rabi' bin Sulaiman dan murid-muridnya pula sehingga seterusnya[3]

Pernyataan di atas dianggap sebagai hipotesis yang tepat untuk menjelaskan penemuan frasa seperti haddathana al-Rabi' qal: qal al-Syafi'i dalam Ikhtilaf al-Hadith mahupun karya-karya yang lain seperti al-Risalah dan al-Umm. Implikasi daripada pendekatan pedagogi terdahulu yang memandang berat terhadap akuan meriwayatkan karya mewujudkan istilah haddathana atau akhbarana. Istilah ini mengisyaratkan akuan kebenaran yang menunjukkan seseorang perawi menerangkan bagaimana dia telah mendapat maklumat tersebut iaitu melalui kaedah mendengar tadi dan berhak untuk menyampaikannya.

Status maklumat dalam karya Ikhtilaf Hadith sama ada boleh dipertanggungjawabkan, dilihat kepada kredibiliti sumber maklumat, perawi kitab iaitu al-Rabi' bin Sulaiman. Ulama secara kolektif mengiktiraf al-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abd al-Jabbar bin Kamil al-Muradi (174-270H) adalah sahabat dan murid yang dipercayai mempunyai autoriti terhadap pendapat al-Syafi’i. Beliau disifatkan sebagai perawi terbaik untuk kitab al-Syafi'i[4]

Beliau komited dalam meriwayatkan karya-karya al-Syafi’i[5] khususnya dalam tempoh enam puluh enam tahun selepas kewafatan al-Syafi'i. Malah beliau menjadi pakar rujuk kepada para ulama untuk mengetahui doktrin-doktrin pemikiran al-Syafi’i menerusi karya-karyanya[6].  Manakala Abu Zur'ah pula dilaporkan mendengar karya-karya al-Syafi’i melalui al-Rabi' bin Sulaiman[7].

Autoriti al-Rabi' bin Sulaiman sebagai jurutulis merangkap jurucakap al-Syafi'i dipertimbangkan melalui penghormatan al-Syafii sendiri yang dilaporkan berkata : "Aku sangat menyenangi dirimu," dan "Tiada seorang yang berkhidmat denganku sebaik khidmat al-Rabi' bin Sulaiman. al-Buwayti rakan seperguruan al-Rabi' bin Sulaiman antara lain mengulas bahawa al-Rabi' bin Sulaiman lebih berpengetahuan daripadanya berhubung hal-ehwal al-Syafi'i. Malah jika berlaku sebarang perbezaan maklumat di antara pengikut al-Syafi'i, akan didahulukan riwayat yang bersumberkan daripada al-Rabi' bin Sulaiman sekalipun ke atas riwayat al-Muzani, tokoh fiqh terkemuka mazhab al-Syafi’i.

Identiti sebagai perawi thiqah di kalangan muhaddithin turut mengukuhkan lagi kredibiliti beliau. al-Nasa'i mengisyaratkan beliau sebagai la ba'sa bih. aI-Khattab menyifatkan beliau thiqah. Ibn Abi Hatim mengistilahkan beliau sebagai saduq. Selain Ikhtilaf al-Hadith, al-Rabi' bin Sulaiman juga perawi kepada al-Risalah dan al-Umm.

Justeru ungkapan akhbarana al-Rabi' qal al-Syafi’i pada permulaan kandungan kitab atau di tengah-tengahnya, mengisyaratkan bahawa karya ini adalah karangan al-Syafi’i yang disebarkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan mereka yang mendengarnya daripada al-Rabi' bin Sulaiman.

Karya Ikhtilaf al-Hadith secara lengkapnya diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Hasan bin 'All bin Muhammad bin al-Hasan al-Jawhari daripada Abu 'Umar Muhammad bin al-‘Abbas bin Muhammad bin Zakariyya bin Hayawiyyah daripada Abu Bakr Ahmad bin 'Abd Allah bin Sayf al-Sijistani daripada al-Rabi’ bin Sulaiman daripada al-Syafi’i. Silsilah perawi ini memperkukuhkan bahawa karya Ikhtilaf al-Hadith adalah salinan kenyataan-kenyataan al-Syafi’i dan boleh dipertanggungjawabkan.

Selain daripada itu tinjauan menyeluruh mendapati terdapat frasa-frasa seperti fi kitabi hadza dan wa katabi fi kitab khair hadza yang menunjukkan secara langsung bahawa karya ini adalah hasil karangan beliau. Transformasi maklumat berlaku ketika beliau merencanakan (mengimlakkan) semula kepada murid-muridnya.

Perbincangan di atas mengesahkan bahawa kitab Ikhtilaf al-Hadith dikarang oleh al-Syafi’i dan disebarkan melalui metode silsilah perawi kitab berteraskan kaedah pendengaran yang bercirikan aktiviti pembacaan dan rencana. Berasaskan persepsi yang menganggap sumber maklumat adalah parameter terpenting kepada nilai sesuatu maklumat melahirkan keperluan kepada pengetahuan silsilah perawi kitab. Pendekatan ini adalah dipengaruhi oleh sistem isnad dalam periwayatan hadis.

al-Suyuti dalam Tadrib al-Rawi mengulas bahawa al-Syafi'i tidak berhasrat untuk mengkhususkan karya ini sebagai satu buku berasingan, tetapi ia adalah sebahagian daripada kandungan al-Umm. Walau bagaimanapun, Ahmad Muhammad Syakir menafikan kenyataan ini. Beliau menjelaskan perbahasan yang begitu banyak berkenaan perbezaan hadis dikarang secara khusus oleh al-Syafi’i menerusi kitab Ikhtilaf al-Hadith sekalipun ia dicetak bersama-sama al-Umm di tepi jilid yang ke tujuh[8]. Muhammad bin Ishaq al-Nadim, antara pengarang terawal yang menulis berkenaan perkembangan ilmu-ilmu dan karya-karyanya, menerusi al-Fihris yang dikarang sekitar tahun 377 H, menyenaraikan kitab Ikhtilaf al-Hadith dalam kategori karya al-Syafi’i di samping al-Umm dan al-Risalah.

Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab Tawali al-Ta’sis bersumberkan daripada al-Baihaqi turut menyenaraikan Ikhtilaf al-Hadith sebagai antara karya al-Syafi’i selain al-Risalah dan al-Umm. Umum mengetahui bahawa al-Baihaqi adalah tokoh yang berpengetahuan luas tentang hal-ehwal al-Syafl'i menerusi karyanya Manaqib al-Syafi'i. Manaqib al-Syafi’i oleh al-Bayhaqi menjadi rujukan utama para ulama untuk menyelidik latar belakang al-Syafi’i dalam pelbagai aspek bermula daripada salasilah keluarga sehingga peranan dan sumbangan al-Syafi’i dalam pelbagai disiplin ilmu. Kewibawaan sumber-sumber yang dibincangkan di atas menolak Ikhtilaf al-Hadith sebagai sebahagian daripada kandungan al-Umm seperti yang diulas oleh al-Suyuti. Sebaliknya Ikhtilaf al-Hadith adalah satu unit karya daripada karya-karya al-Syafi’i. 


3.0 Metodologi Penulisan Ikhtilaf al-Hadith

3.1 Objektif Penulisan

Dilihat kepada tajuk Ikhtilaf al-Hadith, al-Syafii sebenarnya berhasrat untuk menjelaskan pandangan dan pemikiran beliau berhubung isu hadis yang khilaf di antara satu sama lain. Beliau menyatakan di akhir mukadimah kitab ini bahawa khilaf yang berlaku terhadap hadis bukanlah berlaku secara hakiki tetapi secara zahir sahaja. Kemudian beliau mendedahkan  kaedah-kaedah yang menurut beliau berhasil dalam menangani isu.

3.2 Isi Kandungan dan Metodologi Penyusunan

Karya Ikhtilaf al-Hadith dimulakan dengan mukadimah yang panjang iaitu dalam tiga puluh dua muka surat daripada kandungan buku, tetapi tidak disertai penutup. Mukadimah karya ini banyak membincangkan autoriti hadis menerusi perspektif al-Qur'an, autoriti hadis ahad sebagai sumber hukum dengan mengemukakan hujah-hujah penerimaan hadis ahad oleh para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Beliau mengakhiri mukadimah tersebut dengan menyebut beberapa prinsip yang menjadi teras dalam usaha atau percubaan beliau mengharmonikan mukhtalaf al-hadith.  al-Syafi’i menyenaraikan 79 bab berkaitan dengan permasalahan fiqh dalam kitab Ikhtilaf al-Hadith iaitu dimulakan dengan Bab Perbezaan Dalam Perkara Mubah dan ditamatkan dengan Bab Khilaf Pendapat Terhadap Bab Kemalangan Oleh Haiwan Tiada Ganti Rugi.

Justeru kitab Ikhtilaf al-Hadith tidak mengumpul sepenuhnya kes-kes khilaf antara hadis seperti persoalan akhlak, akidah, adab dan kezuhudan. al-Syafi’i didapati memilih sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu fiqh sebagai contoh kes untuk menangani mukhtalif al-hadith. Bab-bab fiqh ini tidak disusun menurut susunan bab-bab fiqh yang lazim sebaliknya persoalan-persoalan fiqh ini disentuh secara rawak. Misalnya selepas beliau membincangkan Bab Bacaan Dalam Solat dan disusuli oleh tajuk-tajuk lain dan kemudian beliau membincangkan Bab Solat Di belakang Saf  Bersendirian. Sedangkan kedua-duanya di bawah satu topik iaitu solat. Dengan perkataan lain bab-bab tersebut tidak disusun secara yang berhubung rapat antara suatu permasalahan dengan satu permasalahan yang lain. Kadang-kadang antara satu bab ke satu bab yang lain sangat jauh kaitannya.

Penulisan kitab Ikhtilaf al-Hadith juga tidak disusun menurut kategori penyelesaian mukhtalif al-hadith sama ada al-jami', al-naskh mahupun al-tarjih. Contohnya dalam bab pertama beliau membincangkan bab yang berkaitan al-jami' diikuti al-naskh dan kemudian kembali membincangkan al-jam' serta al-naskh. Ini menunjukkan al-Syafi’i mengabaikan penyusunan kitab Ikhtilaf al-Hadith secara efisien. Walau bagaimanapun diandaikan ketidaksusunan bab dan penulisan berpunca daripada al-Syafi'i tidak menulis serta merencananya dalam satu masa sekali gus. 

3.3 Penghuraian Topik 

al-Syafi’i memulakan penulisannya dengan menyatakan tajuk terlebih dahulu seperti Bab Tasyahhud. Kemudian disenaraikan hadis-hadis berkaitan topik yang tampak khilaf di antara satu sama ain. Beliau tidak menghadkan dengan mengemukakan dua hadis yang tampak khilaf, tetapi mengumpul sebanyak mungkin hadis yang berkaitan. Misalnya dalam topik perbuatan mandi hari Jumaat, beliau membawakan 5 hadis. Di samping hadis, al-Syafi’i juga mengukuhkan hujah beliau dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik. 

3.4 Periwayatan Hadis 

Hampir ratusan hadis yang dihujahkan dalam karya ini diberikan sanad lengkap melalui saluran beliau menerusi anak muridnya al-Rabi' bin Sulaiman. Antara contoh jalur periwayatan tersebut secara umumnya bermula seperti dari al-Rabi' bin Sulaiman daripada al-Syafi’i daripada 'Abd al-'Aziz bin Muhammad daripada Zayd bin Aslam daripada 'Atha' bin Yasar daripada Ibn 'Abbas berkata :

Rasulullah s.a.w berwuduk pada mukanya, kedua-dua tangannya dan menyapu kepalanya dengan sekali-sekali ”.

Status hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diterima kecuali beberapa hadis yang sedia diketahui daif oleh al-Syafi’i yang dikemukakan untuk tujuan pendedahan dan penolakan. Selain itu kebanyakan hadis yang diriwayatkan turut diiringi oleh atsar yang berfungsi sebagai syawahid dalam memberikan tafsiran yang tepat terhadap makna sesuatu hadis. Justeru dalam satu-satu topik yang dibincangkan, al-Syafi’i secara tidak sengaja mengumpul sejumlah data yang penting berkenaan sesuatu topik yang menjadi sumber dalil untuk memutuskan jawapan yang tepat dalam menangani khilaf yang berlaku antara hadis-hadis tersebut. Misalnya lapan hadis dalam Bab Berpuasa Dan Berbuka Ketika Bermusafir dan tujuh hadis dalam Bab Puasa Hari 'Asyura


4.0 Perbandingan Antara Ikhtilaf al-Hadith Oleh al-Syafi’i, Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith Oleh Ibn Qutaibah dan Musykil al-Atsar Oleh al- Thahawi.

Menurut Usamali' bin Khayyat, perbezaan dan persamaan antara Ikhtilaf al-Hadith oleh al-Syafi’i, Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith oleh Ibn Qutaibah dan Musykil al-Atsar oleh al- Thahawi dapat dikenal pasti menerusi perkara-perkara berikut[9]

i. Objektif Penulisan

Objektif al-Syafi’i menulis kitab Ikhtilaf al-Hadith kerana ingin menjelaskan konsep sebenar hadis yang tampak berbeza antara satu sama lain serta menunjukkan kaedah-kaedah penyelesaiannya. Beliau membataskan perbincangan sekitar persoalan mukhtalaf al-hadith sahaja dan tidak membabitkan musykil al-hadith.

Manakala Ibn Qutaybah menyatakan bahawa kitab Ta 'wil Mukhtalaf al-Hadith dihasilkan sebagai maklum balas terhadap golongan yang memusuhi ahli hadis berhujah perbezaan antara hadis dan mendakwa hadis bercanggah dengan al-Qur'an, ijmak, qiyas dan akal. Justeru Ibn Qutaybah telah meluaskan penulisannya kepada musykil al-hadith sekalipun menamakan karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith. Nafidh Hammad Husain berpendapat adalah lebih tepat jika beliau menamakan karyanya Ta'wil Musykil al-Hadith.

al-Thahawi pula menghasilkan kitab Musykil al-Atsar untuk memberi penjelasan terhadap kemusykilan hadis secara umum termasuk kemusykilan yang membabitkan mukhtalaf al-hadith. Secara komparatif objektif al-Syafi’i ialah untuk merintis kaedah yang sepatutnya dituruti untuk mengatasi perbezaan hadis. Objektif Ibn Qutaibah lebih responsif terhadap tohmahan ahli Kalam. Manakala al- Thahawi merangkumi kedua-dua objektif di atas malah lebih menyeluruh huraiannya. Daripada segi topik isi kandungan, perbincangan al-Syafi’i terhad kepada permasalahan fiqh. Ibn Qutaybah dan al-Thahawi meluaskan kupasan dengan membabitkan hadis tentang akidah, adab, sirah, iman, akhlak dan lain-lain di samping fiqh. 

ii. Metode Penyusunan lsi Kandungan  

al-Syafi’i, Ibn Qutaybah dan al-Thahawi tidak menyusun topik-topik isi kandungan penulisan mereka sama ada menurut susunan bab-bab fiqh atau huruf mu'jam mahupun metode susunan yang lain.  

iii. Mekanisme Penyelesaian Mukhtalaf al-Hadith khasnya atau Musykil al-Hadith umumnya. 

al-Syafi'i, Ibn Qutaibah dan al-Thahawi menggunakan kepakaran masing-masing dalam berhujah untuk mengatasi mukhtalaf al-hadith dan musykil al-hadith. Ibn Qutaibah merupakan tokoh dalam bidang sastera, bahasa dan syair. Justeru beliau lebih banyak berhujah dengan aspek-aspek tersebut berbanding penggunaan dalil-dalil al-manqul. Berkenaan hadis, Ibn Qutaibah dianggap bukan hafidz hadis oleh al-Dzahabi. Beliau tidak menyenaraikan Ibn Qutaybah dalam Tadzkirah al-Huffaz.

Sehubungan dengan itu Nafidh Hammad Husain mendapati Ibn Qutaybah menganggap hadis daif berbeza dengan hadis sahih. Sedangkan telah jelas bahawa hadis daif tidak dikira berbeza dengan hadis sahih kerana kedaifannya menyebabkannya tertolak sebagai hujah atau dalil. al-Syafi’i dan al-Thahawi merupakan tokoh fiqh dan hadis. Justeru hujah-hujah yang diutarakan lebih kepada penggunaan dalil-dalil seperti al-Qur'an, Hadis dan al-Atsar (manqul) di samping dalil-dalil ma'qul. Usamah bin 'Abd Allah al-Khayyat merumuskan bahawa ketiga-tiga pengarang bersamaan dalam penggunaan kaedah teras menangani mukhtalaf al-hadith dan musykil al-hadith iaitu al-jam', al-naskh dan al-tarjih tetapi ditulis menurut uslub dan gaya penulisan masing-masing. 


5.0 Kesimpulan 

Resensi di atas menjelaskan bahawa Ikhtilaf al-Hadith adalah karya al-Syafi’i yang pertama membincangkan tentang mukhtalaf al-hadith. Karya ini memfokuskan perbincangannya terhadap sejumlah hadis-hadis yang tampak berbeza tentang isu-isu fiqh. Berasaskan kepada pembahagian bab, karya ini tidak disusun menurut sistematik topik-topik fiqh yang lazim. Malah karya ini juga tidak mempunyai metode susunan penulisan yang khusus. Walau bagaimanapun dibandingkan dengan perkembangan penulisan ketika itu, karya ini boleh dianggap terkehadapan pada tahapnya. 


Nota:

Artikel di atas dipetik dan diedit dengan beberapa perubahan, namun tidak mengubah isi kandungan asalnya - dari satu artikel yang berjudul Ilmu Mukhtalif al-Hadith Asy-Syafi’i, yang disiarkan dalam beberapa bahagian, yang bermula bahagian 1 di pautan http://ibnnajib.blogspot.com/2011/04/ilmu-mukhtalif-al-hadith-asy-syafii.html. Manakala artikel di atas dipetik dari bahagian 4 dengan judul kecilnya Latar Belakang Kitab Ikhtilaf al-Hadith asy-Syafi’i yang boleh terus dilayari di pautan http://ibnnajib.blogspot.com/2011/07/ilmu-mukhtalif-al-hadith-asy-syafii.html. Sila layari artikel asalnya untuk manfaat yang lebih luas. 
Tambahan; 
1. Download dan baca artikel yang berkaitan  di pautan http://studentsrepo.um.edu.my/2790/
4. Kitab Ikhtilaf al-Hadith dalam bentuk  file elektronik boleh didownload di pautan berikut; http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/showthread.php?p=3519#post3519

Semoga bermanfaat.

[1] Joseph Schacht (1950), The Origin Of Muhammadan Jurisprudence. London : Oxford University Press, h. 99 dan 300.
[2] Muhammad Abu Zahrah (U), al-Syafi’i. Beyrut: Dar al-Fikr, h. 138-139.
[3] Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi (1970), Manaqib al-Syafi’i, j. 1, h. 37-40. 
[4] Abd al-Wahhab bin 'All bin 'Abd al-Kafi al-Subki (1964), Tabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra, j. 2 Kaherah : 'Isa al-Babi' al-Halabi, h. 133. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah (U), op.cit., h. 145.
[5] Abu Zakariyya Muhi ad-Din bin Syaraf al-Nawawi (1966), Tahdhib al-Asma , wa al-Lughat, j.1 Kaherah : Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah, h. 188. 
[6] Abu Bakr bin Hidayah Allah al-Husaini, (1971), Tabaqat al-Syafi'iyyah. Beirut : Dar al-Ataq al-Jadidah, h. 24.
[7] Abu Zakariyya Muhi ad-Din bin Syaraf al-Nawawi (1966), Tahdhib al-Asma , wa al-Lughat, j.1 h. 188.
[8] Ahmad Muhammad Syakir, (1983), al-Ba'ith al-Hathith Syarh Ikhtisar 'Ulum al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-'I1miyyah, h. 169.
[9] Usamah bin 'Abd Allah al-Khayyat (2001), Mukhtalaf al-Hadith Bayn al-Muhaddithin wa al-Usuliyyin al-Fuqaha', Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 373.