Tuesday, September 11, 2012

Kitab al-Muharrar Fi al-Fiqh al-Syafi'i


Kitab al-Muharrar atau judul penuhnya al-Muharrar Fi al-Fiqh al-Syafi’i merupakan kitab fiqh yang menjadi rujukan utama dalam mazhab al-Syafi’i. Ia adalah karya Syaikh al-Islam al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi-‘iy al-Qazwini (555-624H). Imam al-Rafi-‘iy menyusun kitab al-Muharrar dengan membuat ringkasan (mukhtashar) kitab al-Wajiz karya Imam Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazali (505H).

Di kalangan ulama madzhab Syafi’i nama Imam al-Rafi’i sudah tidak asing lagi, kerana beliau merupakan adalah salah satu tokohnya. Penguasaan al-Rafi’i  dalam ilmu fiqh, tafsir, dan hadits telah melayakkan menjadi pakar (imâm) dalam ketiga-tiga bidang tersebut. Menurut Imam Muhyiddin Abu Zakariyya al-Nawawi (676H), Imam al-Rafi’i merupakan orang yang terkenal dengan kesolehan dan memiliki karamah yang nyata. Beliau juga termasuk intelektual Muslim yang sangat produktif melahirkan karya-karya dalam keilmuan Islam.

Di antara karyanya ialah kitab Fath al-‘Azîz fi Syarh al-Wajîz, sebuah kitab syarah yang sangat baik. Dipuji oleh kalangan ulama, sehingga ada yang berpendapat, “ hampir tiada kitab fiqh dalam Mazhab al-Syafi’i yang menyamainya ”. Di samping itu al-Râfi’i juga menyusun kitab Syarh Musnad al-Syâfi’i, al-Tadwîn fi Dzikr Akhbâr Qazwînî, al-Îjâz fi Akhthâr al-Hijâz, Kitab al-Muharrar dan lainnya.


Kitab al-Muharrar Fi al-Fiqh al-Syafi’i

Kitab al-Muharrar yang ingin diperkenalkan dalam artikel ini adalah salah satu kitab yang terkenal di kalangan mazhab Syafi’i. Ia merupakan salah satu sumber atau asal kepada lahirnya kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama generasi selepasnya dari kalangan mazhab Syafi’i. Hal ini menunjukkan pengaruh Imam al-Rafi’i sangat besar bagi generasi selepasnya.

Ironisnya, meski pun pengaruh al-Rafi’i sangat besar tetapi pandangannya mengenai fiqh yang tertuang di dalam kitab al-Muharrar jarang dikutip dari kitab asalnya. Terutama kalangan ulama dari nusantara ini. Mereka biasanya mengambil atau mengetahui pandangan Imam al-Rafi’i dalam sesuatu masalah melalui karya-karya ulama yang muncul selepas Imam al-Rafi’i, seperti al-Nawawi dalam Minhaj al-Thalibinnya, Jalaluddin al-Mahalli dalam Kanz al-Gharibinnya, Muhammad Syatha al-Bakri dalam al-I’anahnya dan lain-lainnya.

Padahal kitab al-Muharrar adalah salah satu rujukan utama  di kalangan ulama madzhab Syafi’i terdahulu. Mereka banyak memasukkan pandangan-pandangan Imam al-Rafi’i dalam kitab-kitab mereka. Bahkan pandangan beliau sentiasa digandingkan dengan pandangan Imam al-Nawawi. Jika pandangan mereka berdua sama dalam sesuatu masalah fiqh, maka pandangan itu dianggap satu persepakatan yang diistilahkan oleh ulama Syafi’i sebagai pendapat al-Syaikhan (dua Syaikh), iaitu satu pendapat yang dianggap paling kuat dalam mazhab.


Setakat maklumat yang diperolehi, belum ada pusat pengajian agama, pondok dan pasantren di nusantara ini yang menjadikan kitab al-Muharrar sebagai silibus/ sukatan pelajaran. Padahal dalam beberapa permasalah fiqh, mereka sering juga merujuk -secara tidak langsung- kepada pendapat Imam al-Rafi’i.

Gaya penyusunan kitab al-Muharrar memang sama dengan kitab-kitab fiqh lainnya yang ditulis ulama dari kalangan madzhab Syafi'i. Di awali dengan pembahasan tentang Thahârah dan diakhiri dengan pembahasan mengenai ‘Itq al-Ummahât. Meski al-Rafi’i, juga termasuk ahli tafsir dan hadits tetapi jarang sekali kita menemukan ayat al-Qur`an atau hadits Nabi saw yang dijadikan sebagai landasan hukum suatu persoalan fiqh yang dikemukakan. Kemungkinan beliau ingin menjadikan kitab al-Muharrar ini sebagai kitab mukhtashar yang berbentuk matan fiqh yang memudahkan para pelajar mengingatinya.Sebagai salah satu rujukan utama di kalangan mazhab Syafi'i, maka sewajarnya jika kitab al-Muharrar banyak menarik perhatian para ulama generasi setelah al-Rafi’i. Di antara mereka adalah al-Qâdhî Syihâbuddin Ahmad bin Yusof al-Sanadi (wafat 895H). Ia adalah salah seorang intelektual dari kalangan mazhab Syafi'i yang banyak menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya adalah kitab berjudul ‘Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar. Iaitu sebuah kitab syarah (anotasi) bagi kitab al-Muharrar.

Di samping itu juga kita akan menemukan ringkasan kitab al-Muharrar, yang berjudul al-Minhâj atau yang lebih dikenali dengan nama Minhâj ath-Thâlibîn yang ditulis Syaikh al-Islam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi (676H). Dari kitab Minhâj ath-Thâlibîn kemudiannya lahir pula kitab ‘Kanz al-Râghibîn’  yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli sebagai syarah bagi kitab al-Minhâj.


Syaikh Jalaluddin al-Mahalli adalah salah seorang tokoh dari kalangan madzhab Syafi'i. Ia lahir pada tahun 791 H dan wafat tahun 864 di Kaherah. Kemudian, kitab Kanz ar-Râghibîn diberi Hâsyiyah (komentar) oleh al-Qalyûbî, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad (1069H)  dan ‘Amîrah (‘Umairah) Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (957H). Kedua-dua Hâsyiyah tersebut biasanya menjadi silibus di pondok pesantren dan dikenali dengan nama Hâsyiyah al-Qalyûbî wa ‘Umairah.


Kitab Minhâj al-Thâlibîn - merupakan mukhtashar (ringkasan) dari kitab al Muharrar- juga diberi syarah oleh beberapa ulama lain, antaranya Ibnu Hajar al-Haitamî (909-973H) dengan kitabnya yang bernama ‘Tuhfah al-Muhtâj’, Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî (977H) dengan kitabnya yang bejudul ‘Mughnî al-Muhtâj’, sedangkan Imam Syamsuddin al-Ramli (1004H) dengan kitabnya yang berjudul ‘Nihâyah al-Muhtâj’.


Berdasarkan, catatan di atas, boleh dikatakan bahawa kitab-kitab fiqh dari kalangan ulama mazhab Syafi'i pasca al-Rafi’i itu bersumber dari kitab al-Muharrar-nya. Tetapi ironisnya, kitab tersebut jarang disentuh untuk dijadikan rujukan oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i belakangan ini. Hal ini mungkin, kerana di kalangan ulama mazhab Syafi'i, al-Rafi’i dianggap kedudukannya di bawah darjat al-Nawawi. Akibatnya, pandangan al-Rafi’i sendiri kurang diperhitungkan bahkan nyaris dipinggirkan.


Padahal Imam al-Rafi’i dengan kitab al-Muharrar-nya telah memberikan inspirasi agung bagi generasi ulama madzhab Syafi'i setelahnya. Tetapi dalam perjalannya kitab tersebut, malah nyaris terlupakan dan nyaris tak disebut-sebut oleh kalangan ulama sekarang. Mereka malah lebih sering merujuk pandangan al-Râfi’i melalui generasi setelahnya. Ertinya, mereka hanya mengemukakan pandangan al-Rafi’i melalui karya ulama lain, tanpa mahu merujuk kepada kitab asalnya, sedangan kitab asalnya masih ada dicetak dan diterbitkan di pasaran.

Di kalangan mazhab Syafi'i memang tak ada yang menyangsikan kebesaran nama al-Rafi’i, bahkan kitab-kitab fiqh rujukan Syafi’ telah lahir berkat kitab al-Muharrar-nya. Dengan kata lain kedudukan kitab tersebut sangat penting dan tidak selayaknya kita mengabaikannya.


Namun, sekarang ini kitab al-Muharrar telah menjadi legenda yang dilupakan. Kerana itu, tibalah saatnya kita untuk mengikuti jejak para ulama yang terdahulu yang telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada karya pendahulu mereka. Sebab, generasi yang baik adalah generasi yang tidak melupakan akar tradisinya atau tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya.

Sebagai tambahan, berikut disenaraikan beberapa buah kitab karya ulama yang berbentuk syarah dan mukhtashar bagi kitab al-Muharrar termasuk kitab yang telah disebut di atas.

Kitab Syarah al-Muharrar;

1.    Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar, oleh al-Qâdhî Syihâbuddin Ahmad bin Yusof al-Sanadi (wafat 895H)
2.      Syarh al-Muharrar oleh Syaikh Nuruddin ‘Ali bin Yahya al-Ziyadi al-Mishri (1024H)

Kitab Mukhtashar al-Muharrar;

1.   Minhaj al-Thalibin, oleh Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H),
2.     Mukhtashar al-Muharrar, oleh Ala’uddin Ali bin Muhammad al-Naji (714H)
3.    al-Iyjaz mukhtashar al-Muharrar oleh Taj Mahmud bin Muhammad al-Asfahidani al-Karmani (807H)

Rujukan utama artikel ini dari pautan di bawah, dengan beberapa tambahan.
http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index2.php?option=com_content&task=view&id=169&pop=1&page=0 

No comments:

Post a Comment