Saturday, April 9, 2016

al-Wajiz Fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i


Kitab al-Wajiz Fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (الوجيز في فقه الإمام الشافعي) adalah sebuah kitab karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H) dalam bidang fiqh berdasarkan mazhab al-Syafi’i.Kitab al-Wajiz adalah karya fiqh yang ringkas dan padat yang menghimpunkan rumusan al-Ghazali terhadap pendapat-pendapat tokoh fuqaha mazhab Syafi’i sebelumnya mengenai beberapa permasalahan fiqh. Di samping pendapat-pendapat Imam Syafi’i dan tokoh-tokoh mazhabnya, disebutkan juga beberapa pendapat lain seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagai perbandingan.
Kitab al-Wajiz termasuk dalam rantaian siri karya fiqh al-Ghazali yang terkenal, iaitu al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz. Sumber penyusunan ketiga-tiga kitab tersebut berdasarkan kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab[1] (نهاية المطلب في دراية المذهب) karya agung al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini[2] (419-478H). Menurut Ibn Hajar al-Haytami, pada awalnya al-Imam al-Ghazali telah meringkaskan kitab Nihayah al-Mathalib melalui kitabnya al-Basith dan kemudiannya, al-Ghazali telah meringkaskan kitab al-Basith pula melalui karyanya yang berjudul al-Wasith. Akhirnya al-Ghazali telah meringkaskan lagi kitab al-Wasith melalui kitabnya yang berjudul al-Wajiz[3].

Kitab al-Wajiz merupakan antara rujukan fiqh yang utama dalam mazhab al-Syafi’i. maka tidak hairanlah ia telah mendapat perhatian dan sentuhan pena di kalangan ulama mazhab Syafi’i dengan menyusun beberapa karya fiqh sama ada sebagai huraian (syarah) atau  ringkasannya.

Berikut antara kitab yang menghuraikan kandungan kitab al-Wajiz;

a)  Syarh Ibham al-Wajiz wa al-Wasith (شرح إبهام الوجيز والوسيط), karya Syaikh As’ad bin Mahmud al-‘Ujli (600H).

b)    Syarh al-Wajiz, karya al-Imam Fakhruddin, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi (544-606H).

c)    Iydhah al-Wajiz, karya Mu’inuddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim bin Abu al-Fadhl al-Sahli al-Jajarmi  (613H)    

d)   al-‘Aziz fi Syarh al-Wajiz[4], Syarh al-Wajiz al-Shahir  dan al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz, karya Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (623H).

e) al-Tathriz Syarh al-Wajiz, karya Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)


Manakala berikut adalah antara ringkasan bagi kitab al-Wajiz;

a)  Mukhtashar al-Tibrizi[5] (Talkhish al-Wajiz), karya Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tibrizi  (558-621H)

b)  al-Muharrar[6], karya al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi‘i al-Qazwaini (624H)

c) al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz, karya Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)

Kitab al-Wajiz boleh dimuat turun melalui pautan مجلد  1مجلد2   ,الواجهة.

Semoga bermanfaat.[1] Kitab Nihayah al-Mathlab ini  dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh mazhab Syafi’i yang menjadi sumber kepada penyusunan kitab-kitab fiqh Syafi’iyah yang muncul selepasnya. Kitab ini juga dikenali sebagai “al-Mazhab al-Kabir”.

[2] Beliau adalah guru kepada Imam al-Ghazali. Beliau terkenal dengan gelaran Imam al-Haramain. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam al-Haramain ini.

[3] Sebenarnya kitab al-Wajiz bukan sekadar ringkasan  kitab al-Wasith, bahkan ia adalah ringkasan kandungan dari kedua-dua kitab al-Basith dan al-Wasith, serta beberapa  tambahan dari rumusan al-Ghazali terhadap fiqh mazhab Syafi’i.

[4] Kitab ini, kemudiannya telah diringkaskan oleh Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H) melalui kitabnya yang berjudul  Rawdhah al-Thalibin.

[5] Kitab ini telah disyarah oleh Ibn Daqiq al-‘Id, Taqiyuddin Abu al-Futuh Muhammad bin ‘Ali (625-702H) melalui karyanya yang berjudul  Syarh al-Mukhtashar al-Tibrizi.

[6] Kitab al-Muharrar telah diringkaskan oleh Imam al-Nawawi melalui kitabnya Minhaj al-Thalibin dengan beberapa tambahan. Manakala al-Qadhi Syihabuddin Ahmad bin Yusof al-Sanadi (895H) telah menghurai (syarah) kitab al-Muharrar melalui karyanya yang berjudul Kashf al-Durar  fi Syarh al-Muharrar.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...