Friday, April 15, 2016

al-Talkhish li Ibn al-Qash


Kitab al-Talkhish (التلخيض) atau al-Talkhish li Ibn al-Qash (التلخيص لابن القاص) adalah sebuah karya fiqh berdasarkan Mazhab Syafi’i yang disusun  oleh al-Imam Abu al-‘Abbas, Ahmad bin Abu Ahmad al-Thabari al-Baghdadi al-Syafi’i (335H/946M) yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Qash. Beliau merupakan seorang tokoh utama mazhab Syafi’i pada zamannya yang termasuk dalam kategori Ashab al-Wujuh.

Di antara karya Ibn al-Qash yang lain ialah kitab Adab al-Qadhi (Adab al-Qadha), al-Mawaqit, al-Miftah[1], Dala-il al-Qiblah dan Nushrah al-Qawlain li al-Imam al-Syafi’i.

Kitab ini memuatkan beberapa permasalahan fiqh yang merangkumi hampir keseluruhan perbahasan fiqh yang biasa dibincangkan dalam karya-karya fiqh. Kitab ini dimulai dengan “Kitab al-Thaharah” dan berakhir dengan “Kitab ‘Itq Ummahat al-Awlad”.

Antara kitab syarah (huraian) bagi kitab al-Talkhish yang pernah disusun oleh para ulama terkemudian ialah; 

a) Syarh al-Talkhish, karya Abu Abdullah al-Khatan,  Muhammad bin al-Hasan bin Ibrahim al-Istirabazi al-Jurjani (311-386H / 996M)           

b)   Syarh Talkhish Ibn al-Qash, karya al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi  al-Khurasani  (327-417H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Shaghir  atau al-Qaffal al-Marwazi[2]

c)   Syarh al-Talkhish, karya Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H)[3] .

Bagi memuat turun kitab ini sila klik التلخيص لابن القاص. Semoga bermanfaat.
[1] Di antara ulama yang menghuraikan kitab al-Miftah ialah; 
a)     al-Qadhi Abu ‘Ali, al-Hasan bin Muhammad bin al-‘Abbas al-Zujaji al-Thabari (447H) melalui kitabnya yang berjudul  Ziyadat al-Miftah  atau juga dikenali dengan judul al-Tahzib. Beliau adalah murid kepada Ibn al-Qash. 
b)      Abu Mansur Abdul Qahhir bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi (429H). 
c)      Abu al-Khair al-Maqdisi, Salamah bin Ismail bin Jama’ah (480H). 
d)     Muhammad bin Abdul Malik bin Khalaf, Abu Khalaf al-Sulma al-Thabari (470H)

[2] Antara karya beliau yang lain ialah Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad[3] dan Syarh Kitab ‘Uyun al-Masail li Abi Bakr al-Farisi.

[3] Antara karya beliau yang lain ialah Syarh Mukhtashar al-Muzani dan  Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...