Sunday, April 24, 2016

Kitab al-Hujjah (الحجه)


Di antara karya fiqh al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150-204H) yang tidak sampai kepada kita ialah kitab al-Hujjah (الحجه). Kitab ini disusun oleh Imam al-Syafi’i, ketika beliau berada di Iraq. Kitab ini telah diriwayatkan oleh seorang murid Imam al-Syafi’i yang bernama al-Hasan al-Za’farani.

Isi kandungan kitab al-Hujjah inilah yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi’i sebagai Qawl al-Qadim atau pendapat lama Imam Syafi’i. Sedangkan isi kandungan kitab al-Umm yang disusun oleh Imam Syafi’i di Mesir dianggap sebagai Qawl al-Jadid atau pendapat baru Imam Syafi’i.

Menurut para ulama, Imam al-Syafi’i sebenarnya tidak memberikan nama khusus bagi karya beliau ini, sedangkan al-Hujjah merupakan judul yang diberikan oleh Imam al-Za’farani. al-Za’farani memberikan judul kitab ini dengan al-Hujjah, barangkali kerana mengikut langkah seorang pemuka mazhab Hanafi, iaitu Muhammad al-Hasan al-Syaibani yang menulis kitab yang berjudul al-Hujjah ‘ala Ahli al-Madinah. Selain al-Hujjah, kitab ini juga dikenali sebagai al-Mabsuth.

Susunan bab-bab fiqh dalam kitab al-Hujjah mirip dengan susunan kitab Zahir al-Riwayah karya Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Imam al-Syafi’i menyusun kitabnya ini sebagai sanggahan terhadap pandangan para ulama fiqh Iraq, khusus para ulama mazhab Hanafi  berkaitan metode mereka dalam penyimpulan hukum.

Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya al-Syafi’i dan sebahagian tokoh peneliti yang lain, bahawa kitab al-Hujjah, al-Mabsuth dan al-Umm sebenarnya merujuk kepada karya fiqh al-Syafi’i yang sama. Di mana karya Imam Syafi’i yang disusun di Iraq dan diriwayatkan oleh al-Hasan al-Za’farani diberi judul al-Hujjah dan al-Mabsuth. Manakala karya fiqh Imam Syafi’i di Mesir yang diriwayatkan oleh al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi pula diberikan judul al-Umm, sekaligus juga berjudul al-Mabsuth.

Kitab al-Umm yang disusun oleh Imam Syafi’i ketika di Mesir bukanlah suatu penyusunan kitab baharu, bahkan ia merupakan kitab yang sama sebagaimana beliau susun di Iraq. Namun begitu, beberapa perubahan telah dibuat oleh Imam Syafi’i terhadap beberapa permasalahan fiqh dalam karya beliau tersebut kerana perubahan ijtihad dan kajian beliau ketika di Mesir. Menurut Muhammad Abu Zahrah, karya-karya baharu Imam Syafi’i adalah hasil pembetulan, penambahan, pengurangan serta revisi terhadap karya-karya lama beliau.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...