Thursday, December 28, 2017

AL-MUSTASHFA MIN 'ILM AL-USHUL


Kitab al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul (المستصفى من علم الأصول) adalah antara karya agung yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H) rahimahullah. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang memasukkan perbahasan mantiq di dalam ilmu usul fiqh.

Dalam muqaddimah kitab al-Mustashfa ini, Imam al-Ghazali menyatakan faktor yang mendorong beliau menulis dan menyusun kitab ini. Menurut beliau penyusunan kitab al-Mustashfa ini adalah kerana menyahut permintaan para murid beliau agar disusun sebuah kitab usul fiqh yang sederhana tebalnya. Perlu dimaklumkan, sebelum penyusunan kitab al-Mustashfa ini, sebenarnya al-Ghazali telah mempunyai karya lain dalam bidang usul fiqh, iaitu kitab Tahzib al-Ushul (تهذيب الاصول) dan kitab al-Mankhul (المنخول).

Oleh itu, menurut al-Ghazali kitab al-Mustashfa ini adalah sebuah kitab yang lebih ringkas berbanding kitab Tahzib al-Ushul (تهذيب الاصول) dan lebih terperinci berbanding kitab al-Mankhul (المنخول)

Kitab al-Mustashfa ini telahpun disyarahkan serta diringkaskan oleh beberapa tokoh ulama terkemudiannya. Antara kitab yang mensyarahkannya ialah kitab Syarah al-Mustashfa min Ilm al-Usul karya Dr. Abu Bakr bin Abdullah al-Sa’dawi. Manakala kitab yang merupakan ringkasan bagi kitab al-Mustashfa adalah kitab Lubab al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul karya Abu al-Fadhail al-Qairuwani (632 H.)

Kitab al-Mustashfa boleh dimuat turun di pautan المستصفى من علم الأصول atau المستصفى من علم الأصول .

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...