Sunday, January 28, 2018

MINHAJ AL-WUSHUL ILA 'ILM AL-USHUL


Kitab Minhaj al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul (منهاج الوصول إلى علم الأصول) merupakan sebuah karya dalam bidang Usul Fiqh aliran Mutakallimin atau Syafi’iyyah yang disusun oleh Imam al-Qadhi Nishiruddin Abu Sa’id Abdullah ‘Umar Muhammad al-Baydhawi al-Syairazi al-Syafi’i (685H). Jika disebutkan dengan judul ringkas al-Minhaj lil Baydhawi, maka ia merujuk kepada kitab ini.

Menurut Imam Asnawi (772H), kitab Minhaj al-Wushul merupakan ringkasan bagi kitab al-Hashil (الحاصل) karya Imam al-Armawi (656H). Sedangkan kitab al-Hashil pula merupakan ringkasan bagi kitab al-Mahshul (المحصول) karya Imam Fakhr al-Din al-Razi (606H). 

Manakala kitab al-Mahshul pula merupakan ringkasan dan gabungan dari dua buah kitab, iaitu;    kitab  al-Mustashfa (المستصفى) karya Imam al-Ghazali (505H) dan kitab al-Mu’tamad (المعتمد) karya Imam Abu al-Hasan al-Bashri (435H).

Kitab Minhaj al-Wushul  telah dihuraikan (syarah) oleh beberapa ulama terkemudian, antaranya;

1)    Syamsuddin Muhammad Yusuf al-Jazari al-Syafi’i (711H) melalui karyanya Mi’raj al-Minhaj fi Syarh al-Minhaj (معراج الوصول في شرح منهاج الأصول).
2)     Ghiyatsuddin Muhammad bin Muhammad al-Wasithi (718H)
3)     al-Qadhi Abdullah bin Muhammad al-‘Ubaiduli al-Tabrizi al-Hanafi (743H)
4)  al-Imam Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin Hasan al-Tabrizi al-Jarbardi (746H) melalui karyanya yang berjudul al-Siraj al-Wahhaj (السراج الوهاج).
5)     Imam Syamsuddin Abu al-Tsana’ Mahmud bin Abdul Rahman al-Asfahani (749H)
6)     Syaikh Nur al-Din Farj bin Muhammad bin Abu Farj al-Ardabili (749H
7)    Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali al-Subki (771H) dan Taqiyuddin al-Subki melalui karya mereka al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj.
8)   Imam Jamaluddin Abdul Rahim bin Hasan al-Isnawi (772H) melaluio karyanya Nihayah al-Suul fi Sayarh Minhaj al-Ushul (نهاية السول في شرح منهاج الأصول).
9)    Imam al-Badakhsyi al-Hanafi () melalui karyanya Manahij al-‘Uqul atau lebih dikenali dengan Syarh al-Badakhsyi.
10) Yusuf bin Hasanal-sarani al-Tabrizi (804H)
11)  Muhammad bin Thahir Quzwayni () melalui karyanya Siraj al-‘Uqul ila Minhaj al-Ushul ((سراج العقول إلى منهاج الأصول)
12) Syihabuddin Ahmad bin Husain al-Ramli al-Syafi’I (844H)
13) Syihabuddin Ahmad bin Abdullah al-Ghazi al-Syafi’i (822H)

Kitab Minhaj al-Ushul boleh dimuat turun dipautan https://archive.org/download/FP99131/99131.pdf

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...