Wednesday, December 13, 2017

FATH AL-JAWAD BI SYARH MANZUMAH IBN AL-'IMAD


Kitab Fath al-Jawad[1] bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد), merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun  oleh al-Imam Shihab al-Din Abu al-ʿAbbas Amad ibn amzah al-Ramli al-Anari al-Syafi’i (957H).

Kitab Fath al-Jawwad ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفوات)  atau judul lengkapnya Manzumah Ibn ‘Imad fi al-Najasat al-Ma’fu ‘anha (منظومة ابن العماد في النجاسات المعفو عنها), iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun dalam bentuk nazam oleh seorang ulama yang terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, iaitu al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-‘Imad bin Yusuf al-Aqfahsi (808H).

Kitab Fath al-Jawwad ini, kemudiannya - telah diberikan komentar (حاشية) pula oleh al-‘Allamah Syaikh Husain bin Sulaiman al-Rasyidi () melalui karyanya Hasyiah al-‘Alllamah al-Syaikh Husain al-Rasyidi ‘ala Fath al-Kawad (حاشية العلامة الشيخ حسين الرشيدي على فتح الجواد). Manakala Syaikh Sulaiman al-Jamal al-‘Ujaili (1204H) ada membuat beberapa catatan pinggir (تقريرات) terhadap kitab Fath al-Jawwad ini.

Semoga bermanfaat.[1] Terdapat sebuah kitab yang lain juga berjudul Fath al-Jawad, iaitu judul lengkapnya Fath al-Jawad 'ala  Syarh al-Irsyad (فتح الجواد على شرح الإرشاد), karya Ibn Hajar al-Haytami (909-974H). Kitab ini merupakan sebuah hasyiah (komentar) terhadap kitab yang disusun oleh al-Imam Ibn al-Muqri, Ismail bin Abu Bakr bin Abdullah al-Muqri al-Zabidi al-Yamani (755-837H)  yang  berjudul al-Ikhlash al-Nawiy fi Syarh al-Irsyad al-Ghawi (إخلاص الناوي شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي). Sedangkan kitab al-Ikhlash al-Nawiy ini merupakan huraian bagi kitab al-Irsyad al-Ghawi, iaitu sebuah karya Imam Ibn al-Muqri sendiri. 

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...