Saturday, December 2, 2017

MIRQAT SHU'UD AL-TASHDIQ


Kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq fi Syarh Sullam al-Tawfiq ila Mahabattillah ‘ala al-Tahqiq (مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق) adalah sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy (1316H/1898M), seorang ulama keturunan Melayu yang terkenal di Makkah pada zamannya.

Syaikh Muhammad Nawawi menyusun kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini sebagai huraian (syarah) bagi kitab  Sullam al-Tawfiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq (سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق), iaitu sebuah karya Syaikh 'Abd Allah bin al-Husain bin Hakim bin Muhammad bin Hasyim Ba'alawi al-Hadhrami al-Tarimi (1191-1272 / 1778-1855).

Dalam kitab kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi telah menghuraikan kandungan kitab asalnya (Sullam al-Tawfiq) yang merangkumi tiga perkara asas agama iaitu bidang tasawuf, fiqh dan aqidah.

Sebagaimana kitab asalnya, kandungan kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini juga dimulai dengan penjelasan terhadap teks (matan) kitab Sullam al-Tawfiq mengenai akidah. Di antaranya pembahasannya mengenai dua kalimah syahadah, keimanan kepada Allah, para Nabi, perkara sam’iyyat (perkara ghaib) dan perkara yang membatalkan keimanan dan hukum murtad.

Setelah membuat penghuraian terhadap teks-teks yang membicara dimensi akidah, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi selanjutnya telah menghuraikan teks-teks yang berkaitan dengan hukum Islam, sama ada dari aspek ibadat khusus seperti tatacara wuduk, shalat, zakat, puasa dan haji,  atau dari aspek muamalat seperti tatacara jual beli dan larangan riba serta diakhiri dengan penerangan mengenai kewajipan memberi nafkah.

Dalam bidang tasawuf pula, berkenaan dengan beberapa perkara maksiat (dosa), sama ada maksiat yang berhubungan dengan hati ataupun anggota tubuh yang lainnya seperti perut, mata, lisan (lidah), telinga, tangan, kemaluan, kaki dan badan. Perbahasan bahagian tasawuf ini diakhiri dengan anjuran segera bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Kitab ini dicetak buat  pertama kali oleh Percetakan al-Miriyah al-Kainah, Makkah pada tahun 1304H/1886M. Seterusnya dicetak di Mesir pada tahun 1292H/1874M, dan diulang cetak oleh Percetakan al-Khairiyyah pada tahun 1303H/1885M, di al-Maimanah pada tahun 1306H/1888M dan di Bulaq 1309H/1891M.

Berdasarkan versi terbitan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut pada tahun 2013, kitab Mirqat Shu’ud al-Tashdiq ini telah dicetak dalam satu jilid dengan 224 halaman.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...