Saturday, June 25, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 7 Hijrah (600-699H) (2)


21. al-Hafizh Ibn al-Shalah, Taqiyuddin Abu ‘Amru Utsman bin Abdur Rahman
al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643H)
            a)     Syarh Musykil al-Wasith /Ta’liqat ‘ala al-Wasith
            b)     Fatawa Ibn al-Shalah
            c)      Shilah al-Nasik
            d)     Adab al-Mufti wa al-Mustafti

22.  Abu Abdullah Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Armawi al-‘Alawi
(Qadhi al-‘Askar) (650H)
a)     Syarh Fara-idh al-Wasith

23. Zakiyuddin Abu Muhammad ‘Abdul Azhim bin ‘Abdul Qawiy  bin ‘Abdullah al-Munziri al-Mishri (581-656H)
a) Syarh al-Tanbih

24. Ibn al-Tilmisani, Syarafuddin Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Ali al-Fihri al-Mishri (658H)
a)  al-Mughni Syarh al-Tanbih

25. Izzuddin, Abu Muhammad  ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdul Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan al-Sullami al-Dimasyqi (577-660H)
             a)     al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah[1]
             b)     al-Fatawa al-Kubra (al-Fatawa al-Mawshiliyyah)

26. Ibn al-Ustaz al-Asadi, Kamaluddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman (662H)
a) al-Hawasyi  ‘ala Fatawa Ibn al-Shalah
b) Syarh al-Wasith

27. Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini (585-665H)
a)      al-Hawi al-Shaghir
b)   al-Lubab[2]      
c)   al-‘Ujab  Syarh al-Lubab

28. Ya’qub bin Abdul Rahim bin Ibn ‘Ashrun (665H)
             a)     al-Masa-il ‘ala al-Muhazzab

29.  Kamaluddin Abu al-Fadha-il Salar bin al-Hasan bin ‘Umar al-Irbili (670H)
a) Mukhtashar al-Bahr[3]

30.  Muwaffiquddin Hamzah bin Yusuf al-Hamawi (670H)
a) Syarh Musykilat al-Wasith 

31. Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)
a)   al-Tathriz Syarh al-Wajiz
b)  al-Ta’jiz Mukhtashar al-Wajiz (al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz)

32. Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H)       
            a)   Rawdhah al-Thalibin
b) Daqa-iq al-Rawdhah
d) Nukat al-Muhazzab
h)  al-Tahqiq
i) al-Tanqih Syarh al-Wasith[4]  
j) Nuktah ‘ala al-Wasith
k) al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim[5]
l) Tuhfah Thalib  Syarh al-Tanbih[6]
m)  al-‘Umdah Fi Tashhih al-Tanbih 
n) Nuktah al-Tanbih
o) al-Tahrir fi Lughat al-Tanbih
p)  Muhimmah al-Ahkam[7]  
q) al-Muntakhab Mukhtashar al-Taznib[8]
s)   Wujub Takhmis al-Ghanimah wa Qismah Baqiha
t)  al-Ushul wa al-Dhawabith

33.  Abu al-Zabih Isma’il bin Muhammad bin ‘Ali al-Hadhrami (676H)
a)   Syarh al-Muhazzab

34.   Abu al-Farj Mufdhal bin Mas’ud al-Tanukhi                     
a) al-Lubab (Mukhtashar al-Tanbih)

35.  Imam Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (676H )

36.   ‘Alauddin ‘Ali bin Abu al-Hazm bin al-Nafis al-Qurasyi al-Mishri al-Thabib (687H)
a)   Syarh al-Tanbih

37. al-Imam Kamal al-Din Ahmad bin ‘Isa bin Ridhwan al-‘Asqalani al-Qalyubi (689H)           
a)   al-Isyraq fi SyarhTanbih Abi Ishaq

38. al-Qadhi (Qadhi Qudha’) Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydhawi al-Syairazi (685H) 
             a)    al-Ghayah al-Qushwa fi Dirayah al-Fatwa
b) Syarh al-Tanbih
c)   al-Tazkirah
d) Minhaj al-Wushul fi ‘Ilm al-Ushul[9]

39.  al-Imam Taj al-Din Abdul Rahman bin Ibrahim al-Fazari (690H)
 a)  al-Iqlid li Dar-i al-Taqlid (Syarh al-Tanbih) 
 b)   al-Fatawa

40. Abu Muhammad Abdul ‘Aziz bin Ahmad bin Sa’id al-Damiri al-Dirini al-Mishri  (612/613-694H)
a)   Nazham al-Tanbih

41. Muhibbuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah al-Thabariy (615-694H)
a) al-Thiraz al-Muzahhab (Mukhtashar al-Muhazzab)
b)  Syarh al-Tanbih
c) Maslak al-Nabih fi Talkhis al-Tanbih
d) al-Ahkam al-Mabsuthah

42. Baha-uddin Abu al-Qasim Hibbatullah bin Abdullah bin Sayyid al-Kull al-Qafthiy (600-697H)
a)  Syarh al-Hadiy[10]

43. Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (699H)
a) Mukhtashar Khilafiyaat al-Baihaqi[11]
[1] Ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab karya Imam al-Haramain al-Juwaini (417-478H).
[2] Merupakan kitab yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang difatwakan oleh Ashab al-Wujud dan al-Aqawil dalam mazhab al-Syafi’i.
[3] Ringkasan bagi kitab Bahr al-Mazhab karya Imam Fakhr al-Islam Abu al-Muhasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad al-Thabari al-Ruyani (502H).
[4] Beliau hanya sempat menyusunnya sampai di pertengahan kitab al-Shalah, iaitu mengenai syarat-syarat solat.
[5] Walaupun ia merupakan kitab huraian hadis, namun begitu ia juga boleh dikatogori sebagai kitab fiqh Syafi’i kerana terdapat perbincangan fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i.
[6] Beliau tidak sempat menyempurnakannya, hanya  di pertengahan kitab al-Shalah.
[7] Karya beliau ini hanya sampai di pertengahan kitab al-Thaharah, iaitu mengenai kebersihan pakaian dan badan.
[8] Ringkasan sebuah kitab karya Imam Abu al-Qasim al-Rafi’I (624H) yang berjudul al-Taznib fi al-Furu’  ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali
[9] Sebuah kitab usul fiqh yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama.
[10] Huraian bagi Kitabal-Hadiy fi al-Fiqh, karya Quthbuddin Abu al-Ma’ali Mas’ud bin Muhammad bin Mas’ud al-Thuraisyisyi al-Naysaburi (505-578H)
[11] Ringkasan kitab al-Khilafiyyat karya al-Hafiz Abu Bakar Ahmad  bin al-Husain bin ‘Ali al-Bayhaqi (384-458H).

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...