Monday, July 4, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 8 Hijrah (700-799H)


01.  ‘Alamuddin Abdul Karim bin ‘Ali bin ‘Umar al-‘Iraqi al-Syafi’i (Ibn al-Kurdi al-Anshari al-Mishri) (704H)
       a)     Syarh al-Tanbih

02.  Syarafuddin Abdul Mukmin bin Khalaf bin Abu al-Hasan al-Diyamthi (613-705H

03. Dhiya’uddin Abdul Aziz  bin Muhammad al-Thusi al-Dimasyqi (706H)
       a)     al-Mishbah Syarh al-Hawi

04. Ibn al-Rif-‘ah, Abu al-‘Abbas Najmuddin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Murtafi’ bin al-Rif-‘ah al-Anshari (645-710H)
a) al-Mathlab Syarh al-Wasith (Mathlab al-‘Ali fi Syarh al-Wasith)[1]
b) Kifayah al-Nabih Syarh al-Tanbih[2]    
  
05.  ‘Ala’uddin Abu al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Baji al-Mashri (631-714H)
a) al-Tahrir Mukhtashar al-Muharrar

06. Ruknuddin Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad bin Syaraf Syah al-Istirabazi   (715H)
        a)     Syarh al-Hawi

07. Ibn al-Wakil al-Mishri (Ibn al-Murahhil), Shadruddin Muhmmad bin Umar al-Syafi’i (716H)

08. ’Izzuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Ahmad bin Ahmad al-Mudlaji al-Nasya-i al-Mishri (716H)
 a) al-Isykalat ‘ala al-Wasith

09. Muhammad bin Abi Manshur bin ‘Abdul Mun’im bin Hasan al-Syaibi (720H) 
       a) Syarh al-Tanbih

10.  Baha-uddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abu Bakr bin ‘Arram al-Sakandari (720H)
       a)     al-Siraj al-Wahhaj Fi Iydhah al-Minhaj

11.   Quthbuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Shamad bin Abdul Qadir al-Sunbathi al-Mishri  (722H)
a) Tashhih al-Ta’jiz

12.   Ibn al-‘Amiri,  Jamaluddin Ahmad bin ‘Ali al-Yamani  (725H)
a) Syarh al-Tanbih

13.  Ibn Qadhi Syahbah, Kamaluddin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Qadhi Syahbah al-Asadi (726H)
a) al-Ta’liq ‘ala al-Tanbih
b) Syarh al-Jurjaniyah[3]

14.  Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qamuli (727H)         
a) al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith 
b) Jawahir al-Bahr[4] 
                   
15.   Ibn al-Shaqilli, Fakhruddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad (727H)
a) al-Tanjiz

16.  ‘Alauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Isma’il bin Yusuf  al-Qunawi al-Tibrizi  (668-729H)
a) Talkhish Minhaj al-Halimi (Talkhish Minhaj al-Din)

17.   Najmuddin Abu Abdullah Muhammad bin ‘Uqail bin Abu al-Hasan al-Balisi al-Mishri  (660-729H)
a) Syarh al-Tanbih

18.  Fakhruddin Abu Umar ‘Uthman bin Muhammad bin Abdul Rahim ()
a) Syarh al-Hawi

19.  Jamaluddin Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Abdul Hamid al-Jiluni al-Syirazi (731H)
       a)     al-Bahr al-Shaghir (al-Fatawa fi Nasyr al-Hawi)[5]

20. Dhiyauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Salim bin Rabi’ah al-Anshari al-Azra’iy (657-731H) 
a) Nazham al-Tanbih

21.  ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bi Ali bin Mahmud al-Malik al-Ayyubi (672-732H)      
a) Nazham al-Hawi

22. al-Qadhi al-Imam Sarafuddin Abu al-Qasim Hibatullah Ibn al-Barizi (734H) 
       a) Masa-il Tahlil al-Ha-idh min al-Ihram

23.  al-Qadhi Syaraf al-Din Abu al-Qasim Hibatullah bin Abdul Rahim al-Barizi al-Hamawi al-Syafi’i (645-738H)
a) Mukhtashar al-Tanbih
b) Tamyiz al-Ta’jiz (Syarh  ‘ala al-Ta’jiz)[6]
c) al-Zubad[7]
d) Syarh al-Bahjah
e) Taysir Fatawa fi Tahrir al-Hawi

24. Fakhruddin Abu ‘Amru Usman bin ‘Ali bin Usman al-Tha’i al-Halabi (Ibn Khathib Jibrin) (662-739H)
a) Tashhih al-Hawi

25.  Majd al-Din Abu Bakr bin Isma’il bin ‘Abdul ‘Aziz al-Zankalumi al-Syafi’i  (677-740H)
a) Tuhfah al-Nabih Syarh al-Tanbih
b) Zawa-id al-Bahr ‘ala al-Rafi’i

26. Muhammad bin Yusuf, Zaynuddin Abu Hayyan al-Dalusi (745H)
a) al-Wahhaj fi Ikhtishar al-Minhaj

27.  Dhiya-u al-Din Muhammad bin Ibrahim al-Munawi (746H)
       a)     Syarh al-Tanbih            

28. Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Bashshal al-Yamani (748H)
a) Syarh al-Tanbih
        
29. Abu al-Fadhl Kamaluddin Ja’far bin Tsa’lab bi Ja’far al-Adfuwy (675/685-748/749)
a) al-Imta’ fi Ahkam al-Sima’

30. Ibn al-Wardi, Zaynuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-Muzaffar bin ‘Umar al-bin al-Wardi Mu’arri al-Kindi (691-749H/1348M)

31.  Faraj bin Muhammad, Nuruddin  al-Ardabili (749H)
a) Syarh al-Minhaj

32. Najmuddin Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Yusuf bin Ibrahim al-Ushfuni  (677-750H)
a) Mukhtashar al-Rawdhah

33. Syihabuddin Abu Musa Ahmad bin Musa bin Khafajah al-Shafadi (750H/1349M)
a) Syarh al-Tanbih
b) al-‘Umdah (al-Mukhtashar fi al-Fiqh)
c) al-Masa-il al-Muhimmat li al-Mu’minin

34. Syihab al-Din Ahmad bin Saif al-Din al-Dzahiri (753H)
a) al-Rawdh al-Nazih fi Nuzhum al-Tanbih  

35.  Taqiyuddin Abu al-Hasan Ali bin Abdul Kafi al-Subki (683-756H)
a) Takmilah al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab[9] 
b) al-Ibhaj Fi Syarh al- Minhaj
d) Nur al-Mashabih fi Shalah al-Tarawih
e) al-Raqm al-Ibrizi fi Syarh Mukhtashar al-Tabrizi.

36. Taj al-Din Abdul Rahim bin Muhammad al-Mawshuli (761H)
a) al-Nabih fi Ikhtishar al-Tanbih

37.  Ibn Naqib al-Mishri, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Lukluk (702-769H)
 b) al-Tawsyih al-Muzahhab fi Tashhih al-Muhazzab
 c) Tashil al-Hidayah wa Tahshih al-Kifayah[10]

38. Jamaluddin Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Syarisyi al-Dimasyqi (695-769H/779H)
       a)     Zawa-id al-Hawi ‘ala al-Minhaj

39.Tajuddin Abdul Wahhab bin  Taqiyyuddin Ali bin Abdul Kafi al-Subki (770H) 
      a) Takammulah al- Ibhaj Fi Syarh al- Minhaj
b) al-Tawsyih ‘ala al-Tanbih wa al-Tashhih wa al-Minhaj

40. Syamsuddin Abu Abdullah, Muhammad bin Khalaf bin Kamil al-Ghazzi al-Dimasyqi (716-770H)
       a)     Ziyadat al-Mathlab ‘ala al-Rafi’i[11]  

41.  Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Husain bin ‘Ali al-Qurasyi al-Isnawi al-Mishri (704-772H)
       a)     Hasyiah ‘ala al-Rawdhah
       b)     Tazkirah al-Nabih Fi Tashhih al-Tanbih[12]
       c)      al-Hidayah ila Awham al-Kifayah
       d)     al-Muhimmat ‘ala al-Rawdhah[13]  
       e)     al-Tanqih fima Yarid ‘ala al-Tashhih
       f)       al-Tamhid fi Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul
       g)     al-Fatawa al-Hamawiyyah  

42. Abu Hamid Baha-uddin Ahmad bin Ali bin Abdul Kafi al-Subki al-Mishri (719-773H) 
      a)     Jam’u al-Tanaqud

43. Imaduddin Abu al-Fidak Ismail bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (701-774H)       
a) Irsyad al-Faqih ila Ma’rifah Adillah al-Tanbih

44.  Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ridhwan al-Ba’li al-Mawshili (774H)
a) Ghayah al-Luhhaj fi Syarh al-Minhaj

45.  al-‘Allamah Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (779H)
       a)    al-Anwar li A’mal al-Abrar

46.  Syihabuddin Abu al-‘Abbas al-Azra’i  Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid (708-783H)       
a) Qut al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj  
b) Ghunyah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj
c) Hasyiah ‘ala al-Rawdhah
d) Jam’ al-Tawassuth Bayna al-Rawdhah wa al-Syarh[14]
 e) al-Tanbihat ‘ala Awham al-Muhimmat

47.  Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakr al-Shardafi al-Rimiy (710-792H)
a) al-Ma-‘ani al-Badi-‘ah Fi Ma’rifah Ikhtilaf Ahl al-Syari-‘ah
b) al-Tafqih Syarh al-Tanbih li Abi Ishaq al-Syairaziy
c) Bughyah al-Nasik fi al-Manasik

48. Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyi (745-794H /1344-1392M)
a) al-Dibaj fi Tawdhih al-Minhaj
b) Syarh al-Tanbih
c) Syarh al-Wajiz
d) al-Qawa-‘id Fi al-Furu’
f) Khabaya al-Zawaya fi al-Furu’
g) Fatawa al-Zarkasyi
h) al-Mantsur fi Tartib al-Qawa’id al-Fiqhiyyah[15] (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية)

49. Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Shalih bin Ahmad  al-Biqa’i al-Zuhri al-Dimasyqi (795H).
      a)     al-‘Umdah

50.  Syarafuddin Abu al-Ruh, ‘Isa bin ‘Usman bin ‘Isa al-Ghazzi (799H)
        a)     al-Jawahir wa al-Durar[16].[1] Merupakan huraian bagi kitab al-Wasith, karya Imam al-Ghazali (505H). Ibn al-Rif’ah memulakan penyusunan karya beliau ini, dari bahagian akhir daripada kitab al-Wasith, iaitu bahagian jinayat, hudud dan ta’zir sehingga akhir kitab dan diikuti dengan bahagian muamalat. Kemudiannya, baharulah beliau menghuraikan bahagian awal kitab, iaitu bahagian ibadat dan hukum kekeluargaan. Namun beliau tidak sempat menyempurnakan karya beliau ini, kerana kewafatannya. Dalam bahagian ibadat, beliau hanya sempat membuat penghuraian sebahagian daripada bab solat. Ada pengkaji menyebutkan bahawa beberapa bab mengenai ibadat yang ditinggalkan oleh Ibn al-Rif’ah, iaitu zakat, puasa dan haji telah disiapkan huraiannya oleh seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkemudian, iaitu al-‘Allamah al-Qamuli al-Syafi’i. Wallahu a’lam.

[2] Dalam karya-karya fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan kitab al-Kifayah secara mutlak tanpa judul lengkapnya (Kifayah al-Nabih), maka ia merujuk kepada kitab ini. Di antara kitab yang ada kaitan dengan kitab al-Kifayah, ialah;
a)   Tashil al-Hidayah wa Tahshih al-Kifayah, karya Ibn Naqib al-Mishri, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Lukluk (702-769H).
b)    al-Hidayah ila Awham al-Kifayah, karya Jamaluddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin al-Husain bin ‘Ali al-Qurasyi al-Isnawi al-Mishri (704-772H).

[3] Kemungkinan syarah (huraian) bagi kitab al-Tahrir fi al-Furu’ karya Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Jurjani (482H).

[4] Kitab Jawahir al-Bahr adalah ringkasan bagi kitab al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith karya beliau sendiri. Kitab ini kemudiannya telah diringkaskan pula oleh Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani [887H] dengan kitabnya Jawahir al-Jawahir.

[5] Ia merupakan mukhtashar (ringkasan) bagi kitab al-Hawi al-Shaghir karya Imam Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Karim al-Qazwaini al-Syafi’i (585-665H).
[6] Iaitu huraian bagi kitab al-Ta’jiz fi Ikhtishar al-Wajiz, karya Tajuddin Abu al-Qasim Abdul Rahim bin Muhammad bin Muhammad al-Mawshuli (671H)

[7]  Kitab al-Zubab adalah sebuah kitab yang disusun kembali dari Matn  al-Taqrib atau lebih dikenali sebagai Matan Abu Syuja’, dengan beberapa penambahan oleh pengarangnya. Kitab ini kemudiannya telah disusun kembali oleh Imam Ibn  Ruslan al-Maqdisi al-Syafi’i (753H -844H) dalam bentuk nazam melalui kitabnya yang terkenal dengan judul Manzhumah Shafwah al-Zubad atau Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi’i.  

[8] Ia juga dikenali dengan Bahjah al-Wardiyyah iaitu ringkasan kitab al-Hawi al-Shaghir karya al-Qazwaini (665H) dalam bentuk nazham. 

[9] Kitab ini disusun bagi menyempurnakan kitab al-Majmu’  yang disusun  oleh Imam al-Nawawi (676H) sebelumnya. Di mana Imam al-Nawawi hanya sempat menghurai kandungan kitab al-Muhazzab karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi al-Fayruzabadi (393-476H) sampai awal bab Mu’amalat. Imam Taqiyuddin al-Subki menyambung kembali usaha bagi menyempurnakan huraian kitab al-Muhazzab, namun usaha yang besar ini, terhenti lagi apabila Taqiyuddin al-Subki meninggal dunia lebih awal setelah menyelesaikan tiga jilid dari kitab al-Majmu’ iaitu sampai bab al-Murabahah dari Kitab al-Buyu'.

[10] Ringkasan bagi kitab Kifayah al-Nabih Syarh al-Tanbih, karya Ibn al-Rif’ah (710H). Kebiasaannya, jika disebut kitab al-Kifayah secara mutlak , maksudnya kitab Kifayah al-Nabih, karya Ibn al-Rif’ah.

[11]   Iaitu ziyadat (tambahan) bagi kitab al-Mathlab ‘ala al-Rafi’i karya Ibn al-Rif’ah (710H).

[12] Syarah bagi kitab Tashhih al-Tanbih karya al-Nawawi. Beliau mempunyai syarah yang lain bagi kitab al-Tashhih iaitu al-Tanqih fima yarid ‘ala al-Tashhih.

[13] Syarah bagi kitab Rawdhah al-Thalibin karya Imam al-Nawawi

[14] Kitab yang menggabungkan isi kandungan kitab al-Rawdhah karya al-Nawawi dan al-Syarh al-Kabir karya al-Rafi’i.

[15] Kitab mengenai kaedah fiqh (qawa’id fiqhiyyah). Al-Zarkasyi  menyusun kitab ini berdasarkan kitab al-Asybah wa al-Nazhair fi Fiqh al-Syafi'iyah (الأشباه والنظائر في فقه الشافعية), karya al-Imam al-Muhaddis al-Faqih Shadruddin, Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Murahhil (665-716H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Wakil al-Mishri.

[16] Sebuah kitab fiqh yang besar. Antara kandungannya menerangkan perbezaan kaedah para ulama  dalam menetapkan hukum sesuatu permasalahan fiqh.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...