Monday, October 26, 2015

Tamam al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqh al-Sunnah


Kitab “ Tamam al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqh al-Sunnah ” karya al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (1914-1999M) adalah sebuah kitab yang disusun khusus oleh pengarangnya yang mengandungi beberapa kritikan dan komentar ilmiah terhadap sebahagian isi kandungan kitab “ Fiqh al-Sunnah ”, iaitu sebuah kitab fiqh perbandingan yang masyhur karya al-‘Allamah Sayyid Sabiq (1915-2000M).

Terdapat banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan Islam yang dihasilkan oleh para ulama terdahulu maupun kini, yang diiktiraf mutu kandungannya dan dikagumi kaedah penyusunannya. Karya-karya peninggalan para ulama ini menjadi rujukan dan panduan kepada ummah sepanjang zaman. Namun begitu, karya-karya tersebut tidak terlepas dari beberapa kritikan para ulama sezaman maupun terkemudian dari aspek-aspek tertentu. Hal ini berlaku, kerana masing-masing ulama berijtihad, yang sangat mungkin hasil ijtihad itu berbeza antara satu sama lain. Begitu jugalah dengan kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq ini, tidak terlepas dari kritikan dari ulama yang lain.


Intipati Kitab Tamam al-Minnah;

Inti dari kritikan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang terdapat dalam kitab ini, boleh disimpulkan dalam dua tema besar, iaitu;

     Pertama, berkenaan dengan hadis yang digunakan sebagai dalil hukum dalam kitab Fiqh al-Sunnah adalah berasal dari kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Sayyid Sabiq tidak mentahqiq atau memilih dan membuat penelitian secara mendalam terhadap hadis-hadis tersebut, kerana berprinsip pada kaidah “ Setiap ilmu yang diambil dari ahlinya boleh diterima ”. Sebagai contoh Syaikh al-Albani berbeza pendapat dengan Syaikh Sayyid Sabiq dalam hadis tentang kewajipan zakat perdagangan. Menurut Syaikh al-Albani hadis tersebut dhaif.

Kedua, perbezaan sumber fiqh antara keduanya. Syaikh al-Albani cenderung mengikuti makna tersurat (zhahir al-nash) dari teks hukum, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq lebih dekat pada maqashid nash (tujuan makna nash ). Syaikh al-Albani tidak segan berbeza pendapat dengan jumhur ulama terdahulu, seperti dalam pengharaman emas bagi wanita, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq biasanya menghormati pendapat jumhur ulama. Perlu diketahui, mengkritik hasil karya ulama lain bukanlah hal baru dalam dunia Islam.

Pembahasan fiqh penuh dengan ijtihad para ulama dan seharusnya bagi setiap muslim untuk berlapang dada dalam menerima perbezaan pendapat dalam masalah fiqh terutama bagi para ilmuan dan tokoh pimpinan Islam yang menjadi ikutan masyarakat.

Terjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia bagi jilid 2, boleh dimuat turun di pautan berikut;
http://ebooks-islam.fuwafuwa.info/_Nashiruddin%20Al-Albani/Tamaamul%20Minnatu%20Fii%20Ta'liiqi%20'Alaa%20Fiqhus%20Sunnah%202.pdf

Kitab dalam bahasa Arab boleh dimuat turun di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...