Friday, October 9, 2015

Fatawa al-'Iraqi


Kitab Fatawa al-‘Iraqi  merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh  al-Imam al-Hafiz al-Faqih al-Qadhi Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin ‘Abdul Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi (762-826H). Beliau adalah seorang ulama ahli hadis (muhaddis) dan ahli fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama sepanjang zaman.

Kitab “al-Fatawa”  ini ditulis dan disusun sendiri oleh al-Imam al-Hafiz Waliyuddin Abu Zur’ah al-‘Iraqi  ketika saat akhir hidupnya. Karya Waliyuddin al-‘Iraqi ini merupakan karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang masyhur di kalangan para ulama selepas kewafatan penyusunnya kerana ia menjadi rujukan dalam penyusunan beberapa kitab fiqh dan sumber kepada beberapa kitab fatwa yang disusun oleh para ulama selepasnya.

Penyusunan kitab al-Fatawa  ini juga dianggap oleh para ulama sebagai sebuah kitab yang istimewa kerana kandungannya ditulis sendiri oleh al-Hafiz Waliyuddin al-‘Iraqi. Sedangkan kebanyakan kitab fatwa peninggalan para ulama terdahulu, tidak disusun sendiri oleh para ulama yang dinisbahkan kepadanya, tetapi disusun dan dihimpun kembali oleh ulama lain yang menjadi murid atau pengikut mereka, seperti kitab Fatawa al-Nawawi, Fatawa al-Subki dan sebagainya.

Dalam muqaddimah kitab fatwanya al-Hafiz Waliyuddin al-‘Iraqi menerangkan secara ringkas manhaj penulisan fatwanya. Setiap fatwa yang terkandung dalam kitab ini, dimulai dengan perkataan ( Su-iltu : aku ditanya) dan disambutkan dengan jawapannya ( Fa ajibtu : maka aku jawab).  

Kandungan kitab ini hanya mengandungi fatwa-fatwa yang menyentuh perbahasan dalam bidang fiqh sahaja, yang disusun mengikut bab-bab fiqh sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain. Tajuk perbahasannya merangkumi kebanyakan tajuk-tajuk fiqh, iaitu dimulai dengan Kitab al-Shalah dan diakhiri dengan Kitab al-Da’awi wa al-Bayyinat. Berdasarkan kitab al-Fatawa yang diterbitkan oleh Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nasyr, Jordan, iaitu dalam cetakan pertamanya pada tahun 2009,  terdapat sebanyak 191 masalah yang telah dijawab oleh al-Imam Waliyuddin al-‘Iraqi. Ketebalan kitab ini merangkumi 503 halaman termasuk halaman isi kandungan dan beberapa lampiran yang berkaitan.
Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...