Wednesday, October 21, 2015

al-Ijma’ ( الإجماع )


Kitab “ al-Ijma’ (الإجماع)” karya al-Imam al-Faqih al-Hafizh Abu Bakr Hamd bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naysaburi al-Syafi’i (241-319H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu al-Munzir adalah salah satu kitab yang sangat bermanfaat dalam bidang fiqh.

Di dalam kitab ini,  Ibnu al-Munzir  mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang menjadi ijma’ (kesepakatan) di kalangan ulama berdasarkan kajian dan keilmuannya dalam permasalahan fiqh. Walaupun dalam kitab ini, terdapat juga permasalahan yang dipertikaikan berlakunya ijma’ oleh sebahagian ulama, namun begitu kitab ini dianggap oleh para ulama sebagai sebuah kitab yang sangat bermanfaat dan berautoriti dalam membahaskan permasalahan fiqh.

Dengan mempelajari kitab ini, pengetahuan kita akan bertambah luas,  tidak tertumpu kepada satu kaedah fiqh sahaja, bahkan kita akan mempelajari berbagai kaedah fiqh  yang boleh menjauhkan diri kita dari sikap fanatik dalam masalah hukum fiqh. Sebagaimana yang kita tahu, banyak berlaku perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai pelbagai permasalahan fiqh, namun begitu dalam kitab al-Ijma’ ini akan mengetahui beberapa kesepakatan para ulama' ahli fiqh mengenai beberapa permasalahan.

Berdasarkan kitab al-Ijma’ yang diterbitkan Dar al-Atsar, dengan cetakan pertamanya, yang ditahqiq oleh Abu Abdi al A’la Khalid bin Muhammad bin Utsman, terdapat 765 permasalahan yang dianggapkan sebagai permasalahan hukum yang telah dijmakkan. Semua permasalahan tersebut disusun dan diletakkan mengikut bab-bab fiqh yang dimulai dengan Kitab al-Wuduk dan disudahi dengan Kitab al-Makatib.

Kitab ini boleh dibaca secara online di pautan الإجماع.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...