Friday, September 11, 2015

Fatawa Muhammad Rasyid Ridha


Kitab “ Fatāwá al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍhā "  merupakan sebuah ensklopedia yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah ditulis oleh al-‘Allamah Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935).

Fatwa-fatwa dalam kitab ini asalnya adalah sekumpulan fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang  pernah disiarkan dalam Majalah al-Manar, di Mesir semasa hidup penulisnya. Di mana Syaikh Muhammad Rasyid Ridha adalah selaku penerbit dan ketua pengarangnya.

Himpunan fatwa ini telah diterbitkan dalam bentuk buku (kitab) agar khazanah ilmu yang terkandung dalam fatwa-fatwa ini dapat disebarkan secara lebih meluas lagi dan memudahkan umat Islam membuat rujukan serta mengambil manfaat darinya.

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha memulakan penulisan fatwa beliau di Majalah al-Manar bermula dari jilid 6 (1903), di bilangan 18, di bawah judulnya; “ Bab al-Sual wa al-Fatawa”. Manakala bermula jilid 7 (1904), ruangan fatwa ini telah diubah kepada “ Fatawa al-Manar ”

Dalam ruangan fatwa dalam Majalah al-Manar ini, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha telah menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan umat Islam (pertanyaan hanya dikhususkan kepada pelanggan majalah sahaja) berkaitan dengan hukum syarak yang melibatkan kehidupan umat Islam khususnya dari aspek ibadat dan muamalat serta permasalahan yang berkaitan dengan ilmu al-Quran, al-Sunnah dan lainnya.

Menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha; metod penulisan fatwa beliau ialah mendahulukan al-Quran dan al-Sunnah  sebagai pegangan. Selepas dua rujukan utama ini, beliau berpendapat peranan akal sangat penting dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan, kerana beliau berpendapat Islam adalah agama yang sesuai dengan akal manusia dalam semua perkara.

Usaha penulisan fatwa di Majalah al-Manar ini dilakukan dengan gigih oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dengan menjawab berbagai persoalan- yang dikemukakan oleh umat Islam dari pelbagai negara, termasuklah dari negara Rusia. Usaha ini berterusan sehingga  kewafatan beliau pada tahun 1935.

Kitab fatwa ini telah diedit dan disusun dalam bentuk buku oleh Dr Shalahuddin al-Munjad dan Yusug Q Khuri. Ia telah diterbitkan oleh Dar al-Kitab al-Jadid, Beyrut dalam 6 jilid (juzuk) dengan 2774  halaman termasuk halaman kata pengantar, halaman isi kandungan dan beberapa lampiran berkaitan.

Fatwa-fatwa yang terkandung dalam kitab ini tidak disusun mengikut bab-bab tertentu. Setiap fatwa disusun  mengikut turutan tarikh penyiarannya dalam Majalah al-Manar. Kandungan kitab ini dimulai dengan fatwa bilangan 1, dengan tajuk; (Majalah al-Manar, jil.6, 1903)   dan diakhiri dengan fatwa bilangan 1061, dengan tajuk; (Majalah al-Manar, jil. 35, 1936).                
                                                                                                                                                                   
Kitab ini boleh di download di pautan;
http://waqfeya.com/book.php?bid=5637
http://www.feqhweb.com/dan3/

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...