Sunday, November 22, 2015

'Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik


Kitab “ 'Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik (عمدة السالك وعدة الناسك)” adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri (702-769H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu al-Naqib al-Mishri.

Dalam pendahuluan kitab ini, Ibn al-Naqib al-Mishri menerangkan bahawa kitab ini merupakan sebuah ringkasan bagi fiqh mazhab Syafi’i. Kandungan  kitab ini disusun berdasarkan pendapat yang terpilih (yang sahih) dalam mazhab Syafi’i mengikut pendapat Imam  al-Rafi’i r.h  dan  Imam al-Nawawi r.h, atau pendapat salah seorang daripada mereka berdua. Jika wujud perbezaan pendapat di antara mereka berdua dalam sesuatu masalah, maka penyusun kitab ini akan mendahulukan pendapat Imam al-Nawawi r.h.


Kitab-kitab  Syarah (huraian) bagi kitab 'Umdah al-Salik;

Kitab ini telah disyarah oleh beberapa ulama, antaranya;  

(1) Syeikh Umar Barakat al-Syami al-Baqa’iy (1313H) dengan karyanya “Fayd al-Ilah  al- Malik Syarh ‘Umdah al-Salik ”, 

(2) al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad al-Zuhri bin Mustafa al-Ghumrawi () dengan karyanya “Anwar al-Masalik Syarh ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik ”. 

(3) al-‘Allamah al-Syaikh Dr Musthafa Dib al-Bugha al-Dimasyqi al-Syafi’i (1938-) dengan dua buah karyanya “Tanwir Masalik bi Syarah wa Adillah ‘Umdah  al-Salik” dan “Tashil al-Masalik bi Syarh wa Tazhib ‘Umdah al-Salik ”. 


Terjemahan kitab “ ‘Umdah al-Salik”

Kitab ‘Umdah al-Salik telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oleh Syaikh Nuh Ha Mim Keller, seorang ulama terkenal yang dilahirkan pada tahun 1954 di  Amerika Syarikat. Beliau berkelulusan dalam bidang Falsafah dan Bahasa Arab dari Universiti Chicago dan UCLA. Beliau memasuki Universiti al-Azhar pada tahun 1977. Beliau juga meneruskan pembelajaran dalam pelbagai keilmuan Islam seperti ilmu hadis, fiqh mazhab Syafi’i dan Hanafi, usul Fiqh dan aqidah daripada beberapa ulama di Syria dan Jordan.

Beliau telah menterjemah kitab ‘Umdah al-Salik ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “ The Reliance of the Traveller ”. Terjemahan ini merupakan usaha penterjemahan yang pertama kali pernah dilakukan ke dalam bahasa Eropah. Usaha murni beliau ini telah mendapat pengiktirafan dari Universiti al-Azhar, Mesir.

Kitab ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik boleh dimuat turun di pautan berikut; http://waqfeya.com/book.php?bid=6733

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment