Monday, November 12, 2012

al-Tafsir wa Mufassirun


Kitab al-Tafsir wa al-Mufasirun merupakan karya Dr. Muhammad al-Sayyid Husain al-Zahabi. Beliau seorang ulama terkenal, yang pernah menjawat sebagai Menteri Wakaf di Mesir sebelum wafatnya pada tahun 1398H.

Kitab al-Tafsir wa al-Mufassirun merupakan buku pertama yang membahas secara lengkap metode para mufassir. Ia memuatkan kajian terhadap metode kitab-kitab tafsir yang belum dicetak ketika itu. Kitab ini merupakan Risalah Dukturiyah (Tersis Ph.D) yang diajukan penulis pada tahun 1365 H atau 1946 M di Kuliyah Ushuluddin di Universiti al-Azhar. Kitab ini kemudian dicetak  dalam dua jilid, semasa hayat penulisnya. Kemudian selepas kewafatannya satu jilid lagi telah diterbitkan dengan judul yang sama, sebagai jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga ini, telah disusun dan diedit kembali oleh seorang muridnya berdasarkan beberapa tulisan beliau yang ditemui selepas kewafatannya. Kandungan jilid ketiga memuatkan beberapa catatan khusus Dr. al-Zahabi mengenai pentafsiran golongan Syiah.

Karya Dr. Muhammad Husain al-Zahabi ini, kemudiannya menjadi asas kepada kemunculan kajian-kajian lain yang berkaitan dengan metod atau manhaj tafsir para mufassirin. Di bawah bimbingan Dr. al-Zahabi lahirlah kitab-kitab bermutu seperti Kitab al-Qurtubi wa Manhajuhu fi al-Tafsir karya Dr. al-Qashbi Mahmud Zalath, al-Razi Mufassiran karya Dr. Muhsin Abdul Hamid al-Iraqi dan Manhaj Ibnu Atiyyah fi al-Tafsir karya Dr. Abdul Wahab Fayath.

Metode Penulisan kitab Tafsir wal Mufasirun

Kitab ini ditulis sesuai dengan kaedah penulisan tesis tahap kedoktoran (Ph.D) dan boleh dilihat dengan jelas ketika membaca kitab tersebut. Berikut dijelaskan kandungan kitab al-Tafsir wa al-Mufassirun berdasarkan dua jilid asalnya;

Jilid 1

Dalam jilid yang pertama, Dr. al-Zahabi membahas banyak permasalahan; dalam pendahuluan beliau membahas tentang:

       1.      Pengertian Tafsir dan Takwil serta perbezaan antara keduanya.
2.      Tafsir al-Quran dengan selain Bahasa Arab.
3.      Tarjamah Tafsiriyah pada al-Quran dan pembahasan yang berkaitan dengannya.
Bab pertama: Membahas tentang marhalah pertama tafsir pada masa Nabi saw dan para sahabat, lalu membahas tentang sumber tafsir pada masa ini iaitu al-Quran, Hadits serta Ijtihad dan Istinbath, juga membahas tentang Ahli Tafsir yang terkenal pada masa sahabat dan metode tafsir mereka dan yang terakhir membahas tentang kelebihan tafsir pada masa Nabi saw dan Sahabat.

Bab kedua: Membahas tentang marhalah kedua tafsir pada masa tabi’in. Bab ini membahas tentang Madrasah Tafsir pada masa tabi’in iaitu Madrasah Tafsir di Makkah yang didirikan oleh Ibnu Abbas, Madrasah Tafsir di Madinah yang didirikan oleh Ubay bin Ka’ab dan Madrasah Tafsir di Iraq yang didirikan oleh Ibnu Mas’ud, lalu membahas tentang kelebihan Tafsir pada masa Tabi’in.

Bab ketiga: Membahas tentang marhalah ketiga tafsir yang beliau istilahkan dengan Ushur al-Tadwin (masa kodifikasi), dalam bab ini dibahas urutan kodifikasi tafsir, lalu tentang Tafsir bil Ma’tsur dan Israiliyat, selanjutnya dalam bab ini dibahas sebahagian metode kitab tafsir yang terkenal iaitu:

1.       Jami’ al-Bayan fi at-Tafsir al-Quran oleh Imam Thabari,
2.      Bahr al-Ulum oleh Samarqandi,
3.      al-Kasf wa al-Bayan an Tafsir al-Quran oleh al-Tsa’labi,
4.      Ma’alima al-Tanzil oleh al-Baghawi,
5.      al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz oleh Ibnu Atiyah,
6.      Tafsir al-Quran al-Adhim oleh Ibnu Katsir,
7.      al-Jawahir al-Hasan fi at-Tafsir al-Quran oleh ats-Tsa’alabi,
8.      al-Duur al-Mantsur fi al-Tafsir bil Ma’tsur oleh as-Suyuthi.

Kemudian pada fasal selanjutnya membahas tentang Tafsir bir Ra’yi al-Mahmud dan kajian tentang metode tafsir mereka iaitu:

1.     Mafatih al-Ghaib oleh Fakhruddien ar-Raazi,   
2.    Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Takwil oleh al-Baidhawi     
3.    Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Takwil oleh an-Nasafi,
4.    Lubab at-Takwil fi Ma’ani at-Tanzil oleh Khazi
5.    al-Bahr al-Muhith oleh Abi Hayan,
6.    Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan oleh Yasaburi
7.    Tafsir al-Jalalain oleh Jalauddien al-Muhalli dan Jalaluddien as-Suyuthi,
8.    al-Siraj al-Munir fi al-I’anah ala Ma’rifati Ba’dhi Ma’ani Kalam Rabbuna al-Hakim   al-Khabir  oleh Khatib as-Sirbani
9.   Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Abi Su’ud,10.   Ruuh al-Ma’ani fi   Tafsir al-Quran al-Adhim wa as-Sab’u al-Matsani oleh al-Alusi.

Kemudian pada fasal keempat membahas tentang Tafsir bir Ra’yi al-Madhmum atau tafsir dari kelompok sesat:

Pertama: Muktazilah

Kitab-kitab Tafsir mereka:

1.    Tanzih al-Quran ‘an al-Mutha’in oleh al-Qadhi Abdul Jabbar,
2.   Gharar al-Fawaid wa Durar al-Qalaid oleh Amali as-Syarif al-Murtadha,
3.   al-Kasyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh la-Takwil oleh al-  Zamakhsyari,

Selesai jilid pertama.

Jilid 2

Jilid kedua membahas:

Kedua: Syiah dan kelompok-kelompok pecahannya.

1. Ia khususkan pada pembahasan Syiah Rafidhah atau Itsna Asairah yang membahas  tentang enam kitab dan metode Tafsir Syiah iaitu: Miratul Anwar wa Miskat al-Asrar oleh Maula Abdullatif al-Kazarani, Tafsir al-Hasan al-Askari, Majma’ al-Bayan li Ulum al-Quran oleh ath-Thabarsi, As-Shaafi fi Tafsir al-Quran al-Karim oleh Mula Muhsin al-Kaashi, Tafsir al-Quran oleh Sayid Abdullah al-Alawi,  Bayan as-Sa’adah fi Maqamat al-Ibadah oleh Sulthan Muhammad al-Khurasani.

2. Kelompok al-Ismailiyah (Batiniyah), membahas tentang mauqif mereka terhadap al-Quran serta takwil mereka.

3.  Kelompok Babiyah dan Bahaiyah, membahas tentang mauqif mereka terhadap al-Quran serta takwil mereka.

4.  Kelompok Zaidiyah, membahas tentang mauqif mereka terhadap al-Quran serta takwil mereka.

Ketiga: Khawarij

     Membahas tentang mauqif kelompok khawarij terhadap al-Quran, selanjutnya ia bahas salah satu kitab tafsir dari kalangan Khawarij iaitu Haiman al-Zaad ila Daar al-Ma’ad oleh Muhammad Yusuf Athfis, salah seorang mufasir dari kalangan Khawarij yang berasal dari lembah Mizab di pegurunan Jazair, ia wafat pada tahun 1332 H.

Pada fasal selanjutnya, fasal kelima, membahas tentang Tafsir Sufi dan metode tafsir mereka seperti metode tafsir Ibnu Arabi kemudian membahas Tafsir Isyari dan sebahagian kitab-kitab mereka:

       1. Tafsir al-Quran al-Adhim oleh at-Tusturi,
       2. Haqaiq at-Tafsir oleh al-Silmi
       3. ‘Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Quran oleh Abi Muhammad as-Sairazi
       4. al-Takwilat an-Najmiyah oleh Najmuddien Dayah dan Ala’ ad-Daulah as-Samnani
       5. Tafsir Ibnu Arabi

Fasal keenam membahas tentang Tafsir Filsafat dan metode tafsir mereka dalam dua puluh lembar dan beliau sebutkan contoh Tafsir Filsafat dan metodenya seperti al-Farabi dan Ibnu Sina.

Fasal ketujuh membahas tentang Tafsir Fuqaha’ sekitar lima puluh halaman, berbicara tentang perkembangan Tafsir Fiqih ayat-ayat hukum pada setiap mazhab fiqih. Dan membahas enam kitab Tafsir tentang Ahkam al-Quran, iaitu;
1.       Ahkam al-Quran oleh al-Jashash al-Hanafi,
2.      Ahkam al-Quran oleh Kaya al-Hirasyi as-Syafi’i,
3.      Ahkam al-Quran oleh Ibnul Arabi al-Maliki
4.      al-Jami’ li Ahkamal-Quran oleh al-Qurtubi al-Maliki,
5.     Kanzul Irfan fi Fiqh al-Quran oleh Miqdad al-Suyuri al-Rafidhi dari kalangan Imamiyah Itsna Asairah,
6.     al-Tsamarat al-Yani’ah wa al-Ahkam al-Wadhihah al-Qathi’ah oleh Yusuf ats-Tsalai az-Zaidi dari kalangan Zaidiyah.

Fasal kelapan membahas tentang Tafsir Ilmi dalam enam belas halaman, ia sebutkan pendapat ulama terdahulu dan ulama sekarang kemudian ia sebutkan ikhtiyarnya dan menolak tafsir ilmi seperti yang dirajihkan oleh Imam al-Syatibi.

Kemudian kitab ini ditutup dengan pembahasan tentang corak tafsir pada masa modern, pembahasan ini menghabiskan sekitar seratus dua puluh halaman, beliau sebutkan beberapa kitab tafsir:
1.   al-Jawahir fi Tafsir al-Quranal-Karim oleh Syaikh Thanthawi Jauhari, Syaikh Dr. al-Zahabi telah mengkritik dengan keras kitab ini.
2.  Kitab al-Hidayah wa al-Irfan fi Tafsir al-Quran bil Quran, beliau contohkan kitab ini sebagai kitab Tafsir Ilhadi,
3.  Berbicara tentang metode tafsir Syaikh Muhammad Abduh,
4.  Berbicara tentang metode tafsir Muhammad Rasyid Ridha,
5.  Berbicara tentang Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi, pembahasan ini mengakhiri kitab Tafsir wal Mufassirun.

4 comments:

 1. izin share ya,,,,
  syukron katsiiiron,,,semoga barokah...amiiin

  ReplyDelete
 2. Terimakasih, sangat membantu sekali untuk referensi matakuliah Ushuluddin,
  anda juga bisa mengunjung nya disini
  Download Ebook Tafsir Wal Mufassirun Gratis
  untuk Download Download Ebook Tafsir Wal Mufassirun Gratis dan Kitab klasik lainnya yang lebih lengkap.

  ReplyDelete