Wednesday, October 1, 2014

al-Bahjah al-Mardhiyyah fi 'Uzr Takhalluf al-Ma'mum 'an al-Imam


Kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah Fi ‘Uzr Takhalluf al-Ma’mum ‘an al-Imam (البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام) merupakan sebuah karya fiqh al-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (1265H) seorang tokoh ulama dan pengarang kitab Jawi yang terkenal di Nusantara.  Dalam kitab ini diterangkan beberapa keadaan yang dibolehkan makmum yang muwafiq berbeza perlakuannya dengan imam atau disebutkan dalam kitab ini “ beberapa masa-il yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya dan yang tiada diuzurkan ”.

Sekadar pengetahuan penulis catatan ini, kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah tidak pernah dicetak secara berasingan dalam satu edisi yang tersendiri, malahan sentiasa dicetak di bahagian akhir kitab Munyah al-Mushalli, yang juga karya Syaikh Daud Fathani. Perkara ini juga ada dinyatakan oleh al-Marhum Tuan Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam muqaddimah buku beliau yang berjudul “ Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur[1]. Kata beliau;

Sama ada cetakan mutawal Mun-yatul Mushalli di Mekah, Mesir, Turki dan Bombay mahupun cetakan mutakhirnya di Surabaya, Cerebon, Singapura, Pulau Pinang dan lain-lain sentiasa dikembarkan cetakannya dengan karya beliau yang berjudul al-Bahjatul al-Mardhiyah. Al-Bahjatul Mardhiyah sebenarnya bukan termasuk dalam bahagian Mun-yatul Mushalli, tetapi adalah merupakan karya yang berdiri sendiri. Akan tetapi kerana kandungannya membicarakan perkara Muafiq dan Masbuq yang ada hubungannya dengan perkara sembahyang, maka itulah barangkali pentash-hih pertamanya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mengambil inisiatif mengkobinasikannya dalam satu cetakan ”.

Dalam muqaddimah kitab ini, Syaikh Daud al-Fathani ada menerangkan sebab yang mendorong beliau menyusun kitab al-Bahjah al-Mardiyyah ini. Kata beliau;

“ Ada pun kemudian daripada itu, tatkala adalah setengah saudaraku yang tiada dapat ku menyalahi akan pintanya (permintaan) bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail (permasalahan) yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya, dan tiada diuzurkan. Maka faqir imtisalkan (ikuti) pintanya kerana yang menunjukkan daripada hadis (الدال على الخير كفاعله ). Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya, lagi singkat bicaranya, iaitu: Syarah bagi Manzhum al-‘Alim al-‘Allamah al-Muhaqqiq, iaitu Syaikh ‘Azizi yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi  ‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim Rais r.h. yang sangat banyak manfaatnya bagi awam muslimin dan khawasnya.  Maka faqir ilaLlah Ta’ala hendak terjemahkan daripadanya dengan  bahasa Melayu, supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya, pada medan ini, tetapi sebab iktimad (pergantungan) faqir ‘alal Lahil Karim bahawa diberi taufiq bagi shawab………….
dan aku namakan terjemah ini;  (ثلاثة أركان طويلة   البهجة المرضية فى عذر تخلف المأموم عن الإمام)”.

Dalam petikan di atas, Syaikh Daud al-Fathani menjelaskan bahawa kandungan kitab al-Bahjah al-Mardhiyyah ini merupakan himpunan beberapa petikan (nukilan) yang diterjemahkan daripada kitab Syarh Manzhumah al-‘Azizi (  شرح منظومة العزيزي), sebuah karya guru beliau, iaitu al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rais (1187 H/1773M M-1240 H/1824 M). Kitab ini merupakan huraian bagi matan Manzhumah al-‘Azizi fi Masa-il al-Jama’ah[2] iaitu sebuah kitab yang membicarakan mengenai beberapa persoalan solat berjamaah – yang  disusun dalam bentuk nazam oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Ali bin Ahmad al-‘Azizi al-Bulaqi al-Syafi’i (1070H/1660M). Di antara karya lain Syaikh al-‘Azizi ialah kitab Hasyiah al-Fawa-id al-‘Aziziyyah ‘Ala Syarh Abi Syuja’ li Ibn Qasim al-Ghazzi[3].

Dalam kitab ini, Syaikh Daud Fathani telah memetik enam bait nazam dari kitab Manzhumah al-‘Azizi yang berkaitan dengan masalah yang dibincangkan. Sebelum menyebutkan bait yang pertama, Syaikh Daud terlebih dahulu menyatakan; “ Kata Shahibul al-Manzhumah Syaikh ‘Azizi r.’a ” (ertinya “Kata tuan pengarang al-Manzhumah iaitu Syaikh al-‘Azizi ”). Bagi bait-bait nazam berikutnya (bait 2-4) disebutkan “ Kata Nazhim ” (ertinya “ Kata Penyusun nazam ” ). Manakala bagi bait 5-6 didahului dengan “ Katanya ”.

Selepas menyebut bait nazam pertama, Syaikh Daud Fathani memulai huraiannya dengan menyebutkan “ Telah berkata syarahnya, ertinya…”. Setelah menyebutkan bait nazam yang kedua, beliau menyebutkan “ Dan kata Syarihnya telah menyebutkan nazhim pada bait ini….”. Manakala selepas nazam yang ketiga pula beliau menyebutkan “ Maka kata syarahnya telah menyebut nazhim bait ini….”. Selepas bait nazam yang keempat dan kelima, beliau menyebutkan “ Kata syarahnya…”, manakala selepas bait yang keenam disebutkan “ Dan menyebut syarahnya….”.


Syaikh Daud Fathani mengakhiri risalah kecil ini dengan sebuah “ Tatmim Masalah ” yang menerangkan permasalahan jika seorang yang solat itu syak sama ada ia termasuk orang yang muawafiq atau masbuq.

Kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya al-Bahjah al-Mardhiyyah ini selesai disusun oleh Syaikh Daud al-Fathani pada tahun 1259H/1843M, atau lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Daud al-Fathani sendiri di akhir kitab ini;

 “ Telah selesai faqir Daud bin Abdullah al-Fathani daripada menterjemahkan risalah ini pada waktu ‘asar hari selasa (ثلاثاء) empat belas hari bulan Syawal pada Hijrah Nabi saw seribu dua ratus lima puluh sembilan ( 14 Syawal 1259H ) pada negeri Makkah al-Musyarrafah…….”.

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Lihat Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud Al-Fathani Pengetahuan Sembahyang yang Masyhur. Khazanah Fathaniyah, Ct-1, 1991.
[2] Selain kitab syarah ini, Manzhumah al-‘Azizi juga pernah disyarah atau diberi komentar oleh al-‘Allamah Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari al-Fannani (987H) melalui karya beliau yang berjudul  نصر الحليم حاشية منظومة العزيزي  atau lebih dikenali dengan judul   حاشية المليباري علي منظومة الشيخ العزيزي في مسائل الجماعة .

[3] Iaitu kitab yang menghurai atau mengkomentarkan karya al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Muhammad al-Ghazzi al-Syafi‘i (918H) yang berjudul Fath al-Qarib al-Mujib atau terkenal sebagai Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi ‘ala Matn al-Taqrib, yang merupakan huraian bagi Matn al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’, Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (533-593H).


No comments:

Post a Comment