Tuesday, October 28, 2014

AL-FATH AL-MUBIN BI SYARH AL-ARBA'IN


Kitab al-Fath al-Mubin bi Syarh al-Arba’in الفتح المبين بشرح الأربعين))[1] merupakan kitab huraian bagi kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah[2] karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi r.h.(676H), iaitu sebuah kitab yang terkenal, yang menghimpunkan 42 hadis Nabi saw. Isi kandungan hadis tersebut membicarakan asas-asas penting agama Islam yang perlu diketahui umat Islam.

Kitab al-Fath al-Mubin merupakan sebuah kitab yang disusun oleh al-Imam al-‘Allamah al-Faqih al-Muhaqqiq Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami (909-974H). Beliau yang lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami ini adalah seorang tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal yang menjadi ikutan di kalangan para ulama Syafi’i yang mutakhir. Di antara karya beliau yang paling terkenal dalam bidang fiqh ialah kitab Tuhfah al-Muhtaj, iaitu sebuah kitab huraian bagi kitab Minhaj al-Thalibin  karya Imam al-Nawawi.

Kitab al-Fath al-Mubin adalah antara kitab huraian matan al-Arba’in yang terbaik,  yang menjadi pilihan dan rujukan utama para ulama terkemudian, khususnya pengikut mazhab al-Syafi’i dalam menghuraikan matan al-Arba’in al-Nawawiyyah. Dalam kitab ini Imam Ibn Hajar al-Haytami telah menghuraikan ke semua 42 hadis yang terkandung dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah. Huraian dan kupasan beliau bagi setiap hadis begitu meluas dan terperinci sekali sehingga hampir mencakupi ke semua yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Kitab al-Fath al-Mubin ini telah diberikan hasyiah (komentar) oleh al-‘Allamah al-Hasan bin ‘Ali al-Madabighi (1177H) melalui karya beliau yang  terkenal dengan  judul “Hasyiah al-Madabighi ‘ala al-Fath al-Mubin (حاشية العلاّمة الحسن بن علي المدابغي على الفتح.المبين).

Berdasarkan edisi kitab al-Fath al-Mubin yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj, Beirut, dengan cetakan ke 3, pada tahun 2011 – ketebalan kitab ini merangkumi 688 halaman.

Semoga bermanfaat.[1] Kitab ini juga ada diterbitkan dengan judul Fath al-Mubin li Syarh al-Arba’in   ( فتح المبين لشرح الأربعين).
[2] Catatan ringkas mengenai kitab al-Arba’in karya al-Nawawi ini boleh dibaca di pautan http://abusyahmin.blogspot.com/2013/05/al-arbain-al-nawawiyyah.html

No comments:

Post a Comment