Monday, April 29, 2013

RAWDHAHH AL-THALIBIN (روضة الطالبين)


Kitab Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin (روضة الطالبين وعمدة المفتين) merupakan sebuah kitab fiqh yang masyhur dan menjadi rujukan utama para penuntut ilmu dan ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab yang terkenal dengan nama singkatannya sebagai Kitab Rawdhah al-Thalibin (روضة الطالبين) atau  Kitab al-Rawdhah () ini adalah salah sebuah hasil karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H).

Kitab al-Rawdhah ini merupakan sebuah ringkasan (mukhtashar) yang dilakukan oleh Imam al-Nawawi terhadap Kitab al-‘Aziz Syarh al-Wajiz (al-Syarh al-Kabir) karya Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H). Judul kitab ini (Rawdhah al-Thalibin) digabungkan dengan ‘Umdah al-Muftin, kerana ia memaparkan persoalan-persoalan fiqh secara terperinci, berbeza dengan Kitab Minhaj Thalibin karya al-Nawawi yang lain yang dianggap sebagai karya fiqh yang ringkas. Ukuran kedua-dua kitab ini tidak dapat dibandingkan, kerana al-Rawdhah lebih besar berbanding al-Minhaj hingga sepuluh kali ganda[1].

Di dalam mukaddimah kitabnya, al-Nawawi menjelaskan tujuan beliau menulis kitab al-Rawdhah  al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin. Beliau berkata;

Allah swt memberikan inspirasi kepadaku untuk meringkaskan kitab al-‘Aziz karya al-Rafi’i ke dalam beberapa jilid. Saya pun memulai projek ini dengan tujuan memudahkan jalan pemanfaatannya bagi orang yang mempunyai keinginan dan semangat. Dalam projek ini, saya menerapkan metod pertengahan antara sangat ringkas dan sangat panjang lebar. Bagaimanapun, ia merupakan salah satu tuntunan. Saya menghapuskan sebahagian dalilnya, menghuraikan maksud yang samar, menambahkan padanya dalam banyak perbahasan beberapa keterangan permasalahan dan menyebutkan beberapa tema perbahasan yang padanya terdapat beberapa perbezaan pandangan terhadap al-Rafi’i. Saya berharap, jika kitab ini dapat diselesaikan dengan sempurna bahawa orang yang mentelaahkannya akan benar-benar mengetahui mazhab Syafi’i, memperolehi kepercayaan yang sempurna terhadapnya dan menguasai seluruh apa yang dia perlukan dari berbagai permasalahan[2]. Jika apa yang saya tambahkan dalam kitab ini tidak dinisbahkan kepada orang yang mengatakannya, maka itu saya maksudkan untuk meringkaskannya, dan itu saya telah jelaskan di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab dan saya mengemukakannya di dalam kitab itu dengan adanya beberapa tambahan” (al-Nawawi,tt: 47).

Ulama fiqh mazhab al-Syafi’i sangat mengambil berat kitab al-Rawdhah dan mereka menuliskan banyak kitab hasyiah terhadapnya. Sebahagian meringkaskannya dan sebahagiannya lagi menghuraikannya. Banyaknya syarah dan karya yang dilakukan terhadap kitab ini menunjukkan ia diterima secara luas oleh ulama fiqh mazhab al-Syafi’i setelah era al-Nawawi. Kitab al-Rawdhah ini sudah dicetak berulang kali. Salah satu cetakannya yang terbaik adalah cetakan Dar al-Fikr, edaran al-Maktabah al-Tijariyyah di Mekah dan bersamanya disertakan beberapa hasyiah karya Sirajuddin ‘Umar bin Ruslan al-Bulqini (805H), dan karya dua orang anaknya; Abdul Rahman bin ‘Umar (824H) dan Soleh bin ‘Umar (868H). Kitab ini terdiri daripada dua belas jilid.

Artikel di atas dipetik dengan sedikit olahankembali dari Kitab al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i  karya Dr Akram Yusuf ‘Umar al-Qawasimi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan judul Ensiklopedia Imam al-Syafi’i Jilid 1 (Pengantar Mazhab Imam al-Syafie) dan diterbitkan oleh AL-HIDAYAH PUBLICATION, cet. 1 2012.

Download kitab Rawdhah al-Thalibin di pautan berikut:
                                          http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7143

Semoga bermanfaat,[1] Kitab Minhaj al-Thalibin dan kitab Rawdhah al-Thalibin pada dasarnya berasal daripada satu sumber. Kitab Minhaj al-Thalibin merupakan ringkasan kitab al-Muharrar, sementara kitab Rawdhah al-Thalibin merupakan ringkasan kitab al-‘Aziz (al-Syarh al-Kabir). Kedua-duanya, iaitu al-Muharrar dan al-‘Aziz adalah sama-sama karya al-Rafi’i.

[2] Ini menunjukkan al-Nawawi menyusun kitab al-Rawdhah untuk menyajikan satu kitab yang menghimpun pendapat muktamad untuk fatwa di dalam mazhab Syafi’i. Di dalam ungkapan al-Nawawi ini terdapat sanggahan terhadap orang yang mendakwa bahawa kitab Rawdhah al-Thalibin bukan kitab yang muktamad dalam mengetahui pendapat yang rajih di dalam mazhab.


No comments:

Post a Comment