Tuesday, April 30, 2013

al-Hawi al-Kabir


Kitab al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i  - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - merupakan sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi  al-Bashri (450H). Ia disusun sebagai huraian (syarah) kepada kitab Mukhtashar al-Muzani sebuah kitab fiqh rujukan utama mazhab Syafi’i karya Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma’il al-Mishri al-Muzani (246H).

Kitab ini disusun dengan dilengkapi pemaparan pendapat Imam al-Syafi’i dan pendapat ulama mazhab dengan dalil-dalilnya. Selain itu, pengarang (al-Mawardi) juga melakukan perbandingan antara pendapat tersebut dengan pendapat mazhab fiqh yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Beliau telah membuat pentarjihan terhadap masalah yang dibincangkan dengan mentarjihkan (memilih) pendapat mazhab Syafi’i diakhir setiap perbahasan. Menurut Dr. Akram Yusuf al-Qawasimi bentuk pentarjihan yang dilakukan oleh al-Mawardi ini menunjukkan pembelaannya terhadap mazhab Syafi’i kerana dipengaruhi oleh fanatisme mazhab pada zamannya.

Kitab al-Hawi al-Kabir ini telah diterbitkan secara lengkap buat pertama kalinya oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah di Beirut pada tahun 1414H/1994M yang ketebalannya mencapai 18 jilid, yang ditahqiq oleh ‘Ali Muhammad Mu’awwad dan ‘Adil Ahmad Abdul Mawjud. (al-Qawasimi, 2012: 503).

Sumber:

Artikel di atas dipetik dengan sedikit olahankembali dari Kitab al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i  karya Dr Akram Yusuf ‘Umar al-Qawasimi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan judul Ensiklopedia Imam al-Syafi’i Jilid 1 (Pengantar Mazhab Imam al-Syafie) dan diterbitkan oleh AL-HIDAYAH PUBLICATION, cet., 2012 .

Kitab al-Hawi al-Kabir boleh didownload di pautan berikut;     
 

No comments:

Post a Comment