Thursday, April 11, 2013

Mabahith fi 'Ulum al-Quran


Kitab Mabahith fi ‘Ulum al-Quran (مباحث في علوم القرآن) karya Syaikh Manna’ Khalil al-Qaththan merupakan sebuah buku yang terkenal pada zaman mutakhir yang membincangkan ilmu-ilmu al-Quran. buku ini membentangkan perbahasan ringkas, padat, bermaklumat, dan mencakupi aspek-aspek utama secara umum yang menyeluruh berkaitan ilmu-ilmu al-Quran. Ia membahaskan tentang peri-pentingnya mempelajari dan memahami ilmu-ilmu al-Qur'an, sekaligus mengajak para pembaca mengenali al-Qur'an dan selok-beloknya dengan lebih dekat dan jelas. Buku ini membimbing para pembaca terutamanya dari kalangan penuntut ilmu dan pemula yang memiliki semangat yang kuat untuk memahami selok-belok al-Qur'an, asas-asas penting kefahaman tentang sejarah, pembukuan, dan metod penafsiran al-Qur'an. Buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Melayu / Indonesia.

Berikut merupakan ringkasan kandungan (tajuk-tajuk utama), kitab Mabahith fi ‘Ulum al-Quran;
1 - Ulumul Quran dan Sejarah Perkembangannya
2 - Al Qur-an: Definisi, sifat-sifatnya, dan perbezaannya dengan hadis.
3- Wahyu: Pengertian, cara diturunkan.
4- Ayat Makki dan Madani
5- Pengetahuan tentang ayat yang pertama dan terakhir turun
6- Asbab al-Nuzul
7- Bagaimana Turunya al-Quran
8- Pengumpulan Penerbitan al-Quran
9- Turunnya al-Quran dengan tujuh huruf
10- Qira'at dan Qurra'
11- Kaedah-kaedah Penting untuk para Mufassir
12 - Perbezaan Muhkam dengan Mutasaybihat
13 - Lafaz Yang Umum dan Khusus
14 - Nasikh dan Mansukh
15- Muthlaq da Muqayyad
16 - Manthuq dan Mafhum
17 - Kemukjizatan al-Qur'an
18 - Amtsal (perumpamaan) al-Qur'an
19 - Qasam (sumpah) dalam al-Qur'an
20- Jadal (debat) dalam al-Qur'an
21 - Kisah-Kisah al-Qur'an
22 - Menterjemah al-Qur'an
23 - Tafsir dan Ta'wil
24 - Syarat-syarat dan Adab Mufassir
25 - Perkembangan Tafsir dari masa ke masa 2'
26 - Riwayat hidup beberapa mufassir (ulama tafsir). 
 
Semoga bermanfaat.

2 comments:

  1. Dimana saya boleh dapatkan buku ini?

    ReplyDelete