Friday, April 5, 2013

al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi


Kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi adalah susunan Arent J. Wensinck seorang orientalis. Wensinck tidaklah menyusun Mu’jam ini berseorangan, beliau dibantu oleh beberapa orientalis yang lain seperti Dr. Y. B. Monsej dari Universiti Leiden, Y. B. Dye Hasz, Y. B. Fonne Lone, Y. T. B. Dye Barwin dan Y. B. R. Herman. Penyusunan Mu’jam ini juga turut dibantu oleh Muhammad Fu’ad Abd al-Baqiy dari Mesir.

Kitab ini mempunyai indeks hadith-hadith dari sembilan buah kitab hadith utama atau lebih dikenali dengan panggilan Kutub al-Tis’ah. Kutub al-Tis’ah bermaksud sembilan kitab hadith utama iaitu, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa’i, Muwatta’ Malik, Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad. Oleh kerana itulah ia sudah memadai apabila kita merujuk kitab Mu’jam ini dalam mencari hadith-hadith yang terdapat di dalam sembilan buah kitab hadith tersebut.

Dr. Mahmud al-Tahhan meletakkan kitab ini di dalam kaedah yang khusus dalam proses mentakhrij hadith. Sekiranya kita menggunakan kaedah melalui lafaz awal matan ia memerlukan kita mengesahkan terlebih dahulu lafaz tersebut adalah lafaz yang pertama dengan tepat. Jadi, sekiranya kita ingin mencari hadith menggunakan lafaz yang berada di tengah atau diakhir matan, sudah tentu sukar untuk mencarinya dengan kaedah lafaz pertama. Jadi dengan adanya kaedah dan kitab Mu’jam ini, ia akan lebih memudahkan kita untuk mencari hadith.


Senarai sarjana dan orientalis yang terlibat bagi menyiapkan jilid pertama;

Kebanyakan orientalis yang terlibat adalah antara pakar-pakar dalam bidang manuskrip dan ilmu-ilmu Islam. Contoh, J. Horovitz adalah seorang Yahudi antara pentahqiq awal yang mentahqiq Tabaqat Ibn Sa'ad dan beberapa karya sejarah Islam lain. A. Guillaume pula adalah penterjemah Sirah Ibn Hisyam. P. Voorhoeve pula merupakan pakar manuskrip karya-karya sarjana Islam. Walau bagaimanapun, ada di antara mereka yang menulis buku-buku yang prejudis kepada Islam.                              

                                                                                                                                                        
Kaedah pentakhrijan hadis menggunakan Mu’jam al-Mufahras[1];

Pentakhrijan hadis dengan kitab ini akan efektif dan efesien apabila terdapat kesamaan versi antara kitab-kitab milik seorang pentakhrij dengan maraji’ (literatur) yang dipergunakan dalam al-Mu’jam. Hal ini penting untuk diperhatikan kerana proses percetakan kitab-kitab di atas telah menimbulkan beragamnya versi, sehingga sistem penomboran bab, hadis, jilid, dan halaman tidak sesuai dengan sistem penomboran yang dimaksud oleh al-Mu’jam. Jika demikian halnya, penggunaan kitab ini menjadi tidak efesien, sebab akhirnya waktu akan tersita banyak dipergunakan untuk menelusuri nombor-nombor tersebut, yang tidak menutup kemungkinan terjadi selisih puluhan nombor.

Untuk mengetahui versi manakah kitab-kitab yang dapat dijadikan acuan dalam menelusuri maraji’ versi al-Mu’jam, kami kemukakan keterangan sebagai berikut:

[a] Shahih al-Bukhari

Para ulama yang sezaman dengan Wensick bahkan terlibat secara aktif dalam transliterasi (penerjemahan) al-Mu’jam ke dalam bahasa Arab, khususnya Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, telah berupaya menetapkan sistem penomboran kitab, bab, dan hadis sesuai dengan penomboran Shahih al-Bukhari versi al-Mu’jam. Upaya Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy ini dijadikan acuan oleh beberapa penerbit atau percetakan ketika mempublikasikan Shahih al-Bukhari, antara lain al-Maktabah al-Islamiyah, Istanbul-Turki, tahun 1979. Shahih al-Bukhari edisi ini merupakan tashwir (copy ulang) dari edisi perdana tahun 1315 H. sebanyak 8 juz (4 jilid). Sistem penomoran kitab dan bab pada edisi ini telah disesuaikan dengan Shahih al-Bukhari versi al-Mu’jam. Di samping itu dapat digunakan pula Shahih al-Bukhari cetakan manapun yang mengacu pada sistem penomboran Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy pada kitab Fath al-Bari syarh Shahih al-Bukhari, cetakan al-Salafiyah, Kaherah, Mesir.

[b] Shahih Muslim

Shahih Muslim yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah [a] cetakan Isa al-Babi al-Halabi, Kairo-Mesir; [b] terbitan Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, Kairo-Mesir, tahun 1374 H/1955 M. Keduanya dicetak sesuai dengan sistem penomoran Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy.

[c] Sunan al-Tirmidzi

Sunan al-Tirmidzi yang dijadikan maraji’ oleh al-Mu’jam adalah Sunan al-Tirmidzi yang telah di-tahqiq (editing) oleh 3 ulama, iaitu Ahmad Muhamad Syakir pentahqiq juz I dan II; Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy pentahqiq juz III; Syeikh Ibrahim ‘Uthwah ‘Audh sebagai pentahqiq juz IV dan V. Walaupun sistem penomboran pada juz I dan II terdapat sedikit perbezaan. Sunan al-Tirmidzi versi ketiga ulama ini telah diterbitkan oleh Isa al-Babi al-Halabi, Kaherah-Mesir pada tahun 1356 H/1937 M. Kemudian dicetak ulang oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut-Lebanon, tahun 1408 H/1987 M, dilengkapi dengan fahras (indeks) sesuai dengan penomboran al-Mu’jam al-Mufahras dan Tuhfah al-Asyraf.

[d] Sunan Abu Daud

Sunan Abu Daud yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah Sunan Abu Daud dengan tahqiq (editing) Izzet Ubaid al-Du’as dan ‘Adil al-Sayyid, yang dipublikasikan oleh Dar al-Hadits, Himsh-Syria, tahun 1393 H./1974 M. Juga dengan tahqiq Syekh Muhyi al-Din Abd al-Hamid, terbitan Dar al-Fikr.

[e] Sunan al-Nasai

Sunan al-Nasai yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah terbitan al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, Kaherah tahun 1347 H/1928 M. Serta terbitan dengan hasyiah (komentar ringkas) Imam al-Suyuthi dan al-Sindi, namun tanpa penomboran bab. Kemudian Dr. Abd al-Fatah Abu Guddah telah berupaya menomborinya, dilengkapi dengan fahras.

[f] Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah yang sesuai dengan al-Mu’jam adalah terbitan al-Isa al-Babi al-Halabi, Kaherah, dengan sistem penomboran Muhammad. Fuad ‘Abd al-Baqiy Edisi Abd al-Baqi ini diterbitkan pula oleh Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, Kairo, tahun 1372 H./1952 M.

[g] Sunan al-Darimi

Sunan al-Darimi yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah terbitan Madinah, tahun 1386 H./1966 M., Abdullah Hasyim al-Yamani.

[h] Muwatha Malik

Muwatha Malik yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah terbitan al-Isa al-Babi al-Halabi, Kaherah, dengan sistem penomboran Muhammad. Fuad Abd al-Baqiy. Khusus untuk kitab Muwatha Malik, Wensinck dan kawan-kawan memberikan pedoman pada pengantar jilid I tentang berbagai kitab [topik] yang dimuat pada Muwatha Malik serta metode penulisan topik itu pada al-Mu’jam.

[i] Musnad Ahmad

Musnad Ahmad yang sesuai dengan versi al-Mu’jam adalah edisi perdana cetakan al-Mathba’ah al-Maimuniyyah, Mesir, tahun 1313 H/1919 M. Kemudian dicopy oleh Maktabah al-Islami dan Dar Shadir, Beirut, dan diterbitkan sebanyak enam jilid bersama kitab Muntakhab Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al pada hamisy-nya (pinggir halaman kitab). Pada jilid pertama disertakan fahras rawi-rawi kitab musnad susunan Syeikh Nashir al-Din al-Albani.

Apabila rujukan yang dipergunakan seorang pentakhrij sesuai dengan versi-versi di atas, maka pentakhrijan hadis dengan kitab al-Mu’jam relatif lebih mudah dilakukan.

[1] Artikel berikut dinukil dengan sedikit ubahsuai ejaannya dari

No comments:

Post a Comment