Wednesday, August 19, 2015

Ru’us al-Masa’il wa Tuhfah Thullab al-Fadha'il


Kitab " Ru’us al-Masa’il wa Tuhfah Thullab al-Fadhail "  adalah antara karya peninggalan al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H), yang sangat penting dalam bidang keilmuan Islam.

Walaupun Imam al-Nawawi menyusun kitab ini dalam satu jilid yang agak kecil, berbanding karya-karya beliau yang lain, namun kandungannya sangat penting dan padat dengan berbagai permasalahan agama. Dalam kitab ini, Imam al-Nawawi telah memuatkan perbahasan mengenai berbagai permasalahan yang merangkumi bidang tafsir, hadis,  fiqh, bahasa dan beberapa penjelasan mengenai pendapat-pendapat para ulama terdahulu mengenai sesuatu isu.  Namun begitu, perbahasan mengenai permasalahan fiqh paling banyak dikemukakan dalam kitab ini.

Berdasarkan kitab yang diterbitkan oleh Dar al-Nawadir, Damsyiq, Syria pada tahun 2010, terdapat lebih daripada 72 permasalahan yang dibincangkan oleh Imam al-nawawi dalam kitab ini. Di mana ketebalan kitab ini merangkumi 301 halaman.

Kitab dalam bentuk file PDF boleh dimuat turun di pautan  berikut;
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...