Monday, July 9, 2018

Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud al Fathani - Pengetahuan Sembahyang Masyhur


Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud al Fathani – Pengetahuan Sembahyang Masyhur, merupakan sebuah buku yang disusun oleh al-Marhum Haji Wan Mohd Shaghir bin Abdullah (1945-2007) yang memuatkan kajian beliau terhadap kitab Munyah al-Mushalli, karya Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (1847M), seorang ulama terkenal di Nusantara, yang menetap di Makkah al-Mukarramah.

Kandungan buku ini memuatkan transliterasi kitab Munyah al-Mushalli dari tulisan Jawi ke tulisan Rumi yang dilakukan tanpa merubah bahasa asal pengarangnya. Di samping teks asalnya, beberapa tambahan dimasukkan oleh Haji Wan Mohd Shaghir dalam buku ini, kata beliau dalam muqaddimah buku ini;

Transliterasi Mun-yatul Mushalli yang saya lakukan ini tanpa merubah bahasa asal pengarangnya, namun walau bagaimanapun diperlengkapkan dengan cara memetik beberapa karya-karya beliau yang besar-besar, iaitu petikan yang merupakan tambahan itu dicetak dengan huruf italik atau condong dan juga saya sebut rujukan dan halamannya dengan lengkap. Kata-kata atau huruf mahupun kalimat yang saya tambah kerana yang aslinya dianggap kurang sempurna menurut gaya bahasa sekarang saya beri tanda kurung, seperti [….]. huruf atau perkataan atau kalimat yang saya tambah yang terletak di dalam kurung tersebut juga dicetak dengan huruf italik atau condong ”.

Berikut secara ringkas diturun isi kandungan buku ini
a)     Muqaddimah penyusun.
b)  Maklumat penyelidikan Mun-yatul Mushalli (sejarah penulisan, manuskrip dan beberapa cetakannya).
c) Ringkasan Riwayat Hidup Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani (termasuk maklumat ringkas mengenai karya-karyanya)
d)     Teks Transliterasi Mun-yatul Mushalli.
e)     Bibliografi.
f)  Lampiran (teks tiga buah kitab dalam tulisan Jawi) 1- Kitab al-Bahjatul al-Mardhiyah, 2- Kitab Mun-yatul Mushalli dan 3- Kitab Bulughul Maram.

Untuk dikongsi bersama pembaca, di samping beberapa tambahan dimasukkan oleh penyusun bersama teks Munyah al-Mushalli, yang secara tidak langsung menjadi sebagai huraian dan maklumat tambahan yang berdasarkan karya-karya Syaikh Daud al-Fathani sendiri, penyusun juga ada membuat huraian tambahan dengan nota-nota kaki, yang juga banyak merujuk kepada huraian-huraian yang terdapat dalam karya-karya Syaikh Daud al-Fathani sendiri. Di antara karya-karya Syaikh Daud al-Fathani yang menjadi rujukan buku ini ialah;

a)     Bughyatul Tullab
b)     Hidayatul Muta’allim
c)      Bulughul Maram
d)     Jawahirus Saniyah
e)     Fat-hul Mannan
f)       al-Bahjatul al-Mardhiyah

Di antara keistimewaan buku transliterasi Mun-yatul Mushalli, karya al-Marhum Haji Mohd Shaghir ini berbanding buku-buku transliterasi yang lain ialah rujukan utama beliau ialah beberapa manuskrip kitab Munyatul Mushalli dan kitab cetakan terawal serta cetakan-cetakan mutakhir. Di mana, beberapa perkataan dalam teks yang mengelirukan dalam beberapa versi kitab cetakan dapat diperbetulkan dan dimuktamad oleh beliau.

Berdasarkan catatan di atas, saya berpendapat buku ini patut menjadi rujukan peminat-peminat,  penuntut-penuntut, bahkan guru-guru yang mengajar kitab Munyatul Mushalli kepada masyarakat. Buku ini bukan sekadar memuatkan pengalihan tulisan Jawi ke tulisan Rumi, malahan juga bertindak sebagai buku huraian bagi teks kitab al-Munyatul Mushalli dengan tambahan maklumat berkaitan sejarah penyusunan kitab dan pengarangnya.

Dalam koleksi saya, ada edisi cetakan pertama buku Mun-yatul Mushalli Syeikh Daud al Fathani – Pengetahuan Sembahyang Masyhur ini, iaitu cetakan Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Khazanah Fathaniyah, Kuala lumpur. Tebal buku ini merangkumi 215 halaman, tidak termasuk halaman muqaddimah penyusun dan isi kandungan. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...