Wednesday, July 18, 2018

FAIDH AL-MALIK AL-'ALLAM (فيض الله الملك العلام)


Kitab Faidh al-Malik al-‘Allam li ma Isytamala ‘alaihi al-Nusuk min al-Ahkam (فيض الله الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام) adalah sebuah kitab ringkas yang menerangkan mengenai tatacara ibadat haji dan umrah berdasarkan mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rayyis (1187-1240H).

Kitab ini telah diberikan huraian (syarah) oleh dua orang murid Syaikh Muhammad Shalih al-Rayyis, iaitu;

1)   al-'Allamah al-Sayyid Yusuf bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bakr bin Ali al-Baththah al-Ahdal al-Husaini al-Zabidi (1246H), dengan karyanya yang berjudul Irsyad al-Anam ila Syarh Faidh al-Malik al-‘Allam li ma Isytamala ‘alaihi al-Nusuk min al-Ahkam (إرشاد الأنام إلى شرح فيض الله الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام).

2)  al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1230-1314H), dengan karyanya yang berjudul ‘Umdah al-‘Awam fi Syarh  Faidh al-Malik al-‘Allam (عمده العوام في شرح فيض الملك العلام).               

Saya belum dapat maklumat kitab Faidh al-Malik al-‘Allam ini dalam versi cetakan. Manakala manuskripnya  boleh dimuat turun di pautan https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m016459.pdf.

Kitab Irsyad al-Anam pula boleh dimuat turun di pautan إرشاد الأنام   dan kitab ‘Umdah al-‘Awam di pautan عمده العوام.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...