Sunday, July 8, 2018

AL-SHOLAH 'ALA AL-MAZHAB AL-ARBA'AH (الصلاة على المذاهب الاربعة)


Kitab al-Sholat ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah ma’a Adillah Ahkammiha (الصلاة على المذاهب الاربعة مع ادلة احكامها)  adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh Syaikh Abdul Qadir al-Rahbawi (1935-1993), seorang ulama dari Syria.

Kitab ini merupakan sebuah karya fiqh perbandingan amalan solat mengikut 4 mazhab utama dalam Islam, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Penyampaian kandungannya yang menarik dan mudah difahami oleh semua kalangan, juga disertai dengan dalil-dalil yang dijadikan sandaran di dalamnya.  

Metode yang ditempuhi pengarang kitab ini dimaksudkan agar para ahli fiqh mempunyai bekal yang memadai dalam meneliti dan mengungkapkan hukum-hukum dan dalil-dalil dari berbagai kitab. Manakala bagi kalangan orang awam pula diharapkan akan menjadi penuntun sehingga mereka dapat memperluaskan wawasannya dalam melihat perbezaan-perbezaan kecil yang sama sekali tidak sampai mengganggu akidah. Oleh itu umat Islam akan dapat melakukan ibadat bersama, meskipun berbeza mazhab.

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu / Indonesia oleh beberapa syarikat penerbitan dan menjadi bahan bacaan dan rujukan umat Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia dan Malaysia.


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...