Saturday, July 14, 2018

TUHFATUL RAGHIBIN FI TAQLID AL-QAWL BI SHIHHATI AL-JUMU'AH BI DUN AL-ARBA'IN


Kitab Tuhfatul Raghibin fi Taqlid al-Qawl bi Shihhati al-Jumu’ah bi Dun al-Arba’in[1] (تحفة الراغبين في تقليد القول بصحة الجمعة بدون الأربعين) adalah sebuah karya[2] Syaikh Husain bin Sulaiman al-Jawi al-Funtiani (Pontianak)[3]. Kitab ini menerangkan keharusan bertaklid kepada pendapat lama (Qawl al-Qadimالقول القديم :) Imam al-Syafi’i yang mengatakan sahnya solat Jumaat dengan bilangan jamaah yang tidak mencukupi 40 orang.

Kitab ini selesai dituliskan pada 27 Syawal 1319H. Cetakan yang pertama kitab ini oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada 1319H.

Kandungan kitab ini mengandungan sebuah muqaddimah yang menerangkan perbezaan pendapat para ulama mengenai hukum menunaikan solat Jumaat dengan bilangan kurang daripada 40 orang. Perbahasan berikutnya dibahagikan kepada 20 fasal, antaranya ;

a)     Menerangkan mengenai qawl qadim dan qawl jadid,
b) Menerangkan nas qawl qadim dan pendapat ulama mazhab Syafi’i yang mengesahkan mengamalkannya.
c)     Hukum mengerjakan solat zuhur selepas solat Jumaat yang tidak cukup bilangan 40 orang.
d)     Mengenai taklid dan keharusan perpindahan mazhab
e)     Keutamaan taklid kepada Qawl Qadim daripada bertaqlid kepada mazhab lain.


Semoga bermanfaat.
[1] Selain kitab Tuhfatul Raghibin ini terdapat karya ulama lain yang sama judulnya dengan kitab ini, antaranya;
a)     Tuhfatur Raghibin  fi Suluk Thariqil Muttaqin, karya Syeikh Daud bin ‘Abdullah al-Fathani (1847H)
b)  Tuhfah ar-Raghibin fi Bayan Haqiqatil Imanil Mu’minin wa ma Yufsiduhu min Riddatil Murtaddin, yang dikatakan karya Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (1812M).

[2] Antara karya beliau yang lain ialah;
a)   Babul Jumu’ah , diselesaikan pada 28 Jamadilawal 1316H di Belitung. Kandungan membicarakan hukum Jumaat. Cetakan yang pertama oleh Mathbaah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1317H. Selain cetakan ini sentiasa dicetak pada bahagian tepi karya beliau Tuhfatur Raghibin.
b)    Nuzhatut Tharaf fi Auzani Ilmi al-Sharf, diselesaikan pada 6 Syawal 1321H di Mekah. Kandungannya membicarakan ilmu sharaf. Cetakan pertama di Mathbaah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada 16 Safar 1322H. Dicetak atas zimmah Sheikh Muhammad Majid bin Muhammad Shalih al-Kurdi al-Makki.

[3] Biodata ringkas beliau  dan antara sumber rujukan catatan ini, lihat  Ulama-ulama Pontianak dan karya mereka (bhg.2)


No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...