Thursday, September 19, 2013

Tuhfah al-Zakirin bi 'Uddah al-Hishn al-Hashin

Kitab Tuhfah al-Zakirin bi ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan zikir dan doa yang diamalkan oleh Rasulullah saw. Kitab ini adalah sebuah karya Imam al-‘Allamah Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani (1250H). 

Imam al-Syawkani menyusun kitab yang terkenal dengan singkatan Tuhfah al-  Zikirin ini sebagai huraian (syarah) bagi kitab ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين) karya Imam Ibn al-Jazari atau nama sebenarnya Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Ali bi Yusuf al-Jazari (751-838H). Manakala kitab ‘Uddah al-Hishn al-Hashin pula adalah sebuah ringkasan bagi karya Imam In al-Jazari sendiri yang berjudul al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin الحصن الحصين من كلام سيد) المرسلين). 

Dalam kitab Tuhfah al-Zakirin ini, Imam al-Syawkani telah mengtakhrijkan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, di samping menghuraikannya. Sebagaimana kitab asalnya (‘Uddah al-Hishn al-Hashin), kitab Tuhfah al-Zakirin ini masih mengekalkan bilangan babnya, iaitu sebanyak 10 bab. Setiap bab pula dibahagikan kepada beberapa fasal.

Ringkasan kandungan kitab ini;

Bab   1: Keutamaan zikir, doa, dan selawat kepada Nabi saw. beserta caranya.
Bab  2: Waktu, tempat mustajab berdoa, orang yang mustajab doanya, dan 
              media doa yang  mustajab.
Bab  3: Zikir dan doa sehari semalam.
Bab 4:  Zikir dan doa berkaitan dengan bersuci, masjid, azan dan iqamah 
              dan solat rawatib.
Bab 5:  Doa makan, minum, puasa, zakat safar, haji, jihad dan nikah.
Bab 6:  Zikr dan doa ketika terjadi mendung, petir, hujan, hilal, angin 
              kencang dan bulan purnama.
Bab 7:  Zikir dan doa yang berkaitan dengan aktiviti peribadi dalam 
             berbagai keadaan.
Bab 8: Zikir dan doa berkaitan dengan sebab-sebab tertentu.
Bab 9: Keutamaan Zikir, istighfar dan al-Quran. 
Bab 10: Doa-doa shahih dari Rasulullah saw yang bersifat mutlak. 


Terjemahan kitab ini…  


 Edisi terjemahan kitab Tuhfah al-Zakirin dalam bahasa Indonesia ada diterbitkan oleh Pustaka Azzam Indonesia dengan judul “Mutiara Ahli Dzikir”. Terbitan ini berdasarkan edisi ‘Arab yang ditahqiq oleh Abu Sahal Najah ‘Iwadh Shiyam. Ketebalannya merangkumi 1016 halaman.
    Manakala terjemahan kitab al-Hishn al-Hashin dalam bahasa Melayu ada diterbitkan oleh  Syarikat Perniagaan Jahabersa.
     Kitab Tuhfah al-Zakirin ini boleh didownload di pautan berikut;
  
     Kitab al-Hishn al-Hashin  boleh didowload di pautan berikut;

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment