Friday, September 20, 2013

Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad


Kitab Zaad al-Ma’ad (زاد المعاد)  atau judul panjangnya Zaad al-Ma’ad fi Hady  Khair al-‘Ibad (زاد المعاد في هدي خير العباد) adalah antara karya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah (751H). Diriwayatkan bahawa Ibn al-Qayyim menyusun kitab ini ketika beliau bermusafir sambil duduk atau menunggang di atas untanya.
Kandungan kitab Zaad al-Ma’ad….
 
Secara asasnya, melalui kitab ini, penulis (Ibn al-Qayyim) membentangkan perjalanan sejarah Nabi Muhammad saw. Tetapi dalam masa yang sama, penulis turut memasukkan aspek-aspek perbahasan ‘aqidah, hadis, dan fiqh yang sangat bermanfaat. Penulis memulakan kitabnya dengan keutamaan diutusnya Rasulullah saw kepada para manusia. Kemudian diikuti dengan latar-belakang Rasulullah saw dan keluarganya, ibu susuannya, penjaganya dan fasa dakwah baginda. Kemudian penjelasan tentang sikap dan karektor Rasulullah saw.
 
Setelah itu, penulis mengetengahkan pula petunjuk-petunjuk beliau saw, bermula dari persoalan berpakaian dan tatacara bermu’amalah. Petunjuk baginda saw ketika berwudhu, solat, bermula dari takbir sehinggalah salam. Kemudian diteruskan kepada solat jumaat, solat kusuf, solat istisqaa’, sehinggalah kepada solat ketika musafir serta yang selainnya.
 
Sebenarnya, kitab ini merangkumi berbagai persoalan agama, dari yang asas dan umum sampailah pada hal-hal yang rinci dan mendasar. Kitab ini membawakan kepada kita persoalan sejarah dan perjalanan hidup Nabi saw bersama-sama para sahabatnya, yang mana ketika membentangkan rentetan sejarah tersebut, penulis membentangkan sama persoalan wahyu, persoalan iman dan tauhid, persoalan bersuci, persoalan solat, ibadah (seperti puasa, haji, zakat, i’tikaf, zikir), ziarah kubur, persoalan wanita, mu’amalah terhadap orang-orang kafir, jihad, kisah-kisah peperangan di zaman beliau, adab-adab seorang muslim, persoalan sihir, perubatan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis (al-Thib al-Nabawi), dan sebagainya yang mana di dalamnya terhimpun berbagai faedah ilmu agama yang sangat bermanfaat.
 
Memiliki dan membaca kitab ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi setiap Muslim. Kerana, para pembaca akan menemui pelbagai perkara penting yang amat diperlukan oleh setiap insan, dari seorang tokoh ikutan Muhammad saw, yang mungkin tidak diperolehi oleh para pembaca dari buku-buku lainnya secara terperinci. Buku ini membahaskan persoalan sejarah (sirah), fiqh, dan ‘aqidah dalam satu waktu yang sama, dalam sebuah rangkaian buku.
 
 
Sebahagian nukilan mukaddimah pentahqiq…. 
 
Berikut dibawakan nukilan mukaddimah Syaikh Syu’aib al-Arnauth & ‘Abdul Qadir  al-Arnauth, pentahqiq kitab Zaad al-Ma’ad;
 
“……….Di antara perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan kaum muslimin adalah bahawa Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah penutup para nabi, imam para rasul, dan hujjah Allah atas semua ciptaan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengutusnya membawa agama yang sempurna serta jalan yang lurus, dan menjadikan risalahnya menyeluruh untuk seluruh manusia sampai hari akhirat.
 
Allah menegakkan dengannya millah yang menyimpang, membuka dengan petunjuknya mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi petunjuk dengannya manusia yang tersesat kepada laluan yang sempurna, jalan yang terang, dan manhaj yang baik. Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan kepada para hamba agar mentaati, menghormati, dan mencintainya. Meneladani petunjuk serta mengikuti sunnahnya. Lalu kemudian, kekuatan, kemenangan, kekuasaan, dan keutuhan di muka bumi ditetapkan bagi mereka yang mengikuti petunjuknya serta menapaki langkahnya. Kemudian kehinaan, kerendahan, pengabaian, kesengsaraan, kelemahan, dan kehinaan ditetapkan bagi mereka yang menyelisihi urusannya serta menderhakainya.
 
Sesungguhnya ma’rifat (pengetahuan) peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan pengamalan agama yang diturunkan-Nya untuk kemaslahatan para hamba di dunia dan akhirat, adalah sangat bergantung kepada pengetahuan Rasulullah Shallallahu ‘alaih wa Sallam. Demikian cara pengamalannya, di mana beliau menjelaskan padanya syari’at Allah Subhanahu wa Ta’ala sejak awal wahyu turun kepadanya hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala menyempurnakan agama ini.
 
Sementara itu, kitab-kitab Sunnah, Maghazi (peperangan), sejarah, dan Syama’il (keperibadian), telah memuatkan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, perbuatan, dan sifat-sifatnya, sejak awal pertumbuhannya hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala memilihnya untuk kembali kepada-Nya. Terutama sekali masa-masa beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaksanakan risalah, tidak satu pun perkara dan urusannya sama ada kecil ataupun besar, melainkan telah dirangkum oleh kitab-kitab dalam kelas tersebut.
 
Sampailah kita akan dapati di dalam kitab-kitab tersebut sifat-sifat baginda saat berdiri, duduk, bangkit atau bangun dari tidur, serta keadaannya saat tertawa atau tersenyum. Ibadah baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tatkala malam ataupun siang, kemudian apa yang beliau pakai, bagaimana saat beliau berbicara, saat bertemu manusia, warna apa kegemaran beliau, serta apa hiasan dan keperibadian baginda. Tidak berlebihan apabila kami katakan bahawa sesungguhnya tidak ada di dunia ini seorang manusia sempurna, diulas oleh sejarah tentang perjalanan hidupnya secara terperinci, sebagaimana diulasnya kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, penutup para Nabi.
 
Kemudian, di antara kitab yang paling lengkap dalam bidang ini adalah kitab Zaadul Ma’ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad, karya Al-Imam Ibn al-Qayyim. Seorang penulis yang cerdas, memiliki ilmu yang luas, pandangan yang tajam, sangat mampan penguasaan ilmu-ilmu Islam sama ada ushul-ushulnya mahupun cabang-cabangnya secara terperinci mahupun garis umum.
 
Beliau rahimahullah telah merangkum melalui kitabnya ini, petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam urusan-urusannya yang umum mahupun yang khusus. Ibn al-Qayyim membahas secara lengkap fasa-fasa kehidupan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, peristiwa-peristiwa yang mengirinya, dan perkara-perkara yang patut bagi setiap muslim untuk menelitinya baik-baik dan memahami persoalannya. Sama seperti kebiasaan penulis (Ibn al-Qayyim) di setiap karyanya, beliau menampilkan karekteristik khusus berupa kualiti dan kesempurnaan; merangkum kandungan perbahasan dari setiap sisi dan tidak meninggalkan ruang bagi para pembahas setelahnya untuk mengatakan sesuatu.
 
Setiap orang yang membaca karya-karya Ibn al-Qayyim dengan teliti dan penuh kepekaan, nescaya dia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa beliau rahimahullah telah mengumpulkan ilmu-ilmu al-Qur’an dan al-Sunnah, menguasai perkataan-perkataan salaf (ulama terdahulu), pendapat-pendapat mazhab, dan hujah-hujah mereka, sama ada dari segi hafalan ataupun pemahaman. Di mana kita tidak mengetahui yang sepertinya pada kebanyakan ulama sebelumnya mahupun yang datang sesudahnya.
 
Beliau sangat berkomitmen besar terhadap hadis-hadis yang terbukti sahih berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Berpegang teguh padanya dan mengamalkan segala indikasi serta kesan hasilnya. Lalu mencampakkan apa-apa yang selainnya (yang bertentangan). Beliau tidak mahu berpegang pada perkataan seseorang, tidak peduli siapapun dia, selama perkataan tersebut menyelisihi hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, atau orang tersebut mentakwilkan hadis bukan sebagaimana maksudnya. Walaupun beliau banyak menelusuri jalan gurunya, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak mengambil ijtihad-ijtihad Ibnu Taimiyah, namun beliau (Ibnu al-Qayyim) lebih lembut dan toleransi terhadap orang-orang yang menyelisihinya.
 
Dan di antara hal yang menakjubkan tentang beliau dan kitab ini (Zaad al-Ma’ad), adalah bahawa beliau menulis kitabnya ini ketika sedang safar (dalam suatu perjalanan). Tidak ada di sisinya rujukan-rujukan tempat untuk menukil apa-apa yang diperlukan, sama ada berita-berita mahupun atsar-atsar yang berkaitan dengan tema yang beliau bahaskan (di buku beliau ini). Walaupun demikian, menjadi suatu yang amat mengkagumkan adalah beliau telah memuatkan di dalamnya sejumlah besar hadis-hadis (sama ada berupa perkataan mahupun perbuatan) berkaitan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang mana hadis-hadis tersebut tersebar di kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, Mu’jam, dan Siyar. Beliau rahimahullah mencantumkan setiap hadis pada tema yang menjadi kekhususannya.
 
Semua ini merupakan bukti akan keluasan ilmunya, bagusnya hafalan beliau, dan ketajaman pandangannya. Mungkin kehairanan ini akan segera terungkap jika berita-berita yang sampai kepada kita terbukti benar, di mana Ibnul Qayyim memang menghafal Musnad Imam Ahmad yang memuatkan lebih dari 300 ribu hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam……..”
 
 
Terjemahan kitab ini….
 
Edisi terjemahan lengkap kitab ini dalam bahasa Indonesia telah diterbitkan Griya Ilmu Indonesia dengan judul Zaadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akhirat, dalam 7 jilid. Terjemahan ini berdasarkan edisi ‘Arab yang telah disemak dan diteliti  oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth dan ‘Abdul Qadir al-Arnauth.
 
 
Ringkasan kitab ini…
 
Kitab ini telah diringkaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi dengan judul Mukhtashar Zaad al-Ma’ad. Kitab ini juga ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan Indonesia dan dterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan.
 
Kitab  Zaad al-Ma’ad ini boleh didownload di pautan berikut;
 
Baca secara online;

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment